8
aug
Seneste opdatering: 8/8-09 kl. 1416
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Britain and the rest of the European Union are ignoring a demographic time bomb: a recent rush into the EU by migrants, including millions of Muslims, will change the continent beyond recognition over the next two decades, and almost no policy-makers are talking about it.

The numbers are startling. Only 3.2 per cent of Spain’s population was foreign-born in 1998. In 2007 it was 13.4 per cent. Europe’s Muslim population has more than doubled in the past 30 years and will have doubled again by 2015. In Brussels, the top seven baby boys’ names recently were Mohamed, Adam, Rayan, Ayoub, Mehdi, Amine and Hamza.

According to the US’s Migration Policy Institute, residents of Muslim faith will account for more than 20 per cent of the EU population by 2050 but already do so in a number of cities. Whites will be in a minority in Birmingham by 2026, says Christopher Caldwell, an American journalist, and even sooner in Leicester. Another forecast holds that Muslims could outnumber non-Muslims in France and perhaps in all of western Europe by mid-century. Austria was 90 per cent Catholic in the 20th century but Islam could be the majority religion among Austrians aged under 15 by 2050, says Mr Caldwell.

Muslim Europe: the demographic time bomb transforming our continent. SE også A fifth of European Union will be Muslim by 2050. Christopher  Caldwell anmeldes i dag i Washington Post: Make Way For the New Europeans, og de der har været på ferie, kan se vores uploading af Caldwell video: What is Europe’s problem with Islam? november 2008.

I Stockholm signaleres der handlekraft: Sweden, Greek immigration European problem says Greek interior minister.Man har lov at tvivle. I Sverige  begynder kræfter, der dårligt kan kaldes ekstreme af andre end det svenske medieetablissement, at benytte stærkt sprog om det, der er foregået: Vitbok om landsförräderiet. Det strammer til så sagte. Desværre for sent til at blive forebyggende, så vidt jeg kan skønne.

Debunking BBC’s debunking

Vi har tidligere udtrykt vores skepsis mht. nogle af påstandene i den meget sete YouTube-video “Muslim demographics”, især oplysningen om at muslimske kvinder i Frankrig føder 8,1 børn i gennemsnit. Videoen er tydeligvis ikke en vi skal hænge vores generelle argumenter op på, hvilket man da også får demonstreret i den debunking af dens data som kan læses hos BBC, som netop sætter lighedstegn mellem videoen og spørgsmålet om islamisering i almindelighed. Som altid er det de uudtalte præmisser og udeladte perspektiver og oplysninger der er problemet i officiel neddysning af åbenlyse problemer forårsaget af islams tilstedeværelse i Europa. Én ting er spørgsmålet om de officielle statistikkers korrekthed, og her kan man sammenholde artiklen her med gennemgangen fra Gates of Vienna vi omtalte forleden. Andre officielle tal synes også at modsige den beroligende konklusion her, således at Muhammad er det næstpopulæreste navn til nyfødte drengebørn i London, men BBCs artikel glimrer først og fremmest ved antagelsen om at en mindre, eller endda væsentligt  mindre, vækstrate og andel af muslimer i Europa negerer hele problemstillingen som YouTube-videoen på tvivlsom vis prøver at udtrykke.

Det rette perspektiv for en diskussion om betydningen af antal og vækstrate bliver slet ikke adresseret her. For det første vil blot en lille forskel i fødselstal over tid give det samme resultat, alt andet lige. Dernæst bliver implikationerne af en forøget muslimsk tilstedeværelse ikke behandlet. BBC burde starte med at spørge sig selv om hvorfor i alverden vi har denne diskussion i første omgang, og hvorfor islam fylder så meget i medierne som den gør, når nu de nuværende procentsatser er så små? Spørgsmålet drejer sig ikke i første omgang om de magiske 51%, men om den forværring af forholdene i Europa som f. eks. 20% muslimer ville medføre. Når vi allerede nu dagligt konfronteres med krav om særstatus og særbehandling, hvordan ser Europa så ud ved 15-20%?

