8
aug
Seneste opdatering: 8/8-10 kl. 1519
50 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar ©

”Allas lika värde” låter bra. Verkligt ädelt och solidariskt. Tanken att alla människor är likadana, lika mycket värda och har samma rättigheter omfamnas i dag lika hett av borgerliga partier som av vänsterinriktade. Det är en utopi lika vacker som de flesta andra, men likafullt – en utopi. Mot bättre vetande och i strid med all historisk erfarenhet tävlar de sju riksdagspartierna om att driva Sverige vidare på en sviktande genomrutten botten av tomma ord. Men luftpastejer har aldrig varit någon hållbar grund för samhällsbyggen. Floskler som talet om ”allas lika värde” har lett landet in i en utdragen självmordsprocess. Sveriges och befolkningens bästa offras för en uppenbar lögn som eroderar landet inifrån.

Dogmen om ”allas lika värde” är en konstruktion sprungen ur kommunistiska diktaturer. I Stalins Sovjet, Maos Kina och östtyska DDR trodde man sig kunna skapa ”Den nya människan”, liktydig med hjärntvättade och lydiga kommunister som blint lydde staten. Barn sågs som en råvara tillhörig Staten och Partiet. Mjuka som vax skulle de formas för att tjäna kommunismen. Med totalitära diktaturers utbud av maktmedel som skräck, tortyr och våld försökte man utplåna den mänskliga naturen och betvinga universella mänskliga drivkrafter som självbevarelsedrift, överlevnadsinstinkt, egoism, ägandebegär och strävan efter individuell lycka och framgång. Men inget av de politiska experimenten har någonstans eller någonsin i världshistorien ens med hjälp av massmord och totalitärt tvång lyckats ändra människans natur eller utifrån sina utopier bygga jämställda och demokratiska samhällen.

Vi föds varken lika eller med lika värde

Vi föds inte alls lika. Det har Steven Pinker, professor i psykologi vid Harvard University, visat i sin mycket uppmärksammade bok ”Ett oskrivet blad: och andra myter om människans natur” (The Blank Slate).

Redan från befruktningen är vi utrustade med olika genpaket som programmerar vår begåvning och våra olika karaktärer, och alltifrån födseln formas vi av den familj, det samhälle och den kultur där vi växer upp och lever våra liv.

Vi föds inte heller med samma värde. I majoriteten av jordens länder, framför allt muslimska men även i det sekulära Kina, är flickor och kvinnor värda långt mindre än pojkar och män. Miljoner flickfoster aborteras, och nyfödda flickebarn dödas. Kvinnans värde är i vissa kulturer inte mycket större än värdet av boskap. Det är enbart som hushållerska, sexslav och avelsdjur att fritt förfoga över som hon har ett existensberättigande. Sjuka och handikappade värderas lägre än friska och välskapta i de flesta kulturer.

Om vi utgår ifrån att barn föds med ”lika värde” i jämlikhetens förlovade land Sverige så sätter devalveringen igång omedelbart efter födseln, både genom individens egen försorg och hans/hennes familj. En flicka som föds i en muslimsk familj i Sverige har – trots alla politiska jämlikhetsintentioner – med kulturellt betingad automatik en avgjort mer begränsad framtid än en pojke som föds i samma familj.

Vad är en storljugande politiker värd?

Innan vi oreflekterat säger ja och amen till dogmen om ”allas lika värde” kan vi ställa oss några frågor:

• Är en pedofil som har våldfört sig på småbarn lika mycket värd som den som uppfann penicillinet?

• Är en massmördare lika värdefull som en läkare som räddar liv?

• Är en storljugande politiker värd lika mycket som en hederlig dagisfröken?

• Är en människa som uteslutande begår onda gärningar lika mycket värd som någon som försöker göra gott och undviker att medvetet skada någon?

Talet om “allas lika värde” är en fet lögn som saknar historisk relevans och enbart tjänar syftet att dämpa våra politiska företrädares högst berättigade ångest över det samhälle de har skapat.

Inga kelgrisar och inga styvbarn

I Sverige tog den socialdemokratiska varianten av ”allas lika värde” form när statsminister Per Albin Hansson och hans regering från 1932 och framåt byggde Folkhemmet. I ett berömt tal i riksdagens remissdebatt 1928 uttryckte Per Albin Hansson sin vision så här:

”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet.”

Inga kelgrisar och inga styvbarn. Alla är jämlika. Det var ett tag sedan. Under ett långt socialdemokratiskt styre har vi fått se hur tesen om ”allas lika värde” har vänts till sin motsats. Vissa är mer jämlika än andra. I synnerhet socialdemokratiska partitoppar, EU-politruker och fackföreningspampar är definitivt kolossalt mycket mer jämlika än andra.
Trots alla historiska socialistiska fiaskon har de borgerliga partierna glatt tagit trossatsen om ”allas lika värde” till sitt hjärta. Om det är någonting som kan få politiker av alla kulörer att gå upp i falsett och få röda indignationsfläckar på halsen är det den så kallade ”värdegrunden”. Ett bra exempel är den här debatten i SVT:s ”Gomorron Sverige” mellan näringslivsminister Maud Olofsson (c) och Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson, där Olofsson med flammande kinder försvarar tesen om ”alla människors lika rätt och värde”.

”Ett ständigt återkommande tema i den svenska politiska debatten – och i mediebevakningen – är skillnader. (…) På något sätt antas det vara självklart att alla som bor i Sverige vill, kan och borde leva samma typ av liv. Vi vill visserligen själva välja hur vi vill ha det, men totalt sett måste det ändå vara likadant. För alla, överallt. Vid alla tidpunkter. Det svenska samhället är besatt av likhet” skriver Markus Uvell i boken ”Folkhemspopulismen”.

Lika mycket lördagsgodis åt alla?

Vi, de ”lika värda”, matas dagligen med ”värdegrunden” så till den grad att vi glömmer att fundera på vad den egentligen betyder. Den har blivit ett av de diffusa politiska begrepp som har evakuerats på verklig innebörd. Med karamellsött tal ska vi fås att tro att vi lever i den bästa av världar och att Pappa Staten ger oss alla exakt lika mycket veckopeng och lördagsgodis.

