15
mar
Seneste opdatering: 16/3-10 kl. 0127
59 kommentarer - Tryk for at kommentere!

SVT Agenda. Guillou synes  at det er ufarligt at kritisere islam eller tegne profeten. Mon ikke også det var langt farligere at arbejde for KGB ? Og så er Vilks jo ikke nogen Leonardo, MW syndromet (omtalt nedenfor) for  lige en tur til i karussellen. Vilks har selv udtrykt det  på næsten dansk: “Jeg eer så dooorlig en tegner”. Guillou sufflerer: “Vilks er en dårlig, reaktionær kunstner.”  Vilks overhører Guillous uforskammetheder. Når man som undertegnede har siddet overfor paneler med efterhånden 30 personer, der var livstruede af islam, med PET, bodyguards, øresnegle og bombehunde, så faldet Guillous urimeligheder på deres idioti. Havde Hirsi Ali, Westergaard. Rushdie og Robert Redeker overlevet i Jan Guillous verden ? Havde Flemming Rose, Daniel Pipes, Wafa Sultan og Robert Spencer overlevet på ikke hemmelige adresser ?

Muslimsk jødehad, nu også i Norge

Mange jødiske foreldre forteller om jødehat mot egne barn. Lærere bekrefter inntrykket. Trakasseringen har ført til at noen måtte flytte til et annet sted, melder NRK.Verken foreldre eller lærere tør stå fram med navn og bilde. En jødisk pappa forteller at sønnen var på vei hjem fra skolen da han ble stoppet av en gjeng eldre gutter.

– De spurte: «Er ikke du jøde?», hvor han da svarte ja. Da skulle han tas fysisk og henges i skogen fordi han var jøde, forteller faren. Gutten kom seg løs, men ble preget av hendelsen. Trakasseringen fra muslimske gutter ble ifølge faren så ille at familien flyttet til et annet sted. Men fortsatt blir gutten plaget.Barn utsettes fortsatt for jødehat i Norge

Jeg ser en unnfallenhet både fra etnisk norske og innvandrermiljøene som er veldig farlig, sier en norsk jødisk mor om økende jødehat i Norge.Elever i norsk skole med jødisk bakgrunn opplever jødehat fra muslimske medelever. NRK fortalte i går om lærere som sier at jødehat er blitt legitimt blant mange elever med muslimsk bakgrunn. Lærerne tør ikke å ta tak.

Fox’ rævekagejournalistik – smurt i olie

Fox TVs Glenn Beck om Geert Wilders i 2009 hhv. 2010. Et enkelt år – og en kæmpekolbøtte.

[…] First, let’s look at Beck’s six minute interview with Wilders from February of 2009. Beck warmly welcomed Wilders and gave him plenty of air-time. Wilders presented his case for the noble cause of resistance to the growing Islamic repression of free speech in The Netherlands. Beck treated Wilders like the hero he is.

A year later it is impossible to reconcile Beck’s posture and position in 2009 with his attack on Wilders this week – unless one allows for the possibility that Beck is now being influenced by powers above him at FOX News.

Let’s analyze the evidence:

Wilders, himself, has not changed since the first Beck interview – not his speech, not his positions, and not his beliefs. What has changed immensely is his stature in The Netherlands. He is much more powerful now than he was when he first appeared on Beck’s show in 2009. In fact, it is entirely within the realm of possibility that Wilders could become Prime Minister.

Now, FOX News is astonishingly trying to destroy Wilders. Ignoramus, demagogue and fascist are pretty nasty labels to lay on anyone. Beck was not recognizable this week from his demeanor and position with Wilders in 2009. […] Another Look At FOX News’ Hatchet Job On Geert Wilders

Følg pengene: Diana West: Fox News: Best Investment Saudi Prince Talal Ever Made

Opstramning: Ny udlændingeaftale mellem VKO

Dette ret omfangsrige katalog lykkes det svenske TT at presse ind på kun ti linjer.

Christiansborg den 15. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken.For Dansk Folkeparti er det et vigtigt mål, at udlændingepolitikken er stram og hele tiden holdes ajour.Vi har indgået en ny aftale med regeringen, hvor Dansk Folkeparti har fået en lang række stramninger igennem mod til gengæld at gå med til, at udlændinge har mulighed for at få permanent opholdstilladelse lidt hurtigere end i dag.

Formålet med aftalen er, at indvandrere som er velintegrerede, kan tale dansk og har forståelse for dansk kultur, bidrager til det danske samfund og som ikke har ligget det danske samfund til last eller begået kriminalitet, kan få mulighed for at erhverve en permanent opholdstilladelse hurtigere end i dag. Når indvandreren opfylder alle krav til at få permanent opholdstilladelse, skal opholdstilladelsen i princippet kunne opnås efter 4 års ophold i Danmark, mod i dag efter henholdsvis 7 år (hovedregel) eller efter 3 eller 5 år (særregel).

