3
feb
Seneste opdatering: 5/2-08 kl. 0652
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

(se udsendelsen , min. 12:21)

Vi har været onde mod DR ind imellem, fuldt fortjent. Men her skal det noteres: Adam Holm gjorde DR og det svære, artificielle  TV medie ære. Og jeg blev mindet om, hvorfor  jeg sjældent ser tv. Der  blev  sagt, at der var fotoforud i hele DR byen, men da det ikke blev  begrundet fornuftigt, tog jeg  120 billeder. Jeg har fotograferet siden jeg var  syv år gammel, og  jeg stikker ikke op for bollemælk. Man får ingen billeder med  hjem, ved at være lydig .

LFPC:

Dækningen af Kim Møllers Vejen til Damaskus har i kompakt form opsummeret positionerne i islamdebatten herhjemme, i flere af artiklerne implicit i journalistens eller anmelderens tilgang til de forskellige aktører, som således bliver illustrative eksempler på misèren i den standende debat. Således trækkes Lars Hedegaard gerne frem som eksempel på en radikal, uforsonlig holdning, men som altid, uden så meget som en antydning af noget faktuelt ukorrekt i hans skrivearbejde:

Møller falder dermed i den grøft, som Lars Hedegaard har gravet, og derfra er det erfaringsmæssigt vanskeligt at finde op. (Og grøfterne graves …, Politiken 2.2.2008)

Jeg er selv en ydmyg part i denne debat, og heller ikke nogen objektivt, udenforstående iagttager, men debatten er ikke mellem to parter som ikke forstår at tale sammen – sådan kan man prøve at udtrykke det i et distanceret fugleperspektiv, men det er ikke mere sandt af den grund. Faktum er, at de forhold som Hedegaard og ligesindede drager frem, kun bliver fremført af dem. Apologeterne svarer i allerbedste fald på dem, men beskæftiger sig aldrig med dem på eget initiativ. Forhold som taqiyya, dhimmitude, ønske om sharia i europæiske enklaver og mange andre ignoreres konsistent af andre end Hedegaards part. Jeg kan anbefale tvivlere at prøve at lave søgninger på Infomedia om disse ting. Resultatet er slående. Man kan som Troels Mylenberg, leder af journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet, se tingene så meget fra oven, at fødderne slipper jorden:

Kim_Deadline__2008_056.jpg

(fotos© Snaphanen)

Til sidst har parterne diskuteret så længe, kastet så meget med mudder, at det er umuligt at sige tak for kampen eller lytte til, om der kunne være et gran af fornuft i modpartens argumentation. Mellemvejen findes ikke. […] Men man skal ikke tro, at man bliver klogere på verden af at læse debatten om islam (Skyttegravskrig om islam og videnskab, KD 2.2.2008)

Dette er billigt, og ligner berøringsangst. Jeg oplever igen og igen i denne debat de samme undvigemanøvrer fra vores modparter, og det uanset hvor højt i fødekæden de befinder sig, professor Bæk Simonsen eller den virkelighedsresistente og/eller venstreekstreme blogdebattør: Det drejer sig om en manglende evne eller vilje til at tage udgangspunkt i det faktum, at jihadisterne (mediernes ‘terrorister’) bruger Koranen og hadith til at legitimere deres ugerninger, og at muslimske onlinefora og satellitkanaler uophørligt sender det budskab som apologeterne postulerer er vores ‘islamofobi’ – islams supremacisme, dvs. målet om at erobre den vantro verden, enten det er ved demografien eller ved vold. I stedet drejes perspektivet hen på hvad islamkritikerne opfatter som udgangspunkt, de ‘hellige’ tekster, hvor apologeter som Bæk Simonsen ser islam som formet af de enkelte muslimer.