Vi ska ta en titt i några av Pappa Statens godispåsar och se vad som döljer sig där. Jag har packat upp några av dem och visar innehållet separat här nedanför. Exemplen handlar om försörjningsstöd (socialhjälp), introduktionsersättning för invandrare och äldreförsörjningsstöd, ÄFS, kontra garantipension (så kallad ”fattigpension”). De som skriker med den högsta röstvolymen om ”allas lika värde och rättigheter”, de svenska politikerna oberoende av partifärg, särbehandlar i själva verket olika grupper av invånare högst påtagligt. Invandrare särbehandlas på många områden positivt, och den svenska ursprungsbefolkningen i motsvarande grad negativt. Här råder en stor och förlamande politisk konsensus. Ingen vågar ifrågasätta en helig dogm av rädsla för att bli insorterad i rasistfacket eller stämplad som ”odemokratisk” eller ”främlingsfientlig”. Men när en stor och växande andel av svenskar OCH invandrare upplever systemet som djupt orättvist, då är det någonting som är allvarligt fel.

För vissa kommer kanske avslöjandena som en chock. Grattis till uppvaknandet i så fall! Bättre sent än aldrig. Om sex veckor är det riksdagsval i Sverige. Kunskaper om hur verkligheten ser ut är alltid en bra utgångspunkt när man väljer vilka politiker man vill ska styra landet. Det kan vara bra att ta sig en funderare på om man vill fortsätta stödja en politik där staten stadigt konfiskerar så stor del av ens inkomster för att finansiera en världsunik och totalt omdömeslös invandringspolitik. En politik som sannerligen inte är någon illustration till tesen om ”allas lika värde” utan en statsledd plundring av den krympande, hårt arbetande befolkningen för att kunna fortsätta ösa miljarder över ett växande importerat bidragsproletariat.

Invandringspolitiken är helig

Ekvationen går inte ihop. Hur kan det komma sig att vi, samtidigt som vi betalar bland de högsta skatterna i världen, ständigt drabbas av kraftiga nedskärningar i alla slags samhällelig verksamhet; sjukvård, äldreomsorg, handikappomsorg, barnomsorg, skola, kultur? Nu ska pensionerna sänkas igen – för andra gången i år. För de flesta är det pengar som har arbetats in under ett långt arbetsliv. Vart tar pengarna vägen? Varför finner sig svenska folket i att få en större del av lönen än i de flesta andra välfärdsländer konfiskerad av staten? Var är revolutionen?

Det finns en budgetpost som aldrig drabbas av några nedskärningar, och det är allt som rör invandringspolitiken. Den är helig, får ej vidröras. Kostnaderna stiger med gigantiska summor varje år men mörkläggs effektivt av varenda regering. Att enbart ställa frågan om invandringens kostnader har lett till ett brutalt slut på karriären för mer än en politiker.

Ett mönster är tydligt: bland alla ”lika värda” invånare i Sverige är svenskarna värda minst. Det är vi och alla välintegrerade invandrare som arbetar och bidrar till samhället som betalar priset för en uppblåst lögn. Myten om ”allas lika värde” är en villfarelse som allt tydligare segregerar invånarna i vitt skilda förmånskategorier. Den har kommit en god bit på väg med att utplåna Sverige som välfärdsnation.

Alla har rätt att bli försörjda

1975 fattade en enig riksdag beslut om att Sverige skulle göras om till ett mångkulturellt samhälle. Ett av de tre delmål som skulle förvandla landet till ett mångkulturellt paradis var Jämlikhetsmålet, Beslutet fattades på en totalitär grund:
Alla människor är lika, men för säkerhets skull ska vi stöpa dem i samma form. Svenskarna ska betala högre skatt för att invandrarnas levnadsstandard ska vara likadan som deras egen.
Sambandet mellan arbete och inkomst avskaffades. Alla som kommer till Sverige har samma rättigheter som de som har arbetat ihop till välfärden och finansierar den med sina skatter. Det är innebörden i Jämlikhetsmålet. Invandrarna har i princip obegränsade rättigheter att så fort de har fått uppehållstillstånd bli försörjda av de svenska skattebetalarna.
Fem år senare följdes målet upp i Socialtjänstlagen (1980:620), vars portalparagraf tillförsäkrar alla rätt till en ”skälig levnadsnivå”. Det innebär betalda kostnader för bostad, livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift.

Samhället har inga instrument att kräva av människor att de arbetar och försörjer sig själva. Alla ska ha lika rättigheter. Alla är garanterade att ta del av den sociala välfärden, oavsett om de bidrar till den eller inte. Alla ska ha tak över huvudet och mat på bordet, oavsett om de själva eller andra betalar.

”Mohammed ska ha jobbet”

”Invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden” är en vanlig klyscha. Ingen forskning har hittills kunnat visa att det är sant. Verkligheten är istället att invandrare i allmänhet trots positiv särbehandling har svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden, därför att deras utbildning och kompetens alltmer sällan matchar en högkvalificerad arbetsmarknads behov. Det gäller i synnerhet de stora grupper av analfabeter som Sverige tar emot. Av dem som har kommit från Irak är fortfarande 73 procent av kvinnorna och 60 procent av männen arbetslösa efter tio år i Sverige. (Källa: Katarina Gunnarsson, Studio Ett i radions P1). Endast 35 procent av männen och 20 procent av kvinnorna från Irak, Afghanistan och Somalia har någon sysselsättning över huvud taget, vilket innebär att de arbetar minst en timme per vecka.

Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin (s) lade 1999 fram ett betänkande med en titel som var en order, ”Acceptera!”. Begreppet ”etnisk kompetens” lanserades. Mona Sahlin uttryckte det så här:

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den
som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.”

I praktiken innebar detta att ansvaret för att reda upp följderna av invandringspolitiken vältrades över på arbetsgivarna. De nya påbuden innebar också att det är fritt fram att diskriminera svenskar i arbetslivet.

Den borgerliga alliansregeringen har fortsatt på den inslagna socialdemokratiska vägen genom att 2007 införa så kallade instegsjobb för invandrare, där staten står för 75 procent av lönen. En kostnad på 400 miljoner kronor per åt, totalt 1,2 miljarder, fram till i år. Trots de mycket generösa villkoren har initiativet blivit ett fiasko. Det tillstår statsminister Fredrik Reinfeldt, dåvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och integrationsminister Nyamko Sabuni i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 januari 2008.

