12
feb
Seneste opdatering: 13/2-11 kl. 1150
96 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

”Sveriges förhållande till främmande makter är gott” förkunnade Sveriges statsminister Per Albin Hansson (s) under andra världskriget. Det var lögn – ren propaganda i syfte att lugna den svenska befolkningen och blidka Nazityskland. Om statsministern velat vara ärlig hade han sagt: ”Sverige driver en eftergiftspolitik för att inte provocera Nazityskland. Vi kryper för ondskan.”

Sveriges historia under andra världskriget är en berättelse om feghet, undfallenhet och kryperi för grymhetens och brutalitetens diktatur, Nazityskland. Ju fler fakta som uppdagas om Sveriges roll under kriget, inte minst gentemot grannländerna Norge och Danmark, desto djupare blir skammen och skulden. Officiellt förde Sverige en ”neutralitetspolitik” för att inte själv bli indraget i kriget. I verkligheten bidrog den svenska regeringens eftergifter åt nazisterna aktivt till Nazitysklands krigföring, även mot broderfolken i Danmark och Norge.

Mitt under brinnande krig, den 28 juli 1940, sa statsminister Per Albin Hansson (1885-1946) i ett tal:

”Vår önskan och vilja är alltjämt att tillvarataga Sveriges intressen under öppet och vänskapligt samarbete åt alla håll. Vår ställning utåt har icke bestämts och bestämmes icke av hänsyn till politiska ideologier. Vi hålla på vår rätt att själva ordna våra egna angelägenheter och blanda oss icke i andras inre förhållanden.(…) Vårt läge och vårt näringslivs struktur gör det till ett livsintresse för oss att ha vägar öppna åt såväl söder och väster som öster.”

Det var vackra lögner staplade på varandra. Statsministerns försäkringar om goda förhållanden stämde inte med verkligheten. I själva verket var Sveriges förhållande till främmande makter synnerligen ansträngt under hela perioden från 1933 till 1945. Per Albin Hanssons och den svenska samlingsregeringens övergripande mål var att bevara freden och undvika inrikespolitisk splittring. Därför valde de en ”neutralitetspolitik” som i historiens ljus inte var något annat än en skenhelig kuliss.

Att bo granne med ondskan

Hur påverkas ett land och dess befolkning av att bo granne med ondskan? Kan vi lära oss något av historien? Det mesta tyder på att det inte är så. Varje generation tycks ha behov av att begå sina egna misstag. Och ändå – om vi ställer kikarsiktet så nära i historien som på andra världskriget finns där paralleller som vi kan dra viktiga och nödvändiga slutsatser av för vår egen tid. I en ny bok, ”Att bo granne med ondskan. Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen” berättar professor Klas Åmark om Sveriges undfallenhet och medlöperi gentemot Nazityskland under krigsåren 1939-45 och årtiondena dessförinnan. För att behålla den viktiga handeln med nazisterna bedrev den svenska regeringen en eftergiftspolitik där den officiella neutraliteten ständigt sveks.

Klas Åmarks 711 sidor tjocka bok, som är det första breda vetenskapliga verket i ämnet, kastar ett obarmhärtigt klarläggande ljus över de långtgående eftergifter och det kryperi som den svenska regeringen ägnade sig åt för att blidka Nazityskland. Den svenska pressen censurerades och konfiskerades för att inte misshaga nazisterna. Sanna skildringar av nazisternas illgärningar kallades ”grymhetspropaganda” och censurerades. Ända tills kriget var över undvek den svenska regeringen att i klartext erkänna vad det var som pågick – folkmord, svält och andra fruktansvärt grymma övergrepp satta i system av en brutal terrorregim som planerade att mörda Europas samtliga cirka elva miljoner judar.

Bakom förträffligheten gapar mörkret

Under loppet av drygt ett år har två mycket avslöjande böcker om Sveriges förhållande till stora maktcentra i modern tid kommit ut. Förutom Klas Åmarks skildring av Sveriges förhållande till Nazityskland professor Birgitta Almgrens bok ”Inte bara Stasi…Relationer Sverige – DDR 1949-1990”, en avklädd skildring av Sveriges långvariga och intima förbindelse med den östtyska diktaturen DDR ända tills den kollapsade 1990. Det är inget vackert ljus de här böckerna kastar över Sverige. Men det är ett nödvändigt och naket ljus som kan hjälpa oss att förstå inte bara det förflutna utan också det som händer i vår egen tid. Sveriges krigs- och efterkrigshistoria är en uppvisning i ynkedom. Bakom den självpåtagna förträffligheten – Sverige som världsmästare i godhet och moralisk oantastlighet – gapar ihålighet och mörker. Där bakom finns skammen och skulden.

Klas Åmark skriver i sin bok:

”Nazityskland var en terrorregim av sällan skådat slag. Om Hitler segrat i kriget hade det lett till etniska rensningar, folkmord och terror i stor skala. Men sådana aspekter på kriget ville inte Per Albin Hansson och samlingsregeringen som kollektiv ta fasta på. Därför har också den svenska politiken gentemot Nazityskland lämnat efter sig ett moraliskt trauma som svenskarna fortfarande lever med och som vi gång på gång återvänder till. Ju mer vi vet om Nazityskland, desto större blir det moraliska problem som samlingsregeringen lämnade efter sig.”

Ondskan en realitet även i vår tid

De djupa spår som Nazityskland och det andra världskriget har lämnat efter sig handlar till stor del om en krackelerad självbild. Ondskan var en realitet även i vår tid. Svenskarna trodde att vi var civiliserade, upplysta och moderna människor, omgivna av andra civiliserade, upplysta och moderna människor som var som vi. Ändå tog ondskan över. I dess namn avrättades sju miljoner människor; sex miljoner judar och en miljon politiskt oppositionella, handikappade, psykiskt sjuka, utvecklingsstörda, romer och homosexuella. Genom det hat och den ondska som utgick från nazisterna föll mörkret över hela Europa och stora delar av den övriga världen.

I Sverige blev Per Albin Hansson (s) statsminister i september 1932. Några månader senare utsågs Adolf Hitler till rikskansler i Tyskland. Den svenska samlingsregeringen bildades den 13 december 1939. I krig gällde det att hålla ihop över partigränserna – en inre splittring skulle kunna bli ödesdiger inför hotet från främmande makter. Kampen om regeringsmakten handlade inte om makten i sig. Klas Åmark kallar det ”ett Svarte Petterspel om vem som skulle bli sittande med ansvaret för kontroversiella och starkt impopulära åtgärder.” Det gällde att fördela det politiska ansvaret så att inget individuellt ansvar skulle kunna utkrävas.

”En svensk tiger”

När andra världskriget bröt ut 1939 hade Sverige levt i fred sedan 1814. Per Albin Hansson ville inte vid krigsutbrottet peka ut Nazityskland som anfallande makt. Under hela kriget uttryckte han sig diplomatiskt och fegt i intetsägande ordalag. Sveriges statsminister såg andra världskriget som ett ”stormaktskrig” – inte vad det faktiskt var, ett raskrig mot de judiska och slaviska folken och ett krig mellan demokrati och diktatur. Att Tyskland var en nazistisk diktatur som gång på gång anföll även mindre och neutrala länder ville varken han eller den övriga svenska regeringen låtsas om. På det sättet undvek Sveriges styrande att se och ta ställning till krigets politiska och moraliska dimensioner. Det svenska folket fördes systematiskt bakom ljuset. Det var inte önskvärt att svenskarna engagerade sig för de demokratiska neutrala stater som ockuperades och terroriserades av de tyska nazisterna.

”En svensk tiger” var den paroll som blev symbol för den svenska neutraliteten. ”En svensk tiger” var en demokrat som inte tog ställning. Men är det förenligt med demokrati att inte ta ställning mot en grym diktatur, mot folkmord och anfallskrig mot neutrala stater? Svaret är självklart nej. Priset för den svenska neutraliteten betalades av andra, i första hand de norska och danska broderfolken.

När kriget närmade sig slutet konstaterade Per Albin Hansson nöjt att Sverige hade lyckats bibehålla ”de vänskapliga förbindelserna åt skilda håll”. Med den försiktighetens och feghetens strategi som Sveriges statsminister valde talade han inte förrän den 1 maj 1945 klarspråk om ”det nazistiska Tysklands aggression” och ”de onda makterna”. Då var det så dags. Kriget var över.

Den svenska neutraliteten

Nazityskland planerade aldrig på allvar att anfalla Sverige. Det fanns inte ens några tillgängliga militära resurser för att genomföra ett anfall. Till en början visste den svenska regeringen naturligtvis inte detta. Men i en av de eftergifter som den svenska regeringen gjorde för nazisterna beviljades de efter den tyska ockupationen av Norge i april 1940 rätten att använda teleledningar genom Sverige för sin telegramtrafik. Det tyska kodade systemet dechiffrerades av ett ungt geni, den svenske matematikprofessorn Arne Beurling. Under nästan två år, från hösten 1940 till juni 1942, hade det svenska försvaret information om Nazitysklands tyska militära förhållanden och planer. Svensk militär visste att det inte fanns några stridsberedda tyska trupper som kunde anfalla Sverige.

