10
jan
Seneste opdatering: 10/1-13 kl. 1858
36 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

I Vesten har vi et problem. Vi kender ikke islam. Vi fatter ikke, hvad der foregår i den islamiske verden. Vi kan ikke forstå, hvorfor muslimer overalt i verden handler, som de gør. Vi kalder det middelalderligt.

De fleste har ikke sat sig ordentlig ind i islams “hellige” skrifter. Vi ved ikke meget om, hvad islam er. Og eksperterne siger, at islam ikke har nogen essens, og skal fortolkes på mange forskellige måder. Man regner med, at muslimer i almindelighed tænker lige så fornuftigt som os selv. For islam er da “fredens religion”. Den er en af Abrahams religioner og nok ikke meget forskellig fra jødedom og kristendom.

Alle religioner vil lære os det samme. At vi skal bestræbe os på at være gode mennesker, næstekærlige, overholde budene og det gyldne princip om ikke at gøre mod andre, hvad vi ikke vil have andre skal gøre mod os. Sådan er det nok også for muslimerne.

Her i Vesten tænker vi logisk. Vi bestræber os på at give rationelle og fornuftige begrundelser for, hvad vi gør, og hvad vi mener om tingene. Vi kan godt lide, at der er en årsagssammenhæng her i verden. Der må være en grund til de ting der sker. Og mennesker er vel alle modtagelige for fornuft.

Robert R. Reilly har skrevet en af de vigtigste bøger i mange år om islams mangel på rationel fornuft. Bogens hedder: “The Closing of the Muslim Mind. How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis.” 2010. Det følgende er en gennemgang af den analyse, som bogen beskæftiger sig med. Derefter ser jeg på konsekvenserne af denne analyse med hensyn til samvittighed og skyld.

I sin tale i Regensburg sagde pave Benedict XVI, at islam er på kant med fornuften. Han talte også om af-hellenisering i islam. Det betyder dens tab af filosofisk tænkning og fornuftslutninger. De præmisser, som mange muslimer går ud fra, er ikke genstand for en kritisk undersøgelse. Islams lærde forkaster nemlig den menneskelige tankes rationelle analyse. Det er menneskeværk, og det er et problem.

I de fleste teologiske skoler indenfor islam er tilgangen til virkeligheden blokeret på grund af islams afvisning af fornuftig tænkning. Muslimer lever faktisk i en verden, hvor Allah ikke er fornuftig, men ren vilje og magt. Der er en hel række grunde til, at den islamiske teologi har udviklet sig, som den har.

For det første er der en total afvisning af den frie vilje og en tro på, at alt er forudbestemt. Menneskets handlinger er ikke frie, men dikteret af Allahs vilje. Når mennesket ikke har en fri vilje, har han heller ikke noget ansvar for sine handlinger. Og hvis mennesket ikke kan kontrollere sin adfærd, er det meningsløst at tale om, at mennesket har en moralsk forpligtelse til at gøre godt og undgå det onde.

I islam kaldes Allah Al-Jabbar, hvilket betyder betvingeren. Allah er den som betvinger og bestemmer alt. Hans magt kan man ikke modsatte sig. Allah er herre over enhver af menneskets bevægelser, handlinger og tanker. Han er ubegrænset og har absolut frihed. Menneskets handlinger bestemmes derfor af Allah på samme måde som træets frugter, vandets strømmen, daggryets komme og planternes blomstring. Den islamiske teolog Ibn Taymiyya (1263-1328) sagde: “Skabningerne har ingen indflydelse på Allah, da det er Allah selv, som skaber deres handlinger”. Allahs frihed er altså menneskets bundethed.

I islam er det blasfemisk at mene, at Allah overhovedet har en natur, som er konsekvent, eller som kan kendes. Det begrænser nemlig hans absolutte, vilkårlige frihed til at handle. Derfor er Allah ubegribelig, han gør, hvad han vil. Allah har magt til at ville en hvilken som helst ting. Denne vilje er fri af alle begrænsninger, selv de, der er baseret på hans egne love. Allah er ikke engang bundet af sine egne ord.