Omvendt bliver det sværere for dårligt integrerede indvandrere at få permanent opholdstilladelse i Danmark, fordi betingelserne er strammet op. Nogle indvandrere vil formentligt aldrig kunne få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det er vigtigt at understrege regeringens og Dansk Folkepartis holdning om, at indvandrere selv har et stort ansvar for deres egen og pårørendes integration i Danmark. Det forudsætter en stor og positiv indsats for indvandrere selv, at blive vellykket integreret i det danske samfund. Man skal vise vilje til at integration og være bidragydende.

Reform af reglerne for at få permanent opholdstilladelse:
Der indføres et pointsystem, der tilskynder udlændinge til at blive integreret i Danmark, fx i form af arbejde, uddannelse, sprogfærdigheder og medborgerskab. Permanent opholdstilladelse kan først opnås på det tidspunkt, hvor kravene er opfyldt, dog tidligst efter 4 år.

Udlændinge skal have i alt 100 point for at opnå permanent opholdstilladelse.

Der opnås 70 point ved at opfylde en række ufravigelige krav, der blandt andet omfatter kendskab til de danske sprog, om 2½ års beskæftigelse og om ikke at have begået kriminalitet af en vis grovhed.Ufravigelige krav, der udløser 70 point:

– At udlændingen har haft lovligt ophold i Danmark i mere end de sidste 4 år.
– At udlændingen har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab
– At udlændingen har bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende (skønnes at svare til engelskniveauet i folkeskolens 9. klasse)
– At udlændingen ikke er idømt ubetinget straf på 60 dages fængsel eller mere for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (om forbrydelse mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (om forbrydelse mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.)
– At udlændingen ikke er idømt ubetinget fængselsstraf (eller anden type frihedsberøvelse) i 1 år og 6 måneder eller mere uanset typen af kriminalitet. Der skal som i dag være karensperioder for udlændinge, der idømmes betinget fængselsstraffe eller kortere ubetinget fængselsstraf, for eksempel udløser ubetinget frihedsstraf under 60 dage en karenstid på 5 år, og ubetinget fængselsstraf i mellem 60 dage og 6 måneder udløser en karenstid på 8 år, og så videre.

– At udlændingen ikke har forfalden gæld til det offentlige. Hvis der er givet henstand med hensyn til betaling af gælden til det offentlige, må gælden ikke overstige 100.000 kr.
– At udlændingen har haft 2½ års ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en periode på 3 år forud for meddelelse af permanent opholdstilladelse, og fortsat er i ordinær beskæftigelse.
– At udlændingen ikke har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, herunder enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, i en periode på 3 år forud for meddelelse af permanent opholdstilladelse.

Derudover skal udlændingen opnå 30 point ved at have gjort en særlig indsats for egen integration gennem supplerende beskæftigelse, danskuddannelse og ved at have udvist aktivt medborgerskab gennem fx længerevarende medlemskab af en skolebestyrelse, et højskoleophold eller arbejde som frivillig på børne- på ungeområdet eller i en almennyttig organisation.

Supplerende betingelser vedrørende beskæftigelse og uddannelse, hvor der samlet set skal opnås 15 point:

– At udlændingen har haft 1½ års fuldtidsbeskæftigelse udover beskæftigelseskravet og fortsat er i beskæftigelse: 15 point.
– At udlændingen har færdiggjort en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse her i landet: 15 point.
– At udlændingen har bestået Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven og derved dokumenteret et særdeles godt kendskab til det danske sprog (skønnes at svare til engelskniveauet i folkeskolens 10. klasse): 15 point.

Supplerende betingelser vedrørende medborgerskab, hvor der samlet set skal opnås 15 point:

– At udlændingen har bestået en skriftlig medborgerskabsprøve. Prøven skal sikre, at udlændingen har kendskab til det danske samfund og dansk historie og kultur. Prøven vil i lighed med indfødsretsprøven indeholde en række multiple choice-spørgsmål. Prøven vil – foruden demokrati, kultur og historie m.v. – indeholde spørgsmål om hverdagsliv i Danmark for dermed at sikre, at udlændingen er godt integreret i det danske samfund og har taget aktiv del heri. Prøvens sværhedsgrad vil ligge lidt under indfødsretsprøvens niveau: 15 point.
– At udlændinge kan dokumentere at have udvist aktivt medborgerskab gennem en reel indsats i et år i organisationer m.v.: 15 point.
Dette kan ske ved:

o medlemskab af en forældrebestyrelse, en skolebestyrelse, en almennyttig boligorganisations bestyrelse, et integrationsråd eller et ældreråd,
o børne- og ungdomsarbejde som fx træner i idrætsforeninger, gennemførelse af dommer- eller træneruddannelse eller højskoleophold, rollemodelarbejde eller engagement i andre organiserede fritidsaktiviteter for børn og unge som fx lektiehjælp, eller
o almennyttig organisationsarbejde som fx aktiv deltagelse i arbejdet i en almennyttig forenings drift i øvrigt, fx dokumenteret ved et realkompetencebevis. De almennyttige foreninger, i hvilken aktiv deltagelse kan give point, vil svare til SKAT’s liste over almen velgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner m.v., som er godkendt til at modtage gaver med fradragsret for giveren mv.

Retten til kontanthjælp

Det er vigtigt at understrege, at indvandrere i overensstemmelse med reglerne i aktivloven først har ret til fuld kontanthjælp, når indvandreren har boet lovligt i Danmark i 7 af de sidste 8 år, og har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i en tid, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år. Begge betingelser skal være opfyldt for at overgå fra starthjælp til kontanthjælp.

Herudover er der bl.a. aftalt følgende som et led i serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken
Herboende udlændinge fra 3. lande opnår først kommunal valgret efter 4 års ophold, medmindre der er opnået tidsubegrænset opholdstilladelse på et tidligere tidspunkt.

Skærpede krav i familiesammenføringssager til, at familien kan forsørge sig selv. Det betyder, at den herboende ikke må have modtaget hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i 3 år mod i dag 1 år forud for familiesammenføring.

Flygtninge, der rejser på ferie i hjemlandet uden tilladelse, kan få en permanent opholdstilladelse inddraget i 10 år.

Indrejseforbud til afviste asylansøgere, der ikke udrejser frivilligt. Indrejseforbuddet bliver meddelt for 2 år og i gentagelsestilfælde for 5 år og vil gælde for hele Schengen-området.

Modtagelsesfaciliteter til uledsagede mindreårige asylansøgere. På baggrund af erfaringer fra de øvrige nordiske lande vil Danmark søge nærområdeindsatsen forstærket gennem etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan og Nordirak for uledsagede mindreårige asylansøgere med det formål at sikre, at uledsagede mindreårige forsvarligt kan vende tilbage fra Danmark.

Inddragelse af studieopholdstilladelsen ved ulovligt arbejde. En studieopholdstilladelse skal fremover også kunne inddrages i tilfælde, hvor en udenlandsk studerende er idømt eller har vedtaget en bøde for ulovligt arbejde, er blevet tildelt en indenretlig advarsel for at arbejde ulovligt eller over for Udlændingeservice har erkendt at have arbejdet ulovligt.

Opfølgning på kommunernes indsats og mulighederne for at støtte udlændinge, der ønsker at repatriere (rejse hjem).

Kommunernes indberetningspligt til Udlændingeservice ved mistanke om genopdragelsesrejser ændres, således at indberetningspligten indtræder allerede efter 3 måneder i stedet for 6 måneder som i dag, og afledt stramning af regler om bortfald af barnets opholdstilladelse.

Kvalitetssikring af lægeoplysninger i sager om humanitær opholdstilladelse.

Samkøring af en række offentlige myndigheders registre med udlændingemyndighedernes registre med henblik på styrket kontrol for at imødegå misbrug.

Mere effektiv hjemsendelse af udenlandske hjemløse uden lovligt ophold.

Ny formålsparagraf i integrationsloven for at understrege, at det forventes, at enhver, der har ophold i Danmark, opnår kendskab til dansk kultur, bidrager til samfundet, og for at tilskynde den enkelte til at blive integreret.

Indførelse af et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie for alle udlændinge.  DF pressemeddelelse, GoV : Denmark tightens  immigration rules.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
59 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Ulf P
Ulf P
12 years ago

Islamkramaren, KGB-aren och kommunisten Guillou har alltid lockats och gått hand i hand med våldets och ofrihetens värsta ideologier och villfarelser. Hans verk tillhör sagornas värld och att han bagatalliserar mordhot bekräftar bilden av en människa som för länge sedan lämnat den demokratiska verkligheten och sällat sig till pöbelns anhang, hans tid är out utanför dessa kretsar.

vladw
vladw
12 years ago
Reply to  Ulf P

Ulf P.: Du har så evig ret. Det ville være rart, hvis nogen gruppe kunne samle sig og sagsøge SR/SVT for brud på loven om Publc Service media. Det samme gælder vore egne DR og TV2. Aviser kan skrive, hvad de har lyst til, mens disse grimme mamutorganisationer er skatteyderfinancieret. Vi får løgn stukket i ansigtet morgen, middag, aften – for vore egne penge. Desværre er vore respektive regeringer, der kalder sig borgerlige, eller liberal-konservative, eller centrum-højre temmelig kujonagtige: de tør ikke gøre noget for, at lovens bogstav og ånd efterleves…