Bemærk, at det her antages, at muslimers selvforståelse af islam er fredelig, og at vi derfor ikke behøver at tillægge de supremacistiske tekster en afgørende betydning. Dette er en helt uantagelig grund til at ophøre med at være islamofob. For det første er jo netop denne selvforståelse som jeg nævnte før i allerhøjeste grad gennemsyret af traditionel, teksttro supremacisme og had til os kuffar, dvs. vantro. Ledende muslimske lærde som al-Qaradawi har således udtrykt forståelse for selvmordsterrorisme, og har fastholdt at homoseksuelle skal slås ihjel. Qaradawi har opbakning hos bl. a. den herboende Asmaa Abdol-Hamid, og hos Londons overborgmester Ken Livingstone, og han er blevet kaldt det nærmeste islam har en pave. Han er således ikke nogen radikal ‘islamist’ (som i sig selv er en problematisk betegnelse, idet den kan implicere, at islamismens modsætning er demokratisk kompatibel og tolerant); al-Qaradawi udtrykker islams mainstream som den opfattes i millioner af hjem i verden. Hans fatwaer og hans site Islamonline har stor autoritet. Derfor er selve argumentet med ‘muslimers selvforståelse’ vildledende, da denne netop i høj grad tager udgangspunkt i Koranen og hadith. Vi er ilde stedt ved at antage, at en uidentificeret moderat islam kan stå som garant for vores demokratiske frihedsrettigheder.

Kim_Deadline__2008_097_3.jpg

Selv om denne mytiske, milde, ikke-tekstnære islam skulle eksistere, er det stadig ikke på nogen måde betryggende at forlade sig på denne som redningsplanke. Ingen steder i verden er denne ‘enhjørning’, et væsen som antages at eksistere, men som ingen kan udpege, i offensiven. Tværtimod er dens mangel på tekstuel fundering en afgørende svaghed, da jihadisterne kan pege på tekster og traditioner der gør dem til de sande muslimer.

Dækningen af Kim Møllers bog afspejler denne elendighed. Ingen af artikelforfatterne flytter fokus hen på islam og muslimer selv, men fastholder blot den stivnede debat, hvor det handler om hvordan vi forstår islam – som om dette skulle kunne bruges til noget. Mens Bæk Simonsen m. fl. pludrer om at møde rigtige muslimer ude i virkeligheden, syder og bobler det i de muslimske enklaver i Europa, hvor ikke nok så mange flinke, fredelige grønthandlere og kulturmuslimer kan dæmme op for tilbagevendingen til traditionerne og teksterne, og det udbredte ønske om sharia her, hos ikke mindst de opvoksende muslimer. Information om dette, er takket være internettet blevet alment tilgængelig for lægmand, og Bæk Simonsens troværdighed må derfor vurderes ud fra hvor vidt han overhovedet forholder sig til disse foruroligende kendsgerninger, og inddrager dem. Tillid bliver således en uomgængelig faktor for os. For mig virker det absolut ikke tillidsvækkende, når han i dagens Kristeligt Dagblad slår over i noget man kunne fristes til at kalde offerretorik:

Kim Møller tager afsæt de to undersøgelser og lader til ikke at kunne forstå, at jeg arbejder i forlængelse af almindelig humanistisk forskningspraksis . Jeg kan ikke forstå, at medierne interesserer sig så meget for dette, men det skyldes jo udelukkende, at medieverdenen ligger under for Trykkefrihedsselskabet. (Mit arbejde er almindelig forskningspraksis, KD 2.2.2008)

Jeg opfatter som Kim Møller Bæk Simonsen som en spin doctor, eller ambassadør, for islam, og forbliver grundlæggende mistænksom, når en hyppigt benyttet ekspert som ham, og journalister som her, fokuserer på islamkritikerne i stedet for på hvad ‘muslimers egenforståelse af islam’ egentlig er, og på hvordan moderate individer uden en moderat dogmatik i ryggen, kan garantere vores fremtid i fred og frihed. Deadline bekræftede mit indtryk af Bæk Simonsen som monomant fikseret på pointen om diversiteten og individualiteten i formningen af islam, uden nogen synlig interesse i at uddybe hvorfor dette skulle tillægges betydning af os. Lad os endnu en gang slå fast, at dette er noget meget vigtigere end en akademisk diskussion, nemlig et spørgsmål med helt håndgribelige konsekvenser som vold, drab, intimidering, erodering af det sekulære samfund, kønslig ulighed, økonomisk og social sammenhængsktaft af vores samfund og regulær supremacistisk apartheid som yderste konsekvens for de overlevende. Bæk Simonsen kan derfor stille sig lige så hovskisnovski og nedladende over for blogmediet han lyster, jeg må som borger i dette land tage stilling med disse forhold in mente, og her dumper Bæk Simonsen med et brag: På ingen måde vil jeg forlade min fremtid på en mand som hævder, at abu Labans udrejse fra Danmark ville være et tab, og som på et kritisk tidspunkt for nationen (Muhammedkrisen) deltager i en konference om såkaldt ‘islamofobi’ sammen med ekstremister af abu Labans og Yvonne Ridleys kaliber, og derved gør fælles sag med dem.

