25
jun
Seneste opdatering: 26/6-13 kl. 0034
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“This Is What Winning Looks Like” is a disturbing new documentary about the ineptitude, drug abuse, sexual misconduct, and corruption of the Afghan security forces as well as the reduced role of US Marines due to the troop withdrawal.

THIS IS WHAT WINNING LOOKS LIKE MY AFGHANISTAN WAR DIARY Anders Fogh Rasmussen kan sige buh og bæh, han er ansat til at lyde dummere, end han er, og det er han vældigt dygtig til. Et helt liv i politik udvirker mirakler i den retning. Jeg støtter vores soldater, der heltemodigt og med store ofre har gjort, hvad de fik besked på, – jeg er stolt af dem – men jeg støtter ikke politiske amatører, der ikke aner hvad de foretager sig. Mens de kæmper mod vindmøller ude i verden, destabiliserer de Danmark via indvandring fra de samme mislykkede kulturer. Jeg ville ikke risikere mit liv for sådanne politikere, om de så lovede mig en pension på størrelse med en EU kommissærs.

Afghanistan var næppe én eneste dansk soldats liv værd. Der er nødvendige krige, man bliver påtvunget, og så er der krige der skal føre ens utopiske drømme ud i livet, i dette tilfælde et civiliseret Afghanistan, et land som ikke er en nation og aldrig bliver det. Amerikanerne har ikke været gode til at skelne imellem dem, og Danmark har bare fulgt trop. Afghanistan er en gal hund, der skulle have været kontrolleret fra luften og af agenter på jorden. Nationbuilding i Afghanistan var og er en drøm.

Police in 3 European Nations Conduct Terror Raids

Scores of special police officers raided at least nine sites in southern Germany and Belgium on Tuesday after what German authorities said was a tip to an alleged Islamist plot involving two men of Tunisian origin planning to stage terrorist attacks involving explosives and remote-controlled model airplanes. N.Y.T.

Stoltenberg har doblet innvandringskostnadene

Indspilning i fuld skærm 25-06-2013 222519

Under den rødgrønne regje­rin­gen har kost­nads­veks­ten knyt­tet til inn­vand­ring, økt med dob­bel has­tig­het i for­hold til den gene­relle bud­sjett­veks­ten. Kost­nads­veks­ten knyt­tet til inn­vand­ring er altså dob­belt så høy som veks­ten i stats­bud­sjet­tet. Stol­ten­berg har brukt 143 mil­li­ar­der på inn­vand­ring. Ikke uven­tet er kil­den til denne kost­nads­veks­ten inn­vand­ring fra ikke-vestlige land.

Fre­dag 21. juni skri­ver Finans­avi­sens Kjell Erik Eilert­sen en artik­kel med utgangs­punkt i SSBs rap­port «Makro­øko­nomi og offent­lige finan­ser i ulike sce­na­rier for inn­vand­ring». I rap­por­ten deles inn­vand­rere inn i de tre kate­go­ri­ene R1, R2 og R3.

R1 er inn­vand­rere fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Aust­ra­lia og New Zea­land; R2 er inn­vand­rere fra østeuro­pe­iske EU-land og R3 er inn­vand­rere fra res­ten av ver­den. SSB har gjort økono­miske gjen­nom­snitts­be­reg­nin­ger for disse tre grup­pene. Det viser seg at mens andre inn­vand­rer­grup­per har bidratt posi­tivt, har netto­kost­na­den for R3-innvandring dob­let seg fra 17 mil­li­ar­der i 2005 til 34 mil­li­ar­der i 2012. Finans­avi­sen skri­ver at R3-innvandringen har med­ført stats­fi­nan­si­elle svek­kel­ser på 178 mil­li­ar­der i perio­den. Dette til­sva­rer 32 pro­sent av olje­pen­gene, eller rundt 70. 000 kro­ner pr. yrkes­ak­tiv skattebetaler.

