10
jun
Seneste opdatering: 10/6-13 kl. 1419
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!

fra  Islam psykologisk set, publiceret på Sappho. Översättning: Julia Caesar.

Av Nicolai Sennels (Master psych.) och Kjeld Hessel Mann (MA Educational Psychology.)

Två professionella psykologer skrev en väldokumenterad artikel om islam ur ett psykologiskt perspektiv. Den danska Psykolog-Tidningen avvisade artikeln. Författarna ser avslaget som ett symptom på den kulturradikala hållningen med tillhörande beröringsångest som har lagt sig som en tung filt över den akademiska världen.

HelpVi är två professionella psykologer som har skrivit en artikel som, får vi anta, uppfattades som för polemisk för att kunna publiceras i danska psykologers facktidskrift.

När professionella sanningar blir politiserade är vi verkligen ute på ett sluttande plan. Tidigare var det så, att om det uppstod professionella invändningar på ett område var man tvungen att ta ett närmare titt på området. Men i tider av politisk korrekthet har självcensuren smugit sig in i tidigare ansvarsfulla professionella sammanhang, in i kretsar som inte förut behövt smickra någon. Ett sådant professionellt sammanhang har Dansk Psykologförening varit en gång i tiden, när psykologi var psykologi, när det var fritt fram att referera till klassikerna på området.

Självcensuren smyger sig in överallt

Självcensuren smyger sig in i samhällets olika korridorer, eftersom samhället som helhet har förändrats. Den kulturradikala livshållningen med tillhörande beröringsångest har lagt sig som en tung filt över den etablerade och akademiska världen. Bara i utkanten av den intellektuella världen finner man uttalanden som motsäger de förhärskande åsikterna.

Psykologerna har också blivit mångkulturella – även om man inte har frågat nykomlingarna om deras inställning till klassiska begrepp som underlägsenhetskänslor, förlorarbeteende, narcissism och annat. Man känner bara instinktivt att det sätt på vilket vi beskriver problematiken kring invandring, integration och kriminalitet är oaptitligt för en minoritet av medlemmarna. Men om något i texten är polemiskt har själva vår profession gått och blivit polemisk.

Problem relaterade till islam spelar en viktig roll

Oavsett hur lite vi bryr oss om att prata om det spelar problem relaterade till islam och muslimsk kultur och invandring en mycket viktig roll för samhället.

Samtidigt som det utbetalas miljarder till integration, brottsförebyggande och terrorismbekämpning växer de muslimska parallellsamhällena, invandrargängen och problemet med radikalisering och terrorhot.

Det är hög tid att psykologin bidrar till förståelsen av de här problemen, för som Kierkegaard måste vi förstå människorna där de är om vi ska kunna hjälpa dem. Religion och kultur är – också – psykologi, och då måste vi som psykologer bidra till förståelsen av de ökande utmaningar vi står inför.

Vilka psykologiska faktorer bidrar till den relativt höga brottsligheten bland manliga muslimer?
Vilka konsekvenser har den islamiska synen på könens roller och rättigheter för kulturen och för kvinnor och män? Vilken roll spelar psykologin i den i hög grad misslyckade integrationen?

Sju av tio fångar kommer från andra länder

Sju av tio fångar i de danska ungdomsfängelserna har en annan etnisk bakgrund än dansk, och bara i Köpenhamn får invandrargängen 700 nya medlemmar – varje år. På Danmarks Statistiks Topp 10-lista över brottslingars ursprungsländer är åtta av länderna muslimska, och det finns uppenbarligen inget samband mellan placeringen i statistiken och huruvida de aktuella länderna präglas av krig och de kriminella därmed eventuellt skulle vara krigstraumatiserade flyktingar. Icke-islamiska myndigheter i form av polis, brandkår och ibland till och med personal i hemtjänsten, klädd i kommunens uniformer, attackeras regelbundet i muslimska områden. Malmös brandkår har skottsäkra västar och ansiktsmasker som skyddar mot stenkastning när de rycker ut för att släcka bränder som oftast är anlagda.

Begränsar själva sin förmåga att lyckas

Vilken roll spelar psykologin i islam och muslimsk kultur? Högutbildade och välavlönade personers endimensionella förklaring att det är antalet dagar på skolbänken och antalet kronor på kontot som avgör hur bra en person blir, är inte tillräcklig.

Det är rimligt att anta att det i många fall är dåligt beteende som har lett till fattigdom – och inte tvärtom. När man inte respekterar samhällets normer, fläckar ned sitt brottsregister, kommer från en kultur där tro ger högre social status än vetande, och/eller om ens föräldrar är släkt med varandra (vilket inte bidrar till intelligens och mental hälsa) begränsar man på egen hand sin förmåga att lyckas i vårt civiliserade kunskapssamhälle.