Allah er det ukendte på grund af hans absolutte transcendens. Intet kan sammenlignes med ham. Han åbenbarer sig ikke for noget menneske. Han har afsløret sine love, og det er alt. Det er grunden til, at Islam har begrænset sig til kun at beskæftige sig med shariaen, som er retslæren. Det eneste, der er relevant, er at kende loven.

Filosofferne Avicenna (Ibn Sina 980-1037) og Averroes (Ibn Rushd 1126-1198) var de bedste eksempler på forsøg på at indoptage aristotelisk og platonisk filosofi i islam. Dvs. at bringe fornuft og åbenbaring i overensstemmelse med hinanden i den muslimske verden. Men det var frugtesløst. I året 1195 blev Averroes bøger brændt på Cordovas bytorv. Han selv blev sendt i exil og hans lære bandlyst.

Fornuftstænkningen blev afvist af islams lærde, fordi den er korrumperet af menneskets selviske interesser. Den dybere begrundelse var dog overbevisningen om, at der ikke er noget for fornuften at vide. Virkeligheden er sammensat af en serie af momentane mirakler, som er direkte forårsaget af Allahs vilje. Alt er direkte afstedkommet af Allah, som handler uden fornuft.

Det katastrofale ved denne opfattelse er benægtelsen af forholdet mellem årsag og virkning i naturens verden. Hvad der synes at være “naturlove”, som f.eks. fysikens love, gravitet osv. er i virkeligheden ikke andet end Allahs sædvane, som han til enhver tid kan bryde eller ændre.

Konsekvensen af dette synspunkt er fatal. Hvis skabelsen blot eksisterer som følge af en tilfældig række mirakuløse øjeblikke, kan den ikke forstås af forstanden. Resultatet er, at virkeligheden bliver uforståelig. Hvis den ubegrænsede vilje er det, som eksklusivt konstituerer virkeligheden, er der ikke mere at afklare og begribe.

Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) var den mest indflydelsesrige muslimske tænker efter Muhammed. Han skrev værket “Filosoffernes mangel på sammehæng”, hvor han afviste hele den græske filosofi. Han fremhævede, at Allah ikke er bundet af nogen orden, og at der derfor ikke er nogen naturlig sammenhæng mellem årsag og virkning. Ting sker ikke i overensstemmelse med deres natur – de har ingen natur – de sker som følge af Allahs øjeblikkelige vilje.

De såkaldte islamiske tænkere som Averroes, Avicenna, Al-Razi, Al-Kindi osv. er slet ikke islamiske tænkere ifølge islams lærde. De er nemlig ikke produkter af islamisk kultur, men af græsk kultur. De betragtes idag som værende fremmed elementer i den islamiske verden. Deres rationelle tanker har ingen plads i islam og bliver derfor bekæmpet. Det er Vesten, som har lært af dem, fordi deres ideer oprindelig kom fra den græske filosofi og videnskab.

Benægtelsen af naturlovene har medført en manglende interesse for objektiv videnskabelighed i den islamiske verden. Det er videnskabernes opgave at opdage naturvidenskabelige lovmæssigheder. Hvorledes kan man dyrke videnskab uden årsag og virkning? Ifølge islam er det imidlertid blasfemisk at påstå, at en sten falder til jorden på grund af gravitet, da det er Allah, som i det øjeblik lader den falde. En gang mellem 800-tallet og 1200-tallet videreudviklede araberne ganske vist de videnskabelige metoder, som de havde lært fra de græsklærde kristne. Men derefter stoppede det, og ingen væsentlige opdagelser er siden set.

Den anti-rationalistiske bevægelse i islam stammer fra Koranens status blandt muslimerne. Det er troen på, at Koranen ligesom Allah er evig, uskabt og fuldkommen. Den er formidlet til Muhammed af Englen Gabriel, mens de originale tavler på arabisk findes i himlen. Det er et kættersk synspunkt, at Koranen kunne være en menneskelig fremstilling af den guddommelige sandhed, som kan fortolkes i lyset af forskellige kulturelle faktorer.