Bara något hundratal invandrare har kommit ut i arbete, och en förkrossande majoritet är män. Kvinnorna nås inte av satsningen. Hur projektgrupper med jämställdhetsambitioner ska kunna ändra på det återstår att se. En uppenbar risk är att de blir ett självändamål som bara ger ett uppsving för Gevalia och Löfbergs Lila.

Förtur till bostad och betalda semesterresor

Det finns många andra områden där invandrare särbehandlas på ursprungsbefolkningens bekostnad. Ett exempel är förtur till bostad. Bostaden utrustas dessutom med nödvändiga möbler och husgeråd, ofta genom en check till Ikéa. Med ett inflöde av cirka 100 000 nyanlända per år som beviljas permanent uppehållstillstånd och en nyproduktion av bostäder på 10 – 15 procent av det antalet säger det sig själv att invandrarnas förturer beviljas på svenskarnas bekostnad. Några får stå tillbaka när asylsökande och andra går före i kön. Särskilt hårt drabbas svenska ungdomar som inte får möjlighet att flytta från föräldrahemmet när de har vuxit ur barnkammaren. Vi ska dessutom räkna med att förturerna är fler än vad avtalen mellan kommunerna och hyresvärdarna stipulerar. Få hyresvärdar vill i dag riskera sitt renommé och säger därför hellre ja till invandrare som hyresgäster än att riskera att anmälas för ”etnisk diskriminering”.

Betalda semesterresor kan knappast sägas ingå i vad som menas med ”skälig levnadsnivå” i Socialtjänstlagen. Ändå beviljar socialtjänsten i många fall pengar till semesterresor och resor för att hälsa på släkten i de länder som invandrare säger sig ha ”flytt för sina liv” från. Ett avslag kan överklagas i länsrätten – som är precis lika vettskrämd som socialtjänsten för att framstå som rasistisk och därför ger invandrarna rätt. Rädslan och bristen på civilkurage håller svenska befattningshavare i ett järngrepp. Ingen vågar säga nej av rädsla för att bli brännmärkt som ”främlingsfientlig”.

Äldre får inte kosta

Fler exempel: De så kallade ”ensamkommande barn” som kommer till Sverige drar minst sagt uppseendeväckande kostnader. Varje ung man kostar 57 000 kronor i månaden. På ett år 684 000 kronor plus de 500 000 som den mottagande kommunen får per plats. Summa cirka 1,2 miljoner per yngling och år. Personaltätheten ligger i allmänhet på en anställd per yngling. Det ger en kostnad i nivå med de allra dyraste säkerhetsplatserna inom kriminalvården.

Den 31 oktober 2009 fanns 1 479 ”ensamkommande barn” inskrivna på olika boenden runtom i Sverige. Det är en årskostnad på en miljard 11 miljoner 636 000 kronor. Med det statliga grundbidraget på 500 000 kronor inräknat blir det en kostnad på drygt 1,75 miljarder per år bara för dessa 1 479 ungdomar. Under 2010 beräknas det komma 3 000, alltså mer än dubbelt så många. Då stiger kostnaden till 3, 6 miljarder. Per år.

Ställ den kostnaden och den personaltätheten mot motsvarande inom äldreomsorgen, där en ensam anställd ofta ska klara vården av flera tiotals hjälpbehövande äldre vårdtagare. Ställ sedan frågan om det är en rimlig prioritering av hur allmänna medel ska användas i ett så kallat välfärdssamhälle.

Asylsökande betalar bara 50 kronor för läkar- och tandläkarbesök. För svenskar kan åtminstone tandläkarkostnaderna handla om många tusenlappar.

Det senaste året har flera mångmiljonbedrägerier avslöjats där hela familjer, samtliga från Irak, har lurat till sig enorma summor pengar från Försäkringskassan genom att någon i familjen har spelat handikappad och resten anställts som personliga assistenter. I två av fallen har bedragarna avslöjats genom aktiviteter som knappast låter sig förenas med svåra funktionshinder. Samir Husein Ali Ehsan, irakisk medborgare, född 1976, mer känd som ”Kaninmannen”, ertappades när han dansade med en Lisebergskanin i nöjesparken Liseberg i Göteborg förra sommaren. ”Kaninmannen 2”, irakiern Ali Rahdi Raheema al-Mozani, påstod sig vara CP-skadad men deltog utan problem i en bordtennisturnering.
Är det någon som tror att Försäkringskassan skulle låta sig föras bakom ljuset av svenskar som tillskansar sig i storleksordningen 5-6 miljoner genom spelat funktionshinder?

”Likhet och rättvisa”

Malmö har en mycket stor andel utrikes födda invånare, cirka 30 procent. Malmö kommunfullmäktige har beslutat att andelen med utländsk bakgrund av kommunens personal ska motsvara befolkningsandelen med utländsk bakgrund.
Kerstin Falk, enhetschef på stadskontoret, säger: ”Vi strävar efter en hög kvalitet i förändringsarbetet, fri från diskriminering, där verksamheternas olika behov utgör grunden för en kravprofil i varje rekrytering. Den övergripande principen är att den sökandes samlade kompetens, relaterad till kravprofilen, alltid är utslagsgivande vid tillsättning av tjänster.”

Stackars Kerstin Falk! Det är inte lätt att tala för en sjuk sak. Många ord blir det. Som Kerstin säkert känner till har Malmö inte samma ”rättvisa” och ”lika” fördelning av det sociala biståndet. Istället får de 29,8 procenten utrikes födda 78,1 procent av kostnaderna för socialt bistånd (försörjningsstöd), medan de 70,2 procenten svenskar bara får 21,9 procent. Likhet och rättvisa i det ena fallet men inte i det andra.

Rättigheter men inga skyldigheter

Det allra mest absurda exemplet på ”allas lika rätt och värde” är de återkommande kraven på sjukvård, skolgång och andra rättigheter för så kallade ”papperslösa”, det vill säga människor som utan asylskäl uppehåller sig illegalt i landet. Ropen kommer från godhetsföreträdare som Röda Korset och Amnesty, men också från flera politiska partier som själva har stiftat gällande utlänningslag, till exempel kristdemokraterna med socialminister Göran Hägglund i spetsen och de ständiga kravmaskinerna Kalle Larsson (v) och Bodil Ceballo (mp).

