14
feb
Seneste opdatering: 17/2-13 kl. 0224
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

av Kjell Håkansson

Centerpartiet i kris
En kris har uppstått inom centerpartiet efter att en arbetsgrupp lagt fram förslag om bland annat fri invandring, polygami, slopad skolplikt och platt skatt. Förslagen har inte bara möts av negativa reaktioner bland partiets gräsrötter och folk i gemen men faktiskt också hos mediaeliten. Förslagen strider uppenbart mot de värderingar och normer som de flesta människor har i vår del av världen.

centerpartiet

Den svenska värdegrunden

Jag slår upp ordet värdegrund i Wikipedia, där det står:

“Värdegrund är ett begrepp som började användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.”

I Wikipedia finns det endast en beskrivning på svenska eftersom begreppet tydligen inte finns i andra länder än i Sverige och till dels i Norge. Inte heller det besläktade ordet värdepedagogik finns i Wikipedia på andra språk än svenska, engelska (values education) och estniska. Ordet värdegrund får väl anses vara vanligast inom skolväsendet, där det också har störst betydelse, eftersom man vill att eleverna skall anamma de normer och värderingar som skolan lär ut.

De statsanställdas värdegrund

I den Den gemensamma värdegrunden för statsanställda utgiven av det nyligen nedlagda Kompetensrådet för Utveckling i Staten (KRUS) fastslås sex grundprinciper varav de fem första är förankrade i Sveriges grundlagar, och formuleringen av principerna är förvånansvärt tydlig:

1) Den första, och överordnade principen är demokrati, att all makt utgår ifrån folket.
2) Den offentliga makten utövas under lagarna (legalitet).
3) Objektivitet, saklighet och likabehandling, i det sistnämnda begreppet ingår allas likhet inför lagen.
4) Fri åsiktsbildning
5) Respekt; den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
6) Effektivitet och service

Denna värdegrundsdefinition fokuserar på demokratiska fri- och rättigheter och påbjuder inte den statsanställde att tycka på det ena eller andra sättet. Tvärtom ingår det i värdegrunden att stödja yttrandefriheten och det är befriande att se att en statstjänsteman förväntas följa svenska lagar.

Malmö kommuns värdegrund

Den kommunala värdegrunden, för Malmös del, består också av sex huvudpunkter, men punkterna skiljer sig från dem i de statsanställdas värdegrund. Här talar man om motivation, kompetens, dialog, jämställdhet, kulturell mångfald och ålderstruktur. De tre första punkterna handlar, i likhet med de statsanställdas värdegrund, om hur de anställda skall vara och agera, även om de innehållsmässigt skiljer sig åt. Frågor som legalitet, demokrati och åsiktsfrihet finns inte med och de tre sista punkterna i den kommunala värdegrunden beskriver snarare kommunens anställningspolitik, alltså hur nyrekryteringen skall skötas. Man vill tex att kommunens anställda skall återspegla kommunens befolknings- och åldersammansättning. Vidare är det viktigt att verksamheten ”har kunskap om andra kulturer, förståelse och respekt för kulturella olikheter, språk-kompetens och erfarenhet av andra samhällsförhållande än våra egna”.

Skolans värdegrund

Också den värdegrund som presenteras på Skolverkets hemsida och i Värdegrundsboken av Zackari och Modig talar om demokrati, allas lika värde, jämställdhet, skolmiljö samt kränkningar (mobbning) och diskriminering. Värdegrunden är ett diffust begrepp öppen för olika tolkningar och speciellt allvarligt blir det naturligtvis när det handlar om att fostra elever, eftersom tolkningen då är beroende av läraren. Det är inte självklart att lärarens värdegrund överensstämmer med samhällets, det var tidigare vanligt att skolan från borgerligt håll anklagades för att vara vänstervriden.

Den selektiva tillämpningen av värdegrunden

Beskrivningen av skolans värdegrund är bred, men den tillämpas selektivt. Stefan Hagström, rektor på Bäckadalsgymnaset i Jönköping sade sig till exempel inte acceptera resultatet av skolvalet 2010 på grund av Sverigedemokraternas framgångar medans hans kollega Ronny Pålsson på Parkskolan i Ystad uttryckte sig så här: ”Jag tycker det är ett förfärligt resultat”. Dessa två rektorer var långt ifrån ensamma med att tala om för sina elever hur de istället borde ha röstat: ”De kommande fyra år är av avgörande betydelse. Det finns en risk att SD blir ännu större bland förstagångsväljarna om de signaler vi fått genom skolvalet inte tas på största allvar,” varnade Lärarförbundes ordförande Metta Fjelkner efter skolvalet 2010.