Vi psykologer har en plikt att bidra med kunskap

Den kultur och eventuellt religion människor växer upp med kommer att prägla deras psykologiska utveckling. Här är det som om till och med professionella kunskaper om detta verkar vara något misstänkt i den allmänna integrationsdebatten. När faktakunskaper blir politiserade är vi illa ute.

Psykologin kan bidra till i synnerhet en förståelse av de utvecklingspsykologiska konsekvenser det kan ha att växa upp med islamiska värderingar och muslimska traditioner. Det är sådana frågor psykologin kan ge svar på – och mot bakgrund av de många utmaningar som är förknippade med dessa problemområden har vi som professionella psykologer en plikt att bidra med vår yrkeskunskap och vår egen unika erfarenhet.

Miljarder kastas bort på fruktlösa integrationsprojekt

Psykologföreningens återhållsamhet med att uttrycka sin åsikt ger fritt spelrum för politiker och andra lekmän att förmedla mindre kvalificerade analyser. Nyanser slätas därigenom ut i landskapet av politiska motiv och emotionellt motiverade argument. Detta ger utrymme för mytbildning och oprofessionella bedömningar. Det är bakgrunden till att många miljarder har kastats bort på hittills fruktlösa integrationsprojekt. De utgår från helt felaktiga premisser. Senast har De Radikales integrationsordförande Liv Holm Andersen uttalat sig helt huvudlöst med förklaringen att problem med kriminalitet inte är etniska utan enbart sociala (sic!).

Utan tvekan rör det sig om ett förlorarbeteende, oavsett om vi talar om en massmördare utan ideologi eller en radikaliserad muslim. Brottslingar är de båda två. Den bakomliggande orsaken kan sökas i utsatthet för våld från barndomen och andra svåra upplevelser. Men om det finns ett större sammanhang som man kan koppla sin känsla av underlägsenhet till är frestelsen för stor att inte utnyttja det. Och så har det alltid varit med totalitära ideologier. De har varit beroende av medlemmar från förlorarnas skaror.

Utan de här klienterna skulle många bli arbetslösa

En person med en dysfunktionell personlighetsstruktur är både studieobjekt och klient. Väldigt många socialarbetare, specialpedagoger, psykologer och personal inom kriminalvården skulle vara arbetslösa utan honom.

Vi känner väl till den narcissistiske, sårade skrythalsen som med gester och åtbörder låter andra förstå hur tuff han är. Så länge som han är ensam utgör han ingen överhängande fara. Men om han slår sig ihop med andra lika skadade kan det gå fel.

Rådande praxis i Danmark – att se samhället och kulturen som dysfunktionella och gärningsmannen som ett offer – är olycklig. Dialogmodellen är bra, men för en växande kategori kriminella är den i bästa fall verkningslös. I värsta fall uppmuntrar den till ytterligare oppositionellt beteende.

Terroristen är globaliseringens förlorare

De politiska essayns grand old man, Hans Magnus Enzensberger, har beskrivit den islamistiske terroristen som en globaliseringens förlorare, en radikal förlorare som i frustration och avundsjuka utvecklar en dödlig cocktail av hat och självhat. Bränslet fylls på under barndomen.

I den muslimska kulturen är man mycket stolt över sina söner, men i hotfull närhet av denna stolthet döljer sig skammen om barnet inte uppfyller de förväntningar som ställs på det.

Den schweiziska psykoanalytikern Alice Miller har haft mycket att säga om auktoritär uppfostran som omfattar fysisk bestraffning för förseelser. Kombinerat med en hel kulturs grandiosa föreställningar om sin egen storhet och förakt för svaghet har vi receptet på den radikale förloraren.

En frontalkollision mellan olika kulturer

Miller analyserade visserligen uppfostringsmönstret i 1920- och 1930-talets Tyskland, men här såg vi ju också resultatet av överdriven storhetskänsla och förakt för svaghet. Det resulterade i ödeläggelsen av Europa på 1940-talet. Idag är muslimerna överallt i färd med att ödelägga sina egna (dys)funktionella samhällen.

Det inbyggda föraktet för svaghet i den muslimska kulturen frontalkolliderar därmed med den skandinaviska dialogmodellen. Den tar för givet att en tillmötesgående attityd, med avtalsenliga åtgärder och en uppmjukning av vissa principer, kommer att bidra till en utveckling mot ett laglydigt beteende. En sådan förmodan är milt sagt naiv och verklighetsfrämmande. Verkligheten är att vissa människor, särskilt från Mellanöstern, kommer med en så annorlunda kultur att våra handlingsprogram för en lyckad integration inte fungerar. Och här är det ingen idé att åberopa öppenhet för oliktänkande.