Dagens Nyheter sällar sig till kravkören. I en ledare i den 30 juli talas om ”gömda flyktingars” rätt till vård. ”Rätten till vård är en mänsklig rättighet, en princip höjd över pass och papper” förkunnar DN. Men några ”gömda flyktingar” finns inte. Antingen är man flykting och beviljas asyl i Sverige. Eller också saknar man asylskäl och ska utvisas, eftersom man inte är flykting. Principen att människor som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige ska ha rätt till förmåner torde te sig stötande för stora delar av svenska folket.

Civilkuraget avled i tvinsot

Det här är bara några exempel på allas olika värde i dagens Sverige. Påfallande är synsättet på invandrare som offer, en kategori som har en uppsjö av rättigheter men anmärkningsvärt få skyldigheter. Vi kan utgå ifrån att gynnandet av invandrare i olika avseenden är långt större än vad som syns på ytan. Här finns en skuggzon, ett ingenmansland där ingen inblandad har det minsta intresse av att ge en sann bild av verkligheten. Allra minst media, som tjänstgör som PR-lobby för mångkulturen och har gått ned sig fullständigt i ett träsk av politisk korrekthet och offertänkande.

Det är inte ens rättvisande att tala om rädsla. Här handlar det om ren skräck. Alla med någon form av beslutanderätt är fullkomligt skräckslagna för att säga nej till några som helst krav från invandrare. Befolkningens samlade civilkurage avled tragiskt i tvinsot för många år sedan, ingen sjöng några sånger på dess begravning. Vettskrämda befattningshavare på alla nivåer i total avsaknad av integritet säger ja och amen till allt vad Ahmed och Fatima vill ha.

Vi har inte dödsstraff i Sverige. Man riskerar inte att bli avrättad om man rätar på ryggen och säger NEJ. Det är värre än så. Man riskerar att bli kallad för de värsta skällsord som finns år 2010: ”rasist” eller ”främlingsfientlig”. Man riskerar att bli förvisad ut ur gemenskapen till en säker social död. Ja, jag har vänner och kolleger som har drabbats av det. De förvånar sig inte det minsta över att jag skriver under pseudonym.

Men ett land som behandlar sin egen befolkning (de som har arbetat och byggt upp välfärden) sämre än dem som har kommit hit och inte bidragit med någonting – vilka budskap ger det till sina invånare? Och hur länge tänker svenskarna tolerera att bli negativt särbehandlade men samtidigt tvingas betala hela invandringskalaset och – i praktiken – allas olika värde?

Faktaavsnit

Försörjningsstödet skevt fördelat

Försörjningsstödet för en ensamstående vuxen person är 3680 kronor i månaden utöver boendekostnader, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening eller arbetslöshetskassa. Makar/sammanboende får 6050 kronor i månaden. Om det finns barn ökar ersättningen.

Det kan jämföras med introduktionsersättning för ”flyktingar som ännu inte kan försörja sig själva”. Den uppgår till 8760 kronor i månaden för en ensam vuxen och 13290 för två vuxna. Högsta belopp är 16640 kronor i månaden för två vuxna med tre eller fler barn.

Vi tar en somalisk mamma som exempel. Skenskilsmässor i syfte att få maximalt med bidrag är mycket vanliga i den somaliska gruppen. En av orsakerna är att männen behöver stora summor pengar för att finansiera sitt missbruk av kat. Varannan somalisk kvinna lever inte med sina barns far. I nästan varannan somalisk familj finns fyra barn eller fler. En nyanländ ensamstående mamma med sex barn får i introduktionsersättning 11 450 kronor i månaden. Barnbidrag och flerbarnstillägg för de sex barnen blir 10 414 kronor i månaden. Totalt 21 864 kronor i månaden. Det enda hon behöver göra är att infinna sig till undervisningen i svenska för invandrare, Sfi, och se till att inte bli godkänd. Hon kan få introduktionsersättning i två år och därefter gå över till försörjningsstöd.

Försörjningsstöd kan alla som bor i Sverige få om man ”inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt”. Försörjningsstöd betalas även ut till invandrare, framför allt muslimer, som genom sin ideologi gör sig icke anställningsbara på arbetsmarknaden. Under 2006-07 genomfördes i Göteborg en halvårslång utbildning för somaliska kvinnor med inriktning på hushållsnära tjänster. Åtta kvinnor av tio fullföljde kursen. Den avslutades på våren med ett möte med en städfirma som kunde vara en tänkbar arbetsgivare. Tre av kvinnorna, som hade haft vanliga kläder under utbildningen, kom till avslutningen i heltäckande klädsel. Städbolaget konstaterade att de på grund av sin klädsel inte var anställningsbara.

”Vi uppfattade att kvinnorna gjorde en klar markering, att de inte ville ha ett arbete. Självfallet ska man ha frihet att tro och klä sig som man vill, men om man sätter upp ett hinder som gör att man inte är anställningsbar, har man då rätt till försörjningsstöd?” frågar sig Jörgen Larsson, enhetschef på socialkontoret i Hammarkullen. (Göteborgs-Posten 1 november 2007).

Svaret på Jörgen Larssons fråga är ja. Få eller ingen inom socialtjänsten vågar säga nej till krav på försörjningsstöd från muslimer som själva bland annat genom extrem klädsel gör sig omöjliga på arbetsmarknaden. Ingen vill bli beskylld för ”främlingsfientlighet” eller ”islamofobi”.

Konsekvenserna för landet i sin helhet ser ut så här: Av dem som har levt på socialbidrag i mer än fem år är 60 procent invandrare. Under 2009 betalades det ut 11 059 000 000 kronor i ekonomiskt bistånd i Sverige. En ökning från 2008 med hela 17 procent. 422 300 personer ingick i hushåll som fick ekonomiskt bistånd någon gång under året. Det är det högsta antalet socialbidragstagare sedan 2002.

Av de drygt 11 miljarderna gick 6,75 miljarder till utrikes födda inklusive introduktionsersättning till flyktingar. Svenskfödda medborgare fick 4,31 miljarder. Det innebär att svenskar – som utgör 86 procent av befolkningen – fick 39 procent, medan utrikes födda inklusive flyktingar – som utgör 14 procent av befolkningen – fick 61 procent av det ekonomiska biståndet.