Före valet nekades Sverigedemokrater – till skillnad från valarbetare från andra partier – dessutom tillträde till många skolor, vilket föranledde Skolverket att yttra sig i frågan och kritisera agerandet. Vem som helst begriper att det inte är förenligt med värdegrundens framhävande av demokrati och att människor som inte vill acceptera demokratiska valresultat eller fria valrörelser är olämpliga som rektorer i den svenska skolan.

I praktiken har värdegrundsbegreppet i sin selektiva tillämpning istället blivit ett instrument för att diskriminera (eller mobba om man så vill) alla som vill normalisera svensk invandrings- och flyktingpolitik under åberopande av allas lika värde. Att hävda att någon inte står för allas lika värde blir en beskyllning där den anklagade inte har någon som helst möjlighet att försvara sig eller få sin sak rättvist prövad.

Karl-Olov Arnsberg, pensionerad professor i etnologi, skriver mycket träffande på Merith Wagers hemsida:

”Värdegrund är ett begrepp som smugit sig in bakvägen i det politiska landskapet. Den eller de som inte har rätt värdegrund är det legitimt att mobba. Värdegrund är med andra ord ett begrepp som vänder sig mot rätten att tycka och tänka fritt. Visst, tänk fritt du, men då får du inte leka på våran gård. Har du inte rätt värdegrund så kommer vi inte att anställa dig och heller inte ta dina tjänster i anspråk.”

Här föreligger med andra ord en paradox; i skolans värdegrund ingår att bekämpa mobbning, samtidigt som värdegrunden används till att mobba oliktänkande. I värdegrundsarbetet ingår för övrigt också att sträva efter jämlikhet mellan könen, men ingen lärare som är intresserad av att behålla jobbet skulle våga ifrågasätta muslimska föräldrars rätt att tvinga sina döttrar att bära hijab, burka, niqab eller andra former för muslimskt kvinnoförtryck.

Den föränderliga värdegrunden

Värdegrunden, i sin vagt definierade form har utan tvivel funnits i urminnes tider, även om själva ordet är nytt. Den skiljer sig mellan olika platser, kulturer och tidsepoker. Europeisk medeltid präglades av en värdegrund där kyrkan, påven och kristna värderingar stod i centrum för världsstaten. Denna värdegrund revideras under reformationen, då nationalkyrkan införs och nationalstaten stärks. Under de följande fyra århundraden står Luthers idéer, nationen, kungahuset och en sträng sexual- och arbetsmoral i centrum. Ett par hundra år efter reformationen sprids franska revolutionens idéer över Europa och enväldet ersätts av mer eller mindre demokratiskt valda församlingar. Under 1960-talets ungdomsrevolt framträder andra värden, såsom solidaritet, socialism och kamp mot kapitalistisk utsugning. Dessa idéer kasseras i sin tur två decennier senare och en desillusionerad vänster sadlar om: Vi skall inte längre förbättra världen, vi skall låta hela världen flytta till oss!

Den nya värdegrunden börjar definiera sig själv och kräva att alla underkastar sig den i syfte att hindra eventuella förändringar. Samtidigt är den självupplösande; en nationell värdegrund förutsätter en nationalkänsla där härskare och undersåtar talar samma språk, eller i alla fall någon form av kulturell och samhällelig gemenskap och kommer obönhörligen att raseras av den nu introducerade mångkulturen och nedvärderingen av nationen. Ett flagrant exempel på denna upplösning är den svenska värdegrundens kollision med de så kallade hederskulturerna. Antingen måste kulturrelativismen som sådan kastas på sophögen (vilket strider mot värdegrunden och alla kulturers lika värde) eller också måste vi acceptera hederskulturerna (vilka strider mot värdegrunden). Någon annan möjlighet finns inte. Problematiken liknar den som uppstår när man både utropar sig själv som världsmästare i godhet och samtidigt proklamerar att alla andra är lika goda.

