21
jul
Seneste opdatering: 23/7-18 kl. 1803
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Der er rigtig nok skovbrande i Norge og Finland, men slet ikke i den svenske målestok. Det bliver unægtelig interessant at se, hvor mange af de nuværende svenske skovbrande der er påsat med eller uden vilje, og altså kan være terror. Det må vi vente lidt på. Kilde: MSB via Statistisk Opinion. Se SVT Flera skogsbränder runt omkring i landet. Totalt brinner 25 000 hektar skog i Sverige just nu.  ( = 250.000 km²) – I svenske skoler var der i 2017 328 påsatte brande. Se også Alla visste om bristerna i civilförsvaret – det blev en mardröm för civilsamhällets säkerhet

“Migration kan blive en global menneskerettighed”

Hvis “Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration” (Dansk: FN’s globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge* vedtaget i EU parlamentet 18 april.) vedtages af FN-landene den 10 december, kan økonomiske migranter og klimamigranter blive ligestillet med flygtninge. Ungarn og U.S.A. har trukket sig ud af aftalen.

Ifølge Ungarns udenrigsminister “”strider aftalen mod almindelig sund fornuft samt bestræbelserne på at forbedre sikkerhedssituationen i Europa.” Aftalen “tager ikke højde for »de fundamentale menneskerettigheder for mennesker, der ikke ønsker andet end at være i stand til at leve i fred og sikkerhed i deres egne hjemlande«.”

Ifølge FN kan mindst 258 millioner mennesker verden over klassificeres som migranter. Anita Bay Bundegaard er genopstået 17 år efter, at hun blev leet ud fra parketgulvene. Den globale overklasse kører i samme rille. Taberne er vores egen underklasse, men det mærker FN-EU-jetsettet jo ikke meget til.

258 millioner mennesker kan blive asylberettigede i bla. Europa. Klima og fattigdom kan blive asylgrund

Med denne aftale vil FN’s medlemslande forpligte sig til at ligestille flygtninge og indvandrere uanset deres juridiske status. I praksis kan det betyde, at selv ulovlige indvandrere ikke udvises til deres oprindelseslande, da dette kan krænke de nye FN-retningslinjer om “menneskerettigheder”. Afhængig af den juridiske fortolkning kan selv ulovlige grænsekrydsninger ikke længere blive kriminaliseret.

Dette betyder, at folk er i en “vanskelig” situation, kan komme til Europa. Dette ville være deres menneskerettighed ifølge FN. Disse kan være problemer som fødevaresikkerhed, fattigdom eller konsekvenserne af klimaændringer. Det betyder, at økonomiske migranter behandles som flygtninge.

Disse migrantgrupper var allerede kernegruppen i New York-erklæringen fra september 2016. Allerede den 18. april godkendte Europaparlamentet mange af disse ideer på EU-plan. Dette var også forudset i Dublin IV-forslaget.

I bund og grund er det et stort genbosættelsesprogram, flygtninge og indvandreres ud- og hjemrejse efter vedtagelsen af ​​Global Compact gøres særdeles vanskelig. Ikke-udvisning bliver en hjørnesten i menneskerettighedspolitikken. Således vil der som regel kun blive tale “frivillig tilbagevenden”. Globaler Pakt zur Migration wird im Dezember verabschiedet: Hunderte Millionen könnten dann nach Europa (Snaphanens oversættelse) Skræmmende oplysninger: FN og EU planlægger lovlig migration af 244 millioner fortrinsvis til Europa – befolkningerne skal ikke spørges.

Inger Støjberg besvarede i januar et § 20-spørgsmål fra DF’eren Kenneth Kristensen om aftalen. Blandt de mere intetsigede dele af svaret, finder man passagen:

I forlængelse heraf er det vigtigt, at sondringen opretholdes mellem asylansøgere, flygtninge og (navnlig irregulære) migranter i forhold til bl.a. adgang til international beskyttelse og rettigheder og ydelser. Om end der er tale om en politisk erklæring og dermed ikke en juridisk bindendetekst, forventes forhandlingerne at blive vanskelige

*Fra EU Parlamentet:  Den globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration

24. insisterer på, at den globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration bør sætte mennesket i centrum og være baseret på menneskerettigheder samt bør give mulighed for langsigtede, bæredygtige og omfattende foranstaltninger til gavn for alle involverede parter på grundlag af princippet om partnerskab og et styrket samarbejde mellem oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene;

25. betragter aftalen som en enestående mulighed for at bringe sammenhængen mellem udvikling og migration på den globale politiske dagsorden; er overbevist om, at målene for bæredygtig udvikling udgør en samlet og omfattende ramme til at etablere sammenhængen mellem migration og udvikling;

