6
nov
Seneste opdatering: 7/11-12 kl. 1930
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!

av Kjell Håkansson

Svenska skolan befinner sedan några år tillbaka sig i en utförsbacke med sjunkande elevresultat. I internationella undersökningarna som jämför elevernas resultat i olika länder halkar Sverige allt längre ned på listan. Medans Sveriges skolor för några decennier sedan kunde skryta över att vara bäst i Norden har vi nu Nordens sämsta skolor mätt i elevernas kunskaper. I den politiska debatten har det ofta nämnts att lärarna inte skulle vara tillräckligt många eller tillräckligt kvalificerade. Fler lärare, lärarlegitimationer, fler behöriga lärare, vidareutbildning och karriärmöjligheter för lärare är några av de åtgärders som föreslås. Men är lärarna verkligen skolans svaga länk?

Skolor med fler lärare och större andel behöriga lärare har lägre resultat

För att få en bättre bild av hur det förhåller sig med den saken har jag tittat på betygsresultaten för elever i årskurs 9 i skolor i Malmö kommun och jämfört dessa med lärartäthet och lärarbehörighet i skolorna. Uppgifterna som är från vårterminen 2011 och som ytterst kommer från Skolverket, har jag laddat ner från Skolpej på SVTs hemsida. Därefter har jag tittat på antalet av elever med utländsk bakgrund i Malmös skolor. Dessa siffror har jag hämtat direkt från Skolverket, som definierar utländsk bakgrund med att eleven antingen själv är född utomlands eller att elevens båda föräldrarna är det. Skolor med ofullständig statistik har inte tagits med. Jag har dessutom tagit bort två andra skolor: en särskola med hög lärartäthet och låga resultat och ytterligare en skola där resultaten är så låga att jag misstänker att det är något fel på statistiken.

I figur 1 ser vi betygsresultaten tecknat mot lärartätheten (antal lärare per 100 elever). Tvärtemot vad man skulle förvänta ser det ut som om högre lärartäthet också innebär lägre resultat. Ingenting tyder visserligen på att sambandet skulle vara linjärt, men jag har ändå för enkelhetens skull lagt in en linje (linjär regression). Korrelationskoefficienten R är inte speciellt hög, men med 42 datapunkter kan vi avfärda nollhypotesen utifrån 1%-kriteriet, eller med andra ord: sannolikheten för att punkterna skulle ligga så här av en ren slump utan något samband mellan lärartäthet och betygsresultat är mindre än 1%. Om inte problemet var så allvarligt skulle man kunna skämta och säga att högsta tänkbara resultat på 303 betygspoäng uppnås om man plockar bort samtliga lärare från skolorna (linjen skär y-axeln) och att vid en lärartäthet på 28 lärare per 100 elever blir resultatet 0 i betygspoäng (linjen skär x-axeln). Figuren visar dock endast på ett samband, och säger ingenting om vad som orsakar vad. En trolig förklaring är att skolor med dåliga resultat tilldelas fler lärare. Detta har tydligen inte löst problemet och huruvida det i någon mån har förbättrat situationen kan inte avläsas ur grafen.

Figur 2 visar betygsresultat mot hur stor del av lärarna som har behörighet. Här ser vi att ju större andel av lärarna som saknar behörighet, ju högre betygsresultat. Förklaringen är förmodligen densamma; i skolor med låga resultat är man kanske nogare med att anställa lärare med formell behörighet, och igen har man inte kommit tillrätta med problemet, åtminstone inte full ut.