Maktelitens värdegrund skiljer sig från folkets

Som framgår av Wikipedias definition är värdegrund en egenskap tillhörande ett kollektiv, men att det finns olika typer av kollektiv och olika kollektiv av samma typ, tex olika föreningar. Värdegrunden varierar alltså mellan olika grupper och det är uppenbart att maktelitens värderingar i många frågor avviker markant från folkmajoritetens, och när jag skriver makteliten inkluderar jag den tredje statsmakten (den fjerde statsmagt). Makthavare och framför allt medier har länge kunnat diktera vilken värdegrund de anser att folket skall ha utan att någon med andra åsikter har kunnat göra sig hörd. Detta har lyckligtvis ändrats med internets växande betydelse för informationsutbytet, till de etablerade mediernas stora förtret. Förhoppningsvis kommer detta att leda till ett ökat politiskt engagemang hos en allmänhet som har blivit alltför passiv.

Avsaknad av kritik leder till bristande omdöme

Människor som aldrig möts av kritik förlorar så småningom omdömet. Det är väl känt från diktaturstater där frånvaron av en debatt leder till att ledaren fattar allt mer bisarra beslut, men samma sak kan hända i alla miljöer där en beslutsfattare väljer att omge sig med ja-sägare. I sammanhanget kan jag då nämna några av de citat som är väl kända och hårt kritiserade på webben men som ingen inom den etablerade makt och mediaeliten reagerat på; Birgitta Ohlsons ”Avskaffa Sverige”, Mona Sahlins påstående om att svenskar är avundsjuka på invandrare för att de till skillnad från oss svenskar har en kultur, Fredrik Reinfeldts ”Ursvenskt är endast barbariet”, eller varför inte Maud Olofssons påstående att det var invandrare och inte svenskar som byggde Sverige.

Journalistkårens uppslutning kring Katarina Mazetti efter hennes groteska krönika i ICA-kuriren visar med önskvärd tydlighet hur långt det har gått. I ett sådant debattklimat, där politiker och journalister kan vräka ur sig i stort sett vad som helst utan att omgivningen reagerar negativt upphör all självkritik och uttalandena blir följaktligen allt värre. Man drabbas av en slags fartblindhet samtidigt som man applåderar varandra, delar ut priser till varandra och lyfter bidrag från skattefinansierade, starkt politiserade organ som ungdomsstyrelsen och kulturrådet.

Den som uteslutande orienterar sig med hjälp av etablerade nyhetstidningar får en skev bild av vad folk i gemen tycker och tänker. Rektorn i Laxå kommun som ville förbjuda pepparkaksgubbar i Luciatågen blev säkert överraskad av de negativa reaktionerna hos föräldrar och allmänhet. Behrang Miri trodde säkert att han skulle mötas av applåder när han försökte städa undan Tintin från Kulturhusets barnbibliotek. I just det fallet var dock även många representanter för de etablerade medierna kritiska.

Centerpartiets diskussioner

Många av de förslag som de nya unga centerpartisterna inom arbetsgruppen la fram och som var menade att ingå i ett framtida valprogram är extrema och omöjliga att genomföra. Fri invandring är något som är karakteristiskt för stater som ingen vill flytta till eller till stater som har förlorat kontrollen över sitt territorium medans polygami, avskaffande av skolplikten och platt skatt skulle föra Sverige långt tillbaka i tiden. Mycket långt. Polygami har inte funnits i Sverige sedan förkristen tid och frågan är om det var vanligt ens då. De högerextrema förslagen att slopa skolplikten och införandet av en platt skatt har drivits fram av de nyliberala strömningarna i samhället till vilka Annie Lööf onekligen hör, och sänder oss tillbaka till 1800-talet. Som grädde på moset lägger man till dessa högerextrema förslag ett vänsterextremt; slopandet av arvsrätten.