Sverige sade sig vara neutralt men var det aldrig. Den 8 juli 1940 slöts det första transiteringsavtalet med Nazityskland. Efter att avtalet undertecknats försvann regeringens formulering om ”den stränga och strikta neutralitetens linje”. Avtalet gav tyskarna rätt att transportera soldater på väg till eller från permission, krigsmateriel och annat på svenska järnvägar. Det slöts på obestämd tid och sade ingenting om omfattningen av trafiken. När tyskarna i september 1940 begärde att få fördubbla permittenttrafiken över Trelleborg hade den svenska regeringen ingenting att sätta emot.

Transiteringarna på svenska järnvägar skulle komma att pågå ända till augusti 1943. Protesterna mot trafiken tilltog i Sverige, men Per Albin Hansson invände att man måste vänta sig en ”synnerligen kraftig tysk reaktion” på en uppsägning av avtalet och deklarerade att han inte ville hamna i ett ”skärpt motsatsläge” till Tyskland.

Den ”obetydliga” permittenttrafiken

Regeringen framställde transiteringspolitiken som ”obetydlig”, och permittenttrafiken var av ”synnerligen liten omfattning”, enligt statsministern. Verkligheten var en annan. Från juli 1940 till november 1941 hade sammanlagt 686 000 tyska permittenter, soldater och sårade rest med tåg genom Sverige till och från Norge och Finland. Det var cirka 1 000 – 1 400 permittenter per dag. Under 1942 passerade 850 000 tyska soldater på väg till eller från permissioner på svenska tåg, motsvarande sex procent av alla persontransporter på svenska järnvägar. Tyskarna smugglade utan kontroll in vad de behövde, bland annat cirka 400 ”sjukvårdare” för att vårda några tusen tyska soldater i Nordnorge. Den svenska regeringen blundade för det som pågick och släppte igenom transporter som stred mot den officiella svenska politiken.

Till Norge gick tyska transporter med krigsmateriel om 1 000 – 1 500 järnvägsvagnar per vecka och till Finland 5 000 vagnar från juli 1941. Genom svenska farvatten hade det gått 26 tyska transporter med mer än 70 fartyg sedan anfallet mot Sovjet 1941. Dessutom 60 ”kurirflygplan” per vecka mellan Tyskland, Norge och Finland. Med sina eftergifter till nazisterna bidrog den svenska regeringen aktivt till att underhålla deras ockupation av Norge och Danmark. Broderfolken offrades i den heliga neutralitetens namn.

”Hjälpte jag de cyniska inkräktarna?”

När ett samvete gjorde sig påmint var det i allmänhet hos någon kugge i maskineriet som saknade reellt inflytande. Den utskickade pressekreteraren Sven Grafström rapporterade från Skåne vad han såg i den tyska transporten till Narvik:

”Jag meddelade att det inte rådde någon tvekan om att det rörde sig om ett provianteringståg till den tyska armén, att jag ansåg att tåget borde kvarhållas samt anhöll om telefonbesked, därest så skulle ske (…) Jag anlände till Stockholm upprörd över ingenting gjorts för att stoppa denna transport, som om den hinner fram i tid, måste innebära att de i Narvik tydligen mer eller mindre innestängda tyskarna få hjälp i kampen mot våra bröder på andra sidan Kölen. (…) Hade jag varit en liten kugge i det stora sammanhang som stjälper Norge och hjälper de perfida och cyniska inkräktarna? Tanken att jag varit feg och att jag svikit ett ideal lämnade mig inte, och jag grät. Jag var mycket trött.”

När regeringen hade beslutat att säga upp permittentavtalet och Per Albin Hansson gick ut med nyheten i ett tal den 8 augusti 1943 slutade han med att säga:

”Den neutralitet som vi proklamerat har icke blott haft det negativa syftet att hålla oss utanför storkriget utan i samma mån det positiva att vårda våra vänskapliga förbindelser åt alla håll. Så betrakta vi alltjämt själva vår hållning, och så önska vi att den betraktas även av andra.”

Ockupationen av Danmark

Det tyska anfallet på Danmark och Norge den 9 april 1940 kom blixtsnabbt. En ockupationsstyrka på 10-15 000 man tog alla på sängen. Veckan innan hade det kommit flera rapporter om tyska trupprörelser. Men ingen i de nordiska länderna kunde tolka vad de betydde. I ockupationens vidriga logik ingick att befolkningen i de ockuperade länderna var skyldiga att försörja fiendens styrkor med livsmedel och allt annat som de behövde. Jordbrukslandet Danmark klarade att försörja 10-15 000 tyska soldater och kunde också skicka hjälp till Norge.

Allteftersom de danska protesterna mot den tyska ockupationen växte tog tyskarna ett fastare grepp om Danmark. Den 23 september 1943 utfärdade Hitler en order om att Förintelsen skulle utsträckas till Danmark. Den stora arresteringen skulle ske natten mellan 1 och 2 oktober. Uppgifterna läckte ut, och så gott som alla judar lämnade sina hem och gömde sig.

Den 2 oktober erbjöd sig den svenska regeringen i ett radiosänt meddelande att ta emot alla danska judar. Deras flykt över Öresund till Sverige iscensattes mestadels med små fiskefartyg, vilkas skeppare tog rejält betalt för transporten. Närmare 8 000 danska judar flydde till Sverige. Flykten lyckades tack vare passivitet från de tyska soldaterna. 474 danska judar fördes till Theresienstadt, det koncentrationsläger som nazisterna använde som mönster- och uppvisningsläger.

Norrmännen svalt för att föda de tyska gökungarna

I Norge angreps de större städerna från havet samma dag, den 9 april 1940. Det tyska anfallet mot Norge var ett stort vågspel som var nära att misslyckas. Norrmännen lyckades sänka den tyska slagkryssaren ”Blücher” i inloppet till Oslo. Det försenade den tyska ockupationsstyrkan så mycket att kungen, regeringen och stortinget hann fly. Norge blev under ockupationen ett rikskommissariat under ledning av Joseph Terboven.

Vad Hitler fruktade allra mest var ett engelskt angrepp på Norge med de svenska järnmalmsgruvorna som mål. Han dimensionerade sina militära styrkor i Norge därefter. När de var som störst utgjorde de en armé på drygt 430 000 man – cirka 30 gånger fler än i Danmark. Norge drabbades oerhört mycket hårdare än Danmark av att försörja denna jättearmé. Det norska jordbruket kunde inte mäta sig med det danska, och det viktiga fisket var begränsat på grund av kriget och brist på drivmedel till fiskebåtarna. Den norska befolkningen, som var tvungen att mata gökungarna i den tyska ockupationsstyrkan, svalt. Det hat mot tyskarna som jäste bland norrmännen tog sig allt häftigare uttryck. Präster avgick i protest, lärarna vägrade bli medlemmar i den nazistiska lärarorganisationen, vilket ledde till att många arresterades och skickades på straffarbete. Ett antal officerare arresterades, och samma sak skedde med poliskåren i augusti 1943.

Totalt arresterades cirka 40 000 norrmän. Av dem skickades nästan 10 000 till koncentrationsläger i Tyskland, Sachsenhausen för männen och Ravensbrück för kvinnorna. Hundratals norska judar transporterades till det största utrotningslägret, Auschwitz, där alla kvinnor, barn och män över 50 år, totalt cirka 400 personer, avrättades direkt vid ankomsten. Totalt skickades cirka 770 norska judar till förintelselägren i Tyskland. Av dem överlevde 34 personer. Drygt 1 100 norska judar flydde till Sverige.

Samtliga Europas judar skulle utrotas

Adolf Hitlers mål var alltså att utrota samtliga Europas elva miljoner judar. I oktober 1941 stängde Tyskland gränserna för judar och öppnade det första förintelselägret, Chelmno. Där gjordes de första experimenten med att gasa ihjäl judiska fångar. Vid Wannseekonferensen i januari 1942 fastslogs nazisternas mål: att utrota alla judar, inklusive 8 000 judar i Sverige. Sverige var ”en nerlusad stat” som måste sopas bort. I protokollen från Wannseekonferensen fanns också Sverige och våra 8 000 judar med. Hitler sa den 27 januari 1942 att ”judarna måste hämtas ut ur Sverige och Schweiz – där de är så få är de som farligast”.

Större delen av Förintelsen genomfördes under 1942 och 1943 i de sex särskilda förintelselägren: Auschwitz, Chelmno, Bélsec, Treblinka, Sobibor och Majdanek. Gaskamrarna i Auschwitz, som var det största förintelselägret, tog en miljon offer.

Vad visste den svenska regeringen om Förintelsen? Sommaren 1943, när massmördandet pågick för fullt, hade den svenska regeringen tillgång till saklig och korrekt information om det som pågick. Den 12 mars 1943 diskuterades frågan i riksdagens utrikesutskott. Men den svenska regeringen tänkte sig aldrig att Sverige skulle ha något särskilt ansvar för att rädda eller hjälpa Europas judar. De norska och danska judarna fanns så nära att de var omöjliga att ignorera. Den socialdemokratiske riksdagsmannen E G C Brandt sa i riksdagen den 22 maj 1943:

”Om vi tidigare än hösten 1941 något mer liberalt hade tagit emot judiska flyktingar så skulle många ha räddats till livet. Det är högst sannolikt att de nu är döda.”