ÄFS dubbelt så stort som fattigpension

När riksdagen tog sitt mångkulturella beslut 1975 var 13 procent av invandrarna pensionärer som inte hade rätt till folkpension. Men från och med det året får samtliga i Sverige bosatta utlänningar rätt till folkpension, oavsett om de har arbetat eller inte. Från 2003 tas steget fullt ut för att garantera alla över 65 år som bor i Sverige att leva på skattebetalarnas bekostnad genom så kallat äldreförsörjningsstöd, ÄFS. Man behöver inte ens vara bofast i Sverige. Det räcker att man planerar att stanna här minst ett år så får man ”skälig levnadsnivå” garanterad av svenska staten.

Under 2010 är ÄFS-beloppen 4831 kronor i månaden för ensamstående och 4082 för gift person, värdebeständigt och skattefritt. Till detta kommer bostadskostnaden, där stöd kan utgå med upp till 6 200 kronor i månaden. Till skillnad från vanliga pensioner är ÄFS-beloppen garanterade, oavsett vad som händer på börsen. Om man känner för att resa tillbaka till det gamla hemlandet på semester i tre månader varje år (tolv månader för länder inom EU) tar man äldreförsörjningsstödet med sig. Under tiden kan man hyra ut sin bostad i Sverige.

Och det finns fler fördelar: Hemtjänsten är avgiftsbefriad, eftersom ÄFS inte räknas som inkomst. Invandrarpensionären tillåts också ha skattefria inkomster från utlandet på upp till 3000 kronor i månaden. En ensamstående kan alltså få drygt 11000 kronor i månaden plus rätt att ha en inkomst från utlandet på 3000, totalt drygt 14000 kronor – utan att alls ha arbetat i Sverige eller bidragit med en enda skattekrona.Det är dubbelt så mycket som den lägsta nivån för vanlig ålderspension (garantipension, den så kallade ”fattigpensionen”) där beloppen ser ut så här: (beloppen är bruttobelopp, det vill säga skattepliktiga.)

Personer födda 1937 eller tidigare:
• Ogift 7 708 kronor i månaden.
• Gift 6 867 kronor i månaden.
Personer födda 1938 eller senare:
• Ogift 7 526 kronor i månaden
• Gift 6 713 kronor i månaden.

ÄFS kan sökas av alla över 65 som är bosatta i Sverige, alltså även av svenskar. Men det kom till för invandrarnas skull och för att avlasta kommunernas socialbudgetar från kostnaderna, och majoriteten av dem som får ÄFS är invandrare.

Af Julia Caesar

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

50 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Nils Dacke
13 years ago

Tack Julia för ännu en excellent genomlysning av den korrupta svenska politiken. Det är bara att hoppas att denna information når många före valet. Cavatus tips är efterföljansvärt.

Katinka Glahd
Katinka Glahd
13 years ago

Tack Julia Ceasar för detta utmärkta inlägg. Detta betalas med det största rånet i mänsklighetens historia,nämnligen rånet av våra inbetalda pensionspengar. Att se sig själv som fattigpensionär är hårt när man arbetat i nära 50 år och betalat världens högsta skatter. Något måste stoppa detta vansinne som drabbat det svenska folket! Vi har aldrig blivit tillfrågade om detta ,sades det på ett möte jag var närvarande för några dagar sedan ute på det sommarfagra Österlen. Jodå replikerades från en av gästerna.Vi blir numera tillfrågade vart fjärde år,innan blev vi tillfrågade vart tredje år. Nu blir vi åter tillfrågade den 19… Read more »

Erik
Erik
13 years ago

Julia, Mycket bra att du tog upp detta ämne. Det falska slagordet om allas lika värde utgör själva grunden för den perverterade politik som förs i hela västvärlden idag, men jag tror inte att du kan spåra det tillbaka till 1928, inte i den mening det har idag. Det hör snarare till 1968. Jag är övertygad om att ett civiliserat samhälle måste utgå från att alla människor föds lika mycket värda, men att vi får finna oss i att bedömas efter våra handlingar. Det räcker egentligen att konstatera att de som uttalar det befängda slagordet också måste försvara ståndpunkten att… Read more »

Kerstin
Kerstin
13 years ago

Julia! Tack!! Läst din bok med STORT intresse….

Anonymous
Anonymous
13 years ago

“Ekvationen går inte ihop. Hur kan det komma sig att vi, samtidigt som vi betalar bland de högsta skatterna i världen, ständigt drabbas av kraftiga nedskärningar i alla slags samhällelig verksamhet; sjukvård, äldreomsorg, handikappomsorg, barnomsorg, skola, kultur? Nu ska pensionerna sänkas igen – för andra gången i år. För de flesta är det pengar som har arbetats in under ett långt arbetsliv. Vart tar pengarna vägen? Varför finner sig svenska folket i att få en större del av lönen än i de flesta andra välfärdsländer konfiskerad av staten? Var är revolutionen?” Om du påstår att du är undersökande journalist så… Read more »

trackback

[…] Allas olika värde,Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . […]

MDAMZ
13 years ago

mmmmmmmmmm…………’lika värde och du ska inte tro att du är något/någon’ Sverige är unkt i den formen av ‘tänk’, Jantelagen är vi ensamma om och den är vedervärdig. Är det inte så att många gånger sätter vi prislappen själva på vårt egna värde…och fostran som vi har säger – du ska göra rätt för dej – men det är fult att tjäna pengar – Du skall inte tro att du är bättre än vi- Alla andra kan göra alltng på ett mer utvecklande sätt än du!!!…Den oskrivna lagen som präglar fostran hos oss på mer än ett sätt. Politiker skryter… Read more »

elisabeth
elisabeth
13 years ago

Till moderator:

Ber att få rätta mig själv ang den summa som finns kvar i slutändan/månad.
Vid närmare kontroll av min budget så ska den riktiga summan vara ca 3000:-/mån kvar att “leva för”
…hahaha…inte så konstigt att jag aldrig får ihop budgeten ! Jag har ju räknat fel på 400 spänn ;-/

elisabeth
elisabeth
13 years ago

Oerhört deprimerande siffror som presenteras här. Jag känner mig kränkt. Kränkt av våra politiker. Att jag, som sjukpensionär, är satt på undantag visste jag redan men att det var så här illa i fördelningen kunde jag aldrig ana. Jag ska inte klaga, en svensk klagar ju inte….men jag tycker att det är, milt uttryckt, skamligt att en invandrare kan få ut mer /månad på att göra INGENTING än vad en undersköterska får ut på en 75%-tjänst ! (kanske tom 100%tjänst?) Att sedan jag som har arbetat i hela mitt liv, sällan varit sjukskriven och alltid gjort rätt för mig blir… Read more »