Deadline mindede mig om hvorfor jeg stort set har tabt interessen for MSM-tv, nemlig frustrationen over de spørgsmål som aldrig bliver stillet f. eks. en Bæk Simonsen: BS fokuserer på diversitet og individualitet, men for os kuffar er der nogle nettokonsekvenser af islam som alle peger i én retning: Trusler og vold mod de moderate, ikke den modsatte vej; trusler og vold for at påtvinge tørklæder, ikke den modsatte vej; trusler og vold mod frafaldne, ikke trusler og vold mod de som står for denne ortodoksi; trusler og vold mod de kuffar der ‘krænker’ islam, ikke trusler og vold fra moderate muslimer mod hardlinerne, det er Khader som må have 24/7 beskyttelse, ikke Akkari eller abu Laban, osv. Billedet i det store perspektiv er langt mere entydigt, og hvorfor? Fordi voldspotentialet går i én bestemt retning.

 Hvorfor konfronterer interviewere aldrig Bæk Simonsen  med disse oplagte spørgsmål? (LFPC)

b__k.jpg

Niels Lillelund i Jyllands Posten :

Du dokumenterer i din bog, at Jørgen Bæk Simonsen har skiftet standpunkt siden sin doktorafhandling i 1988 og skriver, at det utvivlsomt må ses i lyset af den danske udlændingedebat. Men det dokumenterer du jo ikke, det er en slags motivanalyse fra din side?

»Indrømmet, ja, det er motivanalyse, for han har jo ikke selv forholdt sig til den forskydning eller forholdt sig kritisk til sine egne værker. Derfor må det blive gætværk fra min side, men jeg lægger i hvert fald dokumentationen frem, der viser væsentlige begrebsforskydninger og direkte modsigelser.

Begrebet dhimma f.eks., som reelt betyder, at kristne og jøder får en ydmygende status af andenrangsborgere i islamiske stater, udvandes totalt i Bæk Simonsens publikationer. Og det er min påstand, at det sker af hensyn til den hjemlige debat og alle de ligtorne, man ikke må træde på .«

Omvendt kan det vel virke sårende og unødvendigt at fremhæve det krigeriske i Koranen over for muslimer i Danmark, som ikke har ambitioner om andet end et fredeligt liv?

»Min kritik er ikke rettet mod muslimer, men mod islam som religiøs konstruktion. Problemet er, at mange muslimer tager Koranen bogstaveligt, og at det fører til vold flere steder i verden. Det må man forholde sig til.«

Men herhjemme har selv stærkt troende muslimer jo med meget få og spredte undtagelser holdt sig fra voldelige midler. Det så vi også i forbindelse med Muhammed-tegningerne, det var ikke her, gaderne brændte, det kunne vel tolkes som et håb om en fredelig sameksistens i vores del af verden?

»Ja, men netop kun et håb. I 1980’erne talte forskere om den harmoniske multikultur, der ville komme – i dag betragtes det som succes, hvis blot der ikke er bål i gaderne. Forskerne har konsekvent taget fejl, og netop derfor bør de være ekstra omhyggelige med ikke krænge deres personlige holdninger ned over det videnskabelige arbejde.

Den civilisationshistoriske brudflad mellem islam og den islamiske verden er opbygget over 1300 år, og den forsvinder altså ikke, fordi Bæk Simonsen pludselig mener, at Koranen ikke mere er væsentlig. Hvis man ser civilisationshistorisk på det, er der en markant brudflade mellem islam og den vestlige verden tegnet af jødedom og kristendom. Hvis man ser bort fra det, har man kapituleret.«

Kim_Deadline__2008_072_2.jpg

Don’t mention the jihad

Jeg appellerer derfor til pressen om ikke at sætte ondt blod mellem muslimer og andre religiøse grupper ved at fokusere på konflikter. (Birthe Rønn Hornbech, Religion er ikke noget problem på jobbet )