BBC kunne kigge på situationen i andre lande som Indien, som er lige dette skridt længere end os. Tilstedeværelsen af islam medfører i sig selv en ødelæggende dynamik, hvis slutresultat kan iagttages i lande som Egypten og Tyrkiet i dag. Med væksten, som artiklen medgiver, kommer også fragmentering af samfundet og emigration af bedrestillede til mindre ramte lande, hvilket yderligere undergraver velfærdsstaternes mulighed for at forsørge befolkningsgrupper på overførselsindkomster. En ond spiral. Det er vel overflødigt at nævne at disse perspektiver er aldeles verboten i BBC (LFPC).

A big YouTube hit makes startling predictions about the Islamification of Europe over the next few decades and has been viewed more than 10 million times. But can you believe what it says? This seven-and-a-half minute video “Muslim Demographics” uses slick graphics, punctuated with dramatic music, to make some surprising claims, asserting that much of Europe will be majority Muslim in just a few decades. It says that in the past two decades, 90% of all population growth in Europe has been Muslim immigration. […]

But the video doesn’t just rely on statistics, it also uses an official Government statement. It quotes it as saying: “The fall in German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050.”

The statement in question was made by then vice-president of the Federal Statistics Office, Walter Radermacher, who is now chief statistician of the European Union. He says that while it is true he said Germany’s population was in decline, the last part of the quote [in italics] is just an invention. He said nothing about Germany becoming a Muslim state.

“The quotation which reads as if the German government believed that Germany will become a Muslim state is simply not true,” he says. “There is no source which can be quoted that the German government has published such an expression or opinion.” […]

The video also claims the German government believes the number of Muslims in Europe will double to 104 million. Mr Radermacher adds: “That is not true. The German government does not believe that the Muslim population will double in the next 40 or 50 years. There are no reliable sources that give a proof for that assumption.” Population projection is an inexact science. No-one knows how many Muslims will be living in Europe or anywhere else by 2050. The current trends suggest that by 2050 Europe will have a bigger proportion of Muslims, although nothing like the level suggested in the video. […] Debunking a YouTube hit

Update: Sammenhold denne historie med historien fra the Telegraph foroven. Klarere kan det vist ikke illustreres at BBC er en aktivt manipulerende medspiller i den mørklægning som avisen hentyder til med “almost no policy-makers are talking about it”. Hvorfor gør de ikke det? Bl. a. fordi BBC aktivt forhindrer debatten i at komme frem i lyset, og som i denne artikel prøver at få det til at fremstå som om det hele er så uklart, at intet bestemt kan siges. The Telegraph viser at dette er usandt, og at spørgsmålet er påtrængende.

En fare for vår sivilisasjon

Multikulturalismen er blitt et nytt trossystem for vestlige eliter.

Av Sigurd Skirbekk, professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

I god tro: Den multikulturelle holdningen kan ødelegge vår sivilisasjon. Slik den ødela aztekernes….Vi burde spørre om det er trekk ved våre idealer som over tid kan virke ødeleggende for vår sivilisasjon. I så fall kunne multikulturalismen bli et sentralt studieobjekt.

I 1519 gikk den spanske erobreren Hernán Cortés i land i Mexico, i det som i dag er byen Vera Cruz. Med seg hadde han 700 mann og 16 hester og et tredvetalls ildvåpen. I løpet av to år hadde han beseiret det sentrale Mexico, inklusive den folkerike hovedstaden Tenochtitlán, nåværende Ciudad de Mexico.

