21
nov
Seneste opdatering: 21/11-10 kl. 1402
95 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

På onsdag beslutar Sveriges riksdag om en ny grundlag.Genom en lång rad omvälvande förändringar blir Sverige – i strid med medborgarnas vilja – i ännu högre grad ett lydrike till EU. Mångkulturen blir tvingande, makten centraliseras till Storebror staten, kommunerna förlorar stora delar av sitt självbestämmande och det svenska medborgarskapet blir en betydelselös atrapp. Den förvandling av Sverige till ett mångkulturellt helvete som påbörjades genom ett enigt riksdagsbeslut 1975 gjuts nu slutgiltigt i betong. Därmed fullbordar Sveriges regering och riksdag det landsförräderi som de träget har arbetat på i fyra decennier.

De svenska makthavarna kan inte få nog av mångkultur. Nu skrivs den in i grundlagen och blir tvingande. Beslutet fattas på onsdag av de sju gamla riksdagspartierna. Endast Sverigedemokraterna kommer att rösta emot den nya grundlagen. Sjupartiet är fullkomligt eniga om att driva igenom den slutgiltiga betonggjutningen av historiens största ekonomiska, sociala, demografiska och kulturella fiasko, det mångkulturella samhällsexperimentet. De inte bara förpassar Sverige till en världsunik position i den internationella dårskapsligan – de gräver också sin egen grav med raska spadtag. Men det förstår de inte. Makteliten tror sig vara osårbar. Förblindad av enfald, maktberusning och politiska illusioner snickrar den vidare på det som kommer att bli dess egen undergång.

Segregation ska främjas

Den nya lagen säger: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Tidigare hette det ”bör” främjas, nu blir det ”ska”. En tvingande formulering. Vi kan se fram emot ännu mer islamisering, fler heders- och skammord,mer kulturellt betingad kriminalitet, fler tvångs- och barnäktenskap, fler mödomshinnerekonstruktioner, mer irakiska mångmiljonbedrägerier med släkten anställd som personliga assistenter till fullt friska personer, fler anlagda bränder i skolor och bilar, mer stenkastning mot polis och räddningspersonal, fler rån och våldtäkter mot 84-åringar, och mer misshandel av manliga förlossningsläkare för att de har fel kön.

Sådana inslag ingår ju i vissa invandrargruppers kultur. Det måste vi förstå. Enligt den kulturrelativism som har sövt hela den svenska politiska och mediala eliten i en behaglig narkos är alla kulturer lika bra, även de som har för vana att kasta sina döttrar ut från balkonger, tvångsgifter bort minderåriga, vill avrätta homosexuella och ser kvinnor som lägre stående andrahandsvarelser som män har rätt att göra vad de vill med. För att bara nämna några av inslagen i den mångkultur som i allt snabbare takt håller på att montera ned den forna välfärdsstaten Sverige och förvandla den till ett socialt, kulturellt och ekonomiskt u-land.

Förändringen smygs igenom

Ändringar av grundlagen är så betydelsefulla att det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. Grundlagen är själva golvbjälklaget i samhällsbygget, det fundament som bär upp demokratin. Svenska folket har självklart rätt att ta del av och uttrycka sina åsikter om en så stor lagändring. Men i vanlig ordning smygs de verkligt stora förändringarna igenom utan diskussion och över medborgarnas huvuden medan massmedia tittar åt annat håll och iakttar största möjliga tystnad. Det första grundlagsbeslutet fattades den 2 juni. Det här är vad landets största morgontidning, Dagens Nyheter, har kunnat åstadkomma om grundlagsändringen – tidningen verkar ha ansträngt sig för att hitta de mest betydelselösa punkterna i den 423-sidiga regeringspropositionen.

Andra grundlagsändringar är betydligt mer omvälvande:

• Det svenska medlemskapet i EU skrivs in i grundlagen. För att Sverige ska kunna lämna EU krävs därmed en ny grundlagsändring. Sveriges regering och riksdag väljer att binda fast sig vid masten på ett skepp som alla ser är sjunkande. The show must go on, är budskapet.

”Vi menar att det svenska medlemskapet i EU är allt annat än folkligt förankrat och att det därför är respektlöst att skriva in detsamma i grundlagen” skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och internationelle sekreterare Kent Ekeroth på Svenska Dagbladtes debattsida Brännpunkt.

Enligt en undersökning som gjorts i år av Sieps i samarbete med SOM-institutet anser en knapp majoritet av svenska folket (51 procent) att EU-medlemskapet är något positivt. Mest EU-kritiska är vänsterpartiet och miljöpartiet, som dock anslöt sig helhjärtat till den nya grundlagen i juni och kommer att göra likadant på onsdag. Det är inte längre kunskap och förnuft som styr riksdagsbesluten – om det någonsin har varit det. Nu är det sandlådenivå som gäller, med viktigaste mål att oavsett sakfrågan aldrig rösta som Sverigedemokraterna. På sin blogg förklarar vänsterpartisten Jonas Sjöstedt ändringen som ”en fråga som inte spelar någon roll”.

Invandrarna behöver inte lära sig svenska

• Invandrare får grundlagsskyddade rättigheter att segregera sig själva från sitt nya hemland och den svenska befolkningen. De behöver inte lära sig svenska eller på något annat sätt anpassa sig till Sverige. Sfi kan läggas ned. Där kan staten spara många miljoner.

