30
okt
Seneste opdatering: 30/10-14 kl. 0607
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

Canada levede i en “svensk selvopfattelse”. Det rammer ikke os. Nu er landet i gyngning og man må håbe de beholder den fremragende Stephen Harper og ikke vælger fusentasten Justin Trudeau næste år. Close all Canadian mosques temporarily, ex-Quebec politician says, Muslim Leader: Canada Terror Attack a ‘Wake-Up Call’

Et land i oppløsning?

Av RUBB

Det svenske politiet har utarbeidet en rapport som heter En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. Den omhandler områder hvor kriminaliteten har en sterk negativ påvirkning på lokalsamfunnet. På folkemunne kalles det no-go-soner hvor politiet ikke lenger kan utøve myndighet.

I Sverige finns i nuläget 55 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade över 22 städer – från stor- städer till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta. Det stora kriminella genomslaget på lokalsamhället förefaller vara knutet till den sociala kontexten i områdena snarare än på en vilja hos de kriminella att ta makten och kontrollen över lokal- samhället.

Slektskap er en viktig del av hvordan kriminelle bander er bygget opp. Er det klansamfunnene som er importert til Skandinavia?

Aktörerna kan grovt delas i ett yngre och ett äldre skikt som till viss del knyts samman av släktskap. De yngre ingår vanligen i löst sammansatta kriminella nätverk centrerade kring ett fåtal tongivande personer. Deras brottslighet är mindre komplex och består ofta av narkotikaförsäljning till missbruksledet, stölder och inbrott i närområdet. De äldre är mer strukturerade och är involverade i mer organiserad brottslighet såsom avancerade stölder och organisering av narkotikatillförseln till områdena.

Politiet har store vanskeligheter med å operere i slike områder. Angrep er tydeligvis et effektivt middel for å jage lovens voktere vekk. Hvilken lov blir satt inn som erstatning for den svenske? Hvor lenge vil myndighetene gi fra seg kontrollen over områder i eget land? Hvordan skal politiet opprettholde sin troverdighet i befolkningen ellers?

Utveckling i områdena har medfört svårigheter att utreda brott. Polisen har även i andra avseenden svårt att arbeta i dessa områden, bland annat på grund av att omgivningen reagerar mot Polisen vid ingripanden eller genom att angripa Polisens fordon.

Polisens svårigheter med att stävja de nämnda problemen kan vara en bidragande faktor till att allmänheten i flera fall uppfattar det som att det är de kriminella som styr i områ- dena. En sådan uppfattning kan ifrågasatta Polisens roll som garant för trygghet, och på sikt minskar allmänhetens benägenhet att vända sig till Polisen. Situationen i dessa om- råden är bekymmersam och har i flera fall medfört att Polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift.

Viljen til å anmelde forbrytelser er svært lav i disse områdene. Frykten råder og statistikken viser kanskje at kriminaliteten til og med går ned?

Viljan att anmäla brott och medverka i brottsutredningar gentemot aktörer i områdena bedöms som låg. Flera fall beskrivs där skjutningar skett på öppen gata med många personer närvarande utan att någon anmält händelsen till Polisen. Det ger en avvikande bild av hur allmänheten normalt sett agerar vid en sådan händelse. Anmälningsbenä- genheten anses vara högre gällande brott som utförts av gärningsmän utan koppling till områdena och av naturliga skäl vid brott som kräver polisanmälan för att få ersättning via försäkring eller liknande.

Rädsla anges som motiv till att vittnen och målsägande inte talar med Polisen i de ut- satta områdena. Det offentliga våld som de kriminella många gånger står för i områdena blir för de boende en tydlig påminnelse om vad aktörerna är kapabla till. Det kan även räcka med ett rykte om en gärningsmans kapacitet för att mana till tystnad. I många områden upplever poliser att allmänhetens rädsla för repressalier medför att det ordinarie rättssystemet till viss del sätts ur spel.

Det som kanskje skremmer mest er hvordan denne grove kriminaliteten ikke kun er konsentrert til Sveriges store byer. Selv småsteder med et par tusen innbyggere er rammet.

Problematiken finns i alla typer av samhällen – från större städer till små orter med endast ett par tusen invånare. I storstäderna Stockholm och Göteborg är problematiken tydligt knuten till ett flertal segregerade bostadsområden i förorter. Malmö har inte samma stadsstruktur och de utsatta områdena är inte lika tydligt decentraliserade. Malmö, Göteborg och Stockholm är de regioner som är tyngst belastade, sett till antal individer och antal utsatta områden inom samma stad.

Etnisk segeregasjon nevnes. Det er vanskelig å komme utenom innvandring når man skal belyse problemene, men svenskene gjør nok det allikevel. Det er bare å fortsette i et spor som leder i feil retning. At opp mot 90 000 asylsøkere i 2014 skal lette på det kriminelle trykket kan vel ikke en gang svenske politikere virkelig tro.

Flera av de områden där Polisen idag ser problem ingår i regeringens urbana utveckl- ingsarbete och uppfyller därmed regeringens statistiska krav för att klassas som socioe- konomiskt utsatta områden präglade av utanförskap7. I Brås studie8 om organiserad brottslighet i storstäderna beskrivs områden där problematiken förekommer som präg- lade av etnisk och ekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal.

Rapporten fortjener å bli lest i sin helhet. Både av de som er kritiske til innvandringspolitikken i Norge, og de som har tro på et multikulturelt samfunn i fred og harmoni. Kartene som er i rapporten gir et bilde av hvor stort problemet er i Sverige. Et land i oppløsning i kriminalitetens grep.

En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället, PDF

Der er to svenske omtaler, som er værd at læse: När de kriminella dansar över samhället … og Per Gudmundsson: 55 ”no go”-zoner i Sverige

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Machiavelli
Machiavelli
7 years ago

Jeg har ellers skrevet en.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x