På veien mot hovedstaden fikk han støtte fra flere folkegrupper som følte seg undertrykt av aztekerne. Men det er ikke mulig å forklare seirene til Cortés bare ved å vise til hans militære styrke. Aztekernes sviktende motstand var et vel så påfallende trekk i bildet.
Og hvorfor gjorde så ikke aztekerkongen Montezuma II mer motstand? Til å begynne med forsøkte Montezuma å få Cortés til å snu ved å sende ham gaver. Men hvorfor mobiliserte han ikke til mer motstand da dette viste seg mislykket? En viktig del av svaret er at mange aztekere kom til å se på Cortés og hans ryttere som sendebud fra guden Quetzalcoatl, som var spådd å skulle komme tilbake på denne tid. Montezuma tvilte riktignok på dette, men han var altfor sen med å erklære for alt folket at Cortés ikke var en guddom.
Mange har opp gjennom tidene ristet på hodet av aztekernes naivitet. Noen har villet bruke denne fortellingen til å advare sin samtid mot parallelle former for religiøst selvbedrag. Enkelte har hevdet at kristen nestekjærlighet kan være en naiv form for etikk i en verden der folkegrupper slåss om land og knappe ressurser. Disse anklagene er likevel ikke helt overbevisende. Kristne kirker har, i motsetning til enkelte andre tradisjoner, operert med skiller mellom politikk og religion – mellom det som keiseren skal ha og det som Guds er. Den kristne Bibel har dessuten henvisninger både til en samaritan-moral overfor fremmende og til en advarsel mot å la folk med fremmed tro overta ens hus – Joh. 2 brev, 10-11.

skirbekk-1

I nyere tid kunne det være mer nærliggende å tenke på troskraft og realitetsfordreining knyttet til totalitære ideologier for å forklare hvorfor store nasjoner har gitt seg inn på en selvdestruktiv politikk. I så måte kunne dagens liberale ideologi ses som en garanti for åpenhet og realitetsorientering. Men så enkelt er det nok ikke. Også en liberal ideologi for frigjøring har mange bindinger som kan begrense realitetssansen. Dersom individets frigjøring gjøres til en høyeste verdi, vil dette kunne komme i konflikt med mange typer av overindividuelle ordninger som vi alle er avhengige av. Forestillinger om at individet bør frigjøre seg fra alt som ikke er naturgitt og som ikke passer i smak, har dessuten ført til nokså spesielle oppfatninger om kultur og kulturelle funksjoner. For å kunne frigjøre seg fra noe, må dette noe oppfattes som utskiftbart og utvendig i forhold til det en selv står for. Kultur kan dermed lett bli redusert til stimuli for opplevelser og identitetsmerker, som folk står fritt til å velge eller velge bort. Det er grunn til å hevde at en slik kulturoppfatning lett disponerer for flere former for realitetsfordreining.
En samfunnsforankret kultur har kollektive funksjoner. For å overleve over tid er vi avhengige av samfunn med en moralsk sammenhengskraft. Her er det mye som skranter i moderne samfunn. I vårt land har det for eksempel vært notert en seksdobling av registrerte lovbrudd i løpet av femti år. Dette kan fortelle at moralsk samhold ikke automatisk utvikles av mer velstand og flere liberale rettigheter.
Et annet sentralt mål på overleving er adekvat reproduksjon. Ingen europeiske stater har i dag barnetall som er tilstrekkelig til å opprettholde befolkningen, absolutt og relativt. Ifølge tall fra FN har den europeiske andel av verdens befolkning sunket fra 22 prosent midt i forrige århundre til vel elleve prosent i dag, og den forventes å synke til rundt syv prosent midt i dette århundret. Samtidig har vi omgitt oss med en etikk som legitimerer en utvikling mot økologisk overbefolkning i verdensmålestokk.
Økologisk mistilpasning er kanskje den alvorligste langsiktige utfordringen i forlengelsen av samtidige livsformer og livsidealer. Og da kan overforbruk av naturressurser fremstå som vel så ødeleggende som forurensning og klimaforandringer. Ifølge WWF-utredningen «Living Planet Report 2004» har vi allerede i dag et forbruk som ville kreve 1,2 jordkloder hvis vi skulle holde nåværende konsumpsjon over lengre tid.
I dette bildet fremstår migrasjonsbølgene bare som en del av de utfordringer som fremtidige generasjoner vil stå overfor, og som vil kreve andre svar og kulturelle orienteringsmønstre enn dem som vi har vendt oss til. Noen har ment at innvandring fra ikke-vestlige kulturkretser her kunne føre til en kulturell korreksjon, som Vesten trenger: I kinesisk filosofi vil moral være det som begrenser individets egoisme, ikke det som gir individet stadig flere rettigheter.
Men her stilles vi overfor et paradoks. Nettopp innvandringen fra fjernere kulturer har i liberale samfunn ført til dyrkingen av et nytt ideal under navnet multikulturalisme. Det betyr ikke at vi, i større grad enn tidligere, bør lære av hverandres kulturer. Tvert om, multikulturalismen innbyr til en sidestilling og likestilling av de forskjelligste kulturer, i alle fall så lenge disse ikke direkte bryter med liberale trafikkregler.
Multikulturalisme er ikke det samme som toleranse, men en bestemt måte å oppfatte kulturer på: Alle kulturer kan likestilles fordi de oppfattes som like i sine funksjoner; det vi si at kulturelle forskjeller bare tillegges betydning som variasjoner for individers opplevelse og identitet.

