4
feb
Seneste opdatering: 4/2-13 kl. 1849
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“The khuffar, you can go to hell; this is not a Christian country. Christianity, you can go to hell.” “We are in East London, we are in South London, we are in North London… the police cannot stop us, the khuffar cannot stop us. We are coming to implement Islam immediately.” He continues: “anyone who tries to stop us, we will take their alcohol, we will tell the women to cover up, and we will implement Islam upon your own necks [sic] David Cameron.”“Christianity can go to hell” says NEW Muslim Patrol video – SE også Islamister: Vores børn skal ikke have danske værdier

Den store nordiske kulturkrig

Mikael Jalving skriver i ‘landet i midten’, Norge. Han burde have en ugentlig klumme i ‘the belly of the beast’, Dagens Nyheter, men så sjovt skal den stockholmske åndselite nok ikke have det:

Af Hans Rustad
Flå­se­ri­ene og den over­spente reto­rik­ken til de besatte svens­kene har utløst en nor­disk kul­tur­krig, dvs. de fron­tene og gjer­dene som har holdt debat­tene i Dan­mark, Sve­rige og Norge adskilt, er borte og for første gang føres en debatt i alle tre land om det samme: hva består den nasjo­nale kul­tur i?

Det begynte da Aft­on­bla­dets kom­men­ta­tor Mar­tin Aagård stemp­let main­stream norske debat­tan­ter som høyre­eks­treme (Dan­skjäv­lar). Astrid Meland svarte i VG på en måte som min­net om og gjennopp­li­vet den gamle “svenske­kri­gen”: Jag är inte sjuk, jag är bara svensk.

I dag inter­ve­ne­rer Mikael Jal­ving i Ber­gens Tidende, og han sam­men­føyer de tre lands debat­ter og viser at det hand­ler om noe av det samme: fra top­pen av sam­fun­net er det en unn­vi­kende hold­ning til hva som utgjør lan­de­nes kul­tur. På spørs­mål kla­rer man enten ikke besvare det, som til­fel­let Tajik, eller man rent ut lat­ter­lig­gjør egen kul­tur, slik Mona Sah­lin har gjort ved flere anledninger.

For poli­ti­kere som Anto­rini, Sah­lin og Tajik er for­hol­det til fedre­lands­kjær­lig­het i høy­den ambi­va­lent. De opp­fat­ter gjerne lokalt over­le­verte tra­di­sjo­ner, nor­mer, ube­visste vaner og kultur­mønstre som en løk: man kan skrelle av lag etter lag, men man kom­mer aldri inn til kjer­nen. Kjer­nen er borte, den var aldri der – og det å hevde noe annet er ren «høyrepopulisme».

Anto­rini er under­vis­nings­mi­nis­te­ren i S-SF-regjeringen:

Den nåvæ­rende under­vis­nings­mi­nis­te­ren Chris­tine Anto­rini (S) blir for eksem­pel for­vir­ret når hun møter dansk kul­tur. Etter et kort besøk i 2006 på en høy­skole på Sør-Jylland der det ble sun­get Grundt­vig og flag­get med dan­ne­brog, noterte hun meget­si­gende: «På den ene siden els­ker jeg Dan­mark som ingen­ting annet, på den andre siden kan jeg ikke holde det ut å si det høyt».

Hadia Tajik plas­se­rer seg inn i en slik kon­tekst når hun på Chris­tian Tybring-Gjeddes spørs­mål om norsk kul­tur kun kan gi et sve­vende svar. Man­tra­or­det er for­and­ring. Kul­tu­ren utvik­ler seg i et slikt rasende tempo at det ikke len­ger går an å holde den fast, eller defi­nere den.

Man kan kun slå ring om visse ver­dier og prin­sip­per. Men det folk opp­le­ver er at deres egen kul­tur opp­lø­ses i røyk, mens inn­vand­rende kul­tu­rer skjer­mes og beskyt­tes og erklæ­res verne­ver­dige. Kon­se­kven­sene av en slik poli­tikk blir at sam­hold og sam­hø­rig­het fordamper.