• Skolan blir skyldig att erbjuda inte bara hemspråksundervisning utan undervisning på alla världens språk och dialekter. ”En vietnamesisk invandrarfamiljfamilj i Blattnicksele kan med grundlagen som skydd kräva att den lokala skolan anställer en vietnamesisktalande lärare enbart för deras barn” skriver bloggen Hayekinstitutet, som kallar den nya grundlagen ”en snygg liten statskupp”.

• Sjukvården tvingas anställa personal som talar alla tänkbara språk och dialekter, till exempel swahili, pashto och dari. Svenska invandrare talar omkring 200 olika språk, varav arabiska nu är det tredje största efter svenska och finska. Alla språk ska givetvis finnas tillgängliga för invandrarna.

• Att vara svensk medborgare förlorar sin betydelse. I lagtexten byts konsekvent orden ”varje medborgare” ut mot ”var och en”. Var och en som råkar uppehålla sig i Sverige, även illegalt, får samma status som de svenska medborgarna. Infödda svenskar som har byggt upp landet har därmed samma värde som illegala invandrare.

Kommunerna avlövas på makt

• Den kommunala beskattningsrätten avskaffas. Den ekonomiska makten centreras till det maktcentrum som utgörs av riksdagens finansutskott. Ett dråpslag mot kommunernas självbestämmanderätt – som redan är kraftigt urholkad och kommer att urholkas ännu mer genom bland annat det statliga hotet om tvångslagstiftning om att ta emot så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. Genom att avlöva kommunerna deras maktbefogenheter kan regering och riksdag få tyst på de kommunala protesterna och tvinga dem att ta konsekvenserna av både den vanvettiga invandringspolitik som har beslutats på riksnivå och andra orimliga riksdagsbeslut.

• Man behöver inte ha varit svensk medborgare i tio år, som hittills, för att bli statsråd. Det räcker med att man är svensk medborgare.

• En spärr mot småpartier i kommunalvalen är under planering. När den beslutas blir det inte längre möjligt att få demokratiskt inflytande för små partier i lokala frågor. Makten centraliseras ännu mer till de stora partierna och till staten.

”Sverige är, kort och gott, jävligt illa ute – ekonomiskt, socialt och konstitutionellt” skriver SR Larson vid Hayekinstitutet.

Galenskapen fullbordas

Med de här grundlagsändringarna fullföljer Sveriges regering och riksdag den omvandling till mångkulturellt samhälle som inleddes med ett enigt riksdagsbeslut 1975. Galenskapen kulminerar. Landsförräderiet fullbordas. De tre delmål som då sattes upp hette ”Jämlikhet”, ”Valfrihet” och ”Samverkan”. Tomma ord som låter sig användas till vad som helst – och det var exakt vad socialdemokraterna gjorde. Metoderna att tvinga på befolkningen mångkultur genom bland annat ett omfattande propagandamaskineri var tydligt inspirerade av socialistiska diktaturer, framför allt östtyska DDR som den svenska socialdemokratiska regeringen hade många och intensiva kontakter med.

Motorn i Sveriges mångkulturella omvandling var statsminister Olof Palme (1927-1986). När han 1969 efterträdde Tage Erlander som statsminister hade han någonting som flertalet andra socialdemokrater saknade. Han kom från överklassen, var utbildad i USA, talade flera språk och hade det gedigna självförtroende som en överklassbakgrund kan ge. Vid den här tiden var en sådan bakgrund mycket ovanlig – de flesta socialdemokrater hade arbetarbakgrund, sjuårig folkskola och inga språkkunskaper. De imponerades av Palme, såg upp till den världsvane partiledaren och litade på honom. Därmed var de lätta att påverka och få med sig i regerings- och riksdagsbesluten. Ingen ville framstå som en dum lantis. Globalisering var det nya mantrat.

I hela sitt liv amorterade klassbytaren Olof Palme på skulden för sin överklassbakgrund. Han ville vara god. För honom var det lätt att driva ”internationell solidaritet”, den kostade honom inget. Redan som 22-åring ingick han skenäktenskap med en tjeckisk kvinna, Jelena Rennerova, för att hon skulle kunna fly från den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien. För den inriktning mot mångkultur, massinvandring och ”internationell solidaritet” som inleddes åren kring 1970 bär Olof Palme utan tvekan huvudansvaret.

Invandrarna ska ha valfrihet

Delmålen, de tomma flosklerna i 1975 års riksdagsbeslut lyder i min tolkning:

• Jämlikhet: Alla människor är lika, men för säkerhets skull ska vi stöpa dem i samma form. Vi avskaffar sambandet mellan prestation och inkomst. Svenskarna ska betala högre skatt för att invandrarnas levnadsstandard ska vara likadan som deras egen.

• Valfrihet: Invandrarna ska ha full valfrihet ifall de vill anpassa sig i Sverige eller om de vill behålla och utveckla sin språkliga, kulturella och religiösa identitet på svensk mark. Det är ursprungsbefolkningen som ska anpassa sig.

• Samverkan – ”ömsesidig tolerans och solidaritet”: Svenskarna ska tolerera och samarbeta om en samhällsomvandling som de aldrig har bett om och inte har kunnat påverka.