Anti-rationalisterne vandt striden om den frie vilje. Spørgsmålet var, om Koranen blev skabt i tiden, eller om den har eksisteret i al evighed med Allah. Koranen siger det ikke. Der er dog et men… for skønt Koranen deler evighed med Allah, er den alligevel forskellig fra Allahs essens. Den teologiske skole Mu’taziliterne (700-tallet-800-tallet) pegede på, at dette forhold gjorde Koranen til Gud nummer to, og det er polyteisme.

Den mest betydningsfulde samler af Koran kommentarer (Hadith) al-Bukhari (d.933) benægtede dette og sagde: “Koranen er Allahs uskabte tale, menneskets handlinger er skabte, og at tro noget andet er kætteri.” Mu’taziliterne mente det modsatte, at Koranen var skabt, ellers måtte de historiske hændelser, som der berettes om i Koranen være forudbestemt og budene eksistere før mennesket blev skabt. I midten af 800-tallet under Kaliffen al-Mutawalkil blev det endelig obligatorisk at tro på, at Koranen var evig og uskabt. Dette er i dag stadig det ortodokse synspunkt, og derfor kan islam ikke reformeres.

Den Mu’tazilitiske periode i islam var en periode med interesse for græsk filosofi og muligheden for en anden udvikling af islam end den, der siden hen fandt sted. Den Mu’tazilitiske Kalif al-Mamun (813-833) var ganske vist også en morderisk despot, men der var i det Mu’tazilitiske syn på den skabte Koran alligevel en mulighed for at gen-åbne den islamiske bevidsthed.

Der har i vor tid været repræsentanter for en sådan neo-Mu’tazilitisk fortolkning, og en gen-åbning af porten til ijtihad, som det kaldes. Det vil selvfølgelig betyde en genåbning af Koranens status. Der er tre vigtige reformtænkere: Indoneseren Harun Nasution (1919-1998), egypteren Nasr Abu Zaid (1943-2010) og tuneseren Lafif Lakhdar (f.1934).

Men det er ingen spøg at være reformtænker. Man bliver erklæret for frafalden kætter (apostate), og trues med at blive likvideret. Derfor må de bo i Vesten og forske under politibeskyttelse. Det er ikke sandsynligt, at en reform af islam nogensinde vil være muligt. Det ville nemlig betyde islams undergang som verdensreligion.

Selv om den rationelle fornuft og den humanistiske tradition, som vi nyder godt af i Vesten, er en sagablot i den muslimske verden, så kan fornuften ikke helt udrydes. En amputeret arm er til stadighed nærværende i den amputeredes bevidsthed. Muslimerne ved godt, at enten kommer islam til fornuft eller også ophører den med at eksistere. Desværre tyder det på, at det såkaldte “arabiske forår” ikke er et tegn herpå.

Redaktøren af New English Review Rebecca Bynum har sammenlignet islam med et næbdyr, som jo ligner en odder. Men den adskiller sig ved at have et andelignende næb, lægge æg og mange andre egenskaber, som ikke ligner en odder. Den tilhører derfor ikke den biologiske kategori, som odderen tilhører. Derfor må den have sin egen kategori.

Det samme er tilfældet med islam. Islam er så forskellig fra andre religioner, at den dårligt kan rummes indenfor kategorien religion og burde klassificeres i en særlig kategori. Den er kristendommens diamentrale modsætning, fordi synd, skyld og menneskelig moral er fraværende i islam.

Ortodoks islam sætter fysisk efterlevelse og adlydelse af den islamiske troslæres påbud over det åndelige. Det vil med andre ord sige, at den ophøjer efterlevelsen af Muhammeds adfærd over ethvert hensyn til sandhed, godhed og spiritualitet. Tro, lydighed og lovlighed et ét og det samme i islam.