Figur 3 visar betygsresultat mot andelen av elever med utländsk bakgrund. (varierar mellan 9 och 96%). Två av de skolor som jag tidigare använt mig av saknade uppgift om antal elever med utländsk bakgrund, därför innehåller denna figur endast 40 punkter. Sambandet är tydligare här än för de två tidigare figurerna. I alla tre fallen gäller att det är mindre än 1% sannolikhet för att datapunkterna ligger som de ligger av en ren slump. Utifrån statistiken kan man dessutom utläsa ett samband mellan lärartäthet och andel elever med utländsk bakgrund (figur 4). Det framgår inte av siffrorna om eller hur mycket hemspråkslärare bidrar till lärartätheten, men man kan definitivt säga att en hög lärartäthet på en skola inte är någon kvalitetsstämpel. Den som letar efter en skola med goda betygsresultat bör snarare se sig om efter en skola med få lärare, liten andel behöriga lärare och en liten andel elever med utländsk bakgrund. Mer direkt statistik visar att det genomsnittliga meritvärdet för svenska elever i Malmös skolor ligger på 220, medans det är 195 för svenskfödda med utländsk bakgrund och 169 för utlandsfödda.

Skolans nedgång beror på demografiska förändringar

De data vi har från Malmö kommun tyder alltså på att svenska skolan har sänkts av den med internationella och historiska mått mätt mycket stora invandring vi har haft i Sverige de senaste två decennierna. Ser då ingen vad som sker? Jodå, inom yrkeskåren är man väl medveten om problemet. Tex så anförs i ett examensarbete från Malmö Högskola från år 2006 att ”Undervisningsgrupper med få eller inga invandrarelever” som en av flera orsaker till varför elever i finlandsvenska skolor presterar bättre än elever i svenska skolor i matematik. Resultaten från de finsk-språkiga skolorna i Finland lär dock vara ännu bättre och i Pedagogiska Magasinet kan man läsa att en av orsakerna till de finska skolornas överlägsenhet är att Finland har en betydligt mindre invandrarbefolkning. För de nordiska länderna gäller enligt artikeln att ju färre invandrare – ju bättre skolor. ”Shame on us” utbrister en av de finska lärarna i ett rus av självdestruktivitet. Andra orsaker till de finska och finlandssvenska skolornas styrka är den respekt som såväl elever som föräldrar visar lärarna och att skolan är mer disciplinerad och kunskapsinriktad, medans man i den svenska skolan i allt högre grad lägger tonvikten på att ingjuta rätt värdegrund hos eleverna.

Svenska skolans nedgång beror med andra ord på en kraftigt överdimensionerad invandring i kombination med 68-vänsterns flum-reformer. Ändå brukar man i den politiska och mediala debatten hellre fokusera på något annat som tex bristande lärarkompetens. I den mån man talar om invandrarelevers bristfälliga skolresultat brukar felet alltid skyllas på otillräcklig integration eller någon annan brist i samhället.

Politiska skiljelinjer

Sveriges regeringspartier och den röd-gröna oppositionen ser olika på hur lösningen ser ut, vilket framkom under en partiledardebatt 2010 (Sverigedemokraterna fick inte vara med). De rödgröna menar att en viktig del av lösningen är att vi får fler lärare i skolorna och vill avsätta medel till detta ändamål, medan regeringspartierna vill satsa på fortbildning av lärare, dvs höja kompetensen inom lärarkåren. Båda förslagen, hur olika de än är, har det gemensamt att de ser lärarnas prestationer som den svaga länken i dagens skola. Varken högre lärartäthet eller andel behöriga lärare har dock löst problemet i Malmö kommun.

Hur ser framtiden ut?

Den svenska statliga grundskolan som var gemensam för i stort sett hela svenska folket (privatskolor var tidigare sällsynta) var något av det socialdemokratiska folkhemmets flaggskepp. Tyvärr kan systemet inte upprätthållas med den invandringspolitik Sverige nu har. Det finns egentligen bara 2 lösningar på problemet. Den ena är att dela upp skolsystemet i olika svårighetsnivåer och den andra lösningen är att sänka nivån på undervisningen så att alla elever kan följa med. I praktiken har man slagit in på båda vägarna samtidigt. Kommunaliseringen och decentraliseringen av skolorna i kombination med det växande antalet friskolor har gjort att alla Sveriges elever inte längre får gå i likvärdiga skolor. Läroböcker och graden av läxläsning till exempel varierar mellan skolorna, och utbildningsminister Jan Björklund har börjat prata om elitskolor. Samtidigt sänks ambitionsnivåerna generellt. Svenska elever bedöms ligga 1 år efter de finlandssvenska eleverna i utvecklingen.