1997 antog riksdagen lika enhälligt propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden”, signerad invandrarminister Leif Blomberg (s). Medan massmedia som vanligt var försänkta i djup sömn smögs förändringen liksom sin föregångare 1975 genom beslutsprocessen. Nu skulle hela samhället baseras på ”mångfald”. Alla politiska områden skulle genom massiva propagandainsatser underordna sig detta övergripande politiska mål; arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, skolpolitiken, kulturpolitiken. I proposition 1997/98:16 slår regeringen fast vad det är som ska hålla ihop det mångkulturella Sverige:

”I det blandade Sverige är det förenande i svenskheten inte ett gemensamt historiskt ursprung utan den samtida tillhörigheten i Sverige med dess samhällsordning och grundläggande värderingar om demokrati och människors lika rätt och värde.”

Med ett enda slag med den statliga trollstaven avskaffas här svenska folkets gemensamma historiska ursprung. ”Den samtida tillhörigheten” ska istället utgöra landets sammanhållande kitt och underlag för en nationell identitet. Här finns också en synnerligen blåögd tro på att alla invandrare mirakulöst ska känna tillhörighet till och lojalitet med svensk samhällsordning och svenska grundläggande värderingar så snart som de sätter fötterna på svensk mark.

Mångkulturen är en katastrof

I dag kan alla med någotsånär bevarad syn- och tankeförmåga se att den mångkulturella politiken är en katastrof, inte bara i Sverige utan i vartenda land där den har genomdrivits. Hos svenska folket växer en vrede, ett raseri och förtvivlan över hur deras land förstörs och fundamentala värden i ett välfärdssamhälle raseras. Varenda nyhetssändning är en deprimerande kavalkad av mord, våldtäkter, bedrägerier, misshandel, bränder. Alla vet att de är kopplade till en vansinnig invandringspolitik. Men den kopplingen görs aldrig i media. Med alltmer ansträngda metoder sliter journalistkåren sig blårandig för att fortsätta manipulera allmänheten genom att hålla isär politiska verkligheter som är två sidor av samma mynt. Men folk är inte så dumma som journalisterna tror. De är fullt kapabla att förstå att det finns ett samband mellan att dementa äldre personer låses in som djur utan tillsyn på nätterna och att det öses miljarder på en integration som år efter år blir ett allt större fiasko. Likaså inser de flesta sambanden mellan att det öses miljarder över skolor i så kallade ”utsatta områden” medan skolresultaten ständigt försämras och lärarna flyr – utan att någon säger sig veta vad det beror på.

Hur mår landsförrädarna?

Ibland undrar jag hur de mår, de politiker som stoppar huvudena under armen och fortsätter att köra Sverige i botten. Hur orkar de se sig själva i spegeln? Där sitter en socialdemokrati i upplösning och utan politik, på väg att bli en historisk parentes. Där finns de perifera småpartierna v, c och kd som alla riskerar att åka ur riksdagen i nästa val. Ett oföränderligt flummigt och invandringsfundamentalistiskt miljöparti och ett lika invandringsfundamentalistiskt folkparti. Och så de nya socialisterna – moderaterna, under Fredrik Reinfeldts ledning lika totalitära som vilket socialistiskt betongparti som helst. Plus Sverigedemokraterna som har förvandlat riksdagsdebatterna till underhållning på en nivå som vi inte har sett maken till sedan Tage Erlanders, Gunnar Strängs och Gunnar Hedlunds dagar.

Det skulle vara ohyggligt intressant att ta del av förbrukningen av alkohol och psykofarmaka i regering och riksdag. Jag gissar att det blir en topp i förbrukningen på onsdag när den nya grundlagen klubbas igenom. När landsförräderiet fullbordas. Någonstans måste ju självföraktet ta vägen. Kanske nås politikerna i sjupartiet emellanåt av en aning om att de en dag kommer att ställas till svars för vad de har gjort mot sitt land och dess befolkning. Jag hoppas det. Jag hoppas att de mår riktigt, riktigt illa när de inser att den som gör orätt alltid får skörda vad han sår. Historiens dom över ett fullbordat landsförräderi kommer att bli hårdare än de någonsin kan föreställa sig.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

95 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] tjänstemän. Detta har många kallat ett landsförräderi bl a den kritiserad Juila Ceasar (LÄNK) och notan för det anses vara ett allt starkare SD som med V var de enda som tog strid för att […]

trackback

[…]  den här krönikan av Julia Caesar och […]

trackback

[…] För att citera Julia Caesar: […]

trackback

[…] av 7-klövern 2011 när dom drev igenom en ny grundlag. Här kan du läsa Julia Caesars krönika Ett fullbordat landsförräderi om hur det kunde ske och vad det innebär för oss svenskar. Skakande läsning, en riktig […]

trackback

[…] och 60-talet förvandlades på 1970-talet till en negativ invandring. På Olof Palmes initiativ beslutade Sveriges riksdag 1975 att Sverige ska förvandlas till ett mångkulturellt samhälle. Gammelmedias val 1987 att inte återge den korrekta verkligheten av brottsligheten i Sverige har […]

trackback

[…] man skal altid huske, når man kritiserer svenske medier, at Riksdagen i 1975 i modsætning til andre lande faktisk har besluttet af Sverige er et multikulturelt indvandrerland, […]

trackback

[…] det verkligen så här vi vill ha det i Sverige? Om du frågar mig är svaret […]

trackback

[…] den här, ifall du missade den. Category: […]

Elros
Elros
12 years ago

Har läst nu allt här och har en fråga, varför flyttar muslimerna från deras hemländer. Varför inte stanna där de hör hemma, för att bygga upp var och en sitt eget land, där finns alla redan deras religion islam och moske osv som de älskar så högt.

peter wallin
peter wallin
12 years ago
Reply to  Elros

Islam går ut på att erövra världen, Allah och Muhammeds ord är den enda vägen att gå, död åt de otrogna. Man kan inte erövra världen från sin egen soffa eller sten i öknen, man måste ut och röra på sig.