Sverige sålde sig för handeln

Det var inte rädsla för att bli anfallet av Nazityskland som formade den svenska regeringens eftergiftspolitik och förvandlade den till en den moraliska ynkedomens ministär. Det var näringslivets intressen och handeln med nazisterna som var den viktigaste orsaken. Vid slutet av 1930-talet var Tyskland Sveriges största handelspartner. När kriget bröt ut fortsatte handelsutbytet som om ingenting hänt. Sverige exporterade järnmalm, stål, verkstadsprodukter och skogsprodukter. Tyskland köpte framför allt järnmalm, zink- och blymalm, stål och kullager från Sverige. Sverige var starkt beroende av import, och svenskarnas största ambition var att säkra importen av det landet behövde från Tyskland.

Beroendet gällde framför allt stor mängder kol och koks, som var viktigare än något annat. Det behövdes i försvarsindustrin för att producera stål, för att elda ånglok och fartyg, göra syntetisk bensin och värma bostäder och lokaler. Sverige med sin stora verkstadsindustri och omfattande export av verkstadsprodukter var en viktig kolkund. Efter avspärrningen av Skagerack blev Sverige helt beroende av Tyskland som kolleverantör. Dessutom behövdes olja och gödningsmedel till jordbruket.

Det var staten som kontrollerade handeln i båda länderna. Nazitysklands ledare avgjorde fördelningen av kol till olika användningsområden. De ockuperade ländernas civilbefolkning liksom den tyska civilbefolkningens behov av kol för att värma sina bostäder hade låg prioritet. Många i de ockuperade länderna fick frysa sig igenom de hårda krigsvintrarna. Bäst klarade sig Sverige, tack vare ved och torv.

Svenska företag skulle göras ”judefria”

Med Nürnberglagarna från 1935 skärptes diskrimineringen av judar i Nazityskland. Judarna skulle sparkas ut från arbetslivet. Men nazisterna nöjde sig inte med att förfölja tyska judar. De försökte också infiltrera svenskt näringsliv och påverka det. Nazityska myndigheter skaffade fram information om judar i svenska företag och ansträngde sig att få bort dem ur de företag som Tyskland gjorde affärer med. Tyskarna krävde intyg från de svenska företagen om att de var ”judefria”. En tysk statlig myndighet, Reichsstelle für den Aussenhandel, RfA, utnyttjade svenska kreditupplysningsföretag som informationskällor om judar i näringslivet och gjorde långa listor över företag som Tyskland inte borde göra affärer med. Svensk lagstiftning gav inget skydd för svenska medborgare i det här avseendet.

Ansträngningarna var ett led i tyskarnas ariseringskampanj – att utesluta judarna ur arbetslivet. Metoderna trappades upp, och från 1941 krävde tyska varuleverantörer edliga intyg av sina svenska affärspartners.

”I och för uppbyggnaden av ett judefritt Europa pålägger jag mig härmed den edliga förpliktelsen att varken direkt eller indirekt leverera några varor från Edert företag till judiska firmor” löd texten i intygen.”

Många svenska företagare tog också själva initiativ i ariseringskampanjen för att få lönsamma affärsförbindelser med Nazityskland. Trots hårda påtryckningar från de allierade höll den svenska regeringen igång handeln med Tyskland till långt in på hösten 1944. Då hade situationen i Östersjön blivit allt mer riskabel för de svenska handelsfartygen. Den 12 oktober 1944 inställde Sverige all export av kullager, rullager och kullagermaskiner till Tyskland.

”Är vi så mycket bättre i dag?”

Aningslöshet, feghet, undfallenhet, hållningslöshet, kryperi – facit av Sveriges politik gentemot Nazityskland är tungt att ta till sig, även för oss som inte var födda under andra världskriget. Men det är alltid lättare att döma i efterhand, utifrån de kunskaper och värderingar vi har i dag. Vi bör, menar Klas Åmark, ställa oss frågan ”Är vi så mycket bättre i dag?” Då blir svaren inte lika lätta att formulera.

För hur ser det ut i dag? I dag nöjer vi oss inte med att bara bo granne med ondskan. Vi välkomnar den och bjuder aktivt in den i våra länder. Nu liksom för 70 år sedan står vår civilisation inför hotet från en brutal och våldsbejakande ideologi som vill ta makten över oss och utplåna vår frihet och vår kultur. Grundstenarna i våra västerländska demokratier, som yttrandefrihet, åsiktsfrihet och alla människors lika värde och rättigheter är under attack från den mest primitiva, grymma, odemokratiska och blodbesudlade ideologi som finns, nämligen islam.

Islam är en ond ideologi

Nej, jag säger inte att muslimer är onda. Jag säger att islam är en ond och totalitär ideologi som styr människors liv i minsta detalj och förvandlar sina anhängare till slavar under omänskliga och brutala sharialagar. Islams mål är världsherravälde, och vägen dit är jihad mot oss ”otrogna”. Jag citerar ur Geert Wilders anförande inför rätten i Amsterdam den 7 februari 2011:

”Över hela Europa släcks ljusen ned. Över hela kontinenten där vår kultur blomstrade och där människor skapade frihet, välstånd och civilisation. Överallt är grunden för Väst under attack. Över hela Europa agerar eliten som beskyddare av en ideologi som sedan 1 400 år är fast besluten att förgöra oss. En ideologi som har vuxit ur öknen och bara kan producera öken, eftersom den inte ger människor frihet.”

Nu som för 70 år sedan styrs vi av eftergivna och flata politiker som vägrar se faran och som talar om ”öppenhet” och ”tolerans” – samtidigt som de för varje år öppnar dörren för allt större massinvandring från muslimska länder. Öppenheten och toleransen ska uppenbarligen vara enkelriktade. Det är ursprungsbefolkningen som ska vara öppen och tolerant. Muslimer kommer nämligen inte med uppdraget att integreras och acceptera sitt nya värdlands kultur och religion. Deras uppdrag i enlighet med koranen är segregation, men gärna finansierad med ”de otrognas” bidrag.

Antalet muslimer ökar snabbast i Sverige

Politikernas vanstyre understöds av en politiskt korrekt kultur- och medieelit som inte fort nog kan bidra till att vårt land säljs ut till en ideologi som strider mot allt vad västerländsk demokrati står för. Sverige importerar i genomsnitt 111 (etthundraelva) invandrare från muslimska länder – per dag. Det är ändå lågt räknat.

Antalet muslimer ökar snabbast i Sverige av alla undersökta länder i den så kallade Pewrapporten från Pew Forum on Religion and Public Life. Om tjugo år, 2030, kommer en miljon muslimer att bo i Sverige – mest i hela Västeuropa per capita näst efter Frankrike och Belgien.

Finns det fler paralleller till andra världskriget? Då handlade den svenska regeringens eftergiftspolitik om att till varje pris vidmakthålla handeln med nazisterna, i första hand för att importen av kol var så viktig. Per Albin Hanssons ministär var beredd att gå mycket långt och grovt åsidosätta de danska och norska broderfolkens intressen för att skydda det svenska näringslivet.

Maktspelet om oljan

Vilka angelägna behov att skydda finns i dag? Det är ingen slump att den svenska eftergivenheten går igen. Den har bara bytt kostym och manifesterar sig nu i undfallenhet och kryperi för islam. Utan olja från arabländerna klarar sig inte Sverige eller något annat europeiskt land en enda dag. Frågan är hur högt pris den svenska regeringen är beredd att betala för att blidka de oljeproducerande länderna? Vilken massinvandringsnivå ska vi betala med? Vilka avtal och åtaganden har regeringen och EU undertecknat som befolkningen inte får veta någonting om?

Spåren kan följas tillbaka till den så kallade oljekrisen 1973 när Europa drabbades av en energikris som var iscensatt av politiska skäl och bottnade i arabstaternas raseri över Israels seger i sexdagarskriget 1967. Arabländerna förklarade Israels allierade i Väst ekonomiskt krig och använde det effektivaste vapen de hade: minskad oljeproduktion och kraftigt höjda priser på råolja. Alla som var med 1973 minns energipaniken, hur vi trevade oss fram i nedsläckta rum och sparade på varenda kilowatt.

Det pris som det icke tillfrågade svenska folket betalar för makthavarnas eftergifter i form av islamisering som genomsyrar hela vårt land är redan alldeles för högt. Det försiggår ett högt politiskt spel bakom våra ryggar där det vi får är olja och det vi förlorar är vår kultur, vår trygghet och vår civilisation. Det kommer inte att hålla i längden.