Damage control – ljug!
Förslagen och den kritik som de möttes av inifrån partiet återspeglar en generationsklyfta inom partiet. Annie Lööf var visserligen inte själv med i arbetsgruppen men har talat om förnyelse och arbetsgruppens förslag har säkerligen inte kommit som en överraskning för henne, vilket däremot allmänhetens och mediernas reaktioner tydligen har gjort. Hon har bland annat sagt att hon vill ha mindre statlig kontroll och mer frihet, men bedyrar nu att hon inte är nyliberal. Annie Lööf har också för Sveriges Radios nyhetsreportrar uttryckt sig positivt om möjligheten att legalisera polygami. Man anar paniken bakom den lugna fasaden när hon efter att ha avbrutit sin semester i Thailand går ut och ljuger oss alla rätt upp i ansiktet genom att deklarera att hon aldrig stått bakom förslaget att tillåta månggifte (Dagens Eko 10 januari, 4 minuter och 50 sekunder in i programmet).

Centerpartiets dilemma är mycket värre än tidningsredaktörens; den sistnämnde kan stänga av läsarnas kommentarer när de inte tycker som tidningen, men någon möjlighet att stänga av valurnorna finns inte. Så länge som valen är hemliga behöver väljarna heller inte vara oroliga för repressalier för att de röstar fel. Men det verkliga problemet för partiet är att det numera styrs av medlemmar vars idéer är så extrema att de inte längre har någon som helst förankring i det svenska folkets värdegrund. Centerpartiets andel av rösterna i riksdagsvalen och dess medlemsantal kan ses i figur 1a och 1b.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
HH
HH
8 years ago

Ja, Utlandssvensk, det är riktigt. Jag har en bekant som bor tidvis i Schweiz och först inte vågade berätta för andra att hon bodde där. Pengar… Hon trodde att alla skulle se henne som skatteflykting… Jo, schweizarna har ett utmärkt system, men hur är det? Är detta fungerande i alla kantoner? Jag ska fråga min vän nästa gång vi träffas. Men som jag skrivit tidigare, ordet konsensus är inskrivet i varje svensks hjärta. Det kan vara en styrka, men lika mycket en svaghet. Om det blir en norm, som det tycks ha blivit i vårt land, är det förskräckande. Och… Read more »

HH
HH
8 years ago

Ja, Bergfast, var står vi? På ett krön? Jag har om kvällarna åter läst Albert Engström och förlorat mig i en lika förlorad tid. Då världen tycktes bestå av väsentligheter – snus och brännvin. Men det är bara halva sanningen. En del av denna värld har jag sett, säg 1950-talet och sedan längre fram på samma tiotal runtom i vårt land. Där stallet hade en lampa och kulo-ledningen slingrade sig fram under taket… Där den egna brunnen inte hade något knapptryck… Torbjörn Tännsjö, filosofiprofessor tror jag, tycker att näthatet bara är ett utslag av att folk blivit lika känsliga som… Read more »

utlandssvensk
utlandssvensk
8 years ago
Reply to  HH

“Demokrati” som omfattar alla lär endast fungera i jägarkulturer, har jag läst.”

Tja, det funkar bra i Schweiz!

Knepet verkar snarare vara att undvika framväxten av en politikerklass. Sverige framstår här som ett skräckexempel. Troligen är det västvärldens mest politiserade land, dvs. det finns politisk styrning och inblandning i nästan allt, samtidigt som den vanlige medborgaren nästan inte har något praktiskt inflytande. USA var länge framgångsrika med sin starka maktdelning och federala struktur men de senaste 20-30 åren pekar tyvärr på en påtaglig politisering av samhället. Möjligen är det schweiziska systemet det enda som fungerar över lång tid.

Bergfast
Bergfast
8 years ago
Reply to  HH

Ja. Var är,vi eller var står vi, frågar HH. Och man kan också kanske fråga sig: Vart är vi, som samhälle, både i Sverige, och i Europa, på väg…..(Det vet vi kanske inte….)… Tänker på Georg Stiernhielm, (1598-1772), dvs. Den Svenska Skaldekonstens Fader, och hans bok Herkules. Den som beskriver väljandet, av de två olika – vägarna – , (girighetens väg, eller dygdens väg), som ynglingarna kan välja att gå, och vilka olika – konsekvenser – , som de kan föra med sig. … Intressant man, Georg Stiernhielm, Den Svenska Skaldekonstens Fader… Det är sällan man hör något om honom… Read more »