Sven Egetorp
Sven Egetorp
12 years ago

Det bästa jag läst sedan jag blev läskunnig (48 år sedan)!

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago

Rolig nu, rolig nu!

Egon har en plan!

Hver fredag (fandensdag), når alle Moskeer og andre grisehandler er gået hjem, så tager vi et par hundrede tusind
selvmordsbomber med ud i ødemarken for, at afprøver, om deres udstyr nu også virker….

Således slipper vi af med ca. to hundredetusind grisehandler hver fredag – og det er gratis.

Det kunne man godt lige tænke på (…) Det ene svins død, den andens brød! Længer er den ikke.

God Jul.

denblindahönan
denblindahönan
12 years ago

Det är så att Sverige används som ett viktigt “experimentfält” för den urgamla söndra-och-härska-strategin.Svenskarna-dock-ter sig särdeles manipulerade.De får själva bära konsekvenserna av detta.

trackback

[…] her chronicle on the constitutional amendment here. Translate it into English with Google translate.  One of her earlier chronicles addressed to our […]

Sture Henriksson
Sture Henriksson
12 years ago

FAN! Och vi sitter bara där med armarna i kors och ser hur vårt fina samhälle förslummas.
Upp till kamp! Vi behöver ledare.

HQ
HQ
12 years ago

Nej Sture. Du behöver ingen ledare. Du behöver ha friheten att styra ditt eget liv. I en fri maknad och utan en förmyndar stat som bestämmer över dig. Detta är inte idealististikt och i motsats till social demokrati då är det fullt genomförbart.

mitchel ramnesjö
13 years ago

mitchel ramnesjö de 7.klövern nu gjor är landsföräderi i 1974.års lag sår all offentlig makt utgr från folket nu stiftades en ny grundlag utan att svenska folket fick information i tid det skulle varit en folkomröstning även.det stadsstyrda media höll tyst jag anser att det är inget annat än diktatur i sverige det som nu sker att det etniskt svenska folket kommer i andra hand i alla sammanhang är ett brott mot folkrätten i sverige desutom att skriva in mångkulturen i grundlagen är rättsvidrigt alla vi som är imot eu är överkörda som svensk stolt nationalist är jag mycket besviken… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

@Julia Caesar

Mange tak for endnu en god kronik. Nu fulgte jeg lidt med i den Svenske valgkamp her i september, (via Snaphanen og debatterne på SVT), og jeg kan ikke erindre at en grundlovs-ændring blev debatteret?? Jeg kan selvfølgelig have ‘misset’ det, men hvis jeg har ret i, at en sådan grundlovs-ændring ikke blev debatteret, så minder Riksdagens ‘stunt’ på mig som Dansker mest af alt som et ‘putsch’.

HQ
HQ
13 years ago

En liten rättelse från ovan i all vänlighet. Demokrati och Yttrandefrihet har två skilda meningar och är två helt olika ord, det märks ju på bland annat stavningen. Om man studerar begreppen nogrannare så är det faktiskt så att en demokrati kan begränsa yttrandefriheten. Allt som behövs är ett majoritets beslut. JC har annars helt korrekt uppfattat Totalitärismen som genomsyrar Sveriges Politik. Att Rosa är fullständigt hängiven till systemet vi har och prostrerar sig framför ett totalitärt system är beklagligt. Att hon inte tycks förstå att hon ger upp sin självbestämmanderätt är trist. Men det riktiskt tragiska är att hon… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ “Rosa”: Det är alltid lika underhållande när makthavare och andra som tror sig ha rätt till åsiktsmonopol känner sig trampade på tårna och manade att undervisa andra om demokrati och de rätta åsikterna. Totalitära tendenser förnekar sig aldrig. Enligt dig har det ”flera gånger hänt att människor hänvisar till artiklar och böcker som jag har skrivit”. Oj då! Så förargligt! Jag förstår att det från din horisont känns obehagligt, men du får nog tyvärr stå ut med det. Du har fler prövningar att se fram emot. Din kommentar är patetisk. Allt du har att komma med är substanslösa påståenden… Read more »

Rosa
Rosa
13 years ago

I Sverige lever vi i det som kallas representativ demokrati. Kort innebär det att vi väljer representanter till riksdagen. Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ. Regeringen väljs inte men är sammansatt av statsministern som utser sina ministrar helt egenhändigt. Statsministern kommer oftast ur det största partiet men den regeln frångicks iom. “Sverigedemokraternas” inträde i riksdagen. Högern la beslag på rollen som statsminister som det största partiet i den s.k.alliansen. Vi har alltså en minoritetsregering f.n. och den måste liera sej med ett eller flera partier för att få majoritet för sina förslag. Beträffande grundlagen diskuterades den och bordlades i somras… Read more »