Det finnes mange frihetlige trekk ved vestlig kultur, som vi ikke finner i andre kulturkretser, men som vi likevel bør sette mye inn på å bevare og videreutvikle. Samtidig er det klart at vi trenger korrigering og fornyelse. Det ville være vanskelig å finne adekvate svar på de tre nevnte sivilisatoriske utfordringene for vår tid – det moralske samholdet, reproduksjonen og den økologiske tilpasning – dersom vi bare skulle orientere oss ut fra liberale prinsipper. Her kunne vi med fordel ha sett på andre kulturer som et arsenal av tilpasningsstrategier som også vi kunne lære noe av.
Men da må vi ikke gjøre toleranse og likestilling til eneste målestokk for kulturer. Den multikulturelle lev og la leve-toleransen kan tildekke like mye som den åpner opp. Et multikulturelt samfunn er for øvrig strengt tatt en selvmotsigelse, ettersom samfunn gjerne oppfattes som folkegrupper med felles kultur. Multikulturelle stater er mulige, men da ikke uten spesielle styringssett.
De gamle aztekerne var sikkert i god tro da de tok for gitt at lojalitet med Quetzalcoatl ville sikre deres eksistens. I ettertid er det lett å se at dette kom til å fremme deres nederlag. Men vi bør ikke hovere for mye over aztekerne. Vi burde heller spørre om det er trekk ved våre idealer som over tid kan virke ødeleggende for vår sivilisasjon. I så fall kunne multikulturalismen bli et sentralt studieobjekt.
Sigurd Skirbekk er professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Morgenbladet, 7 august 2009

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Nicolas Krebs
Nicolas Krebs
12 years ago

“Nicolas Krebs:” (LFPC) Thank you for publishing my previous comment. “My guess is that you do not read Danish, and if you have indeed read what I wrote in this post it has in all likelihood been through poor machine translation.” You are right. “I mentioned a few facts that do seem to indicate that the rise in Muslim minorities is higher than usually acknowledged, such as the popularity of the name Muhammad among newborns in major cities of Europe.” And you quoted two articles by Adrian Michaels, which are not currently debunked by as many article as the Muslim… Read more »