Alle­rede fore­stil­lin­gen om en kjerne­kultur – Leit­kul­tur, som tys­kerne sier, er en kon­struk­sjon, mener for­and­rings­agen­tene, og ser man først slik på den nasjo­nale kul­tur, så er det eneste nord­men­nene har fel­les, er at de er ulike. Med andre ord: Fel­les­ver­di­ene er fra­væ­rende. Iden­ti­te­ten er et virr­var. Sam­hø­rig­he­ten er en illu­sjon. Norge er et sted som egent­lig ikke fin­nes, det vil si kun i flyk­tige glimt, som igjen for­and­rer seg og omkalfatres.

Man tren­ger ikke være spe­si­elt obser­vant for å for­stå at den nasjo­nale kul­tu­ren der­med blir lig­gende i renne­ste­nen og kan pluk­kes opp av hvem det måtte passe:

Det nasjo­nale og leve­dyk­tige blir der­med kap­ret av nasjo­na­lis­tene til skade for det nasjo­nale fel­les­ska­pet og mulig­he­ten for å redde det beste av det gamle med over i det nye.

Man kan ikke fore­skrive en abdi­se­ring fra den nasjo­nale kul­tu­ren og nær­mest pos­tu­lere at den ikke fin­nes! og i neste omgang stemple de som fyl­ler tom­rom­met som høyre­na­sjo­na­lis­tiske og det som verre er. Der­med har myn­dig­hets­per­sonene skapt en pola­ri­tet ut av det som kunne vært en bekref­telse på den nasjo­nale kul­tur, en mani­festa­sjon på at noe lig­ger fast i en omskif­te­lig tid, et fyr­tårn som nye bor­gere kunne ori­en­tere seg etter: dette er Norge, dette er Sverige.

I Dan­mark har man langt på vei gjort det: man har bekref­tet det nasjo­nale. Til store pro­tes­ter. Men dog.

Norge står ved en skille­vei. Besatte svens­ker som Mar­tin Aagård i Aft­on­bla­det vil piske også nord­menn inn i en strå­lende frem­tid. Han vil redde nord­men­nene fra å bli som danskene!

I Sve­rige er eli­te­nes seier nes­ten total. I Dan­mark er vi sett fra Sve­rige både rasis­ter og popu­lis­ter hin­si­des enhver for­nuft. Det er der­for Norge blir av avgjø­rende stra­te­gisk og sym­bolsk betyd­ning for den svenske medie­eli­ten: Norge står på vip­pen og kan gå i begge ret­nin­ger.

Det er for­mo­dent­lig også der­for Mar­tin Aagård har fått det så tra­velt med Norge: Han vil redde nord­men­nene fra å bli dans­ker. Norge skal til­bake i union med Sve­rige og under­leg­ges den samme innvandringspolitikken.

Men medie­po­li­ti­kere som Åsa Lin­der­borg feil­kal­ku­le­rer: nord­menn rea­ge­rer ikke som svens­ker. Når de får en dose av den svenske kor­rekt­he­ten får de puste­vans­ker. Dette er ikke Aagård og Lin­der­borg eller Lisa Bjur­wald og Helle Klein i stand til å for­nemme. De tror det bare er å kjøre på, med 22/7 og hatsa­j­ter. De for­står eller fat­ter ikke at de gra­ver sin egen grav

Ope­ra­sjon Redd Norge.

Se ellers: Dan­skjäv­lar, Mar­tin Aagård i Aft­on­bla­det
Svensk kunn­skaps­løs­het, Aslak Nore i VG
Svensk kul­tur­im­pe­ria­lisme, Hilde Sand­vik i BT
Kliv ner från bar­ri­ka­derna, Mar­tin Aagård i Aft­on­bla­det
Ral­jant om nynorskan, Mats Kol­mis­oppi i Aft­on­bla­det
Olaf, du må vakne – nyfa­scis­tane kjem!

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Andersen
8 years ago

Jamen, lad os da endeligt tale åbent ud om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Jeg er nemlig også rundet af venstrefløjen og gjorde mig enddog som både punker og bz’er.

Det forekommer mig fællesnævneren er, at vi ikke anede en skid om islam. Hvor har jeg ofte taget parti mht. de stakkels flygtning/indvandrer der, som de første slog sig ned og trådte “lidt” over stregen.