Man kan godt hævde, at islam er meget materialistisk, fordi den kun beskæftiger sig med kroppen og dens kontrol. Kvinden ejer f.eks. ikke sin egen krop – den kontrolleres af andre. Da Allahs vilje er hver eneste ting der sker, er lydighed mod islams sharia alt, hvad Allah vil med alle mennesker til alle tider. Der er ingen forskel på menneskets vilje og Allahs vilje.

Islam er derfor en tro uden sandhed, skønhed og godhed, fordi mennesket egentlig ikke har noget højere spirituelt at stræbe efter. Dette gælder selvfølgelig kun for ortodoks islam – ikke for sufismen, som for så vidt ikke har noget med islam at gøre. Men derom i en anden artikel.

I menneskelivet er der ingen bro til Allah. Islams tro er troen og rigtigheden af islams doktriner. I andre religioner er bønnen er personlig henvendelse til det guddommelige. Men i islam udføres bønnen i et fællesskab som en udenadslært formel. Alle beder den samme bøn, og det skaber en indbyrdes solidaritet uden intim kontakt med det guddommelige. Der er ingen kærlighed til Gud- lydighed er alt.

Det, der adskiller islam fra andre religioner, er altså en sammenblanding af sociale, politiske og juridiske systemer med et trossystem. I verdens mange forskellige islamiske samfund fungerer islam helt anderledes end andre religioner. I stedet for at fremelske fred og harmoni sår den adskillelse, vold, angst og opløsning.

Muhammed er i islam helt syndfri, til trods for de grusomme handlinger han begik. Hvis han i kristen forstand havde syndet, så havde Allah gjort synden til en pligt. Dermed skabtes den sharia moral, som Muhammed kaldte Allahs vilje, ud fra hans egne behov og med Allahs velsignelse.

Islam mangler kristendommens arvesynd. Der er ingen samvittighed og skyldsbevidsthed i islam. Derfor kan voldelige konflikter fortsætte år efter år. Ingen islamiske krigere, Mujahediner, har dårlig samvittighed eller skyldfølelse med hensyn til deres terror handlinger. De tager intet ansvar for deres handlinger, angre intet, fordi alt, hvad de gør, er Allah’s vilje. Det er Allah der gør det. Dostojevski har sagt: “Om Gud ikke eksisterer, kan mennesket gøre hvad som helst.” Igen ser det ud som om, islam ikke har nogen Gud.

Islams problem er blandt andet, at dens tro medfører en mangel på skyldfølelse. Er man født muslim, og det er alle mennesker i følge islam, er man allerede tilgivet arvesynden. Det onde er ikke noget i en selv, det kommer udefra, fra Satan, som man må beskytte sig i mod. Man er ikke selv skyldig, selv om man udfører grusomme handlinger, hvis disse handlinger gøres for at beskytte sig mod det onde udefra – altså Satan. Ugerningerne er skyldfri, fordi de handler om at beskytte islam og placerer årsagen til dem hos andre end én selv.

Af Tim Pallis

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

Af samme forfatter: Ortodoks islam i vor tid

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] samme forfatter: Den politisk-religiøse konstruktion af islam, Islam og den rationelle fornuft, Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og det pæne selskab, Krasnik er en […]

trackback

[…] samme forfatter: Islam og den rationelle fornuft, Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og det pæne selskab, Krasnik er en […]

trackback

[…] Af samme forfatter: Ortodoks islam i vor tid og Islam og den rationelle fornuft. […]

trackback

[…] Af samme forfatter: Ortodoks islam i vor tid og Islam og den rationelle fornuft. […]

HH
HH
9 years ago

Bäste Allan! Jadå, jag vet att det är stor skillnad på den spanska som talas i norr och i söder. Jag har vistats på bägge ställen och även med familjen rest över den stora ´mesa´ som i varje fall då vi reste där var absolut folktom! Och sydamerikaner, helt riktigt, har ett annat sätt att tala spanska och naturligtvis är deras språk en bit av den kultur de vistas i. Sydamerikaner läspar inte som spanjorer gör och som tydligen är något slags finhetsdrag i det centrala Spanien. Och norra Spanien vill helst slippa skicka pengar till Madrid och gärna bli… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Kære HH.