Universalgeni
12 years ago
Reply to  steen

Svinekød er forbudt i følge koranen. Den siger om Allah – 002.173: YUSUFALI: He hath only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and that on which any other name hath been invoked besides that of Allah. But if one is forced by necessity, without wilful disobedience, nor transgressing due limits,- then is he guiltless. For Allah is Oft-forgiving Most Merciful. PICKTHAL: He hath forbidden you only carrion, and blood, and swineflesh, and that which hath been immolated to (the name of) any other than Allah. But he who is driven by necessity, neither craving nor… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
12 years ago

Jag skulle vilja föra diskussionen tillbaka till utgångspunkten, nämligen muslimers raseri över att profeten Muhammed avbildas som hund respektive gris. I debatten kan man få intrycket att det alltid har varit förbjudet inom islam att avbilda Muhammed. Men så är det inte. Även om det skulle passa med islams syften att mystifiera profeten och få honom att framstå som ett gudomligt väsen istället för den våldsamme krigshetsare, polygamist och pedofil han var. Avbildningar av Muhammed var tvärtom ganska vanliga fram till 1600-talet, och flera stora universitetsbibliotek och muséer över hela världen har mängder med persiska, osmanska och afghanska manuskript med… Read more »

Erling
Erling
12 years ago

En skam med Guillou; rent bortset fra hans sylespidse spidden af svenske medier og establishment i Hamilton-bøgerne, er hans bog Heksenes Forsvarere førsteklasses populærhistorie. Underligt at en mand med hans intellekt kan være så forstokket. Man skulle tro at konen var løbet hjemmefra med en jøde.

Ulf P
Ulf P
12 years ago

Du har rätt om Guillou och SVT men jag tror att han sjönk ännu mer i folks ögon efter det här. Att Skånes och Sveriges situation är prekärt allvarlig är också riktig men att ingen kan lösa Skånes problem är däremot fel. Tänk, och framförallt tänk rätt !

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Ulf P

“Du har rätt om Guillou och SVT men jag tror att han sjönk ännu mer i folks ögon efter det här.”

Ja, i forældregenerationen. De unge ser generelt ikke sådan et program. De laver alt muligt andet. Og læser Arn om natten eller ser Arn på TV/video eller i bio – eller i skolen. Det kommer til at tage noget tid før helt unge fans af Guillou bliver klar over at han ikke er i trit med sin samtid.

Vladimir Weissman
Vladimir Weissman
12 years ago

Jan Guillou er en ond mand. Han har været KGB agent, men SVT synes ikke det gøre noget. Det siger noget om SVT, om dagens Sverige og om vor vestlige verden i det hele taget. Denne så-kaldte debat, hvor Guillou får mere taletid end den modige VIlks og rigets integrationsminister, som også selv er indvandrer – viser hvad SVT er for en størrelse. Må jeg erindre en SVT udsendelse fra ca 1982 med en ung Guillou, som snakkede med en afrikansk indvandrer. Allerede dengang havde Guillou fundet ud af, at svenskerne er fremmedfjendske. Allerede dengang havde han opfundet den omvendte… Read more »

Universalgeni
12 years ago

De fleste kender dels historien om Jens Jørgen Thorsens Jesus-film og dels hans maleri på Birkerød Station af Jesus med erektion. Vi har og har altid haft masser af religiøs kritik og satire her til lands.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Det er vel mange religiøse i en nøddeskal – det går ikke at vise jesus/kristendommen med potens. 😉

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
12 years ago

“Nu kan de lika gärna, som den dödsdömde i Life of Brian (apropå att skämta om kristendomen och judendomen), fortsätta ropa ‘Jehova, Jehova Jehova !’” Det är väl värt att minnas hur sketchen faktiskt slutar. Som alla som sett filmen vet så blir ju prästen (Cleese) stenad istället. Gubben som var tänkt att stenas dyker senare upp i filmen så han klarade sig uppenbarligen undan sitt grymma öde. Kan inte annat än komma att tänka på det gamla svenska ordspråket, den som gräver en grop åt andra faller själv däri. Att fortsätta häckla islam är precis den metod vi bör… Read more »

Universalgeni
12 years ago

Man kan næsten tilbagevise ham guilloutinen ord for ord. Man har nemlig fjernet og censureret da Vinci i Sverige, fordi der var nøgenhed på værket. Det kunne de kulturfjendtlige muslimer ikke tåle. Citat:

Den Vitruvianske Mand, Leonardo da Vincis berømte tegning fra det 15. århundrede af menneskets geometri, må ikke længere bruges som udsmykning af en opgang i Ekenäs lærecenter i den svenske by Motala. Det blev for nøgent, og derfor er tegningen blevet overmalet,

http://universalgeni.wordpress.com/2008/04/24/sverige-leonardo-da-vinci-bortcensureret/

Nils
Nils
12 years ago

OIC har vist en Muhammedgris. Det vil jeg kommentere på denne måde: Oic oic oic. Eller for de ikke sprogkyndige: Øf øf øf.