Övermänniska eller föraktad varelse?

Om vi ska ha någon möjlighet att skydda samhället mot element som föraktar den nordiska modellen till den grad att passiv aggression blir så pass utbredd att den i själva verket inte går att styra – då är en annorlunda och realistisk inställning att rekommendera.

Det vi kan se som gemensamt för många unga muslimska fångar är en bräcklig självkänsla kombinerad med ett mycket högt ego-ideal. Den tysk-amerikanska psykoanalytikern Karen Horney säger om en sådan identitetskonflikt:

“Denna inre konstellation ger upphov till en fundamental osäkerhet kring känslan av identitet. Vem är jag? Är jag den stolta övermänniskan – eller är jag den förtryckta, skyldiga och snarare föraktade varelsen? “

En anpassning till rädslan för att inte bli älskad

Den här sammanfattningen av konstaterade personlighetsdrag är nära relaterad till det depressiva sinnestillstånd som också finns. Depression, säger Alice Miller, kan uppfattas som en signal om självförlust vars innehåll är förnekandet av de egna känslorna. Förnekandet kan börja som en del av en livsviktig anpassning till rädslan för att inte bli älskad – en upplevd kärleksförlust i barndomen som förts vidare med senare kärleksobjekt. Hela detta mönster pekar på en mycket tidig störning och är alltså inlärt genom ett muslimskt mönster för barnuppfostran.

Varför skapar islam monster?

Stefani Streuning, tysk psykolog, är en av de få som har brottats med ämnet. Streuning har just avslutat ett litet forskningsprojekt om återfall bland kriminella muslimer. Hon kom fram till att det är helt andra faktorer bland muslimska ungdomar än bland etniska tyska ungdomar som avgör om de begår brott igen. Detta är viktig kunskap för alla dem som ägnar sig åt brottsförebyggande arbete, men de har den inte.

Den större bilden av muslimsk verklighet innehåller även inslag av monströst beteende som hos Mohamed Merah, som troligen skulle kunna diagnostiseras inom ramarna för ovanstående. Det var Merah som mördade tre judiska barn, en lärare och tre franska soldater i Frankrike.

Varför skapar islam monster? Den fransk-muslimske filosofen Abdennour Bidar, vars specialitet är Koranen, svarade i ett uttalande i Le Monde rakt på sak: “Mohamed Merah är ett monster som härrör från islams sjukdom” – som tydligen är en hel katalog av sjukdomar.

“Islam är helt olämplig för ett modernt samhälle”

Bidar skriver:

“Islam har stelnat i ritualism, formalism, dogmatism, sexism och antisemitism. Det har blivit en religion som är fången i det förflutna och helt olämplig för ett modernt samhälle. “

Efter varje spektakulär islamistisk uppvisning i galenskap har man efterlyst nyktra muslimska röster som kan mildra bilden av de radikala muslimska förlorarna. De flesta gånger har svaret blåst i vinden. Bidar igen:

“Den dominerande uppfattningen bland europeiska muslimer är att religion är något man lär sig respektera och lyda. Inte något man är kritisk till.”

Så långt en koranexpert.

När självbilden krackelerar återstår bara skammen

Faktum kvarstår att i mötet med västvärlden och dess tekniska landvinningar och humanistiska anspråk står enskilda muslimer, liksom de muslimska länderna, inför en outhärdlig bild av sin egen maktlöshet.

Konfronterad med negationen av en fantiserad allmakt (den narcissistiska kränkningen) – exemplifierad i det moderna västerländska samhället antingen i Nordamerika, Europa eller i deras mitt i form av Israel – krackelerar den imaginära självbilden, och bara skammen återstår.

Litteratur:

Enzensberger, H.M. Schreckens Män. Versuch über den radikal, Verlierer. Suhrkamp Verlag, 2006.
Horney, K. (1950). Neuros och Human Growth. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
Miller, A.: storslagenhet och depression. I: Mohl, B. och inträffade sent, P (eds). Narcissism. Självkänsla eller selvtab? Polity Press, 1983.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago
Tim Pallis
Tim Pallis
8 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen – Tak for en meget fin henvisning. Sam Harris er mystiker. I sidste kapitel af The End of Faith skriver han om praksis og bevidsthed i tibetansk buddhisme. Jeg sætter stor pris på hans indsigt.