Din bemærkning for tjener en lille kommentar.

Jeg bor i Spanien og taler spansk!
Men, der er meget stor forskel på
det spansk man taler i Andalusie og
det spansk men taler i Nordspanien.
Man sige, at en spansk mand i Sydspanien
ikke kan skrive et brev til en mand i
Norspanien – uden manglende forståelse! (oversættelse).
Hvis man tager til Sydamerika (jeg har selv besøgt Sydamerika et par gange)
Her taler man et “andet,, spansk og undertiden staves det også forskelligt.

Mvh. Allan Hansen.

HH
HH
9 years ago

Dostojevskijs lilla novell “Stavrogins brott” tillhör den sortens världslitteratur som rymmer en djup sanning. Fader Tichon som lyssnar till Stavrogin och det han gjort drar slutsatsen av det sagda i ord som bländar läsaren.
Ja, vad har inte Dostojevskij givit oss? Han som, enligt egen utsago, gick sin Dolorosa-väg till tron!
Och har ni tid, läs gärna “En rysk pilgrims berättelse”. En del finner den långrandig, men själv läser jag den som en vacker skildring av det ryska folkets djupa religiositet. Faktiskt känner jag en stark samhörighet med den ortodoxa tron. Och det ryska folket.

HH
HH
9 years ago

Allan Hansens genomgång av vår förfärande historia är ju helt enkelt bländande! När Ferdinand och Isabella skulle skapa sitt Storspanien blev det, som sagts, slutet för den arabiska kulturen. OCH den judiska! De judar som inte ville bli – men ändå i risk att brännas på bål – omvända kallades marranos. Både i Spanien och Portugal var det benämningen på döpta judar som misstänktes att i hemlighet hålla fast vid sin ursprungliga tro. En del av de judar som lyckades fly blev erbjudna att komma till Turkiet/Ottomanska riket. De kallades sefarder (hebr.=sefardim) och behöll sin medeltidsspanska. Vad jag läst bebor… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago
Reply to  HH

Jeg er netop igang med, at læse Dostojevskijs
samlede værker.

Mvh Allan Hansen

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Kære Peter Buch.
Tak for linket.

Mvh. Allan Hansen.

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Kære Allan Hansen

Du er så hjertelig velkommen!
Jeg tænkte du så tv eller andet.

-venlig hilsen Peter

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

P.S: Iøvrigt så en mand som al-Razi, en af de største videnskabsmænd nogensinde ( ikke historisk korrekt), allerede omkring år 900. han mente, at der naturligvis ikke findes profeter, de er bare mænd som ønsker magt og ære for sig selv, og han mener at Koranen er det mest utrolige makværk, en blanding af ammestuehistorier, af gamle kendte historier, af hvad Muhammed kunne huske af det man havde fortalt ham om Det Gamle Testamente (ofte huskede han helt forkert) – han mente det var den ringeste bog mennesker endnu har produceret, – og det giver ikke forblændede mennesker ham naturligvis… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Det kan vist ikke være Fakhr al-Din al-Razi (1149-1209) du mener. Fortæl lidt mere om ham.

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Tim Pallis
HH
HH
9 years ago

Hittade det precis på nätet, det jag inte har i mina spanska ordböcker. Om Panza betyder tjockmage – och det var ju riddarens väpnare – så betyder Quijote “Hopplös idealist”. Och det passade ju bra för denne riddare av den sorgliga skepnaden som till och med slogs mot väderkvarnar!