26. minder om, at FN’s generalsekretærs rapport med titlen “Making migration work for all” fremhæver, at der er en klar dokumentation, der viser, at migration til trods for reelle udfordringer er til fordel for både migranter og værtssamfund i økonomisk og social henseende og kan være en motor for økonomisk vækst og innovation; støtter på det kraftigste fastholdelsen af en positiv fortælling om migration og opfordrer til, at der iværksættes oplysningskampagner på EU-plan og internationalt plan, der henleder opmærksomheden på evidens og modvirker racistiske og fremmedfjendske tendenser i vores samfund;

27. opfordrer FN’s medlemsstater til at mindske omkostningerne ved pengeoverførsler og til at tage dette spørgsmål op i de igangværende forhandlinger om aftalen;

28. understreger, at migration er blevet anerkendt som en proaktiv tilpasningsstrategi, en måde at sikre sit eksistensgrundlag mod fattigdom og en faktor, der bidrager til inklusiv vækst og bæredygtig udvikling;

29. er overbevist om, at det nu er på tide at samle alle elementer i FN’s arkitektur, herunder Den Internationale Organisation for Migration (IOM), for at støtte den internationale indsats for at forvalte migration og styrke samarbejdet; finder det derfor dybt beklageligt, at den amerikanske regering har besluttet at indstille sin deltagelse i forhandlingerne om den globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration; opfordrer EU til at udvise lederskab i denne proces og til at fordømme andre lande, som forlader forhandlingerne, eller som har held med at udvande indholdet i den endelige aftale; opfordrer EU til at leve op til sit ansvar som en global aktør og til at arbejde for at sikre en vellykket afslutning af forhandlingerne; insisterer på, at EU’s medlemsstater er nødt til at udvise sammenhold og tale med én stemme til støtte for en international menneskerettighedsbaseret ordning for forvaltning af migration;

30. mener, at åbningen af flere lovlige veje for migration, herunder på grundlag af realistiske analyser af arbejdsmarkedets behov, vil modvirke den irregulære migration og føre til færre dødsfald, færre tilfælde, hvor smuglere misbruger irregulære migranter, og færre skrupelløse arbejdsgivere, der udnytter irregulære migranter;

31. opfordrer alle lande til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre misbrug af menneskerettighederne og udnyttelse af migranterne på deres eget område, herunder af arbejdsgiverne; opfordrer med henblik herpå FN’s medlemsstater til at undertegne, ratificere og overholde den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, der blev vedtaget ved generalforsamlingens resolution 45/158 af 18. december 1990; understreger, at aftalen bør overholde og være i overensstemmelse med de internationale arbejdsstandarder, især de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og de relevante ILO- og FN-konventioner om beskyttelse af vandrende arbejdstagere og deres familier;

32. understreger vigtigheden af at sikre tilstrækkelig støtte til frivillig tilbagevenden og reintegration af personer, som vender tilbage til deres hjemland; understreger, at børn kun bør sendes tilbage, når det tjener deres tarv bedst og sker på en sikker, bistået og frivillig måde, i hvilken forbindelse der anvendes rapporter med oplysninger om børnenes specifikke oprindelsesland og tilbydes langsigtet støtte med henblik på deres reintegration;

33. opfordrer FN’s medlemsstater til at overveje at vedtage detaljerede nationale eller regionale handlingsplaner, fremme en tilgang, der involverer hele statsapparatet, med henblik på gennemførelsen af aftalens anbefalinger, så der kan tages fat på de forskellige dimensioner af migration, herunder udvikling, menneskerettigheder, sikkerhed, sociale aspekter, alder og køn, og tages hensyn til de politiske virkninger for sundhed, uddannelse, beskyttelse af børn, bolig, social integration, retlige anliggender, beskæftigelse og social beskyttelse;

34. tilslutter sig opfordringen i New York-erklæringen til en systematisk opfølgning og gennemgang af medlemsstaternes tilsagn om migration; erklærer sig parat til at blive knyttet til denne proces på EU-plan og støtter integrationen af migranter og andre interessenter;

35. opfordrer Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at holde Parlamentet fuldt underrettet om alle trin i den proces, der leder frem til vedtagelsen af den globale aftale;

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN’s Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration og De Forenede Nationer.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Jacob
Jacob
4 years ago

25.000 hektar er 250 km2. Fra hektar til km2 fjernes to nuller. 250.000 km2 ville være mere end halvdelen af Sverige i brand.

Hassan
Hassan
4 years ago

Det er godt danemark har brug for multikultur det giver god økonomi

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x