Af Julia Caesar

Tidligere  kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

96 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] sken av “neutralitetspolitik” gick Nazityskland till mötes vad gäller transitering av miljoner tyska soldater och krigsmateriel på svenska järnvägar från juli 1940 till augusti 1943. Dessutom ett långtgående nazistiskt inflytande över vad […]

trackback

[…] som utåt gav sken av att vara neutralt under andra världskriget men tillät transporter av miljoner nazityska soldater och krigsmateriel på svenska järnvägar, den så kallade permittenttrafiken, till och från det ockuperade Norge, från 1940 ända till […]

trackback

[…] åt nazisterna aktivt till Nazitysklands krigföring, även mot broderfolken i Danmark och Norge. Läs vidare… Like this:GillaBli först att gilla denna post. Det här inlägget postades i Okategoriserade. […]

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Hejsa danskere – så vidt jeg husker har vi så ikke haft en debat herhjemme der minder om denne tråd ? Hos os var det debatter om hvorvidt den danske regering med Schavenius som landets statsminister optrådte fejt, forræderisk osv. med den samarbejdspolitik der blev ført i forhold til Besættelsesmagten, Nazityskland. Nogen mente så, andre at den førte politik forhindrede de helt store – og mange – tragedier . Ikke at der ikke fandt sådanne sted, men mængden blev ikke så mange som de måske kunne være blevet til hvis ikke Schavenius havde ført denne Samarbejdspolitik. Schavenius førte en pragmatisk,… Read more »

trackback

[…] under anden verdenskrig tjente visse formål, selvom det ikke altsammen var lige kønt, som Julia Caesar har beskrevet i to kronikker om Klaes Åmarks bog “Granne med Ondskan”. Hvilket formål neutraliteten tjente under […]

patrik blom
patrik blom
13 years ago

OK, “gängse” kan jag nog acceptera, även om jag givetvis beklagar att/om det är så. Julia bör i så fall fråga sig varför hon så hätskt för fram den i Sverige gängse bilden av andra världskriget. Hon borde väl ana oråd om hon hamnar på samma ståndpunkt som maktens lakejer och den dåliga svenska skolan (se M Capensis inlägg) förfäktar. I din avslutningsmening visar du, liksom tidigare M Capensis, att Julia denna gång slagit knut på sig själv genom att medverka i de destruktiva processer som hon annars kritiserar och vill motarbeta. Hoppas hon läser våra inlägg och förstår att… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago

“När vi lär oss att förakta och förringa [att den svenska regeringen med trixande, skicklighet, slughet, eftergifter och mycket tur, lyckades hålla Sverige utanför andra världskriget], då lär vi oss också att nationell självbevarelsedrift är en skam. Att nationellt egenintresse är en skam. Och att altruism ska bedrivas till vilket pris som helst.” Mkt insiktsfullt och välformulerat M Capensis – tack för det! Det är beklämmande, att Julia så okritiskt har köpt den officiella, moraliserande historieskrivning som har påtvingats svenskarna (samt köpt den egendomliga teorin, att Hitlers och Stalins barndomsupplevelser skulle vara huvudförklaringen till deras politik). Även solen har sina… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Arvid Falk

Instämmer i lovorden till M Capensis!

Jag blir en smula chockad av att du skriver att Julia så okritiskt har köpt den officiella, moralistiska historiesrkivningen. Är den verkligen att betrakta som “officiell”? I vilken mening då? Lärs den ut vid universiteten? Präglar den den statliga myndigheten (!) Forum för levande historia?

M Capensis
M Capensis
13 years ago
Reply to  patrik blom

Det här är ett svar på ditt inlägg lite högre upp. Jag antog att “småstatsrealism” var en uppfinning i stunden av Åmark, dels för att jag aldrig hört det förut, och dels för att det såvitt jag kan se är ett ord helt befriat från mening. Om man gör lackmustestet för flumord t.ex, och formulerar dess motsats, så kan man inte ens entydigt hitta ett sådant. Småstatsidealism? Storstatsrealism? WTF? Och på vilket sätt skulle realism, som enligt nationalencyklopedin definieras som “medvetenhet om det faktiskt föreliggande” kunna vara annorlunda för en liten stat kontra en stor? Bägge finns i samma verklighet.… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  M Capensis

Jag har en granne som har en jättestor St Bernhardshund. När denna möter små hundar går dessa ofta, intensivt skällande, till attack, endast hindrade av sin husses eller mattes fasta grepp om kopplet. Den stora hunden tar emellertid detta med upphöjt lugn. Den tittar bara lugnt ner på den lilla hunden. Jag (som inte själv är hundägare) framförde hypotesen att den stora hunden vet om att den är stor, medan de små hundarna sällan förstår att de är små och inte skulle ha en chans i en “dogfight”. Grannen höll med om detta. Man kanske skulle kunna säga att de… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  patrik blom

Jag använde “officiell” i betydelsen “om ngt som inför allmänheten l. utåt (ofta gm myndighets uttalanden) mer l. mindre felaktigt får gälla ss. sant l. värkligt l. faktiskt o. d.; äv. närmande sig bet.: formell (i motsats till: faktisk, som är gällande i realiteten o. d.)” och “närmande sig bet.: allmänt känd; som äger rum inför l. meddelas allmänheten”. För att undvika någon oklarhet, så kanske jag i stället borde ha valt ordet “gängse”. Moraliserandet över den svenska regeringens ansträngningar att inte dras in i andra världskriget är en väsentlig del av svenska folkets långtidsmarinering i självförakt.

nobody
nobody
13 years ago

Denna artikel gjorde du bra Julia Caesar, en riktig virvlande vårstädning! Tycker det är riktigt bra att diskussionen går hög.

Christer
Christer
13 years ago

Intressanta reaktioner. Åtminstone de genuina. Vissa verkar bara ogilla Julia Caesar sedan tidigare och tar nu chansen att smutskasta henne. Detta är ett känsligt ämne. Många har investerat kapital hos “småstatsrealisterna” och vänt sig mot “moralisterna”. Även jag har störts av moralisterna och ofta upplevt dem som ytliga och orealistiska. Jag tror även att moralisterna har spelat på skuldkänslor för att kunna genomdriva det vansinniga mångkulturella projektet. Men jag är också medveten om att min dragning till småstatsrealismen kan röra sig om önsketänkande. Att jag (som svensk) helst skulle vilja att Sverige under krigsåren hade agerat klanderfritt och efter bästa… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Christer

Det besvärar mig naturligtvis i hög grad att jag (ännu) inte har läst Åmarks bok. Jag har beställt den från en bokklubb som skickar ut böcker en gång i månaden, och vill därför inte gå ut och köpa den i bokhandeln. Men att Åmark – som väl har varit ganska lyhörd för de politiskt korrekta synsätten – i samband med sin pensionering (antar jag) förkastar även den moralistiska historieskrivningen och presenterar nya infallsvinklar är definitivt intresseväckande. Om jag hade kunnat drömma om att en skribent som Julia Caesar skulle åberopa boken som stöd för uppfattningen att svenska politiker m fl… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  patrik blom

I pressmeddelandet framför Klas Åmark, att småstaten Sveriges “egoistiska intressepolitik inte [höll] måttet”.

http://www.su.se/om-universitetet/press-media-nyheter/pressmeddelanden/att-bo-granne-med-ondskan-bok-om-sveriges-forhallande-till-nazityskland-och-forintelsen-1.11067

Det framstår som ett rätt förvånande omdöme från en historiker av facket. Anser Klas Åmark att Finlands deltagande i kriget på tyskarnas sida var något annat än “egoistisk intressepolitik”?

Heidi Avellan (Sydsvenskans politiska redaktör) skrev i en ledare, att Finlands deltagande i kriget på Tysklands sida var en realistisk politik – som man inte bör lägga något moraliskt perspektiv på – till skillnad från Sveriges agerande, som var moraliskt förkastligt. Kanske Julia (och Klas Åmark?) använder sig av samma dubbla måttstockar?

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Arvid Falk

Ja, det låter märkligt. Låt oss hoppas att “höll inte måttet” är en överdrift och förenkling åstadkommen av den som redigerat pressmeddelandet. “Du MÅSTE ha med något riktigt elakt i pressmeddelandet, annars blir boken inte tagen på allvar / inte såld!”

(Har du provat att beställa bord på Röda Rummet vid Norra Bantorget (i Sthlm)?)

Christer
Christer
13 years ago
Reply to  patrik blom

Min motivering är dels att hon skriver detta: “Men det är alltid lättare att döma i efterhand, utifrån de kunskaper och värderingar vi har i dag.” Det skulle en tvättäkta moralist inte skriva. Dels att hennes slutsatser skiljer sig så monumentalt från den typiska moralisten som jag uppfattar som en person som gärna vill att Sverige ska “sona” sina handlingar genom att hata sig själv och bli hela världens socialbyrå. Själv uppfattar jag det inte som svart eller vitt. I stort sällar jag mig till småstatsrealisterna med alla de bra argument för den hållningen som har framförts. Men jag är… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Christer

Jag tycker nog att Julia ägnar sig ganska mycket åt att döma krigsårens aktörer utifrån kunskaper och värderingar som samtiden inte hade utan som föreligger idag. Att hon gör den reservation du nämner övertygar därför inte mig. Din andra motivering är däremot naturligtvis riktig.