Bergfast
Bergfast
8 years ago

Vad gäller det här med begreppet kultur, och kulturella – värden – , och Nya sköna värdegrunder osv…. Det vanligaste förekommande kulturbegreppet, alltså vad som är kultur, brukar handla om att det är konst, litteratur, musik, teater, film, dans, arkitektur, mode, mat, seder och bruk, samt språk. Så anses det finnas politiska kulturer, som härstammar ur politiska och ekonomiska ideologier av olika slag. Religioner är kulturer, med religionskulturella ritualer och riter som berör det mänskliga livets alla områden från födelse, vuxenblivande, familjebildning, levnadsregler för framgångsrika äktenskap, släkter, ätter, klaner och nationer, samt riter för begravningar. Religioner innehåller ofta både sång-,… Read more »

HH
HH
8 years ago

Tack Bergfast! Vi håller samma linje. Min äldre syster gick i flickskola. Och faktiskt var det i Finland man skapade den första högre undervisningen för kvinnor – “Svenska Fruntimmersskolan” har jag för mig att den hette. Zackarias Topelius till minne. Oj vad man läste honom! Jag vet faktiskt inte vad som hänt. I den skola jag gick handlade det om att LÄRA sig. Visst fanns det, på de högre nivåerna, lärare (läs adjunkter!) som inte var några lysande pedagoger. Men de KUNDE! Att ställa en fråga och få ett rimligt svar, det var det bästa. En bekant till mig var… Read more »

Bergfast
Bergfast
8 years ago
Reply to  HH

“Svenska Fruntimmerskolan”, (lite så man kan bli full i skratt åt namnet!), men inte desto mindre säkert värdefulla skolor för unga flickor och unga kvinnor. Och, “Pestalozzi, han som förstod att barn inte är små vuxna”, borde nog verkligen ses som en viktig pedagog. Han har kanske inte uppmärksammats så mycket som han borde ha gjort. Och särskilt inte i den moderna pedagogiken. Det antas tydligen att även Maria Montessori, som väl anses tillhöra den s.k. moderniteten, vilken har grundlagt den s.k. montessoripedagogiken, delvis ändå anses ha varit inspirerad av Pestalozzi. Dock har hennes pedagogik delvis tydligen inspirerat en nedtoning… Read more »

HH
HH
8 years ago

Amen! I själva verket lever jag i en nogsamt kontrollerad skräck i mitt land. Jag ser, jag hör och jag förbluffas hela tiden. Jag ser och hör politiker som inte verkar riktigt hemma i sin politiska gärning, som inte verkar ha alla hästar hemma, inte de skarpaste knivarna i kökslådan o s v. Hur kommer detta sig? Jag anser, precis som Voltaires väninna, att vem som helst har rätt att torgföra vilken åsikt som helst. Hur tror ni den framväxande demokratien togs emot i Frankrike? Eller för den delen i Sverige? Tryckfriheten vill man tydligen nagelfara, men glöm inte Hiertas… Read more »

Bergfast
Bergfast
8 years ago
Reply to  HH

HH skriver:…”Lärare skall ha hög status i ett bildningssamhälle och de ska i första hand vara LÄRARE!”… En mycket viktig kommentar. Dock, det kan vara svårt för en del lärare, trots att de kan vara både välutbildade, kunniga, insatta och med goda betyg från sin egen utbildningstid, att faktiskt vara auktoriteter i klassrummen? Auktoriteter? –” Vaddå? Har vi inte gjort oss av med herr Caligula typer av lärare?” (Eller herr Stig Järrel som i filmen Hets spelade en slags föreställd urtyp av en auktoritativ, förtryckande och diktatorisk lärare).… – ”Vaddå? Är det meningen att vi ska återinföra kadaverdisciplin och blind… Read more »

Cavatus
8 years ago

Just det stycke som inleds med: “Människor som aldrig möts av kritik förlorar så småningom omdömet” anser jag vara oerhört intressant. Jag har ofta undrat hur en politiker överhuvudtaget kan låta sig undslippa grodor liknande dem som sedan följer i texten. Mot bakgrund av skribentens resonemang är det ju uppenbart att det i ett samhälle med bristande dialog och brytning mellan olika åsikter är legio att göra bort sig så totalt, utan att det ens väcker någon reaktion annat än ute bland allmogen, som ju inte kommer till tals offentligt.

