20
jun
Seneste opdatering: 22/6-18 kl. 0202
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Vilks medvirker i denne Svenska Narrativ med en høj underfundighedsfaktor. Et lille teaterstykke piv-åbent for fortolkning.

En af Nor­dens mest omtalte bil­led­kunst­nere har fød­sels­dag i dag. Den sven­ske kon­cept­kunst­ner og Muhammedtegner Lars Vilks bli­ver 72 år.

Han er frisk som en havørn — kunst­ne­ren Lars Vilks — selvom han i dag fyl­der 72 år. At han er i endog sær­de­les god form, kan enhver, der har fulgt ham på en gåtur i det kupe­rede ter­ræn omkring kunst­ne­rens monu­men­talskul­p­tur Nimis skrive under på. Skulpturen, der er kunst­ne­rens egent­lige hoved­værk frem­for teg­nin­gerne af reli­gions­stif­te­ren Muham­med som en rund­kør­sel­hund, der til gen­gæld har sik­ret Lars Vilks berøm­melse langt ud over Sve­ri­ges grænser og var årsagen til terrorangrebet på Lars Vilks Komiteen ‘s debatmøde i Krudttønden i København i februar 2015. Et terrorattentat, der kostede én af deltagerne – filminstruktøren Finn Nørgaard – i arrangementet livet.

Lars Vilks arbej­dede, indtil han efter terroranslaget i februar 2015 måtte flytte fra sit hus og gå under jorden, næsten dag­ligt på Nimis, der kon­stant sli­des ned af vind og vejr og de flere tusinde besø­gende, der årligt læg­ger vejen forbi den ulov­ligt opførte, men efter­hån­den umå­de­ligt popu­lære træskul­p­tur, som ikke alene befin­der sig i et ingen­mandsland på det ste­nede stykke land mel­lem Kul­lens stejle skræn­ter og Øresund, men som også er pla­ce­ret i et juri­disk tom­rum, hvor skul­p­tu­ren på den ene side endnu ikke er lov­lig­gjort, da den i strid med svensk lovgivning er opført i et fre­det natu­r­om­råde, men alli­ge­vel optræ­der i den lokale kom­mu­nes turist­bro­chu­rer som en offi­ciel attraktion.

Lars Vilks er ikke som de andre, og det er måske grun­den til, at han som den ene­ste kunst­ner har insi­ste­ret på, at den udbredte reli­gions­kri­tik inden­for sam­tids­kun­sten, der gang på gang bliver kri­sten­dom­men til del, også gæl­der, når reli­gio­nen hed­der islam. Ikke alene fik Lars Vilks hur­tigt en fatwa på nak­ken, efter at han i 2007 før­ste gang teg­nede Muham­med som en såkaldt ron­dellhund, også kunst­ver­de­nen lagde afstand til Vilks, og siden er strøm­men af udstil­lings­in­vi­ta­tio­ner og fore­spørgs­ler om fored­rag tør­ret ud. I dag — efter flere kon­krete for­søg på at slå kunst­ne­ren ihjel — lever Lars Vilks under per­ma­nent politibeskyttelse og under jorden et hemmeligt sted i Sverige. Kun afbrudt af enkelte ledsagede ture ud i friheden. Blandt andet til Lars Vilks Komiteens arrangementer i København.

Trods de store per­son­lige omkost­nin­ger hol­der Lars Vilks ikke bare ytrings­fri­he­dens fane højt, han har gen­nem de sene­ste 10 år for­mået at bruge de bizarre til­dra­gel­ser, der er ble­vet ham til del, i en alt­om­slut­tende kunst­ne­risk prak­sis, der gør både for­søg på mord­brand, trus­ler og over­fald til kunst­ne­risk råstof.

Til­lykke med dagen, Lars Vilks. Dan­mark hej­ser flaget.

Helle Merete Brix og undertegnedes bog om Lars Vilks – Man forhandler ikke med et maskingevær – kan købes her eller lånes på biblioteket.

Grattis. Flaggan i topp. – Billedkunstner Lars Vilks fylder 72 år

 

Vilks på Christiansborg

TFS-Vilks, 2015, I 142

 

Lars Vilks i Krudttønden

vilks II 002-001

 

***

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x