HH
HH
9 years ago

Förlåt mig Allan Hansen om jag inte hunnit läsa allt det du skrivit med sådan bravur – men i minnets kanaler vet jag ju att du har så rätt! Och, det var detta jag ville säga, var inte Cervantes fånge i många år hos araberna? Jag vill minnas det. En ny genomläsning av boken – i vuxen edition så att säga, vi har väl alla läst honom som barnbok och där nedkortad – kom jag till den verkliga slutpunkten i historien om Don Quijote och Sancho Panza (panza=tjockmage!), en bok som pekar rätt in i vår tid. Det är när… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Idéhistorisk set er Koranen symbolet på 1400 års had, vold og terror! Intet sted i verden har islam kunne leve sammen med almindelige og normale mennesker. Man hører ofte den romantiske myte om den fredelige sameksistens mellem muslimer, krisene og jøder på den Iberiske Halvø, men det er ukorrekt. Historieforfalskning og intellektuel uhæderlighed, når den er værst. Så lad os derfor kaste et kort blik i de spanske historiebøger! Plyndringstogter. Det er farligt, at lade mennesket for tydeligt mærke, hvor meget De er lig dyrene uden samtidig at understrege deres storhed. Blaise Pascal. (1623-62) På sporet af Adam. Af Herbert… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Al videnskab stammer fra det gamle Grækenland, Persien, Indien, Ægypten og Kina mere end tusind år før verden så den første muslim. Summerne (Persien) var de første, der anvendte skrifttegn for ca. 5.000 siden. Det var også summerne, der med hjulets opfindelse skabte et kvante spring i menneskets kulturhistoriske udvikling. De gamle Græker var helt fortrolig med jordens omfang (diameter) og de kendte også afstanden mellem Jorden og månen mere end 1000 år før verden så den første muslim og han var analfabet.( Eratosthenes græsk videnskabs mand ca 276 – ca. 195 f.v.t. og græsk matematik se Pythagoras – “The… Read more »

HH
HH
9 years ago

Alswyd, vem var det? Ett inristat namn på en bauta-sten någonstans i Uppland? En lönnlig runa på Rökstenen i Östergötland? Förlåt mig, jag har ju nu – via det upphöjda folk som vet så mycket bättre – fått reda på att vi inte har någon historia, så vad svamlar jag om? Nej, Alswyd är det arabiska namnet på – trumvirvel! – Sverige!

Läs och begrunda!

JensF
JensF
9 years ago

“I året 1195 blev Averroes bøger brændt på Cordovas bytorv.”

Det kan jo ikke passe, Tim Pallis, for det var jo midt i den gyldne æra! Den smukke, givende, multikulturelle tid! Alt, hvad Vesten har præsteret (af positive ting), har vi dérfra! Og nu har vi chancen igen, bare du og din slags vil tie!

Tim Pallis
Tim Pallis
9 years ago
Reply to  JensF

Tak for din fine ironi! Den gyldne multikulturelle tid i al-Andalus er en kulturradikal myte. Jeg håber snart at den gennemhulles ligesom indvandreforskningen nu er blevet det.

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Kære Tim Pallis. Tak for dit indslag. Man må formode, at man kendte; i det mindste et minimum af Buddhas lære i Mellemøsten før kristendommens kommen. Jeg har derfor kaldt kristendommen for et dårligt kopi af Buddhismen – man havde nok forstået det om kærligheden “næstekærligheden,, men til gengæld har man “voldtaget,, det du meget smukt kalder for Buddhanaturen. Som professor Richard Dawkins har bemærket så er “Guds,, forklaring utilstrækkelige – den kan ikke begrundes. Gud har altså et forklaring problem! Det er imidlertid karakteristisk for den hypotetiske-deduktive metode, at begrundelsen primært sker “nedefra,,, og opefter – fra konsekvenserne, og… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Kære Allan Hansen Tak for kommentarerne. Ja der var buddhistmunke i Alexandria både før og efter vor tidsregning, men man ved næsten ingenting om dem. Nogle mener at den monastiske og asketiske gruppe ved navn Therapeutae måske har være disse buddhister. Andre mener, at Terapeutae udgør den urkristne menighed, at Jesus tilhørte denne gruppe, og at buddhistmunkene inspirerede ham, hvis han overhovedet er en historisk person. Jeg hælder til den antagelse, at både buddhistmunkene og de første evangelister havde fat i en ikke-dualistisk lære, som er noget universelt menneskeligt. Derfor er der lighedspunkter mellem forskellige kulturers mysteriereligioner. Der er behov… Read more »