M Capensis
M Capensis
13 years ago
Reply to  patrik blom

Jag, å min sida, har inte för avsikt att köpa en bok, där analysen är baserad på antagandet att Tyskland inte utgjorde ett militärt hot mot, och inte hade kapacitet att invadera, Sverige. Vill jag läsa science fiction eller fantasy, finns det bättre författare. Att författaren dessutom försöker förebygga berättigad kritik genom att mynta begreppet “småstatsrealism” för att beskriva dem som till äventyrs kommer att påpeka att hans premisser är fel, gör mig inte mer angelägen. Han påpekar ju själv, att resonemanget leder till en anakronism. Man kan ta detta ett steg längre, och leka med tanken att Tysklands ställningstagande… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  M Capensis

Tack för flera mycket bra inlägg. För min del betvivlar jag starkt att Åmark skriver att Tyskland inte utgjorde ett militärt hot mot Sverige och ännu mer att Tyskland saknade resurser för att militärt angripa och erövra Sverige. Snarare tror jag att Julia är mer okunnig om andra världskrigets realiteter än vi kanske tror, och att hon i sin okunnighet övertolkar vad Ämark skriver, ibland ganska våldsamt. Din observation att Tysklands agerande gentemot Sverige inte skedde i ett vacuum utan till stor del bestämdes av hur Sverige agerade är utomordentligt viktig men har nog tyvärr gått Julia förbi. Det är… Read more »

M Capensis
M Capensis
13 years ago

Tesen om Sveriges feghet, och den skam vi förväntas känna över detta, är en av de största övergreppen på svensk självkänsla som gjorts. Den kläcktes på 70-talet ur en ohelig allians av vänsterextrema leninister och stalinister, och liberaler med baksmälla. Från vänstern var förtrytelsen antagligen äkta. Man såg inga faror med tanken på att Sverige, med stolta röda fanor och arbetare i första ledet, skulle ha tågat sjungande skuldra vid skuldra med bröderna i Röda Arme’ n. Och ansåg att socialdemokratin krökt rygg och förrått arbetarstaten, broderlandet i öst. Kapitalismens lakejer. Och det var i den liberala medelklassen som det… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  M Capensis

Mycket bra skrivet! Här bara en kompletterande detalj beträffande bakgrunden: Jag har själv hört en (då) framstående folkpartist, jag tror det var riksdagsman Hamilton, säga (i princip) att det är viktigt att svärta ner det svenska agerandet under krigsåren därför att Folkpartiet vill att Sverige ska gå med i NATO och det största hindret för detta är att svenska folket tror att neutralitet i sig är något gott och moraliskt högtstående.

Lars Åke Månsson
13 years ago

Märkligt så många, vet så mycket enl. sina kommentarer… Tidigare har det aldrig framgått att den yngre generationen intresserat sig för WW2 !! Nu kan jag försäkra er att vad som Julia i sina utdrag från boken publicerar,stämmer till 100 %..Dessutom skulle jag kunna offentliggöra ytterligare material över det nära samarbetet som skedde med 3:e riket. Inte minst industrin gjorde stora vinster,genom sina affärer i Tyskland.SKF t.ex hade ett eget werk i Aschaffenburg (bombades ut av de allierade l944),som tillverkade kullager åt rustningsindustrin.När de inhemska tyska industriens ingeniörer misslyckades att framställa ett väl fungerande styrsystem till V2-raketerna,kom Elektrolux till undsättning.Utan… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago

Det känns ju väldigt betryggande att du kan försäkra oss om att vad som Julia i sina utdrag från boken publicerar, stämmer till 100%. Lägger man därtill att du skulle kunna offentliggöra ytterligare material om samarbetet med 3:e riket, är det naturligtvis bara att avsluta diskussionen.

Rudolf
Rudolf
13 years ago
Reply to  patrik blom

Det är nog klokast att avrunda det hela ja.Har man mage att framföra minsta kritik mot ett Helgon så är man ju antingen nazist eller från Expo tydligen!

M Capensis
M Capensis
13 years ago

Skulle gärna se en källa på Electrolux och V2. Eftersom Electrolux under hela sin existens haft hushållsprodukter som sin nisch. Dammsugare, köksmaskiner, golvbonare, och kylskåp. Och eftersom tekniken och fysiken bakom i dessa är helt väsensskild mot den styr och reglerteknik som behövs för att styra en raket, skulle det vara väldigt intressant att se hur de löste det. Och var? Vilken del av företaget ledde utvecklingen? Vilka var de inblandade ingenjörerna?

nobody
nobody
13 years ago
Reply to  M Capensis

Ganska enkelt förklarat. Har nämligen tidigare hört av en stridsflygare att draken var som att flyga ett strykjärn.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  nobody

Varmt i r…. ? 😀

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  M Capensis

Af meget “mystiske” årsager slog Electrolux støvsugere / dammsugare aldrig igennem i USA 😀

http://blog.prosperity.ie/2009/12/26/pepsi-brings-your-ancestors-back-from-the-grave/ ( nr. 12 )

Og reklamekampagnen havde ellers været sådan en stor success i England –
Ak ja, man skal virkelig passe på / se upp med fremmede sprog / språk 😉

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Glimrende!

M Capensis
M Capensis
13 years ago
Reply to  Bjovulf

😀

Som tack för ett gott skratt bidrar jag med en till:

En schweizisk brödfirma försökte lansera sig på svenska marknaden på 70-talet med följande kärnfulla slogan: “Vi bakar bröd utav helvete”

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Statsadvokat anker racismedom

http://www.bt.dk/krimi/statsadvokat-anker-racismedom

– Mandag den 14. februar 2011, 14:45 | Opdateret: 14:50

Formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, får sin frifindelse for racisme prøvet i landsretten.

Statsadvokaten har anket frifindelsen af Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, der er tiltalt for racistiske udtalelser om muslimers voldtægt af børn.

[ De mangler åbenbart VIGTIGE ting at tage sig til hos statsadvokaten … ]

LN
LN
13 years ago

‘Delicious’ skrev: “hur är det möjligt att ca. 1.000 muslimer i en stad med ca. 48.000 invånare, får sin vilja igenom att bygga en moské? Rädsla, naivitet, religionsfrihet med mera = ” Vi är toleranta mot er därför att vi tror att ni blir snälla mot oss om ni får som ni vill”. Kanske tror de på tomten också.” Den svenska flatheten – och dumheten saknar gränser. Om islam behöver man inte tycka eller tro, om islam vet man. Allting finns på pränt, färdigt att ta del av, om man gitte. Utgående från tillgänglig dokumentation borde islam i varje västerländskt… Read more »

Henrik
Henrik
13 years ago

http://www.iraniumthemovie.com.
Streamas gratis. Angelägen.

Als
Als
13 years ago

Julia skrev: ”Till Norge gick tyska transporter med krigsmateriel om 1 000 – 1 500 järnvägsvagnar per vecka och till Finland 5 000 vagnar från juli 1941. Genom svenska farvatten hade det gått 26 tyska transporter med mer än 70 fartyg sedan anfallet mot Sovjet 1941. Dessutom 60 ”kurirflygplan” per vecka mellan Tyskland, Norge och Finland. Med sina eftergifter till nazisterna bidrog den svenska regeringen aktivt till att underhålla deras ockupation av Norge och Danmark. Broderfolken offrades i den heliga neutralitetens namn. Patrik Blom’s forklaring / svar: ”Sverige var för sin överlevnad beroende av att kunna importera kol, koks och… Read more »

Jonny
Jonny
13 years ago
Reply to  Als

Synd, att inte kommentera, utan bara snacka skit, tillför ju inte så mycket.

“De 12 000 man starka danska arméstyrkorna på Als, under befäl av Steinmann blev överrumplade och fick inget understöd från den danska flottan. Den tvingades därför överge hela fästningsartilleriet på Als och bege sig till Fyn, förutom att den drabbades av förluster på 3 200 man. Detta bröt slutligen danskarnas stridsvilja.”

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  Jonny

Det forekommer mig væsentligt at nævne følgende fra samme tekst du benytter, at:
Totalt tjänstgjorde 434 svenska frivilliga i Danmark. 134 av dessa ingick i Strövkåren, ett särskilt förband bestående av två kompanier av huvudsakligen svenska frivilliga som organiserades i mars 1864, och som kompletterades med norska frivilliga och danska soldater. Från 15 januari till 7 maj 1864 beviljade den svenska regeringen 50 svenska officerare och 18 lägre befäl tjänstledigt för tjänstgöring i Danmark.

Jonny
Jonny
13 years ago
Reply to  Peter Buch

Jovisst, också i samband med 1864 års krig framstod ju den svenska statens agerande för många som fegt och beräknande. Men resultatet av att slåss mot Preussen och dess allierade med en omodern, illa utrustad och otränad här hade nog inte varit alltför lyckat. “Under intryck av skandinavismen hade en del svenskar och norrmän deltagit som frivilliga i schleswig-holsteinska kriget. Dessa stämningar levde kvar på 1860-talet, och hade en varm anhängare i kung Karl XV, som vid en militärövning i Ljungbyhed samt vid Skodsborgsmötet 22 juli 1863 hade lovat sin danske motsvarighet kung Fredrik VII svenskt militärt stöd i händelse… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  Peter Buch

Det var nu mere det for mig at se imponerende i så mange tog hertil, jeg søgte fremhævet, dette mere end styrkernes og ledelsers holdning og tilstand.