I 2012 var R3-innvandringen på 19 480 i følge SSB (tal­let gjen­gitt i Finans­avi­sens artik­kel). R3-innvandringen er der­med på stør­relse med norske bykom­mu­ner som Lil­le­ham­mer, Har­stad og Gjø­vik. Der­som denne inn­vand­rin­gen fort­set­ter med samme tempo som de siste fem års snitt på 16 490, vil kost­na­dene pr. år ligge på 43 mil­li­ar­der frem mot 2100. Dette betyr stats­fi­nan­si­elle svek­kel­ser på 3.776 mil­li­ar­der i 2012-kroner i perio­den 2013-2100.

Den gjen­nom­snitt­lige netto­kost­na­den pr år for R3-innvandring, vil ligge på 43 mil­li­ar­der kro­ner. 43 mil­li­ar­der i året! Tal­lene SSB og Finans­avi­sen viser til er så store at jeg ikke helt fat­ter hva det inn­e­bæ­rer. Jeg har gjort noen sam­men­lig­nin­ger slik at jeg kan for­stå tal­lene bedre. En ferge­fri E 39 bereg­nes til å koste 150 mil­li­ar­der. Men vegen er plan­lagt å stå fer­dig først om 20 år! Altså en inves­te­ring på 7.5 mil­li­ar­der pr år.

På Aps nett­side er en skryte­ar­tik­kel som de har kalt: «Vars­ler bety­de­lige inves­te­rin­ger i skole og helse»

Arbei­der­par­tiet vil trappe opp bevilg­nin­gene til etter- og videre­ut­dan­ning av lærere til en mil­li­ard kro­ner de neste fire årene. Det er en dob­ling av innsatsen

Inves­te­rin­ger i gode skole­bygg er nøk­ke­len til et godt arbeids­miljø for ele­ver og lærere. Arbei­der­par­tiet vil der­for bruke 20 mil­li­ar­der kro­ner til oppus­sing og opp­gra­de­ring av skole­bygg de neste fem årene. (…)

– Dette er et for­mi­da­belt løft for den norske fel­les­sko­len, under­stre­ker Giske.

20 mil­li­ar­der de neste fem år? For­mi­da­belt løft? Dette «for­mi­dable» løf­tet skulle vel bety 4 mil­li­ar­der om året. Hvis dette er for­mi­da­belt, hvil­ket adjek­tiv vil Giske og AP bruke på kost­na­dene ved R3-innvandringen?

AP og regje­rin­gen for­tel­ler oss at inn­vand­rin­gen fra ikke-vestlige land er en beri­kelse. Hvor­for bru­ker ikke da regje­rings­par­ti­ene valg­kam­pen til å for­telle oss vel­gere om det vir­ke­lig store løf­tet? Et løft som raser av gårde med dob­bel has­tig­het i for­hold til den gene­relle bud­sjett­veks­ten. Et «løft» som mang­ler side­stykke, og som med god grunn kan kal­les formidabelt.

Finans­avi­sens artik­kel fra 21. juni: «Har dob­let inn­vand­rings­kost­na­dene» er ikke på nett.

Document.no

Links til Finansavisen 1, 2 og 3.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Britta Due Andersen
Britta Due Andersen
8 years ago

Jeg har ikke set hele filmen om Afghanistan, kun ca. det halve, men det bekræfter ens billede af landet. Det var helt i orden at bombe i bjergene for at finde Bin Laden efter 11. sept. og give Talaban en hurtig en på frakken. Men ingen invasion af længere varighed. Den slags asymmetriske krige kan ikke vindes, hvis lokalbefolkningen ikke er villige til at yde de nødvendige ofre. Det viser filmen glimrende, at det vil man ikke.

Spökskrivaren
Spökskrivaren
8 years ago

Förmodligen finns förklaringen till Jens Stoltenbergs politik här:

Signaturen “The.Whistleblower”
https://www.flashback.org/t279052p5

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x