Nicolas Krebs
Nicolas Krebs
12 years ago

“BBC burde starte med at spørge sig selv om hvorfor i alverden vi har denne diskussion i første omgang, og hvorfor islam fylder så meget i medierne som den gør, når nu de nuværende procentsatser er så små?” BBC Radio 4 More or less goal was to debunk the Muslim demographics video, period. See other debunking of this faked video (although funny, especially the 8.1 children/woman fertility rate of Muslims in France) in Tiny Frog, Muslim Demographics, 2009-05-03, Duncan Macleod, Muslim Demographics on YouTube Abuse of Statistics, 2009-05-11, Steve Letendre, Muslim Demographics Debunked, 2009-05-26, Richard Abanes, Muslim Demographics – A… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@ole burde “som ikke er vaagnet op ENDNU, reagerer ved at “skifte kanal” naar noget er i konflikt med deres droemme-verden” Den automat-reaktion går nok ikke meget længere. Virkeligheden trænger sig mere og mere på, og den er bestemt ikke rar. Ifølge Venstre-politkeren Eyvind Vesselboe vil der gruppen af unge ikke-vestlige unge ‘i lømmel-alderen’ sige mned op mod 40.000 personer, og vi ved nu af erfaring at en stor andel af dem ender som det medierne og politkerne kalder ‘utilpassede unge’. Så hvem ved, om 10 år tænker vi måske tilbage til 2009 som en tid hvor der herskede fred… Read more »

ole burde
ole burde
12 years ago

Der er mange ting , som det er svaert at indroemme over for sig selv. Specielt smertefuldt har det for mig vaeret at maatte opgive en del af de idealer (eller maaske naermere utopiske droemme )som indtil for 10 aar siden var en vigtig del af mit liv. Saasom ideen om , at den menneskelige natur i sig selv er “god” , og “de aedle vilde” derfor bare venter paa at vi ska’ gi ‘ dem en chance til at blive vores venner .. Saasom ideen om ,at enhver anvendelse af fysisk vold egentlig er en moralsk falliterklaering.. Ligesom Eyvind,… Read more »

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

“Beklager, Thomas Bolding, efterlønnen blev ikke indført i 1983, men i slutningen af 70′erne. Af én af Anker Jørgensens talrige regeringer.” 1983 Var flygtningeloven/udvidet familiesammenføring, jeg hentydede til, indforstået. At man ikke kunne se, at det var en dårlig idé at blive flere mennesker i Danmark, på et tidspunkt hvor arbejdsløsheden var så høj og samtidigt med at man måtte pensionere tidligere, stadigt flere mennesker, fordi der ikke var udsigt til arbejde for dem, eller for at skabe plads for de unge. Altså hvad var argumenterne for indvandringen? Ikke for efterlønsordningen. Man havde nok heller ikke regnet med, at der… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

@hp “men i slutningen af 70′erne. Af én af Anker Jørgensens talrige regeringer.” Efterlønnen blev faktisk indført af SV-regeringen, der sad fra godt et år i 1978-79, (Svend Auken var arbejdsminister i den regering), som var en flertalsregering. Venstre har siden mange gange fortrudt de gik med til det, men ingen kunne på det tidspunkt vide hvor populær ordningen ville blive. Målet med efterlønnen var, at få ældre ufaglærte i industri og landbrug til at trække sig lidt tidligere tilbage, og dermed ‘give plads’ til unge arbejdsløse ufaglærte. Man valgte dog ikke at afgrænse ordningen til kun ufaglærte, men gjorde… Read more »

hp
hp
12 years ago

Beklager, Thomas Bolding, efterlønnen blev ikke indført i 1983, men i slutningen af 70’erne. Af én af Anker Jørgensens talrige regeringer. Argumentet var officielt hensynet til nedslidte arbejdere. Sandheden var imidlertid, at ungdomsarbejdsløsheden i sidste halvdel af 70’erne nåede astronomiske højder, og at Anker Jørgensen var så tæt på at pantsætte hele butikken, at hans egen finansminister, Knud Heinesen, brugte udtrykket ‘på vej ud over afgrunden’. De lidt ældre skulle derfor væk fra arbejdsmarkedet længe før tid, så ungdomsarbejdsløsheden kunne reduceres (jeg var der, og husker det så udmærket). Var for et par dage siden i Malmø, hvor der i… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Sådan skriver en koran-tilhænger:

“Der er absolut ingen tvivl om, at homoseksualitet ikke er tilladt indenfor islam. Homoseksualitet anses for en synd, og Koranen er helt tydelig på dette område.”