Tine
Tine
13 years ago
Reply to  elisabeth

Hei Elisabeth, Du har rett til å protestere mot at deres skattepenger går til å finansiere ulovlig innvandring. Systemet kommer ikke til å redde dere. Dere svensker må endre systemet.Slå dere sammen og aksjoner.Ta et eksempel – en liten svensk kommune vedtar at de skal ta inn “skäggbarn”. Ofte er en stor del av befolkningen i kommunen imot. Da kan alle som er imot spre informasjon og aksjonere. Hvis alle småbyenes befolkninger som er imot setter seg i protest foran kommunehuset blir de sett og hørt. Hvis alle kommuner i Sverige hvor befolkningen er imot gjør det samme og samarbeider… Read more »

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Liva og Bjovulf. Mange tak for anerkendelsen. Til Liva specielt. I et land som vort er enighed faktisk ikke det vigtigste. Det er meget vigtigere med uenigheden, fordi den er frugtbar, og fordi den har bragt os videre. Eller: Selv om jeg ikke kan lide al fisk, kan jeg da sagtens nyde tilberedningen på min tallerken, skønt mine smagsløg (kan skelne) tager forbehold for den specielle smag af fisk. Eller: Disse tråde tillader kun kortfattede synspunkter – aldrig sandheder – kun tilnærmelser – og tilnærmelser er kun tilnærmelser, som man foretager fra forskellige retninger. Derfor bliver også tilnærmelserne og… Read more »

Liva
Liva
13 years ago

Tak til Julia for utrætteligt og tålmodigt skrivearbejde. 🙂

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Jonas. Ja, du har ganske ret. Mine kommentarer er ikke skrevet ud fra en bestemt politisk dagsorden, men bærer nok præg af en vis filosoferen. Det synes jeg, tiden og min alder indbyder til. Meritokraterne (jvnf. The Fabians i England) tænder jeg meget gerne på, for de har opnået stor indflydelse, og deres høje positioner i samfundet har de ikke i kraft af medfødt rigdom, men i kraft af deres meritter, som er bemærkelsesværdige præstationer baseret på uddannelser af høj kvalitet. Når man således både er begavet, veluddannet og har succes, kan det ikke undgås, at man i en… Read more »

Marit
Marit
13 years ago

Emeritus : Takk for et tankevekkende innlegg ! Her oppe i Norge har vi nå over 40 års erfaring med muslimer. De hverken kan eller vil “integrere” seg. Det strider jo mot islam og mot Koranen. Våre politikere nekter å innse dette faktum . Milliarder av kr. blir kastet bort på dette nytteløse prosjektet. Av skattebetalernes penger. Vi finansierer vår egen undergang. I 1940-45 hadde vi et “Herrefolk” i Norge, i likhet med Danmark. Nå har et nytt “Herrefolk” kommet over våre grenser. De krever stadig mere islamisering av samfunnet vårt. Vår ytringsfrihet er truet. Vi må ikke ytre noe… Read more »

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Bjovulf. Ja, hvem er det, vi helst ikke ser strømme over grænserne? Er det dem, der ikke bidrager positivt til samfundsøkonomien eller dem, der bidrager negativt til sammenhængskraften? Eller er vi helst fri for begge dele? Gælder vort forbehold (vor skelnen/diskrimination) alle steder fra i den ikke-vestlige verden, eller er det i virkeligheden kun personer fra ikke-vestlige lande domineret af Islam, som vi betakker os for at skulle bakse med i et ukendt antal generationer? Hvor meget er nu-og-her økonomi, hvor meget værdipolitik og hvor meget et ønske om kulturel (monokulturel) overlevelse? Af sådanne overvejelser afhænger, om vi siger… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Emeritus

Ja, jeg er fuldstændigt enig i dine betragtninger, Emirtus 😉 Jeg tror nu også, at det, der i virkeligheden mentes, var “vestligt orienteret” [!] indvandring – altså folk med rimeligt integrerbare og assimilérbare kulturer, der er villige til at respektere og acceptere love, værdier, normer og kulturen i DK i rimeligt omfang, og som IKKE ankommer med en aggresiv macho-klankultur og med endeløse, vanvittige religiøse og kulturelle særkrav, hvor man ikke bare uden videre forventer at kunne indføre middelalderlige normer og en yderst fjendtlig og intolerant religion, der konstant indprenter dem, at vi – de ufrivillige værter – er “urene… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Bjovulf

“hvor man bare uden videre forventer at kunne indføre middelalderlige normer “, skulle der have stået.

Marit
Marit
13 years ago

Takk, Julia Cæsar ! Det du beskriver om Sverige gjelder i høy grad også for Norge, tyverr !

trackback

[…] Citerar från Julia Cesar- […]

trackback

[…] ”Vi föds varken lika eller med lika värde. Talet om “allas lika värde” är en fet lögn som saknar historisk relevans och enbart tjänar syftet att dämpa våra politiska företrädares högst berättigade ångest över det samhälle de har skapat”. (Läs mer) […]

trackback

[…] Läs resten hos Snaphanen.dk och ”Allas olika värde” […]

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Morten Uhrskov Jensen i Deadline på DR2, søndag 8. august 2009 angående DFs forslag om
begrænsning af indvandringen til “Vestlig indvandring”.

http://www.dr.dk/dr2/deadline2230

Direkte link:
http://www.dr.dk/dr2/deadline2230?play=http%3A%2F%2Fgeo.dr.dk%2FfindLocation%2F%3Fid%3D371941%26ListType%3Dnyheder%26location%3DNone%26uri%3Dhttp%3A%2F
%2Fwww.dr.dk%2Fextention%2FplayWindowsMediaODP.aframe

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Indslaget med MUJ i debat med en ISS-direktør begynder ca. halvvejs inde på tidslinjen …
( Dårligt design, DR ! 😉 )

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Og det er da naturligvis 2010 – Doh!