Det være sagt, kan man altså ikke overse islam-komponenten mere. Derfor er de radikale det værste der findes. De er nemlig ignoranter og det er der ingen undskyldning for!!!

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago

Kulturkrigen fortsætter:

Norske TV2 – Full svensk-norsk kulturkrig:

“Det brygger opp til kulturkrig mellom Sverige og Norge. Sveriges største avis, Aftonbladet, mener den norske kulturen ikke er mye å skryte av. Reaksjonene lar ikke vente på seg.”

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/full-svensknorsk-kulturkrig-3979359.html

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Som den 7ende underskriver af papiret der lå bag Urtekrams oprettelse har jeg som belægget kunne vise fra 1970, der ligger i skuffen, aldrig, eller i det mindste i dette specifikke tilfælde, haft det svært med kapitalisme.

Sådan var der nogle, før som nu, der så fordele i kapitalisme og andre der kritiserede det, alt og alle, og troede på staten, fædrelandet, partiet, Hilmarer eller andet kunne ordne tingene for dig som individ og samfund.

Jeg stiller mig – stadig- tvivlende til det meste og de fleste.

Allan Hansen
8 years ago

Den omvendte Verden: Mig, Marx, Mao og Muhammed. Den gang jeg var en ung mand dvs. i 70´erne da var jeg “selvfølgelig,, venstreorienteret det var jo, god tone – den gang. Et gammelt ordsprog siger: hvis man ikke er socialist som ung har man ikke noget hjerte – og omvendt hvis man ikke er konservativ når man bliver gammel har man ingen hjerne. – Man læste Karl Marx og Mao´ s den lille røde – andre læste Nietzsche og Freud og nogle læste Ebbe Rich Kløvedahl ( som jeg personligt kendte) og Svend Åge Madsen, som jeg desværre aldrig har… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
8 years ago
Reply to  Allan Hansen

Tak for din udredning Allan. Jeg er selv et gammelt syrehoved. Droppede syre på Formentera i 1966, og var med hele vejen med galar og trommer i Ulvedalene, Sofiegården og den tid. Ja vi tænkte ligesom du skriver og vidste intet om islam. Jeg læste om sufierne og gør det stadig. Jeg troede, at det var den rigtige islam, indtil Torben Snarup Hansen stoppede mig efter 9-11 med et “hov hov”. Han havde en anden mening og havde skrevet en bog om islam. Jeg kendte kun til islams mystik, fordi jeg var interesseret i sammenlignende mystik. Jeg rejste ikke til… Read more »

Allan Hansen
8 years ago

Hej Svend.
Det går pluslig op for mig hvem du er.
Jeg boede i Løvehuset fra 1975 til 1980.
Det var min nu af døde ven Max ( Jan Grove), der
overtog min lejlighed, da jeg flyttede til Hellerup.
Jeg er musiker du husker min nok, kun som
Allan Dahl. Lev vel.

Mvh. Allan Dahl Hansen.

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago
Reply to  Allan Hansen

Ja, jeg har arbejdet som arkitekt på Christiania ad flere omgange, og ydet byggerådgivning til masser af christianitter i tidens løb, men mange bekendtskaber fra flere årtier tiden fortaber sig desværre i fortidens hashtåger.

Iøvrigt forfriskende når folk skriver under deres rigtige navn. Jeg selv har efterhånden vænnet mig til det, efter at jeg blev interviewet til Sappho: http://www.sappho.dk/nar-virkeligheden-rammer.htm

Der er røget et par venskaber på den konto, men jeg lever fint med at være åben og ærlig om holdninger og politisk orientering.

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago

Den store nordiske kulturkrig – hvilket herligt udtryk! Jeg melder mig straks under fanerne … Dannebrog forstås … med samt hele min familie. Min kone er indvandrer, fra Holland men med indonesiske forældre, hvilket naturligvis er en del af hendes identitet; men hun er tilhænger af danske værdier med både hjerte og sind [og en så passioneret royalist, at jeg også er blevet det] – mine børn er naturligvis også levende interesseret i deres mors kulturelle rødder, da det jo også er en del af deres identitet, men som de selv siger: “Vi elsker vort fædreland Danmark, og vi er… Read more »

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago
Reply to  Svend Andersen

Skåne, Halland og Blekinge …

Jeg burde vel medregne Småland også … vi er vel alle snaphaner her på bloggen.