(…)

“Islamisk lov har en række sanktioner rettet imod forebyggelse af offentlig homoseksualitet. Afhængig af den enkelte retsskole, kan disse sanktioner bestå af forskellige former for straffe og moralske tiltag.”

h t t p://www.religion.dk/artikel/333513:Bedste-blogindlaeg—-Homoseksuelle-maa-kontrollere-deres-foelelser?page=2

Hvorfor skal det offentlige i Danmark betale for koranfester og hvorfor skal korandogmer indføres i danske offentlige institutioner, med den holdning til homoseksualitet og homoseksuelle, der er at finde i koranen?

Hvorfor, kære politikere?

Janne
Janne
12 years ago

Og tag et kig på dette billede. Det ligner faktisk ganske godt chefredaktøren med det opulente overjeg:

h t t p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Eastlake_-_Napoleon_on_the_Bellerophon.jpg/415px-Eastlake_-_Napoleon_on_the_Bellerophon.jpg

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  Janne

Der er vist et par fejl i dit link, Janne (mellemrum),
men man kan også se billedet her: (lidt mere end halvvejs nede)

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Napoleon-I-of-France

Og jo, det ligner sgu “vores allesammens” Tøger-tosse på en prik –
selv den selvoptagne attitude.

Det kan da næppe være helt tilfældigt, hva? 🙂

Janne
Janne
12 years ago

Jo, der er så gu’… (kig hvis I gider)

h t t p://journeyamerica.files.wordpress.com/2009/01/napoleon.jpg

Janne
Janne
12 years ago

“De indviede er dem der fortolker koranen, og hvis den siger at alt i samfundet, og menneskernes tilværelse skal være underlagt islam, ja så er det sådan.” Offentlige institutioner er begyndt at agere som ‘indviede’ i og med at ledere afgør at koranens tabuer, forbud og påbud skal gælde på offentlige (vores fælles) arbejdspladser, på folkeskoler, på uddannelsessteder, på sygehuse, på plejehjem, på rådhuse etc. (Tørklæder, bederum, halal mad, faste, kønsadskillelse i klubber og på højskoler – som vi også ser det i moskeer etc.) Det er rigtig ubehageligt og det er at blande politik og religion sammen – uden… Read more »

li
li
12 years ago
Reply to  Janne

Jeg er efterhånden bange for at denne konservative borgmester er en skabs-mullahmand!
Han sympatisere med andre ord med iSLAM’s undertrykkelse af kvinder.
Jeg syntes med andre ord, han er sgu ikke helt klar i bøtten! eller bare en afskyelig skabs-mullahmand!

Historyman
Historyman
12 years ago

jane De indviede er dem der fortolker koranen, og hvis den siger at alt i samfundet, og menneskernes tilværelse skal være underlagt islam, ja så er det sådan. Og sjovt nok er det altid sådan koranen fortolkes ortodokst. Ja… venstrefløjen har et stort problem med individuelle frihedsrettigheder. Og ofte kan man se at venstrefløjen kæmpe for forbud. (Dog kan borgerlige partier også være med på den vogn) I en venstrefløjs optik er det der er problemet med vores samfund individernes manglende vilje til at stå sammen med resten af samfundet. Mange venstreorienterede stiller jo også spørgsmål ved danskhed og de… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Historyman “Her er igen herredømme problemet, nemlig at sproget, skriften og bogen (koranen) er hellige, og kun for de indviede.” Hvis koranen kun er for de indviede, hvorfor skal danske offentlige sekulære og verdslige arbejdspladser, uddannelsessteder og sygehuse, skoler osv. så i stigende grad indrettes efter koranens tabuer – halalmad, religiøs faste, tørklæder til kvinder, bederum, udelukkelse af svinekød og alkohol osv.? Koranen skal ikke hæves over noget som helst andet i et demokratisk og frit samt sekulært Danmark. Så snart koranens feudale dogmer og tabuer bevæger sig ud af moskeer og ind i offentlige danske institutioner – der tilhører… Read more »