Nu er det officielt: Regeringen er så panisk og rådvild for fremtiden med islam i Europa (eller var det “Europa i islam”?), at det bedste den kan foreslå er at stikke hovedet i busken og undgå at tale om problemerne. Lad os følge vores kære leder Rønn Hornbech og lukke øjnene, så får vi det farverige, multikulturelle paradis i Danmark, hvor vi fører dialog med hinanden i en uendelighed, mens vi køber spændende nye krydderier nede i bazaren. Dette var jo den utopi vi blev lovet dengang man ikke længere kunne hævde, at samtlige indvandrere i Danmark kunne stå på to fodboldbaner. Med Kammerat Birthe vil vi gå mod fremtidens lysende mål, tændte af retfærdig ildhu for fællesskabets sag. Drøm sødt, Birthe. Der er endnu et stykke vej før Snaphanen og andre blogs vil tie om skyderier, bandevold, kvindeundertrykkelse, supremacisme og had i Koranen og hadith. Og skulle EUSSR og den til Euromed tilknyttede Tariq Ramadan få indført hate speech lovgivning for at lukke munden på os, ja, så må vi støve den gamle spritduplikator af og gå ud i nattens mulm og mørke og hænge denne information op. Birthe Rønn Hornbech – var det forresten ikke hende der havde så pokkers svært ved at skelne mellem muslimer og islam, at hun måtte en tur omkring Københavns Byret?

Lad dette være en påmindelse for borgerlige vælgere om at de borgerlige kun træder i karakter, når Dansk Folkeparti er tungen på vægtskålen.
(LFPC)

Kim_Deadline__2008_027.jpg

Storbritannien: Når ‘nej’ ikke er en mulighed

Man kunne trække på smilebåndet over historierne om kulturelt og nationalt selvmord som tilflyder os dagligt fra Old Blighty, men der er desværre ikke så meget at grine af, når enden på vanviddet uundgåeligt bliver de “rivers of blood” som Enoch Powell fik på puklen for at forudsige, for nu næsten 40 år siden. Nu forlyder det, at flerkoneri udløser socialhjælp til alle fruerne (via Dhimmi Watch ):

Husbands with multiple wives have been given the go-ahead to claim extra welfare benefits following a year-long Government review, The Sunday Telegraph can reveal. Even though bigamy is a crime in Britain, the decision by ministers means that polygamous marriages can now be recognised formally by the state, so long as the weddings took place in countries where the arrangement is legal. […] Income support for all of the wives may be paid directly into the husband’s bank account, if the family so choose. Under the deal agreed by ministers, a husband with multiple wives may also be eligible for additional housing benefit and council tax benefit to reflect the larger property needed for his family. The ruling could cost taxpayers millions of pounds. (Multiple wives will mean multiple benefits )

Er vi ikke selv allerede på denne glidebane, efter at nogle af de irakiske tolke medbragte indtil flere rødmende brude? Hvornår får vi at vide at almindelig anstændighed byder os at tildele dem sociale ydelser? (LFPC)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Henrik Ræder Clausen
14 years ago

“Men hvad så, når sådanne 2 idelogier kan finde ud af at være hinanden behjælpelig med at ombringe de Vestlige, sekulære, demokratiske, kapitalistiske systemer?”

Magtbegær, vil jeg tro. Det har altid været det store problem i socialistiske systemer – jo større system, desto større kage at dele for dem, der leder butikken.

Og ved at sælge folk drømmen om at vi ikke har brug for konfrontation med fundamentalistisk islam er der ganske stor opbakning at hente. Folk vil gerne leve fredelige liv, ikke noget mærkeligt i det, så der er simpelthen stemmer at hente på at sælge drømmen, ikke handling.

drømte mig en drøm
drømte mig en drøm
14 years ago

@2008 den undersøgelse er forudbestilt propaganda arbejde, og LG insight som har lavet den, lægger ikke en gang skjul på det. her er et link til deres website, med en tekst skrevet FØR de lavede undersøgelsen http://www.lg-insight.dk/?id=7729 citat: “Det er målsætningen, at virksomhederne med materialet kan få en række gode anvisninger til, hvordan de kan arbejde med personalets religiøse behov og interesser i personalepolitikken. Gode råd skal vise, at det i langt de fleste tilfælde er uproblematisk og uden store konflikter at have en flerreligiøs personalegruppe”… nåh for søren… jeg troede det var meningen at undersøgelsen skulle vise OM det… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
14 years ago

Henrik R.C.