Dick Trastion
Dick Trastion
8 years ago

Något offentligt samtal förekommer inte.
Eller ska jag säga så här : Det förefaller mig som att
om jag kommenterar artikelns ämne
är det viktigt att jag ser till att min kommentar är obegriplig.
Nej. Så här ska jag säga : Om jag kommenterar artikeln
kommer min kommentar med nödvändighet att vara obegriplig.

Conlon
Conlon
8 years ago
PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
8 years ago

Att kalla platt skatt “högerextremt” känns faktiskt inte helt seriöst, måste jag nog säga. Det är det enda vettiga förslaget jag sett från C på länge, och även en blind höna hittar som bekant ibland ett korn. Platt skatt tillämpas framgånsrikt i en rad stater numera till litet olika, men oftast relativt låga, procentsatster. Att kalla alla dem högerextrema, känns extremt! Nej, att vrida tillbaka skatterna rejält vore att återställa Sveriges gamla konkurrenskraft; under större delen av 1900-talet har Sveriges skatteuttag legat under konkurrrentländernas (inkl Danmark). Det är först i slutet på 60-talet vansinnet med extrem beskattning och förföljelse av… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
8 years ago

@PisseNisse i Hökarängen “för länge sedan ivägsprungen av tex Schweiz” Ja, det kan jag intyga eftersom jag bor just i Schweiz sen nästan 10 år. Snittinkomsten i hela landet är cirka 500.000 kronor per år (72.00 CHF, dvs. 6.000 i månaden) och de absolut lägsta lönerna ligger kring hälften av detta. Endast en kanton har minimilön, men ytterst få jobb ligger under 3.500 CHF per månad. Skatterna varierar ganska mycket beroende på kanton, men där jag bor betalar man nästan ingen inkomstskatt (mellan noll och 5 % beroende på om man har barn) om man ligger kring medellönen. Max marginalskatt… Read more »

jins
jins
8 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Håller helt med dig “Pissenisse”. Blir lika äcklad varenda gång man läser en krönika på svenska och ser detta motståndet mot låga skatter. Svenskar är ett lättstyrt mentalt underutvecklat folk som bara älskar sina skatter och pappa statens makt över dom. I den svenska debatten har man inte ens 2013 skiljt på invandrare och asylinvandrare. Man drar allt över en kam och Sverigedemokrterna får sin luft via gamla sossar som tröttnat på “invandringen”. Man kallar felaktigt sverigedemokrater för “Höger”, ett effektivt sätt för vänstern som styrt Sverige i 50 år att demonisera allt motstånd, bara kalla det höger trots att… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
8 years ago
Reply to  jins

Kan bara hålla med om USA. Har bott där i 46 år. Men om Obama får sin vilja igenom kommer USA att bli som Sverige. Han är på god väg med
foodstamps, unemployment benefits och disabilty benefits. Massor av fusk. Och allt är “valfläsk” för att säkra demokraternas
ställning i Washington.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
8 years ago

Mycket välskriven krönika! Angående Centerns senaste tokerier skulle jag vilja lägga till en aspekt. Fakum är att de har hållit på med liknande ganska länge och den stora skillnaden är att det nu verkligen kommer en reaktion. Redan inför valet 2006 släppte de ett fullständigt förbluffande dokument angående deras migrationspolitiska mål. Det finns inte längre på nätet men jag läste det då. Utan tvekan var de då, i hård konkurrens, det mest immigrationsvänlig av allianspartierna. Ett tema var att bästa sättet att uppnå integration var att importera fler, eftersom etniska enklaver då skulle växa fram och stärkas, vilket ansågs vara… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
8 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Valen är knappast hemliga heller. Hade vi haft samma system som Danmark med alla partier på en sedel så hade det varit säkrare. Som det är nu så bockas man av vid urnan. Om ingen kontrollerar räkningen efteråt så borde det inte vara särskilt svårt att åsiktsregistrera i princip hur många som helst. Dom som sitter och tar emot rösterna och räknar efteråt antar jag är från sjuklövern. Det hela beror ju på hur pass korrupta dessa sjuklöver-räknare är i verkligheten. Saknar dom skrupler och ingen oberoende kontrollant finns närvarande så är det ju fritt fram.

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x