Findes der nogensomhelst i Sverige, der tager den gamle udbollede KGB-agent alvorligt og synes han er klog og interessant. Mange er selvfølgelig græskkatolske, men der findes vel ingen tænkende mennesker, der er Guillou-tilhængere. Han tror han har hele Sverige i sin hule hånd, men de griner bare ad ham. Vil jeg helst tro.

For måske er det selvbedrag, når jeg ser en masse selvbedrag blandt de pladrende klasser i Suediarabien. oic oic oic.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Nils

Guillou ER både klog og begavet. Det bliver vi da nødt til at forhold os til. Og han HAR godt tage i mange svenskere – og danskere. Lige nu vises ARN på Danmarks Radio. Og mange unge mennsker elsker de bøger/film – og er vokset op med det. Det er fakta. Han har godt tag i mange mennsker, den gamle gubbe. Uanset om vi bryder os om hans holdninger eller ej.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Liva

Jeg beklager de mange taste bommerter, håber at det jeg skriver, alligevel giver mening.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Liva

I det her tilfælde er han ikke klog. Alt hvad han siger i den video er lodret forkert. Det kan dokumenteres, at det er sådan. Det sker faktisk også i vid udstrækning her i tråden.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Det kan godt være, men han har mange års kredit at trække på.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Nils

Tag ikke fejl, jeg bryder mig bestemt ikke om OIC, men det ER kvikt at trykke den tegning.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Liva

Det er ikke Wilks tegning af Muhammed som hund, OIC har gengivet. Det er en anden, som forestiller Muhammed som gris. Den blev i sin tid tegnet af en israelsk pige i 1997, Tatiana Soskin, og for nylig genoptrykt af en norsk avis. Tatiana fik 2 års fængsel for racisme pga. den tegning.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Det giver OIC et godt (magt) kort på hånden at vestlige aviser har været sådan nogle sølle (ikke-vestlige) kyllinger lige præcis med profet tegninger.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Jeg kan ikke vurdere, hvad de er ude på. Det kan være startskuddet på en hetz overfor kristne og jøder i Mellemøsten og steder som Pakistan og Indonesien. Eller det, der er værre. Grisen er tegnet af en jøde og brugt af de kristne. Jeg er bekymret. Det kan være begyndelsen til seriøs ballade. Også i Vesten.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Alle analfabeterne kan jo ikke læse beskrivelser af, hvad der er tegnet. Mange forstår heller ikke et vestligt sprog som engelsk. Det gør det svært af søge information fra en arabisksproget computer. Nu kan de så se det ved selvsyn, hvis islamiske aviser samler eksemplet op og gengiver billedet endnu engang. Strategien kunne være mest mulig vold for at give Vesten en lærestreg. Det er ikke sikkert, der sker noget. Men det vil undre mig, hvis muslimernes reaktion var ligegyldighed.

LFPC
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Det er klart at OIC nøje ved hvad dette betyder mht. signalværdi, og har vurderet at visningen af billedet gavner deres sag – islam. De taber umiddelbart et rigtigt godt kort ved at vi nu kan henvise til at de selv har bragt billeder som dette – ergo må de have konkluderet at der var en endnu større gevinst der opvejede dette tab. Ja, det er en oplagt slutning at de pønser på at vække de frådende, uvaskede masser på gaden. Vi lever i interessante tider.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Ja, OIC-landene har nu officielt blåstemplet gengivelser af grisen, hvis man ønsker at dokumentere, hvad “forbryelsen” handler om. Hvis OIC må, kan andre islamiske medier også gøre det. The Jews did it. Det er en konspiration mod islam og muslimer. Og Vesten er ond. Benytter straks lejligheden til at forfølge de kronisk uskyldige rettro.

Hvis man har villet foranstalte et blodigt scenarie, er denne rævekage yderst egnet. Nu må vi se, hvad der sker.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Jeg hæfter mig især ved, at man ikke valgte at gengive den svenske hund. Man valgte i stedet den israelske gris.