Matte
Matte
13 years ago

OM det nu måste vara en sådan invandring till Sverige! Varför inte då bygga en liten by till alla muslimer HÖGST uppe i Norrlands ödemarker… Lååååångt ifrån civilisationen. Så kan dom på helt egen hand sköta denna lilla by, eller lilla stad precis som de vill. Och när de har eldat ner alla skolor och sjukhus och mataffärer mm mm mm så kanske det går upp ett litet ljus för dom när de springer runt på gatorna som ett efterblivet folkslag som de är! “Vad e det vi håller på med igentligen”???? Ja man vet ju aldrig he he he.… Read more »

HQ
HQ
13 years ago
Reply to  Matte

Hej Matte, En sådan oresonlig bild av Muslimer gör att du inte blir tagen på allvar. Det tråkiga för din del är att det inte är roligt heller. Så vitt jag vet så uppfanns tvålen i någon urgammal civilisation från denna del av världen, antagligen 1000 år innan dina förfäder fortfarande änvände spott och grus för att tvätta sig med. Nu är ju inte jag en anhängare av att Sverige blir invaderat av människor från andra länder heller, speciellt inte om dom behandlas annorlunda av Staten än Svenskar. Men det är de individer inom Staten som tror sig veta allas… Read more »

HQ
HQ
13 years ago

Jag förstår inte varför så många människor fortfarande uppfattar dessa hemska nya lagar som överraskande. Det finns inget slut på detta förrän fler förstår att politikerna är som de flesta andra. Dom böjer sig för majoriteten och dom tar den bredaste vägen mot personligt välstånd och berusande makt. Var och en av oss måste förstå att så länge vi söker kollektiva lösningar så stampar man på individen. Det är systemet som behöver ändras, och vet ni vad, det finns ju enkla lösningar till alla dessa problem och det första man måste förstå är att politik handlar INTE om höger eller… Read more »

trackback

[…] fått en chans att bilda sig en uppfattning då det inte har förts någon som helst debatt. Läs här vad Julia Caesar skriver om den nya […]

Leo
Leo
13 years ago

Tack, Julia, det inger trots allt en smula förtröstan att det finns skribenter som du. Jag hoppas dina böcker får stor spridning. Vet du hur försäljningen går? Har du några fler idéer om hur din granskning ska nå ut till fler? Det finns ju några få hedervärda gammelmediajournalister som börjat nämna dig, som Ulf Nilsson och Per Gudmundsson men man önskar att det kunde ta ordentlig fart. Men det kommer ju också an på oss alla att våga ta risker genom att vara öppna och debattera med våra närmaste.

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago
Reply to  Leo

@ Leo. Marknadsföring pågår, och böckerna säljer bra. Men inte oväntat är de satta i blockad av mina kolleger i gammelmedia, liksom av SR:s mediegranskande program Medierna och Publicerat. Det är mycket intressantare att rapportera om en journaliststuderande som riskerar att utvisas till sitt hemland Bangladesh än att granska den svenska journalistkårens mörkläggning av invandringspolitiken. Jag kan faktiskt förstå dem till viss del. Att uppmärksamma det jag skriver vore ju att erkänna sin egen försumlighet under många år. Det svider. Du har rätt i att det ankommer på var och en som vill att sprida information och rekommendera intressant litteratur… Read more »

joffe
joffe
13 years ago

Först ett tack till klarsynta debattörer med kommentarer efter alla friska JC-krönikor. En mossig gammal gube som jag njuter. Man lär så länge man lever. Jag tycker Robert satte huvet på spiken som bl.a skrev: ”Är den skeva bild vi serveras inte endast ett resultat av svenska journalistutbildningars förmåga att stöpa studenter i samma form och spotta ut världsmedborgare och globalister?” Min kommentar är att lägga till ytterligare ett ord i meningen V-indoktrinering. / Dessutom för att läsa sanningen MÅSTE du anlita bloggvärlden. Journalist Gunnar Sandelin skrev i DN 2008-04-08 (hänvisning till artikeln nedan) http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna-1.627362 ”Under åtta år var jag… Read more »

trackback

[…] tillidstabets mest iøjenfaldende signatur. I dag har vi en grundlov på 4.280 ord. Den nye grudlov Sveriges Riksdag vedtager i morgen, indeholder 159.180 ord […]

Robert
Robert
13 years ago

Hörde talas om denna grundlagsändring för ett par veckor sedan och blev minst sagt shockad över hur en nyhet av detta slag kunnat missats rapporteras om. Enfaldigt nog trodde jag dock att åtminstone ett par artiklar skulle skrivas ju närmare datumet vi kom men det är ju helt dött i media! Själv kontaktade jag förra veckan olika tidningar för att tipsa( och lär nog vara många andra som gjort likadant) men det ansågs tydligen helt sakna nyhetsvärde, vad pågår egentligen? Som medborgare känner man sig minnst sagt åtsidosatt och ignorerad, är det såhär det ska vara i ett demokratiskt land?… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago
Reply to  Robert

@ Robert! Välkommen till verkligheten! Det gör ont att vakna upp ur sina illusioner och se att allting inte är som man skulle vilja att det vore. I en fungerande demokrati råder yttrandefrihet, och medborgarna har rätt att bli informerade i media om viktiga händelser i god demokratisk ordning. Nu har du upptäckt att det inte fungerar så i Sverige. Du har också upptäckt att den information som massmedia mörklägger kan du finna på nätet. Grattis! Vad gäller dina farhågor om att människor “tvingas ta till sig nyheter från alternativa sidor med agendor som är höljda i dunkel” tror jag… Read more »