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago
Reply to  Tim Pallis

Selv tak. Jeg vil skrive til Sam i dag.

Lev Vel

Bergfast
8 years ago
Reply to  Allan Hansen

Tack för intressant länk till Sam Harris blogg och ett intressant inlägg där. Att det dock inte har förekommit krigiska yttringar mellan t ex hinduism och andra religioner, stämmer nog inte. Även buddism, och buddister, har varit involverade i blodiga attacker, liksom även kristendom och judendom, och förmodligen kanske egentligen de flesta olika läror och ideologier, t ex kommunism, och även då s.k. – liberalism -, som då anser sig försvara just – frihet – , med hjälp av vapen och bomber, och atombomber, för att inte tala om alla krig som utspelat sig mellan olika stammar i både Afrika… Read more »

Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Ps. I de många krigen som utkämpats genom historien går det nog dock inte att förneka att det ofta varit enkla, och många gånger också fattiga krigare, som fungerat som just fotsoldater i de stora arméerna, och som fått sätt livet till, före de stora generalerna och krigsstrategerna. Precis som i schackspelet, där bönderna offras först. Dessutom har många nationer haft, och har, stående arméer med stående obligatorisk krigstjänstgöring för nationens unga män. Detta obligatorium för krigstjänst, har också bestraffat eventuella krigstrotsare, krigsvägrare eller s.k. desertörer av olika sorter och grader, med antingen direkt avlivning, (oftast i krig), eller också… Read more »

Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Korrigering av mening i tidigare text:

Tidigare mening:….Dessutom har många nationer haft, och har, stående arméer med stående obligatorisk krigstjänstgöring för nationens unga män….

Skall vara:…Dessutom har många nationer haft och har, stående arméer med stående obligatorisk – värnplikt- tjänstgöring, (krigsutbildning), för nationens unga män.

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago
Reply to  Bergfast

For dem, som ønsker at forstå den verden vi lever i, os selv og vores forhold til andre mennesker må jeg varmt anbefale, at man læser Troens fallit, religion, terror og fornuftens fremtid, som er skrevet af den amerikanske filosof Sam Harris. Det er noget af det bedste filosofi, jeg længe har læst. For bogen modtog Sam Harris den amerikanske PEN. pris for det bedste faglitterære i 2005. Borgen er foreløbig udkommet i USA, England, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Portugal, Grækenland, Israel og Findland. Sam Harris værk hviler på en flere tusind års europæisk filosofisk tradition og burde være en… Read more »

Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Komplettering av tidigare text: …Det mer – rituella offrandet av en människa – som då har funnits i olika – rituella seder i olika kulturtraditioner -, som då har haft storartade – festivalliknande festligheter kring sig, och därmed troligen fungerat som samhällsförenande funktioner genom de gemensamma – hyllanden – , samt det gemensamt upplevda – lidandet – , som då ansågs medföra någon form av– samhällelig – rening av något slag, i förhållande då till Guden, som då just den – självoffrande individen utstod genom att just låta – offra sig själv – , (viket är en ritual som ju… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

INTRODUCTION By Richard Dawkins Chagnon’s extraordinary body of work will long be mined, not just by anthropologists but by psychologists, humanists, litterateurs, scientists of all kinds: mined for . . . who knows what insights into the deep roots of our humanity? Napoleon Chagnon is a Living World Treasure. Arguably our greatest anthropologist, he is brave on two fronts. As a field worker in the Amazon forest he has lived, intimately and under conditions of great privation, with The Fierce People at considerable physical danger to himself. But the wooden clubs and poison-tipped arrows of the Yanomamö were matched by… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

Konsistens må have konsekvens eller giver det ingen mening. Kort sagt: Hvis man skal lappe en cykel slange må man nødvendigvis først finde hulet! Så længe man nægter at forholde sig saglig til den traumatiesrede-dysefunktionelle islamiske massepsykose, så længe vil man ikke kunne løse problemerne! ” alle religiøse forestillinger er i dybeste forstand en form for sindsygdom,,. – Sigmund Freud. Islam er en modbydelig og ondartet sygdom. Man kan faktisk ikke undgå, at få medlidenhed med alle de muslimer, der må leve hele deres liv, som svin og hunde blot på grund af en gammel arabisk løgnehistorie. Lad mig slutte… Read more »