LFPC
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Baron Bodissey har som altid en præcis formulering af det centrale her: However, to view this as an inconsistency or as evidence of a double standard is to miss the point. No double standard is involved. In Islam there can be no double standard, because Islam is the only standard. That which advances Islam is good, and is to be promoted. That which damages Islam is evil, and must be exterminated. It’s a simple rule, but the application of it can become quite complex. In order to understand what’s going on here, it’s necessary to examine Islamic law on its… Read more »

Liva
Liva
12 years ago

OT En islamisk org. har angiveligt vist en muhammedtegning i form af en gris i et nyhedsbrev, så nu vover nogle danske net-aviser også at vise profet tegninger: BT viser en profet gris: h t t p://www.bt.dk/udland/muslimsk-organisation-viser-muhammed-som-gris Og Avisen.dk viser tegninger af JP’s profet tegning. h t t p://avisen.dk/muslimer-bringer-selv-muhammed-tegning_124359.aspx Min egen mening er at islamiske org. gør sig frie ved at vise tegningen. På den måde kan de vise, at det blot er en tegning. At de ikke vil gøre sig afhængige af om der er nogen der tegner noget eller ej. Det skulle de have gjort for længe siden.… Read more »

PeterK
PeterK
12 years ago

Vi kunne jo lukke for de sociale kasser til mennesker på opholdstilladelse? Så forsvinder nasserne hurtigt. VIl folk indvandre hertil skal de være velkomne – hvis de har noget at tilbyde det danske samfund. Nogen der vil være med til at bage kagen større, og ikke bare spise af den.

Eneste undtagelse skal være ægte flygtninge: De kvoteflygtninge vi modtager fra FN, eller dem hvor det uomtvisteligt er bevist ,at de er i reel personlig livsfare derhjemme. Ikke fra rivaliserende forbryderbander, heller ikke dem der har religion som dække, men mennesker der er i livsfare på grund af myndighedernes forfølgelser.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  PeterK

Det er helt fint, hvis de kan få 117.000 kroner for at rejse. Beløbet er faktisk for lille. Alt for lille. Det gælder dels om at undgå tab af menneskeliv og om at undgå problemer med historieskrivningen. Det skal forløbe så tæt på det, man kaldet “alles tilfredshed”, som muligt. Halalhippier undtaget. De er født utilfredse og det kan ikke kureres.

Pk
Pk
12 years ago

Det der med at sende muslimerne tilbage, vil nok så hurtigt skabe en reaktion
hos de muslimske ledere.
Jeg tror, de vil nægte at tage imod muslimerne fra Europa. For ideen er jo muslimer skal til Europa.
Hvad gør vi så?
Det ser ikke lyst ud.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Pk

Man kan starte med at give et stort beløb til den enkelte ikke-vestlige indvandrer. Både tyrkere og pakistanere er allerede garanteret indrejse og statsborgerskab i deres hjemlande. Tyrkerrne kan ikke frasige sig dobbelt statsborgerskab, siger tyrkisk lov. Flere andre indvandrergrupper har samme valgmulighed. Det er langt over halvdelen, der kan vælge frit.

WordsSpeaker
WordsSpeaker
12 years ago
Reply to  Pk

Tvangs sterilisering kan også bruges mod de grupper som oprindelses landene ikke vil tage retur.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  WordsSpeaker

Helt. Klart. Nej. Der skal ikke være hverken døde, invaliderede eller tilskadekomne i forbindelse med afvikling af multikultur.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Universalgeni

Naturligvis skal der ikke det!

Prudentius
12 years ago
Reply to  WordsSpeaker

Ha-ha-ha-ha 🙂 🙂 🙂

Wordspeaker du er vist en værre en.

Tvangssterilisering forsøgte svenskerne sig vist engang med på dele af deres samer befolkning.

Svenskerne har bare altid været ude i hampen.

Der bliver ingen kontrolleret afmultikultificering, kun tumult.

Når støvet har lagt sig skal man dog på ingen måde udelukke at vi har vundet, men det kommer til at holde hårdt.

Universalgeni
12 years ago

Der kommer en dag, hvor man siger: Vi skal ikke alene have standset koloniseringen af Europa. Vi skal have udviklingen tilbageført. De fremmede bliver nødt til at rejse ud. Det bliver dyrt, for løsningen er flot betalte udrejseordninger for flertallet. Dels betale hver enkelt indvandrer, dels betale hjemlandene. Der vil blive en restgruppe, som kan deles i undegrupper – for eksempel: 1. Nogle kan vitterligt ikke rejse hjem pga. krig, diktatur etc. og skal placeres i ikke-vestlige lande, de enten selv vælger eller som vælges for dem. Disse lande skal evt. betales for at modtage dem. 2. De har forladt… Read more »

PeterK
PeterK
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Ja EU er heller ikke en del af løsningen her, men en del af problemet.