Skåning
Skåning
13 years ago

Det är faktiskt en aning tjatigt att gång på gång behöva påpeka felaktigheten i den här vitt spridda myten om skillnaderna mellan garantipension och ÄFS. Särskilt trist är det när annars vältaliga och seriösa skribenter tragglar vidare denna myt. Du jämför nämligen felaktigt. Angående ÄFS så tar du upp att det täcker bostadskostnader på upp till 6200. Vad du INTE nämner är att det för garantipensionärer också finns bostadstillägg (och särskilt bostadstillägg) på upp till 6200 kronor, dvs exakt samma summa. Det är alltså knappast så att AFS:are får “dubbelt så mycket”. Faktum är att om en fattigpensionär skulle landa… Read more »

Skåning
Skåning
13 years ago
Reply to  Skåning

Alla uppgifter finns för övrigt att läsa här:

http://www.pensionsmyndigheten.se/

Magentan
Magentan
13 years ago
Reply to  Skåning

Att en pensionär som landar på en levnadsomkostnad under ÄFS-beloppet också kan söka ÄFS för att hamna på samma nivå som invandraren står ju också i Julia Caesars artikel. Enligt Försäkringskassan är det emellertid vanligt att de svenska pensionärerna inte är medvetna om att de har rätt att ansöka om att få dessa förmåner och alltså få den stora äran att nå upp till samma belopp som en invandrad pensionär får här utan att ha skattat med en enda krona i Sverige i hela sitt liv. Varför går dessa förmåner inte in helt automatiskt för den svenska pensionären ifall pensionen… Read more »

Skåning
Skåning
13 years ago
Reply to  Magentan

Att ÄFS-pensionären har en rad fördelar som lägre kostnad för sjukvård och mediciner, samt billigare hemtjänst och längre rätt till utlandsvistelse, har jag inte förnekat. Vad jag vänder mig emot är påståendet att invandrarpensionären på ÄFS skulle ha “dubbelt så mycket” i fickan. Det är helt enkelt en lögn. Garantipensionen berör för övrigt inte de som har “betalat skatt här i 40-50 år”. Dessa har inkomstpension eller ATP som ger dem en högre nivå än så. Garantipensionärer är sådana som just INTE betalat skatt i 40-50 år, t ex livslånga hemmafruar.

Magentan
Magentan
13 years ago
Reply to  Skåning

Det finns svenska kvinnor som har arbetat heltid inom låglönesektorer i över 40 år och vars inkomstpensioner faktiskt inte når upp till garantipensionsnivå. Det var heller inte särskilt vanligt att svenska kvinnor födda på 30- och 40-talet var livslånga hemmafruar. De flesta av dem arbetade åtminstone deltid och betalade skatt under flera decennier, men tjänade inte tillräckligt för att komma över garantipensionsnivån.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Det var ju intressant att få veta att nyfödda muslim-pojkar får suga tutte medan flickorna får nöja si med att suga på mammans tår.

Regimkritiker
Regimkritiker
13 years ago

Lysande krönika.

När du skriver att “flyktingar” får förtur till bostad hittar jag ingen referens. Jag tror i och för sig att det är sant men är ganska petig med att ha stöd i fakta innan jag använder ett argument själv. Är det kommunerna som kan själva avgör eller är det ett statligt diktat? Har du några bra referenser så att man kan se hur det exakta regelverket ser ut?

Hans Nilsson
Hans Nilsson
13 years ago

Alla VI som läser dina krönikor Julia C Tackar för det arbete och den glöd som dina texter utstrålar samtidigt är det den bittra sanningen om näst intill vår egen och landets undergång som vi får kännedom om det är lite absurt. Först idag läste jag väljarstödet för SD från sifo vilket var 4,1 % sen läser man denna krönika och tänker på de tidigare och då förstår man absolut ingenting hur är detta möjligt SD borde ha minst ja vad 90% men detta är ju inte relevant men det är inte 4,1% heller. Jag röstar SD inte i första… Read more »

Lassekolja
13 years ago

Fantastiskt att läsa så mycket klokskap! Håller med väldigt många, denna urvattnade floskel, som från början lät helt OK men idag bara låter löjlig och tas till när SD:s motståndare inte hittar relevanta argument. Det är väl just där förklaringen ligger, till varför den hörs allt oftare. Snart slipper vi den helt eftersom ingen av alla de, som sagt sig vilja “ta debatten”, vågar debattera mot SD,när dom blir tillfrågade. Jag har hört Jimmie Åkesson instämma i “alla människors lika värde” men skillnaden är att för SD betyder den INTE att alla har rätt till livslång försörjning på svenska skattebetalares… Read more »

Cavatus
13 years ago

Tack, Julia för denna genomlysning, som ingen annan svensk journalist verkar kompetent eller villig att göra. Deras främsta målsättning är ju att få fortsätta att vara med i “finrummet”, och med tanke på den åsiktstyranni vi lider av i Sverige är de alldeles för fega för att våga ta tag i byken. För oss som insett falsariet återstår att sprida info om detta jättesvek från våra politiker men även våra journalister. Många har hakat på flygbladskampanjen och jobbar på friskt, vilket är nödvändigt inför det stundande valet. Nu finns det ytterligare ett tips att sprida information om åsiktsförtrycket och det… Read more »

Lars- Å
13 years ago

Ännu ett av dina fantastiska arbeten.Längtar varje månad efter ett nytt från dig Julia.Har nu också beslutat tubba på mitt samvete,vad gäller clooning.Från mig får du mitt oinskränkta ja, om du ville medverka.Människor med din förmåga, att på ett enkelt och okonstlat språk, förmedla dagens verklighet i Sverige, bör på alla sätt backas upp och förmeras. Kan bara tacka dig från mitt djupa hjärta, och hoppas att du kämpar vidare för oss, som växt upp i gårdagens genuina Sverige.

elwee
elwee
13 years ago

Ja du Julia. Du tar upp problem som jag påtalat i många år och våra åsikter och vår argumentation är klockrent parallella. Inför förra valet skrev jag till samtliga riksdagspartier för att fråga om de ville bidra till en lättåtkomlig översikt på hur skattemedlen används. Två partier svarade, men deras svar var bara snömos. Min frågeställning var ungefär så här: När jag köper en TV, en bil, ett hus eller någon annan kapitalvara så ser jag noga till att undersöka alternativen, vad jag får för pengarna och hur min behovssituation ser ut. Så gör nog de flesta. Men, min i… Read more »

Nisse77
Nisse77
13 years ago

Som vanligt jättebra skrivet men du kanske skulle tagit med FN:s definition på rasism som är antagen av Sverige.