Robert
Robert
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

“Vad gäller dina farhågor om att människor “tvingas ta till sig nyheter från alternativa sidor med agendor som är höljda i dunkel” tror jag inte att du behöver vara fullt så orolig. Du har ju just upptäckt att traditionella media har dolda agendor.” Kanske låter naiv och godtrogen men har svårt att smälta påståendet du gav om jag tolkar dig rätt. Onekligen är det ett faktum att den självutnämnda eliten; journalister, politiker etc ofta ideologiskt står långt ifrån kreti och pleti på många “känsliga” områden tex immigrationspolitik(som de själva ej berörs av förövrigt) men kan man verkligen tala om någonslags… Read more »

Nordbo
13 years ago
Reply to  Robert

Jag tycker att du just beskrev agendan. Den är egentligen inte dold.

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  Robert

Robert, du undrar om “man verkligen [kan] tala om någonslags gemensam dold agenda hos vår vanliga media, vår tredje statsmakt”? Ja.. det kan man nog göra. Svenska journalisters gemensamma agenda består av, att de hårt selekterar, vad väljarna bör känna till. Svenska journalister anser inte, att väljarna bör vara välinformerade t.ex. betr. grundlagsförändringen, invandringspolitikens konsekvenser, när Tony Blair talar om risken med islam, senaste genetiska forskningsrönen betr. s.k. biogeografiska grupper, forskningsrön betr. genomsnittliga och medfödda skillnader mellan män och kvinnor m.m. m.m. Men jag tror knappast, att svenska journalister skulle vara beredda att öppet deklarera, att de anser, att väljarna… Read more »

joffe
joffe
13 years ago

Än en gång tack Julia Caesar att du håller domedag med politiker och mediadrevet i krönikor och böcker. Det borde vara obligatoriskt för varje svensk att läsa dina krönikor och ”Världsmästarna – när Sverige blev mångkulturellt”! Det verkar faktiskt som Sverige är så kört det kan bli… Med bitande saklighet i denna ”veckodrapa” framför du nu det skrämmande budskapet om ett folk som sedan så länge förts bakom ljuset av politiker och ”den icke undersökande mediapöbeln” Den nya grundlagen betonggjutes alltså i morgon. ”Multisju(k)-klöverpartierna” kontra massor av nyinformerade arga svenskar som representeras av SD, tyvärr ännu ett minoritetsparti. Jag skrev… Read more »

Olav
Olav
13 years ago

Det paradoksale er at det ikke er landet som sådan “flyktningestrømmen” retter seg mot, men det velferdssamfunn folket der gjennom generasjoner har evnet å skape. Den retter seg således mot folket.
Om folket (i et tenkt tilfelle) reiste, og skapte en ny velferdsstat et annet sted, ville behovet for å flytte med være åpenbart.
Jeg tenker da på alle de som lever av velferdsgodene, uten noen gang selv å bidra.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

MORTEN Jeg kan aldeles ikke se det er en trussel ERIK kommer med ! Det Erik skriver er den skinbarlige virkelighed ! Og du glemmer vist at folk har ret til at forsvare sig selv som de har ret og PLIGT til at forsvare deres land! De herboende muslimer gør næsten alt hvad de kan for at gøre sig så uønskede, at man tror det er løgn! De udøver HYBRIS så det batter og forklaringen på de gør dette skal nok søges i deres islamiske tekster samt i den kendsgerning at de ikke ligefrem tilhører de bedst begavede af alle… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
13 years ago
Reply to  Vivi Andersen

@ Vivi Jamen Vivi, jeg kalder det netop en trussel, fordi jeg synes, jeg kan læse ud af konteksten, at Erik ikke er en ven af muslimerne, der prøver at advare dem mod vores frygtelige reaktion, så de kan redde sig i tide. Jeg er bange for, at han gyder salve på sin sårede værdighed som svensker ved at forestille sig, at de mennesker, han synes forbryder sig, en gang får løn som forskyldt. Og at der stadig er et stort, retsskaffent flertal, der kan og vil se til det. Det mener jeg ikke er en korrekt beskrivelse af vores… Read more »

trackback

[…] […]

Gunnar Biering
Gunnar Biering
13 years ago

Det er godt nok fantastisk, at Sveriges Grundlov kan ændres af det svenske parlament, uden en folkeafstemning. Det svarer til, at en virksomheds bestyrelse kunne ændre virksomhedens vedtægter uden at spørge ejerne. En vanvittig tanke.

Sverige ejes af det svenske folk, ikke af den svenske Riksdag. Det her er jo næsten et statskup, selvom det sikkert formelt er i orden i henhold til gældende svensk lov.

Bør EU og FN ikke se på denne sag?

Morten - - -
Morten - - -
13 years ago
Reply to  Gunnar Biering

Ikke “EU” !

– – –

Kenneth
Kenneth
13 years ago
Reply to  Gunnar Biering

Den tyske grundlov kan også ændres uden folkeafstemning.