Det kan kun gå for langsomt med at komme ud, og da Anders Fogh kuppede Lissabon forfatningen igennem, indførte han samtidigt kattelemmen. Der er en udmeldelsesparagraf i teksten, artikel 50. Man skriver til europarådet at man vil ud, og der skal straks indledes forhandlinger om en aftale Lykkes det ikke, er man ude af EU 2 år efter man afsendte ønsket om udmeldelse. Sværere er de faktisk ikke.

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-6-final-provisions/137-article-50.html

Universalgeni
12 years ago
Reply to  PeterK

Kattelemmen er en klar forbedring. Når vi ikke kan have fælles EU-regler for afvikling af multikultur, er det fordi, vi ikke har de samme problemer i de enkelte lande. Hver enkelt nationalstat må være fri til at sno sig som man nu bedst kan. En nedæggelse af EU betyder også, at alle traktater, regulativer, love mv. dør.

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
12 years ago

“Men för mig är resignation ingen utväg. Jag vill göra allt jag kan, utifrån mina förmågor, mina verktyg och min profession för att få människor att vakna upp och se vad som pågår. Kanhända gör det ingen skillnad, men då vet jag åtminstone att jag har försökt.” Ja, eftersom utgången är given om vi inte bjuder motstånd kan det ju inte gärna bli värre än det annars skulle bli. Lars Westergaard och Lars Vilks har tagit den yttersta konsekvensen av detta. Nu kan de lika gärna, som den dödsdömde i Life of Brian (apropå att skämta om kristendomen och judendomen),… Read more »

Liva
Liva
12 years ago

Nu skriver jeg noget der ikke har en skid med emnet at gøre: Hvor er det svenske sprog smukt! Pas godt på det. 🙂 Der skal være noget til vores oldebørn og dem der kommer efter. 🙂

Julia Caesar
Julia Caesar
12 years ago

Ja, Sverige är illa ute. Svenska massmedia har förlorat sin heder för länge sedan och så fullständigt lierat sig med politikerna mot samma mål att de inte ens märker det själva. Jag tror att alla som är medvetna om vad som sker i Sverige och resten av Europa delar ett existentiellt dilemma: Vad gör jag med min insikt och kunskap? Kan jag göra något? Eller ska jag resignera och låta allting ske? Kan människan leva utan hopp? Det finns ingen moral i detta. Vi är skapta olika och väljer olika lösningar. Men för mig är resignation ingen utväg. Jag vill… Read more »

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  Julia Caesar

“Jag vill göra allt jag kan, utifrån mina förmågor, mina verktyg och min profession för att få människor att vakna upp och se vad som pågår.”

Tak skal du have.

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
12 years ago

Ja, Egil. Det är verkligen ett bra skolexempel. Det borde verkligen visas i skolorna så att våra ungas motståndskraft mot extremvänsterns manipulationer kan stärkas. Tyvärr är en hel del av barnens lärare anslutna till vänsternätverken och använder liknande metoder själva i sin samhällskunskaps-“undervisning”. Du är lite för pessimistisk, Universalgeni. Det finns goda tecken till en redan inledd vändning. Det krävs egentligen bara att hela borgerligheten blir mycket mindre kompromissvillig och konflikträdd. Extremvänsterns anhängare är fler än vi vill tro, särskilt inom journalistkåren, men också i universitetsvärlden och statsförvaltningen. Men utanför de områdena är den försvinnande liten. Den har byggt sin… Read more »

Liva
Liva
12 years ago

“Det som kommer att avgöra kampens utgång är hur omfattande infiltrationen i socialdemokratin är.”

Det er slemt i Danmark – hvorfor vi også ser at vælgere siver – og jeg ser ikke at det er bedre i Sverige. Desværre.

Bortset fra det, så er optimisme ikke det værste vi har. 🙂

Universalgeni
12 years ago

Jeg fatter i øvrigt ikke, hvad det er for noget ævl om forholdene i Danmark. Hvor får de sådan noget fra?

Egil
Egil
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Det er slet ikke noget ævl! Det er en velovervejet og planlagt løgn for at sværte Danmark som et repressivt, gammelkristent og fascistisk samfund.
Du må forstå at manden har onde hensigter. En levende inkarnation af Satan selv.

Universalgeni
12 years ago
Reply to  Egil

Der er ingen, der er blevet dømt efter blasfemiparagraffen her i landet siden 1938. Nittenhundredeogotteogtredive. Manden er langt ude.

Egil
Egil
12 years ago
Reply to  Universalgeni

Selv ikke Jan Guillou tror på det!

Men løgnen virker såfremt den ikke fanges med det samme og kastes tilbage i ansigtet på løgneren.
JG ved at ingen af de svenske debattanter har tilstrækkelig paratviden eller tid til at afsløre ham på stedet, så derfor tør han fyre den af for et publikum på måske 1/2 million fjernsynsseere.