Hos en del debattörer, främst på vänsterkanten är skolans kollaps inget som helst problem. Således känner sig den tongivande socialdemokratiska debattören Göran Greider på Newsmill nöjd med skolelevernas sjunkande resultat i matematik, och har dessutom på SVT debatt framfört åsikten att ”Bildning är ett borgerligt påfund”. Göran Greider avslutar sitt debattinlägg med orden:

“Begreppet bildning drar slutligen också upp synnerligen tråkiga skiljelinjer mellan människa och djur. Men jag menar ju att min hund är oerhört kunnig och kan lösa problem som jag inte ens förstår finns.
Bildning? Nej. Nyfikenhet och kritiskt tänkande? Ja! Mitt ideal är inte den bildade människan, utan den lekande människan – homo ludens.”

Läxfria skolor och mer genuspedagogik föreslås på vänsterpartiets hemsida. Intressant i sammanhanget är att Vänsterpartiet förra partiledare Lars Ohly förespråkade läxfria kommunala skolor samtidigt som han skickade sina egna barn till privatskola. Kommentar överflödig.

Olika invandrargrupper presterar olika

De flesta av de asylsökande som strömmar in i Sverige kommer från länder som enligt Lynn och Vanhanen har en genomsnittligt lägre intelligenskvot än den svenska befolkningen. Frågan är oerhört känslig och tabubelagd eftersom genomsnittliga gruppskillnader kan och har använts till att döma ut och diskriminera mot individer. Jag vill därför understryka att hög och lågpresterande individer finns hos alla folkgrupper och att det endast rör sig om genomsnittliga skillnader. Högt begåvade individer finns också inom grupper med ett lägre genomsnitt. De genomsnittliga skillnader som finns mellan olika nationaliteter och folkgrupper kan och får därför inte användas till att förutse hur en individ kommer att prestera. Icke desto mindre kan man förvänta sig att ett större antal individer som kommer från en genomsnittligt lågpresterande grupp (förutsatt att det är fråga om ett representativt urval) också har ett lågpresterande genomsnitt. Och vice versa.

När DDR upplöstes stannade många vietnamesiska gästarbetare kvar i det som nu blev en del av Förbundsrepubliken. I DDR levde de isolerade i baracker och förbjöds att skaffa barn (gravida gästarbetare fick välja mellan abort eller utvisning). Efter återföreningen blev de i egenskap av både utomeuropeiska invandrare och symboler för Östtysklands påtvingade medlemskap i östblocket hatsymboler för den tyska extremhögern. De barn som de därefter började föda har trots segregering och utanförskap faktiskt lyckats bättre i den tyska skolan än de tyska eleverna. Lynn och Vanhanen klassificerar Vietnam som ett land med hög genomsnittlig intelligenskvot, jämförbart med Europa. Kanske beror skillnader i elevresultat till stor del på eleverna själva, och inte enbart på migrationen som sådan, lärarnas kvalifikationer eller på brister i det västerländska samhället.

Lärandets lov (Berthold Brecht)

Lär dig det enklaste! Gör det
nu, ty nu är stunden här
det är aldrig för sent!
Lär dig ditt ABC, det är inte nog, men
lär det! Ingen får hejda dig, börja
nu! Allting bör du veta!
Du skall ta ledning och makten!

Lär dig, du som är arbetslös!
Lär dig, du som är fängslad!
Lär dig, kvinna i köket!
Lär dig sextioårige!
Du skall ta ledning och makten!