Ja mange tak skal du ha`!

Men hvad så, når sådanne 2 idelogier kan finde ud af at være hinanden behjælpelig med at ombringe de Vestlige, sekulære, demokratiske, kapitalistiske systemer ?

Kunne de dog for filen bare finde ud af at gå i flæsket på hinanden .

Henrik Ræder Clausen
14 years ago

“Der er ingen forskel på islam og socialisme.”

Joeh. Socialisme er opfundet for at gavne mennesker, islam er opfundet for at underkaste sig Allah. Der er også forskel på resultatet. Socialismen giver stagnation og uansvarlighed, islam undertrykkelse og vrede.

Der er forskel, og det er vigtigt.

drømte mig en drøm...
drømte mig en drøm...
14 years ago

Hvordan kan man have en forsker, der påstår at der ikke findes nogen objektiv sandhed? Udover den 2500 år gamle afvisning af denne position (ham der hævder det, opfatter det jo åbenlyst som en objektiv sandhed). Der findes en objektiv sandhed og hvis bæk simonsen er begyndt at interessere sig for muslimer i stedet for islam, så har han ikke skiftet metode… han har skiftet emne! Og hvis han herefter interesserer sig så meget for hvad forskellige muslimer tror om islam, så er der en meget vigtigt objektiv sandhed om hvor mange der mener det ene, og hvormange, der mener… Read more »

Henrik Ræder Clausen
14 years ago

“Medieverdenen ligger under for Trykkefrihedsselskabet.”

I sandhed godt nyt. Stort tillykke herfra!

Børge
Børge
14 years ago

Og jeg skal da gerne pege på mulige strategier. Helt uden ”stank af brændt kød, skrig fra nødstedte og brag fra beskidte atombomber”. Faktisk er der en metode, som end ikke sender os ud i udmeldelse af konventioner, eller andet, der kunne påkalde os verdenssamfundets bebrejdelser. Det er så let. Vi ville alle få det uendelig meget bedre. Lav en grundlovsændring, der fastsætter en øvre grænse for det samlede skatte-/afgiftstryk på 25% for alle indtægter, og som forbyder tyveri af folks ejendom. Lav en straffelov i overensstemmelse med den gamle børnesang: ”Første gang så lar’ vi ham gå, anden gang… Read more »

2008
2008
14 years ago

Den undersøgelse burde kigges efter i sømmene.

Det er klart, at store virksomheder ikke melder ud:

“Vi har store problemer med islam!”

Der stikker noget under, og undersøgelsen er garanteret ikke fem potter pis værd. Men bare endnu et propaganda-redskab, der skal få islams fremmarch til at glide lettere ned.

Personligt er jeg træt af at blive mødt af tærklædebærende ekspedienter, og jeg tror, at mange medborgere har det på samme måde.

2008
2008
14 years ago

Jørgen Bæk Simonsen:

“Medieverdenen ligger under for Trykkefrihedsselskabet.”

Ja, klart. Selskabet har vel næppe en eneste dagbladsjournalist som medlem. Alligevel kan de betvinge medieverdenen!?

Jørgen Bæk Simonsen har det svært med virkeligheden. Dette er endnu et eksempel.

2008
2008
14 years ago

Troels Mylenbergs betragtninger er i bedste fald tåkrummende naive og ganske urimelige.

2008
2008
14 years ago

Er snakken om en demokratisk islam ikke en skrøne, der er sat i verden for at passivisere os.