” …varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet. „
— FN:s konvention

Sverige skulle nog med all sannolikhet bli dömda i en internationell domstol om man strikt följde definitionen.

Tony Ingman
Tony Ingman
13 years ago

Dessa faktasiffror skulle massdistrubueras ut till alla älldre människor som av ren slentrian röstat på dom onskefulla landsförrädare som styrt landet rätt ner i avgrunden. Men inte bara så, det måste även komma andra länder till del, hur detta patrask har behandlat sitt eget folk.Jag vet inte om detta PK pack har vett att skämmas, knappast troligt, men om strålkastarljuset slås på utifrån finns det kanske en liten chans att vettet börjar återvända. Därför borde alla utlänska korrespondenter som är placerade i Sverige synliggöra i sina hemländer hur politiker som tycks vara helt från vettet behandlar svenskfödda invånare. Detta hade… Read more »

jonas
jonas
13 years ago

Kanonbra.

En intressant fråga angående lika värde är den som vi körde på filosfi lektionerna.

Vila 3 personer av följande skulle du vilja ta med dig om du skulle bli strandsatt på en öde ö

Sedan följde en uppräkning. Läkare – politiker etc

integrerad
integrerad
13 years ago

Bra skrivet Julia! Och du har helt rätt som vanligt. Det är dags för den svenska folkgruppen att vakna! Även invandrare som bor i Sverige har rätt till jobb, men det får inte ske genom att svenskar behandlas sämre. Det viktiga är att Sverige inte fortsätter att hela tiden ta in ny s.k. ‘arbetskraft’ så länge som arbetslösheten är rekordhög. Nyligen hit resta islamistiska marodörer som inte kan leva efter svenska normer, ‘kanin-män’ som lever på bidrag och invandrare som begår allvarliga våldsbrott (och jag är säker på att de flesta icke-muslimska invandrare håller med om detta), skall utvisas så… Read more »

Emeritus
Emeritus
13 years ago

‘…Allas lika värde” låter bra…’ Kære Julia Caesar. Ja, det lyder bra. I denne kronik bevæger du dig sandelig ud i et farligt minefelt, hvor det kan være svært at bunde. Hovedspørgsmålet til alles ligeværd må imidlertid være, om man kan få bekræftet, hvad det mere præcist er, som berettiger påstanden om, at alle mennesker er lige eller lige meget værd. I en lang række sammenhænge vil udsagnet i hvert fald være direkte falsk eller klinge hult, som du selv eksemplificerer. Jeg har selv været inde på, at man må kunne diskriminere, fordi lighedstanker ikke tillader diskrimination, men i mange… Read more »

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  Emeritus

Emeritus, jeg er ikke altid enig i det du skriver, men hvor er det altså en fornøjelse at læse det du skriver.

trackback

[…] Läs hela söndagskrönikan på Snaphanebloggen […]

Svea
Svea
13 years ago

…sedan har vi det där med våra äldre. Om den ena partnern blir vårberoende har inte den andra rätt till plats på samma boende. Samtidigt svämmar Sverige över av en aldrig sinande flod anhöriginvandrare eftersom det anses ihumant att splittra familjer. ”Människors lika värde”? My ass!
Tack för ytterligare en klockren och suverän krönika, Julia.

ylva
ylva
13 years ago

Mycket bra skrivet! Otroligt jobbiga fakta och jag blir förbannad som vanligt. Det sociala skyddsnätet kommer inte alltid svenskar tillgodo, vi har länge levt i en illusion om att “I Sverige behöver ingen svälta etc” men det stämmer inte längre. I dag är ett det ett mycket hårdare klimat för arbetslösa, sjuka och funktionshindrade men det gäller tydligen inte för invandrare. Som det står, de verkar bara ha rättigheter. Vi svenskar då? Alla som är utan egen bostad, utan arbete och detta trots att både utbildning och skötsamhet finns. Får svenskar också skaffa sig extrainkomster om de har den lägsta… Read more »

MartinA
MartinA
13 years ago

Lustigt, jag argumenterade hårt mot tesen “alla människors lika värde”. Fast jag nöjde mig med att hävda att en politiker som kandiderar i sverige och säger att utlänningar av vad slag de nu må vara inte bör vara lika mycket värda för en svensk politiker som “svenska medborgare”. Tesen bör alltså vara “alla svenska medborgares lika värde” (inför lagen). Fast inte ens det funkar. Om du kandiderar för halland till exempel så vill jag att du praktiskt skall leva enligt devisen “hallänningar är mer värda än andra”. För politik är en kamp om resurser och jag vill att den politiker… Read more »

MartinA
MartinA
13 years ago
Reply to  MartinA

…argumenterade hårt mot tesen … för bara någon dag sedan.

Bra artikel förresten men, tja, att praktiskt bevisa att människor är olika mycket värda tror jag öppnar upp för attack alldeles för enkelt. Det blir krångligt att besvara enkla attacker oavsett om man har rätt.

Rune
Rune
13 years ago

Ja! Hela den här soppan som invandringspolitiken är, är mycket egendomlig.
Den ligger ju som ett erbjudande utlagt huvudsakligen riktat till Irak, Afganistan och Somalia och lyder, som jag har uppfattat det:

“Kom till Sverige! Här finns bostäder med hög standard och arbetsfria inkomster! Uppehållstillstånd är inget problem. Vid avslag, stanna kvar ändå! Så småningom blir det ändå uppehållstillstånd.”

Det är märkligt att ett sådant erbjudande ligger ute i världen? Vilka ligger bakom detta? Varför drar inte politikerna tillbaka dessa förmåner?

Pk
Pk
13 years ago

Kære Julia, tak for din fine indsats. Tak. Må håbe det vil gavne det svenske folk.
Der er noget een har tænkt over.
Virker det ikke stødende på Mona Sahlin og andre, at det mest er mænd, som voldtager i Sverige.
Det er jo ikke ligestilling.
Kan Mona Sahlin ikke ændre denne kedelige udvikling?
Slet ikke?
Hvorfor ikke ?

50
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x