Dag Selander
13 years ago

Thomas Nydahls kritik av Julia Caesar: “Jag är tacksam att flera kommentatorer genomskådar Julia C. och hennes demagogi. Den här krönikan är ett mästerstycke i den genren, förljugen, avsiktligt missvisande och full av konkreta felaktigheter som leder henne in i den absurda. Låt mig bara ta ett exempel. Orden “En svensk tiger” tycks hon tro betydde att man inte skulle – eller ska – ta ställning. Det är en ren lögn (och jag undrar om hon faktiskt inte avsiktligt feltolkar orden). Parollen var avsedd att varna för spioner i Sverige.” Detta är synnerligen mästrande men saknar reella argument. Kritiken är… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Malaysias unge advares mod valentinsdag … Ja, uha-da-da! – sådan noget kuffar-grisefy-puha kan vi da sandelig ikke have 😀 http://jp.dk/udland/article2338813.ece Offentliggjort 13.02.11 kl. 20:38 Valentinsdag er ikke god for muslimer, advarer myndighederne i Malaysia. Det er en umoralsk fælde. Pas på. Lad være med at fejre noget som helst på valentinsdag. … Derfor har vicepremierminister Muhyiddin Yassin været ude med et par ministerielle ord til de unge for at fortælle, at markering af den romantiske dag “ikke er passende” for muslimer [!!!], skriver BBC på sin netavis. [ Tja, man kan jo godt undre sig lidt over, hvordan der egentlig… Read more »

Delicious
Delicious
13 years ago

Julia, denna krönika är bra! Sverige, Sverige fosterland = ett genomruttet land! Konflikträdsla och flathet gör mig mörkrädd. Enligt statistiken ser det ut som att Island blir bra att flytta till. Sverige ger efter för islam, jag finner inga ord för det. Till sist, hur är det möjligt att ca. 1.000 muslimer i en stad med ca. 48.000 invånare, får sin vilja igenom att bygga en moské? Rädsla, naivitet, religionsfrihet med mera = ” Vi är toleranta mot er därför att vi tror att ni blir snälla mot oss om ni får som ni vill”. Kanske tror de på tomten… Read more »

Cavatus
13 years ago
Reply to  Delicious

Instämmer helt med dig. Detta är högintressanta fakta som kan ge en fingervisning om varför det är som det är i Sverige idag, och varför vissa saker verkställs och vilken grund somliga skeenden (politiska bl a) har. Som en röd tråd finns ryggradslösheten, eftergivenheten, något som präglar hela det svenska samhället, se skolan, polisen med flera samhällsfunktioner som mer och mer blivit kolosser på lerfötter än enheter som kan peka med hela handen och visa vägen.

Robin Shadowes
13 years ago

Dom som attackerar Julias artikel är förmodligen utsända av Expo. Ett medvetet försök att smutsa ner hennes rykte som sanningssägare. Därför att det är förnärvarande det enda sättet dom kan komma åt henne. Helst skulle dom nog hellre utsätta henne för samma behandling som Geert Wilders, Elizabeth Sabbaditsch-Wolff och Lars Hedegaard men för tillfället har dom inte dom möjligheterna så därför får det duga med det näst bästa d v s karaktärsmord istället.

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Robin Shadowes, Jag tycker du ska leta upp mina kommentarer till Julias tidigare inlägg, så inser du hur fel du har beträffande mig. Mitt syfte nu är att få Julia att inse att hennes grovt felaktiga beskrivning och mycket ointelligenta tolkning av Sveriges agerande under andra världskriget är en jätteplump i protokollet som hon gör klokt i att arbeta om helt eller stryka. Då kan Julias viktiga budskap i övrigt nå fram bättre.

M Capensis
M Capensis
13 years ago
Reply to  patrik blom

Instämmer.

Mette
Mette
13 years ago

patrik blom

Det var Aalborg. Men det kunne de vel ikke nå, da tyskerne allerede var langt oppe i Jylland tidligt om morgenen.

På den anden side, kunne det jo ikke komme som en overraskelse, at tyskerne lurede på Norge. Vi var bare springbrættet.

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Mette

Når englaaenderne minerede norske farvand tidlig om morgenen 8 april, og Kriegsmarine og mange tyske transportskibe gik gennem Storebaelt densamme morgen, var det naesten umulig ikke at förstå.

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  Mette

Havde mentaliteten været en anden…og sprængstof og detonatorer til stede er jeg overbevist om det ikke ville tage lang tid for få der ved hvad de laver, at gøre lufthavnen ubrugelig en rum tid. Tid til flere engelske og franske styrker kunne gå i land i Sydnorge i stedet for nordpå eksempelvis. Men de af vælgerne valgte danske politikere ville heller ikke på den tid – generelt – yde modstand.
Radikale svagpissere, socialdemokrater og andre hundehoveder…

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Peter Buch

Svagpissere … det begreb vil jeg huske, og bruge …

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  patrik blom

Lidt ændret udgave frit fra Olsen banden- se nærmere på jans kommentar på:
http://www.danskefilm.dk/index2.html

Må jeg være fri! Ti stille! Det er for galt. Jeg finder mig ikke i det! Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan-en genial plan!-og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skiderikker, impotente grødbønder, småbørnspædagoger og socialdemokrater.

Værre lusepustere og hængerøve skal man lede længe efter. Et par dødssyge hundehoveder, fedtefyre, fjogede fnatmider, bløddyr, elendige socialdemokrater, slapsvanse, skidesprællere, skvatpissere og narrerøve.

Udvidet ses flere:
http://dindebat.dk/rable-rummet/259991-hold-da-kaeft-hvor-er-jeg-traet-af-jer-3.html

Anonymous
Anonymous
13 years ago
Reply to  patrik blom

Ni är ett folkslag som har genom tiderna gett stöd för stormakter, rädslan och feghet att ni inte ska hamna i kläm. det är bara inse. för att inte gå lång tillbaka, ni gjorde precis som Tyskland begärde, som om ni hade ngt val. ni var en utav de sista länderna som gick in EU, ni vågar inte gå in i Nato, men lägga näsan i blöt är det minsann inga problem ” senaste bombningar i Libyen” . NI har aldrig vågat säga vad ni tycker och kommer förmodligen aldrig göra. den enda person som har vågat säga vad han… Read more »

Gunnar Biering
13 years ago
Reply to  Mette

Vi kunne ikke nå det. Wikipedia:
“Da Danmark blev besat af Nazityskland den 9. april 1940 under Operation Weserübung, var Aalborg Lufthavn et afgørende mål for invasionen. Aalborg Lufthavn er efter sigende verdenshistoriens første erobring gennemført af faldskærmstropper.”

Men hvis vi havde været ordentligt forberedt, kunne vi selvsagt have nået at sprænge startbanen. Erfaringen viser dog, at den hurtigt ville være blevet repareret af besættelsestropperne.

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  Gunnar Biering

Med landet liggende temmelig åbent og fremkommeligt er det oplagt at et større egentligt forsvar eller blot en længerevarende forsinkelse af invasionen og dermed senere den landsdækkende besættelse var et spørgsmål om tid, ( omkring kl. 05.30 landede de første faldskærmstropper i Aalborg ), tab, prioritering som sådan herunder navnlig frygt for reaktioner fra tysk side som kunne blive eller ville være følgen af umiddelbare større modstandshandlinger og vist modstandsvilje. Med de valgte politikere, forholdsordrer, mandskab og materiel var blandt andet sprængning af landningsbanen og andre faciliteter stadig mulig , men sker ikke, da modstand som sådan, bedømt herfra, ikke… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Peter Buch

Det er vel en smule ironisk at et dögn efter at Aalborgs lufthavn ikke blev destruert eller forsvaret, var et danskt kompagni parat til at forsvare Ljungbyheds flyvefelt i Nordvestskåne. Jeg citerer den svenske officer Carl Lindholms livfulde personlige erindringer, i “Tidskrift för Försvarsfrämjandet”. Danska trupper i Skåne, april 1940 Tisdagen den 9 april 1940 meddelades i tidiga radionyhetssändningar att tyska trupper invaderat Danmark. Den danska regeringen Stauning hade klockan 07.00 beordrat all dansk trupp att avbryta de pågående striderna. Danmark kapitulerade. Samtidigt rapporterade Radiotjänst att strider pågick i Norge. Tysk trupp hade landstigit vid flera orter i landet, från… Read more »

trackback

[…] för Julia Ceasars söndagskrönika är politikernas […]

Mirah
13 years ago

Julia,

Jag tror du behöver ta en paus nu. Det finns kanske inte så mycket mer att säga en det som sagts. Eller, jo det finns det. Men när man närmar sig invandringsproblemets kärna så klyvs åsikterna väsentligen i två. Om du ska fortsätta gräva kan det vara klokt att sätta sig in lite i dessa aspekter först.

Cavatus
13 years ago
Reply to  Mirah

Och det anser du dig bedöma bättre än Julia själv? Tillåt mig smila och småle en smula …

Tanya
Tanya
13 years ago
Reply to  Mirah

Kan du förklara vad du menar med när man närmar invandringsproblemets kärna så klyvs åsikterna väsentligen i två? Vilka aspekter?