Bergfast
8 years ago

Undrar om det i själva verket samtidigt ändå inte också är så att det faktiskt är västerlandets – grandiosa självbild – som hotas hos många västerlänningar? I rädsla inför islams eventuella viljor till – dominans – ? Det är ändå västvärldens nationer som bombar sönder muslimska nationer, och inte tvärtom. Det som i sin tur skapar söndertrasade och inbördeskrigande muslimska nationer, (vilket väl i och för sig var meningen med bombningarna), men som samtidigt skapar ett mycket stort, och i Europeiska nationer många gånger illa förberett inflöde av muslimer, både troende och icke- troende muslimer. Eller både s.k. islamister eller… Read more »

kung_och_fosterland
kung_och_fosterland
8 years ago
Reply to  Bergfast

Är det inte så att den västerländska civilisationen lider av självhat, självförakt och självskadebeteende. Västerlandet är inte perfekt men vilka av OIC:s 57 muslimska medlemstater skulle du vilja rangordna högre än någon västerländsk demokrati? “Det är ändå västvärldens nationer som bombar sönder muslimska nationer, och inte tvärtom.” Bergfast Om Afghaner och Irakier uppfattade västs soldater som blodtörstiga krigande kolonisatörer så skulle de väl inte köpa en smuggelresa för 100.000+ till väst! Hur kommer det sig att muslimer flyr till väst inte och ifrån? Hur många judar flydde till nazityskland? Afghaner och irakier kommer hit i tiotusental varje år. Och om… Read more »

Bergfast
8 years ago

Kung_och_fosterland skriver:…” Västerlandet är inte perfekt men vilka av OIC:s 57 muslimska medlemstater skulle du vilja rangordna högre än någon västerländsk demokrati?”… Det kan jag inte svara på eftersom jag inte varken har besökt eller levt i något endaste av alla dessa muslimska medlemsstater till OIC. Vidare undrar Kung_ och _ fosterland:..1. ” Hur kommer det sig att muslimer flyr till väst inte och ifrån väst?”… Det är också svårt att veta. Förmodligen finns det en mängd olika anledningar, och en mängd olika människor. Kanske inte alla dessa som flyr själva trivs i sina muslimska nationer. Kanske en del inte… Read more »

Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Varför fungerar inte korrigeringsfunktionen?

kung_och_fosterland
kung_och_fosterland
8 years ago
Reply to  Bergfast

Jag instämmer i dina funderingar på slutet. Men det allra mest förbryllande är att hela det politiska spektrat från stenkastarvänstern till M är helt överens om massinvandringspolitiken, utom SD. Alla kan ju se att våra runt 200 mångkulturella områden inte är varken Klondyke eller Shangri-la utan de är getton som ingen etnisk svensk politiker eller journalist vill bo i. Likafullt hävdar politiker och media med en dåres envishet att multikultur är bra. Och att vi skall fortsätta samma invandringspolitik vilken medför att vi skapar fler “utanförskapsområden”, dvs områden på svenskt territoium där det knappast bor etniska svenskar. Någon bortre gräns… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago

YouGov juni – M rasar / styrtdykker [!!!] & SD ökar till tredje störst ( 11.5 % )

http://www.exponerat.info/yougov-juni-m-rasar-sd-okar-till-tredje-storst

SD-omräknare / om-beregner 😀

statistics.heliohost.org / sdcalc ( 11.5 % –> 12.9 % )

JensH
JensH
8 years ago
Reply to  Bjovulf

Ja, det er meget muligt, at Alliance-regeringen falder ved næste Riksdags-valg i 2014, men i det mindste er de ikke helt uden humor i Reinfeldt-regeringen:

“DO flyttar till Stockholmsförort

Diskrimineringsombudsmannen (DO) med cirka 100 anställda har fått
regeringens uppdrag att förbereda en flytt till någon av stadsdelarna
Tensta eller Rinkeby i Stockholm.

Det skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på Dagens Nyheters
debattsida Enligt Ullenhag är det ett led i “att lyfta de mest utsatta stadsdelarna”
Ullenhag påpekar också att Stockholms kommun ska flytta en del av sin förvaltning
till förorter.”

http://www.svt.se/svttext/web/pages/111.html

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  JensH

Ha, det er jo langt værre, end dengang man i Danmark flyttede Told & Skat til Ringkøbing 😀 –
dette er jo som at blive sendt direkte til den 3. verden.

Men hvor er det dog velfortjent for Diskrimineringsombudsmannen (DO) & hens folk,
som nu rigtigt får chancen for at blive “kulturberigede”og diskriminerede for alvor.

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  JensH

Det virker jo næsten som en slags straffeekspedition – har Ullenhag – eller Reinfeldt selv? –
et udestående med DO angående hans handlinger i en eller anden sag eller hans attitude?

rksmrgs
rksmrgs
8 years ago
Reply to  Bjovulf

Visserligen. Men de kommer ju att få mycket närmre till sina klienter.

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x