Bergfast
9 years ago

Man kan fråga sig om det är så förnuftigt att förlita sig på förnuftet, då även förnuftet ibland kan lysa med sin frånvaro? Även hos dem som anser sig själva vara de mest förnuftiga…. Att det verkligen skulle finnas något absolut förnuft, som inte skulle inneha några begränsningar eller skillnader, är det kanske oförnuftigt att tro? Vem vet… Den enorma variationsrikedom kring vad en människa anser vara ett förnuftigt beteende för henne själv, för hennes familj, för hennes släkt, för hennes ätt eller för hennes nation, och för dess konstruktiva överlevnad och positiva utveckling, finns det nog miljarders, miljarders miljarder… Read more »

Bergfast
9 years ago
Reply to  Bergfast

Ps. Man kan ju alltså fundera över hur pass mycket – förnuft – som regerar i t ex Sverige, men även i andra västliga länder, när de bedriver en klart överdimensionerad invandringspolitik, till synes utan något som helst – förnuftighet – ? En politik som i förlängningen riskerar att skapa mycket stora problem, (för att inte säga inbördeskrigiska problem), för alla medborgare. Men det är kanske just en sådan – problematik – som många faktiskt önskar sig i de västliga nationerna?(Och i SÅ fall, så är ju den överdimensionerade invandringen – förnuftig – ?) Vem vet…. Men, för de medborgare… Read more »

HH
HH
9 years ago

Ja, allt om islam är en gammal sanning men alltmer bekräftad. Förresten kan vi glömma den gamla uppgiften om att araberna bevarade de grekiska tankarna/skrifterna för att sedan överföra dem till Väst. Det stämmer inte, efter vad jag läst. Det grekiska tänkandet gick, via romarna, direkt till oss utan mellanhänder. Men rätta mig om jag har fel. Så till islam. Jag upprepar Lecomte du Noüys ord från boken “Att vara människa”: “När föreställningen om Guds allsmäktighet missuppfatas blir den farlig. Den leder då till en initiativdödande fatalism som är oförenlig med vad vi vet om utvecklingen. Islams principer förvandlar människan… Read more »

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
9 years ago

Kristendommens dogme om “arvesynden” er meget provokerende for ateister. Hvad med det nyfødte barn? Har det syndet? Hvad er “synd”? I det Nye Testamentes græske originaltekst står der “hamartia”, der betyder “afvigelse” (som en pil, der afskydes, men ikke rammer sit mål). Hvilke evner og tilbøjeligheder har det lille barn? I buddhistisk forståelse bærer det på sin karma. “Arvesynd” kan oversættes til: “karma”, som er summen af det, et menneske tænker, siger og gør. Faktisk har kristne tænkere nærmet sig denne opfattelse, idet de mener, at “et menneske er dets kærlighed”. Hvad holder et menneske af? At piske og halshugge… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
9 years ago

Ja “arvesynden” er provokerende for ateister, og det Gamle Testamentes ord for den “oprindelige synd” gør det ikke lettere. Syndefaldet bliver også blandet op med lyst og sex. Der er så mange besynderlige teologiske fortolkninger, at jeg nok ikke skulle have brugt det ord. I det Nye Testamente hedder det rigtignok “hamartia”. Pilen rammer ikke målet, det er en afvigelse. Ordet har været oversat med uvidenhed, fejl, forkert bedømmelse, amoral osv. Jan Lindhardt oversætter det med “adskillelse”, og den køber jeg, fordi den oversættelse har også en buddhistisk vinkel. Et andet sted fandt jeg oversættelsen “mangel”, som også har en… Read more »

PFEP
PFEP
9 years ago

Med al respekt för ovanstående kommentarer och de vanligtvis gällande tolkningar kring Islam, tar jag mig friheten att med få ord desavouera denna “ism”… Islam verkar vila på grundar av hat mot otrogna och kärleksfull makt över resten. Varken nazismen eller kommunismen spelar i samma liga, då de kring 300-miljoner de nådde döda är en piss i Atlanten i förhållande till de mängder människor där under tiden sedan Profetens gång å jorden tills nu, har fått lada livet under halvmånens svärd. Slaveriet där fortfarande är en signifikant del av den Islamiska religionen, finns fortfarande i vid utsträckning och pågår dagligen… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Steen@

Ja, jeg gemmer altid mine kladder
så kan jeg altid se hvad jeg har skrevet
og hvornår! Derfor.