Carl
Carl
13 years ago

Och lika skamligt var ju den frivilliga baltutlämningen efter kriget till det vänsterextrema (hepp!) marxistiska Sovjetunionen och där 1899 års fyra Haag-konventioner klart och tydligt fritog neutrala länder från sådana tvångsaktioner. Men svensken är ju som allom bekant alltför ofta en tämligen patetisk feg undflyende rövslickare – slickar uppåt och sparkar nedåt. Med andra ord en riktig viking och ingen liten puttefnask…

Lars Åke Månsson
13 years ago
Reply to  Carl

Jo också efter kriget fortsatte eftergifterna…Förutom de s.k “baltutlämningarna” (som även bestod av deserterde tyska soldater) till Ryssland,fanns c:a 2,500 ryska tvångsarbetare.Dessa hade tagits som krigsfångar i Ryssland och av Tyskland placerats i Norge för att bl.a bygga vägar..En del ovannämnda lyckades fly till Sverige och ett samlingsläger i Östersunds-trakten.Efter påtryckningar från Stalin,utlämnade man dem.Med båtar från Gävle fraktades de “hem” för en säker död i Sibirien.Stalin ansåg dem nämligen som faderlandsförrädare/desertörer som hjälpt fienden…Till slut ett enkelt exempel hur allt detta sopas under mattan.Tyska soldater som överlevde krigsfångenskapen ville sätta upp ett minnesmärke i Trelleborg,över alla dem som p.g.a… Read more »

Mette
Mette
13 years ago

Når vi bedømmer situationen under krigen, bør vi altid huske, at det først var i 1942, at kampene vendte. Indtil da stod Hitler til sejr, og mange var begyndt at indstille sig på det. Tyske soldater kaldte fx Danmark for “Flødeskumsfronten”, fordi her var forholdsvis fredeligt indtil folkestrejken i 1943. Vi producerede og leverede så mange fødemidler til Tyskland, at vi længe bidrog til Hitlers succes. Pinligt! Jeg ved, at Tyskland med held lagde pres på den svenske presse, men jeg ved da også, at det svenske folk fra tid til anden protesterede. Set fra Danmark har jeg altid hørt… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
Reply to  Mette

Enhver kunne til alle tider som statsminister forventes at have foretaget forberedelser så invasion og eventuel besættelse ikke foregik så let som tilfældet var lokalt. Sprængning eller forberedelse dertil af broer, viadukter, flyvepladser, infrastruktur og sænkning af diverse, minering, et utal af gerninger kunne nævnes, der ikke blev udført fra dansk side med de derpå forekomne katastrofale følger for Norge.
En anden mentalitet hos ledende kræfter og meget andet havde således været nødvendig for en anden historie end den, det blev.

Mette
Mette
13 years ago
Reply to  Peter Buch

Ja, det har du helt ret i. Men de var jo socialdemokrater og radikale.

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Mette

Hvis Danmark hade spraengt Aalborgs lufthavn (eller var det Århus?) hade det tyske angreb på Norge ikke lykkets

Enra
Enra
13 years ago

Vill bara nämna Ulf Nilson har skrivit en intressant bok “Sverige:Sluten Anstalt”. Som handlar till en del om samma ideer som Julia framför. Finns att läsa gratis på nätet.

http://www.uriasposten.net/files/Bib/slutenanstalt.pdf

Vivian
Vivian
13 years ago

#Tony Ingman

“Har verkligen Svensken förtjänat dessa makthavare?”

Vem har röstat in dessa makthvare år efter år? Vem har låtit sig föra bakom ljuset, av uppenbara lögner från politikerna och medias mer än klumpiga manipulering?
Sverigedemokraterna fick bara 5,7% av rösterna.

Tony Ingman
Tony Ingman
13 years ago
Reply to  Vivian

” VEM HAR RÖSTAT IN DESSA MAKTHAVARE ÅR EFTER ÅR ” Ja i varje fall inte jag! Men att verkligheten undanhålles medborgarna kan i stora drag skyllas på den erbarmligt fega massmedia som vi begåvats med, och vars egentliga uppgift är att upplysa och informera invånarna om sakers tillstånd, men som istället lierar sig med makthavarna och mörkar och tillrättalägger. Du skall veta att långt ifrån alla svenska medborgare har möjlighet att via internet få information om verkligheten, utan blir matade med massmedias manipulerade uppgifter så fort dom slår upp en tidning eller knäpper på TV n. Om alla Svenskar… Read more »

x
x
13 years ago

En mycket intressant artikel!

Men Blücher var inte en slagkryssare, utan en tung kryssare!

I din länk beskrivs Blücher korrekt som en “heavy cruiser”

En slagkryssare “battle cruiser” är en helt annan och dessutom mycket större fartygstyp!

mvh.

x.

Regimkritiker
Regimkritiker
13 years ago

Det verkar finnas riktiga nazzar i kommentarfälten. Försvinn härifrån!

M Capensis
M Capensis
13 years ago
Reply to  Regimkritiker

Nazzar? Menar du Nydahl, Blom mfl? Det de framför är fullt berättigad faktakritik. Exempelvis “en svensk tiger” användes till helt nyligen som logo av Must. Vilket väl knappast varit så listigt, om den var en symbol för undfallenhet och att inte ta ställning? Likaså beskrivningen av Sverige dilemma. Gå med i kriget, på vilken sida och till vilket pris? Glöm inte att Finland låg i krig med Ryssland. Att sälla sig till de allierade hade varit ett knivhugg i Finlands rygg. Plus lett till att Röda Armen i bästa broderliga anda tagit Sverige i sina beskyddande armar. För du tror… Read more »

Mirah
13 years ago
Reply to  M Capensis

Syftades förmodligen på Ruldolf som nämnde något om “6 miljoner”…

patrik blom
patrik blom
13 years ago

Instämmer i Thomas Nydahls kritik. “En svensk tiger” varnade för spioner. Tyvärr är antalet dumheter och felaktigheter av det slaget nästan oändligt i Julias riktigt dåliga text, så det går inte att korrigera alla. Men det finns ytterligare en intressant lärdom att dra av “En svensk tiger”. Alla som har sett Tage Danielssons “Karl-Bertil Jonssons julafton” har väl sett bilden ovanför Karl-Bertils säng. Den visar en blå- och gulrandig tiger, och texten “En svensk tiger”. Men hur hänger det ihop? Det finns ju inga tigrar i Sverige. Hur ska man förstå budskapet? Då var det möjligt att förutsätta att den… Read more »

Thomas Nydahl
13 years ago

Jag är tacksam att flera kommentatorer genomskådar Julia C. och hennes demagogi. Den här krönikan är ett mästerstycke i den genren, förljugen, avsiktligt missvisande och full av konkreta felaktigheter som leder henne in i den absurda. Låt mig bara ta ett exempel. Orden “En svensk tiger” tycks hon tro betydde att man inte skulle – eller ska – ta ställning. Det är en ren lögn (och jag undrar om hon faktiskt inte avsiktligt feltolkar orden). Parollen var avsedd att varna för spioner i Sverige. En svensk tiger inför varje människa som kan föra information vidare till de krigförande stormakterna. Det… Read more »

elwee
elwee
13 years ago
Reply to  Thomas Nydahl

“Julia C. hyllas varje söndag i dessa spalter, därför är det befriande att se de kritiska rösterna idag. Hennes demagogi är direkt kontraproduktiv för varje form av frihetlig strävan.” Jag är för dåligt påläst för att ha någon officiell åsikt när det gäller skeendet under andra världskriget. Däremot innehåller din, ovan citerade kommentar, ett budskap som du kanske inte tänkte på. Om Julia har fel, eller skriver något som kan ha flera olika tolkningar, så kommer hon direkt att kritiseras. Det visar att hennes krönikor läses av många olika människor och att det hon skrivit om Sveriges huvudlösa invandringspolitik är… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago

Jag tycker du ska arbeta om detta inlägg helt, Julia. Först bara ett litet påpekande: Sveriges handel med Tyskland var i detalj reglerad genom avtal med västmakterna under hela kriget. Hur konstigt det än verkar från din och Åmarks horisont så ansåg västmakterna att det låg i deras intresse att Sverige kunde överleva, och som icke-krigförande nation, och fortsätta rusta upp sitt försvar. Alla insåg ju i vilken vågskål det svenska försvaret hörde hemma, när det var färdigutbyggt. Det är verkligen olustigt att behöva inse att du retroaktivt önskar att detta inte hade blivit fallet. Men viktigare är att de… Read more »

Rudolf
Rudolf
13 years ago

Tycker också du hanterar siffrorna lite vårdslöst denna gång Julia.När det gäller antalet judar i Europa måste man komma ihåg att många länder hade en bristande folkbokföring så därför finns det inga säkra uppgifter men dom beräkningar jag sett ligger från drygt tre milj. uppemot sju miljoner.Var får du siffran elva miljoner från?Apropå Auschwitz,minnesstenen påstod från början att fyra miljoner mist livet där,detta fick dom ändra efter nya uppgifter från ryssarna -89. Nya siffran blev ca 1.5 miljoner döda,underligt nog är totala antalet fortfarande 6 miljoner döda judar! Det är alltid enkelt att vara efterklok,Julia, men att jämföra krigsåren med… Read more »

Dalkulla
Dalkulla
13 years ago

Våra politiker kryper inte, de ligger framstupa med ändan i vädret för den nya fienden. I Borlänge kommer de “nya Borlängeborna” att få sin vilja igenom, ett jättelikt islamiskt center placerat granne med ett centralt och tidigare lugnt villaområde. I.o.f.s finns ännu ett förslag men det skulle kunna störa Peace&Love-festivalen så det blir antagligen inte av. En film från det så kallade samrådsmötet finns på b.l.a. Politiskt Inkorrekt. Kommunalrådet säger att om Borlängeborna vill ha ett center så ska de få det. Vilka Borlängebor han menar står då helt klart eftersom de flesta hudfärgshandikappade(ljushyade) på mötet förutom politikerna starkt motsätter… Read more »