Anonymous
Anonymous
8 years ago
Reply to  Svend Andersen

Jeg ved ikke med Småland. Bengtsons beskrivelser i Røde Orm antyder at det vil være håbløst at integrere smålændinge i Danmark.

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago

Hvorfor fanden i helvede kommer I så til Danmark, hvis ingenting her passer jer, og så godt som alt ved os “urene vantro” og vores kultur, normer, værdier, ytringsfrihed og love er jer så inderligt imod – altså lige bortset fra pengene, asylet, opholdstilladelse, og familesammenføring i åbenbart endeløse baner samt gratis bolig, uddannelse og hospitaler etc.? Islamister: Vores børn skal ikke have danske værdier http://www.bt.dk/politik/islamister-vores-boern-skal-ikke-have-danske-vaerdier Af Andreas Karker Mandag den 4. februar 2013, 15:18 Hizb ut-Tahrir appellerer til at muslimer i Danmark ikke tillægger sig danske vaner og vestligt livssyn Politikerne skal ikke blande sig i muslimernes familieliv. Sådan… Read more »

Prudentius
8 years ago
Reply to  Bjovulf

“Hvorfor fanden i helvede kommer I så til Danmark, hvis ingenting her passer jer,…” Netop derfor, fordi Danmark/Vesten endnu er et område på Allahs jord, der ikke er underlagt hans hellige sharia og ikke behersket af hans ummah. Verden er en moske og velsignede er de troende der udvandre og tager den i besiddelse. Og garanteret paradiset er de der “dræber og bliver dræbt for Allahs sag” (sura 9 vers 111) i kampen mod de vantro, der skulle mene at deres hjemlande tilhøre dem selv og som ønsker sig fri for sharia. Du kan høre den “nyengelske” Einstein sige det… Read more »

Prudentius
8 years ago
Reply to  Prudentius

Du ved selvfølgelig alt dette Bjovulf, jeg bruger alene din kommentar, som retorisk springbræt for mine evige anti-islamiske tirader.

Med andre ord, jegvedatduvedatjegvedatduved det! 🙂

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  Prudentius

Det er helt fint med mig 😉

Jo, det er da efterhånden begyndt at dæmre for mig – under indtryk af den skinbarlige,
ubehagelige virkelighed fjernt fra de gloriepudsende og selvgode radigales beskyttede
boliger.

Prudentius
8 years ago
Reply to  Prudentius

Godt at høre! 🙂

Hvis beskyttede boliger kan gøre det!? Jeg er personligt begyndt at tro på de radigale og deres åndelige søskende spredt rundt i alle de store partier, må bebo stadigt mere virkeligheds-uindtagelige fæstninger. En slags på sand byggede luftkasteller, omgivet af ideologisk hærdede mure, plantet i dyb foragt for egne landsmænd, indstøbt i en uigennemtrængelige osteklokke af hykleri, omhegnet af bredbjælket åndelig indavl og poleret overfladiskhed, i læ bag dekadencens tykke bolværk.

Intet mindre, ser det ud til for mig.

Peter Andersen
8 years ago
Reply to  Prudentius

Bare for at rette en misforståelse. Muslimerne kom ikke rendende ud af ørkenen for at islamiserer resten af verden. Det ville jo være dumt. De kom for at plyndre og underkaste. Spørg altid om hvad der er at vinde. Sådan fungerer overlevelse jo, og disse åndsamøber kendte jo ikke til andet. Det eneste de kunne samles om var, at bekrige anderledes troende. Når et område derfor var blevet 100% islamisk, måtte man naturligt nok søge nye græsgange. Og det er såmændt bare det de gør. På Muhammeds tid var Arabien kendetegnet ved stamme-samfund, som bekrigede hinanden. Det blev der sat… Read more »

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x