Meget behageligt for landsforræderne…

trackback

[…]  http://snaphanen.dk/2010/11/21/s%c3%b8ndgaskronik-ett-fullbordat-landsforraderi/ […]

svenne banan
svenne banan
13 years ago

Lysande krönika, Julia Ceasar! Som alla söndagar. Vi alla tackar Dig för underhållningen. Nu har vi gjort vårt – varit upprörda i 10 minuter. Nu kan vi lugnt sova vidare, obekymrade om både samtid och framtid. 2014 kommer SD att få 20% av valmanskåren, allt kommer att ordna sig. Sluta aldrig med att inte lägga av, Julia! Vi behöver Dig som alibi för vår oförmåga och handlingsovilja, vi gitter ju ändå inget göra. Whatever Will Be, Will Be – Inshallah. Närmast på tur står nu de multiresistenta tarmbakterierna. PS Det smällde visst i Rosengård i morse. Hej då, Notarien –… Read more »

Anonymous
Anonymous
13 years ago

Där har du rätt notarien att inte använda ditt namn. Våra fiender “arbetar” också bakom lyckta dörrar (Logerna, Trilateralen, Bilderberger)
Tyvärr är det så att vi befinner oss i ett ockuperad land. Vad hjälper det om medierna och andra tystar dig? Precis som alpen-donau.info som har sin server i USA. Österrikiska staten kan då inte komma åt dem – bara bra för oss som älskar fiheten, Sverige och vår kultur…

Skönt att vi alla kan verka över gränserna inom vår kulturkrets. Det gäller att enas…

Jens Hansen
Jens Hansen
13 years ago

Tröstlösa november i Sverige 2010 “Novembergrånaden som en nedfälld persienn framför mig när jag cyklar på byvägen. Allt är vått, kinderna stelnar i en smärtsam grimas. På vägen mellan by och by utmed nakna, svartkladdiga åkrar förbannar jag varje bil som kör förbi och lyfter vägbanans pölar till kaskader som slår in över mig…Svensk offentlighet är en tvättinrättning där både kemikalier och vatten tagit slut. Allt är smutsigt, allt är indränkt i årtiondenas lögner och halvsanningar. På onsdag beslutar sig riksdagen för att anta en ny grundlag. När den är klubbad och klar flyttas vi ännu en bit längre in… Read more »

svend chr. tychsen
svend chr. tychsen
13 years ago

Glimrende kronik! Som hver søndag!
Man herfra skal komme en opfordring, som jeg tror mange deler?
Man må håbe for Sverige, Norden og hele det øvrige Europa, at befolkningerne snart for alvor vågner. Det er på vej, men det går langsomt, alt for langsomt! Netop DERFOR! BURDE en lysende politisk og retorisk begavelse som Julia Caesar, alvorligt overveje, at stille op til kommende valg i Sverige. Har man evnen, har man også pligten! Og den folkelige modstand, der samler sig overalt, har brug for al den kompetence og det lederskab, der kan mobiliseres.

Imagine
13 years ago

Tack Julia Caesar för att du har din blyertspenna vässad för ännu en klockren söndagskrönika.

Må väl!

Erik
Erik
13 years ago

Nå skal man være forsiktig med å undervurdere europeerens evne til industrielt massemord. Dersom situasjonen tilspisses, så skal man ikke være blind for det faktum, at den godt organiserte og intelligente europeer, vil være i stand til å tømme Europa for uønskede elementer innenfor rimelig kort tid.

Morten - - -
Morten - - -
13 years ago
Reply to  Erik

Det kræver noget mere, end intelligens, og det er en mulighed, det næppe er værd at tage i betragtning.

Det er en trussel, du fremsætter, uanset om den kan udlægges som advarsel eller ej. Og den kommer let til at lyde afmægtig: For jeres egen skyld – tag jer i agt!

Fantasien om “opgøret” er en ventil, som vores virkelighedsbaserede handlekraft fosser ud af.

– – –

Hans Nilsson
Hans Nilsson
13 years ago

JULIA CAESAR ett av LJUSEN som fortfarande BRINNER i det kompakta MÖRKER som sakta men säkert håller på att falla över vårt ÄLSKADE LAND SVERIGE. Jag läser dina krönikor med stor SORG men också stor GLÄDJE. Jag läser med glädje för att mina tankar och funderingar om tillståndet i Landet blir bekräftade SVART på VITT via dina texter. Jag känner även GLÄDJE över att jag har tagit det beslut som jag anser vara de riktiga under rådande omständigheter att rösta på Sverigedemokraterna i valen 2006 och 2010. Det som jag anser vara SORGLIGT är att stora delar av Svenska Folket… Read more »

Lasse
Lasse
13 years ago
Reply to  Hans Nilsson

Jag tror att betydligt fler än 5,7% håller med SD vad gäller invandringspolitiken. Massor av folk drar sig dock för att ta steget att lägga sin röst på dem. Det finns flera anledningar, en av de viktigaste tror jag är att man inte vågar. Det är jobbigt att inte våga berätta vad man röstat på när man diskuterar politik. I och med att SD kommit in riksdagen så blir de mer “rumsrena” och därmed vågar folk lägga soin röst på dem och även stå för det. Så, om inte regeringen vågar ta tag i invandringsfrågan innan nästa val så kommer… Read more »

Nordbo
13 years ago

Mycket bra skrivet. Jag blir ofta tårögd av dina krönikor, men inte av samma hycklande och till intet förpliktigande sentimentalitet som makthavarna uppvisar. Nej, det är känsla av att ha blivit förd bakom ljuset av makthavrna som gör mig arg och upprörd. Prognoserna från Europe/Leap 2020 brukar stämma väl med verkligheten. Så här står det i deras senaste rapport, under titeln: “Warning Global systemic crisis – First quarter 2011: Breach of the critical threshold of global geopolitical dislocation”. Bland trenderna för framtiden finner vi bland annat: “… the rise in social disputes (inevitable according to LEAP/E2020) and the policy changes… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Nordbo