Mads
Mads
12 years ago

Vivi, nu må du sku tage dig sammen. “hvor de, ifølge Allah, hører til !” Det er ifølge koranen, ikke ifølge Gud. Var dig for at sige at det er “Allah” eller Gud, for derved indirekte at anderkende at den er “Allah”‘s ord. Et hovedpunkt i at få gjort op med dem på fredelig vis må være at endegyldigt at få slået fast, og få dem til at acceptere, at den fra ende til anden er et værk en satans fræk røverbaron og hans kumpaner, hverken mere eller mindre, hvis man altså ser bort fra hans første “fromme” periode mens… Read more »

Historyman
Historyman
12 years ago

Til Janne Jeg tror at et af problemerne er som tidligere sagt, at religion på venstrefløjen anses som enten et produkt af magtforhold(som igen er produktet af økonomi(ejerskabet til produktionsmidlerne, m.m.)) eller også anses det som noget personligt, der høre til hver enkelt individ personlighed(herunder opdragelse m.m.). Jeg tror sagtens at du kan få venstreorienterede til at læse Koranen. Men de vil altid fastholde kontekst begrebet, teksten er en refleksion af sin tid dvs. det 6 årh. i Arabien. Der efter vil de ty til fortolkere som Jørgen Bæk Simonsen, Kate Østergård, Garbi Schmidt, o.a. som vil udtrykke at islam… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Eyvind

“…og kan oplyse fra midt p.o.v. at mange SF’ere og Socialdemokrater simpelt hen ikke tør tage bladet fra munden.”

Det har jeg også kendskab til.

Janne
Janne
12 years ago

Historyman

Jeg synes at disse københavnske folkeskoler skulle tage at kigge i koranens mildest talt problematiske syn på anderledestænkende og troende mennesker. Og tage et kig på koranens mildest talt intolerante syn på homoseksuelle og frisind i det hele taget.

Historyman
Historyman
12 years ago

Det er meget perspektiverende at læse lokal aviser f.eks. lokalavisen for Nørrebro/Nordvest. Her kan man i uge 32 på side 2 (http://www.e-pages.dk/bgmonline_nv/146/) læse om konflikterne ved Tagensboskole, som er en sammenlagt skole af Grundvigsskolen og Bispebjergskole. Her er der problemer, da 81 % af alle skolens elever er tosprogede, hvilket er en herlig eufemisme for mellemøstlig/muslimsk, så selv politiske korrekte aviser som Lokalavisen for Nørrebro/Nordvest kan konstatere at der er problemer. Men i det mindste bliver problemerne stadigt bragt op, nemlig at 120 børn, primært set etnisk danske elever er forsvundet over til andre skoler eller er flyttet til privatskoler.… Read more »