Børge
Børge
14 years ago

Kære Balder Jeg er desværre helt uenig med dig. Socialismen har bare gennem de sidste hundrede år over 150 millioner døde i krig og udryddelseskampagner på samvittigheden, ud over uendelig elendighed for de overlevende. Islam er nul og nix i forhold til. At de borgerlige er med på den, er en afledt effekt. De tror på, at de ved at åbne grænserne, kan få vristet Danmark ud af socialisternes kvælertag, men det ændrer ikke ved, at socialisterne står bag invasionen i Danmark. Se på tallene og årstallene. Det er da også socialisterne, der hyler op om regeringens fremmedfjendtlighed ved enhver… Read more »

li
li
14 years ago

Ja, nu har den tomme tønde rumlende islam-minister Birthe Rønn Hornbeck, nu en “eksperts” udsagn om, at han har forsket i nogle muslimers udtalelser!! det er åbenbart forsknings-grundlaget for Bræk Simonsen, som herefter konkludere, at idelogien islam ikke kan lægges til last for noget som helst!!! (islams 1300 år gamle historie, er med et penne-strøg væk?!) Det er altså ikke islams skyld, at terroristerne kan henvise til vers i koranen, der befalder død over vantro!? Bræk Simonsens “forskning” resultat, om at muslimer er enkelt-individer der har hver sin fortolkning af islam, som følge heraf, kan man så ikke sige noget… Read more »

Balder
14 years ago

Kære Børge, Jeg bliver desværre nødt til at sige at en hel del af dit indlæg er en værre gang vrøvl denne gang. Det der med at socialismens større forbrydelser end islam tja det kan man skændes om. Men islam har dog eksisteret meget længere end socialismen, og har haft en del mere tid til sine forbrydelser. Men at give socialisterne hele ansvaret for det galimatias der har været i gang de seneste årtier, det er helt ved siden af og ønsketænkning. De borgerlige er stort set lige så ansvarlige for det cirkus som venstrefløjen. Var det ikke Mærsks og… Read more »

Børge
Børge
14 years ago

”at jihadisterne (mediernes ‘terrorister’) bruger Koranen og hadith til at legitimere deres ugerninger”, præcis som socialisterne bruger Marx, ligheden, godheden og velfærden til at legitimere deres ugerninger. Der er ingen forskel på islam og socialisme. I begge tilfælde er der tale om mennesker så ringe begavet, at de ikke kan se, at deres forbrydelser før eller senere falder tilbage på dem selv. Præsterne, som Auken og Lykketoft, er som regel lidt bedre begavet, men de er til gengæld så meget mere afstumpede. Ingen vil se dette. Socialismens forbrydelser er da ellers uendelig meget større end islams indtil nu. Det er… Read more »

Janne
Janne
14 years ago

“Lad dette være en påmindelse for borgerlige vælgere om at de borgerlige kun træder i karakter, når Dansk Folkeparti er tungen på vægtskålen.”

Det samme gør sig gældende for islamforskeres og almindelige mediers dækning af islam og multikultur. Uden f.eks. Kim Møller og andre af hans slags og politiske hjemmesiders fokus og evne samt vilje til at holde øvrige medier og forskere i ørerne, nøjes både de fleste islamforskere og medier med at skønmale og feje ind under gulvtæppet.

Mallebrok
Mallebrok
14 years ago

Dejlig klart skrevet. Det som til stadighed undrer mig er at personer, som tidligere har vist at de ved bedre, bliver til lallende apologeter. Jørgen Bæk Simonsen, med sit vrøvl om at “medieverdenen ligger under for Trykkefrihedsselskabet”, er efterhånden så let at gennemskue at det kan undre han stadig bliver trukket frem af medierne. Og Birthe Rønn Hornbech, med sin genindførelse af ordet “nydansker”, fordi det ifølge hende vil løse problemerne med muslimerne… Virkede det sidst vi prøvede? Nej, vel… Og iøvrigt er det endnu mærkeligere at bruge ordet nu, da det åbenbart skal bruges på 2. og 3. generation… Read more »

li
li
14 years ago

Selvfølgelig er der problemer med praktiserende muslimer på arbejdspladserne, man må bare ikke omtale dem. Ledere og virksomhedsejere ved udmærket godt, at de skal holde kæft eller ignorere problemerne, eller bliver de slæbt i retten og på det mest løse grundlag afkrævet erstatning. Kollegaer til de særkrævende praktiserende muslimer ved også, at de ikke kan klage, da lederne og virksomhedsejerne er underlagt den”gode TONE” og de vil blive bortvist, selv for uskyldige bemærkninger som hættemåge! Problemerne undertrykkes, og ligeværdigt samværd med sær-gruppen eksistere ikke. VI undgår DEM, og DE vil ikke acceptere ligeværdige forhold på arbejdspladsen, men kræver ind af… Read more »

18
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x