Även en dansk kan känna så, när han läser Julia Caesars krönikor, Nordbo 😉 Vi kan även se många liknande drag her och förstår därför era känslor. Och sen gör det mycket ont i hjärtat att se på, vad en liten oansvarig, okunnig och djupt naiv PK-“elit” – helt utan skuggan av demokratiskt mandat nånsin! – har lyckats att göra imod våra goda, trevliga grannar på bara några få decenier. Ni har ju faktiskt bara et enda väsentligt fel i Sverige – ni är aldeles för goda, trevliga, blåögda och hjälpsamma för ert eget välmåande 🙂 Ja, de fattar tydligen… Read more »

lee
lee
13 years ago

I Emil i lönneberga hade dom kommendoran i fattighuset .100år senare och världenshögsta skatter så har dom ingen …..

LN
LN
13 years ago

“Regimkritiker” har skisserat två – alt. några, möjliga scenarier eller konsekvenser av det högtidligt genom majoritetsröstning fullbordade landsförräderiet den 24 november 2010. Men det finns fler! – Finns det modmedel? -Vad göra? (1) Enklast är att acceptera fullbordat faktum och lugnt sitta kvar på sin stjärt och blicka in i framtiden i den misstagna tron att landsförräderiet inte kommer att ha några konsekvenser. Sannolikt väljer det försoffade svenska folkets detta alternativ. (2) Tillse att Sverigedemokraterna (eller annat parti!) får politisk majoritet vid valet 2014, varigenom en revidering+vitalisering av grundlagen kan ske efter 2018. Det är länge att vänta – vad… Read more »

Kenneth
Kenneth
13 years ago
Reply to  LN

Udmærket indlæg du her skriver LN. Desværre vil jeg umiddelbart vurdere at scenario nummer 1 er det mest sandsynlige. Svenskere og danskere er generelt nogle skvat der ikke har forstået situationens alvor. Harry Potter, Vild med dans og lignende er mere vigtig for dem end den faretruende udvikling i deres fædreland. Det er stærkt frustruerende for os som kæmper for at vække vores landsmænd fra deres tonerosesøvn. Selv om der er enkelte lyspunkter at få øje på, så går udviklingen desværre den forkerte vej. Hvad skal der ske før der virkelig begynder at ske noget så scenario 3 eller 5,… Read more »

Jonas B
Jonas B
13 years ago
Lavard
13 years ago

Det er da godt. Indvandrere fra ikke Europæiske lande skal ikke integreres. De skal sendes hjem.

Victor
Victor
13 years ago
Reply to  Lavard

Just for the record: Dybt uenig. Der er masser af thaier, sydamerikanere, afrikanere, indere etc som er totalt i orden. Jeg kan kun se et problem – og det er muslimerne.

Måske to: Hvis der ikke havde siddet en vietnameser i min store unges klasse, vill han have lettere ved at blive den bedste.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Japp, börja städa upp redan nu, köp lite nya möbler, särskilt sängar och platt-tv, för snart får ni maka på er som Tony skriver. Det har ju relativt nyligen varit bostadsinventering så man vet precis hur vi bor. För snart kommer vi få gäster….

Göran Andersson
Göran Andersson
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Och dessa gäster serveras arsenikprepparerad ärtsoppa.

Naivtive
Naivtive
13 years ago

Jag förutsätter att svensken till slut blir lite sur när Fredde Förrädaren pissat färdigt på honom. Mycket tål vi men det finns en gräns för allting och den gränsen närmar sig. Att det har kunnat gå så här långt är i min mening inte för att Svenne vill ha det så här eller är feg utan är lyckligt ovetande om hur illa det ser ut både nu och i de prognoser som faktiskt finns. Det finns en märklig okunnighet speciellt i skiktet med medelålders människor som inte vant sig vid Internet som medium. jag har märkt detta när jag sätter… Read more »

Stefan K
Stefan K
13 years ago
Reply to  Naivtive

Är inte gränsen redan passerad?
Räddningen för Reinfeldt och resten av de som vill avveckla Sverige som nation, är att vi svenskar är så förbannat fega och bekväma.
I Frankrike, Tyskland och andra länder hade medborgarna rasat.

Naivtive
Naivtive
13 years ago
Reply to  Stefan K

Så sant men hur många har insikten om att vår välfärd är ett minne bott? Så länge man lever kvar i en en illusion inser man inte att verkligheten inte är fasaden. När denna fasad har krackelerat och allt fler ser rucklet som Reinfelt & Co förtvivlat försöker att hålla ihop, kommer krav på räkenskapens timme. Det finns ett öde för varje Qvissling, det hinner upp en i sista änden till slut.

PBr
PBr
13 years ago
Reply to  Stefan K

“är att vi svenskar är så förbannat fega och bekväma”.
Tja, der var en i Malmø der forsøgte noget, det var dumt,ondt, klodset og sikkert også politisk ubekvemt men han blev efterladt alene i mørket.
Derfor gætter jeg på at det der kommer at ske bliver en kamp om mere decentrale områder, hvor skovfolket kan opretholde en form for seperat samfund, på 17-1800 tals niveau, under stadige “grænsekampe”-

95
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x