Som jeg har sagt, så er manden i ond tro og ond vilje og i en ond sags tjeneste. At kalde det for “ævl” må være dagens underdrivelse!

Universalgeni
12 years ago

Svensk presse sidder fast. De kan ikke længere komme ud af den selvmordspagt, de har indgået med hinanden, halalhippierne fra politiske partier, kunstnersegmentet og embedsværket. Hele bundtet sidder fast Red Tape. Det er kronisk nu. Der er ingen vej tilbage. Sverige, som vi kendte det, er ikke mere. Det er knap nok et nordisk land.

Egil
Egil
12 years ago

Jeg finder debatten mellem Lars Vilks, Jan Guillou og Nyamko Sabuni interessant, ikke for indholdet (det er ret ligegyldigt), men pga. formen. Den burde redigeres, kommentere og udgives som et skoleeksempel på hvordan en klassisk skolet kommunist (her Guillou) argumenterer. 1. Først søger man at nedgøre sine mod-debattanter. Perfiditeter og spydigheder må her forventes. (3:00 – 3:17) 2. Nu tages det tungere skyts i brug: Løgnen. (4:40 – 5:10 samt 5:34 – 6:01) 3. Til afslutning kastes en stråmand ind, her nazismen (8:50 – 9:20 samt 9:26 – 9:32) Hvis stråmanden lykkes vil alle nu forlade debatten og gå over… Read more »

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
12 years ago

Jan Guillou är en genuint otäck människa, men du har fel, Julia. Han ljuger OCH han vet vad han talar om. Han har fört sitt krig mot borgarstaten i över 40 år och han är mycket skicklig och farlig. Läs Gunnar Ekbergs bok ‘De ska ju ändå dö’. Läs hellre den, en äkta spionthriller och historisk skildring än några tramsiga romaner. Den skildrar perioden 1968-73, då extremvänstern radikaliserades, växte i antal medlemmar och bildade nätverk med de palestinska terrorgrupperna och med andra extrema vänstergrupper i Europa. Där framgår tydligt vilken central roll Jan Guillou spelade i dessa nätverk redan då.… Read more »

Egil
Egil
12 years ago

Enig. Han er en af de mest ulækre, og farligste mennesker vi har i Skandinavien. Ren og intelligent ondskab!

Julia Caesar
Julia Caesar
12 years ago

Det är uppseendeväckande och vittnar om svår nöd att Agendas redaktion väljer just Jan Guillou att delta i en debatt om konst och yttrandefrihet. Hur lät argumenten bakom det valet? Efter avslöjandet av Guillous spioneri för KGB och hans sympatier för en av världens brutalaste diktaturer någonsin har han definitivt passerat bäst föredatum. Han är ute. Förbrukad. Har absolut ingenting att tillföra. Han drar bara mer skam över sig själv för varje ord han yttrar. Guillou ljuger sig blå. Han vet inte vad han talar om. Han är cementerad i en ideologi som saknar kontakt med verkligheten. Han påstår att… Read more »

Prudentius
12 years ago

Der er intet islam uden jødehadet.

De muslimer der ikke hader jøder er således ufuldkomne muslimer.

Muhammed massemyrdede dem da han blev stærk nok og Allah erklærede (før verdens skabelse) i sin koran denne adfærd for halal til alle tider.

Sikke dog en religion!!!

markus
markus
12 years ago

Jag blir förvånad över att Guilliou har så dålig koll på konsten idag. Han tror (på allvar?) att det är tabu att utmana kristendomen och USA!! Och att ingen törs göra det!! Det är ju det man sysslat med sen decennier. Och fortfarande sysslar med. Jag tänker på “Piss Christ”, “Ecce Homo”, en vaxdocka av påven träffad av en meteorit osv osv. Och all USA- och Bush-kritisk konst, det går tillbaks till vietnamkriget och innan dess.

Liva
Liva
12 years ago
Reply to  markus

Det er underligt så forstenet i fortiden Guillou virker. Hvis der blot var en dråbe af Hedegaard eller Karen J. i ham. 🙂
Sørgeligt når intelligente og inspirerende mennesker ikke ser hvad der sker i det europæiske samfund anno 2010. Men holdninger og ideologi kan være som en varm frakke – noget trygt og velkendt man kan putte sig i. Må Guillou blive klogere.

markus
markus
12 years ago
Reply to  Liva

Man får betänka att Guiollou numer är rik och förmögen, han bor i rikemansreservatet Östermalm på bekvämt avstånd från mångkulturen. Där ägnar han sig åt att skriva romaner om medeltiden och spioner. Han lever kvar i en fantasi: Sverige kring 1960-, 70-tal.

59
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x