Eyvind Dk
Eyvind Dk
12 years ago

@ Polinos “Den anden er, at eliterne er lammet af deres egen retorik…..” Det er helt sikkert din anden forklaring der skærer tættest til benet. Jeg er selv venstreorienteret og kan oplyse fra midt p.o.v. at mange SF’ere og Socialdemokrater simpelt hen ikke tør tage bladet fra munden. Jeg har advaret mod islamisterne og gadebøllerne i over 10år og er derfor nu ugleset i mange af mine tidligere omgangskredse. Når jeg kommer med mine statistikker og egne oplevelser fra indre Nørrebro, så stopper debatten, man argumenterer ikke engang imod mig, men be’r om at vi snakker om noget andet “Jeg… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Ja, det skulle ikke undre mig om du har ret, Thomas. Men der er noget…sygt (?) ved en kultur som ikke vil det bedste for sig selv. Og det kan man ikke sige den europæiske har ville eller vil. Af skræk for at indrømme fejltagelser i forbindelse med indvandringer hertil fra de arabisk-islamiske lande vælger folk, kulturrelativisterne/globalisterne at fortsætte på ruten der føre ikke bare dem selv, men os allesammen frem til punktet hvor vi skal vælge enten af konvertere eller lade dhimmisere eller rejse ud af landet for altid. ELLER vi tager kampen, krigen, her på europæisk jord. Tariq… Read more »

JensH
JensH
12 years ago

Åh nej, så er der endnu et EU-land som vil give en masse-amnesti til illegale indvandrere, selvom man af erfaring ved, at en sådan handling kun vil bevirke, at tilstrømningen vil forstærkes. I de senere år har lande som Holland, Sverige, Spanien, Grækenland og Italien givet masse-amnestier og resultatet har været det samme hvergang: Øget tryk på tilstrømningen af nye illegale emmigranter til Europa. Denne gang er det Belgien som vil give amnesti til de illegale emmigranter, såfremt de kan dokumnetere de har opholdt sig i landet i 5 år eller har arbejdet i landet i mindst 2,5 år. Selv… Read more »

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

Ja, den arbejdskraft vi ikke mangler med 800.000 på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder ( og de er vel i øvrigt på vej mod 900.000 her under finanskrisen ) Men hvad var argumenterne dengang for næsten 30 år siden, da man indførte loven i 1983? Jeg kan huske argumenterne for efterlønnen, nemlig at man måtte skabe rum på arbejdsmarkedet for de unge. Hvad gik der gennem hovederne på et folketing, der importerede mennesker i stimevis på et tidspunkt hvor arbejdsløsheden var rekordhøj? Hvorfor havde man så travlt med svinehunde, og undlod at læse og fortolke Samuel Huntington? Well som jeg… Read more »

polinos
polinos
12 years ago

Hvorfor har vore eliter så svært ved at se konsekvenserne af Europas hastige demograftiske forandringer i øjnene. Hvorfor nægter de tilsyneladende at anerkender, at der overhovedet ER et problem, og at i det omfang, der er det, består det i, at “vi” kommer til at mangle arbejdskraft om føje år. Jeg tror, at der er to forklaringer, der ikke gensidigt udelukker hinanden. Eliterne ser indvandringen som et middel til at undergrave de forhadte nationalstater, der både stiller sig hindrende i vejen for kapitalens frie udfoldelse og opbygningen af EU-staten med den øgede magt og prestige, dette giver eliterne. Den anden… Read more »

Elefanten
Elefanten
12 years ago

De fremmede vokser i antal både ved avl og ved tilvandring.
Desuden er der hele 2.-generationsproblematiken. Det forhold, at 2. generation opfører sig dårligere end 1. generation. Det går kort sagt den forkerte vej, men der forskes ikke i fænomenet.
Man kunne i det mindste undersøge, om 3. generation også opfører sig dårligere end 2. generation.

Janne
Janne
12 years ago

Hvad Politiken dog ikke kan finde på med ord. Det nærmer sig næsten kunst: “Forfatteren André Gide mente, at de fleste mennesker har haft den impuls at skubbe et medmenneske ned foran toget, når de står og venter på perronen. De færreste vil hævde, at det menneske, der rent faktisk gjorde det, dermed trådte i karakter som mere autentisk folkelig end os andre, der har et civiliseret overjeg.” h t t p://politiken.dk/debat/signatur/article764983.ece Det bliver mere og mere underholdende at se hvad Politikens chefredaktør er i stand til at kreere i mødet med ‘det dårlige og folkelige selskab’. Det er tvingende… Read more »

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x