Victor
Victor
13 years ago

Julia – jeg har ikke så meget tid; men jeg vil lige sige, at jeg ikke er helt enig i den svenske tendens til at piske sig med skorpioner når det gælder den tyske masseturisme. 1) Lapidarisk – jeg og min, efterhånden ret store, familie ville ikke have været i live i dag – uden Sverige. Så enkelt er det. Samtidig havde et par af mine familiemedlemmer ganske udværkede Husqvarnaer – og det var fanden galeme ikke symaskiner. 2) Når det gælder Norge, så vil jeg anbefale dig at læse “I skuggan av ett hjälteland – Svenska frivilliga för det… Read more »

patrik blom
patrik blom
13 years ago

Julia, Dina resonemang om Sverige under andra världskriget innehåller så många felaktigheter att det är omöjligt att bemöta dem alla här. Men jag tar en av dem ur den stora högen. Du skriver: “För att behålla den viktiga handeln med nazisterna bedrev den svenska regeringen en eftergiftspolitik där den officiella neutraliteten ständigt sveks.” Är du medveten om att sedan Danmark och Norge ockuperats och Skagerack minerats hade Sverige bara en enda möjlig handelspartner, nämligen Tyskland. Sverige var för sin överlevnad beroende av att kunna importera kol, koks och konstgödsel, och en del andra saker. Tyskland var däremot, sedan man erövrat… Read more »

Anna
13 years ago
Reply to  patrik blom

Vad är det för felaktigheter? Du skriver “…så många felaktigheter att det är omöjligt att bemöta dem alla här. Men jag tar en av dem ur den stora högen.”
Och vad kommer sen? Du visar inte att det Julia skrev är fel, bara att du tolkar motiven för regeringens handlande mer fördelaktigt för Sveriges del.

patrik blom
patrik blom
13 years ago
Reply to  Anna

Anna, Jag var kanske lite för mycket gentleman mot Julia, vars tidigare inlägg jag har uppskattat mycket, och valde ett av hennes mindre anstötliga påståenden. Den som har läst Julias hela inlägg vet ju att det dräller av grövre sådana. T ex: “Ju fler fakta som uppdagas om Sveriges roll under kriget, desto djupare blir skammen och skulden. Officiellt förde Sverige en ”neutralitetspolitik” för att inte själv bli indraget i kriget. I verkligheten bidrog den svenska regeringens eftergifter åt nazisterna aktivt till Nazitysklands krigföring, även mot broderfolken i Danmark och Norge.” ” …. Därför valde de en ”neutralitetspolitik” som i… Read more »

M Capensis
M Capensis
13 years ago
Reply to  Anna

Om man utgår från att en regerings främsta uppgift är att värna sitt land och sitt folk, så skötte Per-Albin Hansson & Co sitt uppdrag med mer än MVG i betyg. Om man har problem med HUR de gjorde det, så har man inte satt sig in i alternativen. Vad skulle man gjort istället? Förklarat Tyskland krig? 1940 då, efter att de gått in i Norge och Danmark. Hade Sverige klarat av att slå Tyskland 1940? Nej. Hade vi kunnat få hjälp? Nej. Frankrike låg i spillror, tillsammans med Englands expeditionskår, som utgjort lejonparten av deras arme. Blitzen över London… Read more »

Julius
Julius
13 years ago

Apropå fakta — kanske förment att påpeka då Julia ofta överdriver med siffror i sin bok (bland oräkneliga exempel t ex att några hundra eller tusen européer invandrade till Sverige under flera hundra år; >10000 korrekt) — vill jag fråga vilken grund Julia Caesar har för påståendet att 111 “importerade” muslimer per dag är “ändå lågt räknat”? (Något svar från Julia väntar jag mig inte, men just därför är frågan effektiv.) Har inte sett SCB:s siffror för 2010 än — är inte i statistikbranschen trots över 15 universitetspoäng, vilket dock inte behövs för följande påpekanden — men de för 2009… Read more »

Affe
Affe
13 years ago
Reply to  Julius

Jag räknade ihop den siffran utifrån Migrationsverkets siffror (Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2010) för årets 11 första månader.
3 378 per månad vilket blir ca 40 541 för hela året. dvs ca 111 personer från muslimska länder om dagen. Du kan läsa mer om det här.
http://affes.wordpress.com/2010/12/13/over-100-muslimer-om-dagen/

“lågt räknat” kanske syftar på att alla som kommer hit inte registrerar sig hos migrationsverket?

patrik blom
patrik blom
13 years ago

Pinsamt, pinsamt, pinsamt! Du har fullständigt fel i din tolkning av Sveriges agerande under andra världskriget. Jag har nyligen beställt Åmarks bok och kommer att läsa den med intresse – och något större kunskaper än vad du har, Julia. Det är möjligt att Åmark har tolkat historiska skeenden som fan läser bibeln, men jag tror det inte förrän jag ser det. Återkommer med kommentarer när jag läst boken. Du glömmer också att Sovjetunionen var värre, hänsynslösare, grymmare, brutalare, ofriare, mer lögnaktig osv än Nazityskland på varje punkt man kan tänka sig att diskutera. Ska man utnämna någon stat till “Ondskan”… Read more »

Hans Nilsson
Hans Nilsson
13 years ago

En Svensk Tiger. Javisst har han gjort detta TIGIT i alla tider. Förr pga att Svensken var kuvad av överheten. Min far som var född 1911 och mor 1922 har berättat när de arbetade som ryktare och dräng och som piga och mjölkerska var det då som nu ingen som ifrågasatte något för alla var rädda om sin försörjning. Då behövdes inte många hektar mark för att bonnen skulle bete sig som riktiga svin som om de vore riktiga Herremän. Så Svensken har lång erfarenhet av att knyta handen i byxfickan och att hålla käft långt in i våra dagar.… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
13 years ago

Egentligen var Per Albin Hansson Regimen mer slipade än dagens politiker, tack vare sina affärer med Tyskarna så tjänade landet grova pengar på exporten dit. Men det var otvivelaktigt ett smutsigt svek mot våra broderfolk när man föll undan för tyska krav. Men vi skall även hålla i minnet att vi inte hade något försvar att ställa upp med, tack vare en sanslös nedrustning sen första världskriget. Om tyskarna hade visst hur nakna vi stod hade det räckt att dom invaderat oss med ett par tusen man för att få tillgång till vårt territorium, vi hade ju inget att ställa… Read more »

M Capensis
M Capensis
13 years ago

Julia, vad är din uppfattning om uppgifterna att många av de svenskar som förekommer på den sk stasilistan är journalister?

https://politisktinkorrekt.info/2011/02/03/manga-journalister-i-stasi-arkiv/#more-76289

Eva
Eva
13 years ago

Socialister och nazister är samma andas barn. Inte alls konstigt att den “tysta diplomatin” fungerade så bra. Norge och Danmark har gått rakryggade ur WW2. Den svenska undfallenhetspolitiken är densamma. De svenska politikerna står – idag också – med blicken i marken och mössan i handen inför den “nya nazismen” – islam. Reinfeldt har uttryckt sig luddigt om internationella överenskommelser vi måste fullfölja. Vare sig det handlar om partistöd eller olja, så har i varje fall inte jag gett Reinfeldt mandat att sälja ut Sverige till främmande makt så som sker idag. De flesta som röstat på moderaterna har ingen… Read more »

Naivtive
Naivtive
13 years ago
Reply to  Eva

Nazisterna är NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, och även om det finns olikheter så finns det likheter i sossarnas partiprogram och nazisternas. Analyseras dessa så ligger sossarna närmast nassarna politiskt sett.

Rune
Rune
13 years ago

Nej! Jag håller inte med om klankandet på Sveriges regering under andra världskriget. Sverige var nämligen inte ensamt om att bedriva eftergiftspolitik gentemot Hitler. Alla länder drev sådan politik. Frankrike, Storbrittannien, Norge, Danmark, Holland, Belgien, Tjeckoslovakien mm. Jag håller på och läser Churchills “Minnen” i sex tjocka band där han skriver att en enkel polisaktion från Frankrike hade räckt att stoppa Hitler när han besatte Rhenlandet som ju var en demilitäriserad zon, enligt fördrag. Sovjetunionen var också en stor bov i sammanhanget som gick i fördrag med Hitler med mål att dela Polen och lägga under sig Baltikum och Finland.… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
13 years ago
Reply to  Rune

Jo, men skillnaden är att i andra Europeiska länder hade man självrannsakan och en uppgörelsen med Quislingar och medlöpare efter kriget. Det skedde aldrig i Sverige.

Mette
Mette
13 years ago
Reply to  Regimkritiker

Tak for din bemærkning.

Da jeg skrev i går, tænkte jeg på, om dette var tilfældet, men jeg vidste ikke noget om det. I Danmark har vi hørt, at den svenske konges indstilling til Tyskland og de nære familierelationer var en belastning. Også prinsesse Sibyllas indstilling. Vores tyskfødte dronning Alexandrine, en fyrstedatter fra Mecklenburg-Schwerin, var 100 pct. solidarisk med Danmark.

Svensk medborgare
Svensk medborgare
13 years ago

Ja vad säga jag älskar Julia.
Behöver inte säga mer.
Från klarhet till klarhet.
Sprid krönikorna o boken till alla ni kan.
Peace and love som Pat Condell slutar sina
videor en till hjälte i mina ögon.

Teodora Emerentia
Teodora Emerentia
13 years ago

Julia!
Sveriges politiker prostituerade sig då under Andra Världskriget och gör så även idag.
Vem är hallicken idag? Vi det vilka som var det den gången
När kommer uppgörelsen och gottgörelsen med Norge, Danmark och Finland så att vi med tvättade sinnen – och utan de skuldkänslor som ligger som en illaluktande sörja över dagens “flyktingpolitik” -och kan ta ta itu med alla de problem detta trauma har skapat?
Läs från denna blogg den 6 augusti 2010:
http://snaphanen.dk/2010/08/06/ockupation-och-motstand-70-ar-efter/

96
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x