Mvh. Allan Hansen.

Nielsen
Nielsen
9 years ago

Islams natur beskrevet af en forstandig mand: http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y Og islam forklaret af en ondt menneske. http://www.youtube.com/watch?v=ZINdCAmdXoQ Følgende beskrivelse følger anden film: This video footage shows an Australian (naturalized citizen originally from Hebron) Islamist Ismail al-Wahwah, an adherent of the Wahhabi version of Sunni Islam, from the Hizb ut-Tahrir (Party of Liberation) Islamist party, giving a talk in Australia to what seems like an audience of young Islamists. The second person to the speaker’s left is Australian Islamist Musa Cerantonio. Al-Wahwah gives a very blunt and dark picture of the intentions of their like-minded people regarding their intentions for the world,… Read more »

Prudentius
9 years ago

“Hvis den ubegrænsede vilje er det, som eksklusivt konstituere virkeligheden, er der ikke mere at afklare og begribe.” “Muslimer lever faktisk i en verden, hvor Allah ikke er fornuftig, men ren vilje og magt.” Hvorfor total underkastelse og overgivelse også er centret i den islamiske gudsdyrkelse. En god pointe er nemlig, som beskrevet, at Allah er fraværende spirituelt-åndeligt, men istedet manifesteres i den islamiske stat. I staten finder den troende, Allahs slave, det sande udtryk for hans vilje, både i dens hellige lovgivning der regulere alting og i dens hellige krig der evigt føres mod Allahs fjender. Godt er alene… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

.SPROGET SOM ET BILLEDE AF VERDEN. Grundlæggende er der ingen forskel på tro, overtro og vantro idet de alle alene hviler på regulært selvbedrag og falsk bevidsthed, som den tyske filosof Arthur Schopenhauer kaldte Majas slør; indholdet kan jo være hvad som helst, det er troen alen, der bærere værket. Der findes ingen grundlæggende adskillelse mellem mytologi og teologi, det skulle da lige være, at teologi er et levebrød – altså en indtægtskilde. Hvad skete der med de gamle guder, så som Odin, Thor, Zeus, Venus, Mars og hvad de nu hed alle sammen? De ”døde” den gang mennesket holdt… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

FILOSOFFENS LANG VANDRING. Efter 40 år med filosofien vil man forstå, at filosofi er mange ting og at vandringen i sig selv ikke har noget mål – og derfor aldrig når i havn. Som de gamle græker sagde ” filosofien er en rejse, som man tager alene for rejsen egen skyld,,. Men et rigtigt godt grund kursus finder man hos min gode ven den danske filosof Peter Thielst. Man bør tvivle om alt – og tro på meget! Filosofiens historie fra Thales til Habermas 1996.( 470 sider). STOREBROR – hedder – History of Western Philosophy By Bertrand Russell 1945. (… Read more »

Sune
Sune
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Vestens Filosofi, Bertrand Russell, Munksgaards Forlag, 3. udg. 2. oplag 1992.
ISBN 87-16-10816-7

Oversættelsen til dansk af: History of Western Philosophy

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago

Spændende at læse. Den her slags lidt dybere analyser af islam er dybt nødvendige tror jeg for jeg kender bestemt heller ikke islams tankegods. Det er iøvrigt skræmmende at stå overfor en så totalt irrationel størrelse som islam. Vendingen
“Allahs frihed er altså menneskets bundethed.”
minder mig om min egen tese at islam kommer tættere på ideen om gud som almægtig tyran over menneskeheden end alle andre religioner jeg kender.

36
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x