Skynda till skolan, du som hemlös är!
Öka din kunskap, du som fryser!
Du som är hungrig, grip efter boken:
den är ett vapen.
Du skall ta ledning och makten!

Var inte rädd för att fråga, kamrat!
Låt ingen lura dig
se efter själv!
Vad du inte själv vet
vet du ej.
Granska din räkning.
Du skall ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra,
fråga: hur kom den hit?
Du skall ta ledning och makten.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Alf
Alf
8 years ago

Du säger det som inte får sägas i politiskt korrekta medier tex SVT och SR, nml att stora grupper av invandrarbarn som inte kan språket och troligen har liten studievana är en del av de allt sämre resultaten i skolan. Men när det gäller jfr i Piza är detta nog av mindre betydelse eftersom många länder har samma problem.

trackback

[…] (Snaphanen 7/11-2012)   Share this:TwitterFacebookGillaGillaBe the first to like this. Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna behöriga lärare, betyg, invandrare, lärartäthet, resultat, svenska skolan, utländsk bakgrund. Bokmärk permalänken. ← Tankesmedjan friat av Granskningsnämnden […]

Sandra
Sandra
9 years ago

Detta med statistik över skolornas allt sämre resultat:
Så bra skrivet .Denna text borde spridas på Facebook,de som har detta. Det borde spridas som flygblad,stoppas i brevlådor, läggas in i Metro tidningarna som finns på svenska bussar och tåg.

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Man kommer jo til at tænke på Area 51 😀 Nu kan de “illegale” aliens så ligefrem vælte ind i USA helt uhindret Stat nummer 51 kan være på vej i USA Af Stine Kjærside Onsdag den 7. november 2012, 12:15 http://www.bt.dk/udland/stat-nummer-51-kan-vaere-paa-vej-i-usa Det amerikanske flag med de karakteristiske stjerner og striber skal måske fornys. I hvert fald er der måske en ny stat på vej i USA Puerto Rico, der nu er en caribisk nation, har flere gange været ved stemmeurnerne for at stemme om, hvorvidt de skal være selvstændige eller en del af USA. Nu har 62% [!!!] af… Read more »

JensH
JensH
9 years ago

NATO’s genralsekretær Anders Fogh Rasmussen var på Svensk TV i går aftes, og det har givet Mrutyuanjai Mishra
anledning til et indlæg på sin JP.dk blog:

“I tilfælde af en islamisk invasion kan Sverige ikke regne med NATO”

http://blogs.jp.dk/braendpunkt/2012/11/07/i-tilf%c3%a6lde-af-en-islamisk-invasion-kan-sverige-ikke-regne-med-nato/

Nu ville jeg så mene, at adskellige af NATO-landene så rigeligt kan få brug for deres tropper i hjemlandet, så hele denne debat er vel egentligt lidt omsonst, eller hur??

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago
Reply to  JensH

Ha, rart at vide hvor vi står, men nu er Sverige jo heller ikke OFFICIELT medlem af NATO – endnu 😉

JensH
JensH
9 years ago
Reply to  Bjovulf

Nej, Sverige er ikke medlem af NATO, og skal heller ikke være det. Vi har rigeligt med en islamisk stat (Tykiet) i vores forsvars-alliance!!!

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago

Formand om aflyst jul: Det er trist http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1860011.ece Ja til Eid – nej til jul: Ærgerligt at man ikke vil give penge til juletræ, men demokratiet har talt, siger beboerformand 11:35, 07. nov 2012 | Christina Ehrenskjöld Bestyrelsesformand Karin Leegaard Hansen er rystet over beslutningen om, at beboerne i Egedalsvænge i Kokkedal ikke kommer til at nyde synet af et juletræ i december. Juletræet er stemt ned af afdelingsbestyrelsen, som har et lille muslimske flertal. – Jeg er meget ked af det. Jeg er så ked af, at det her kan gå ind at ødelægge vores ry, siger kvinden, som… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago
Reply to  Bjovulf

Fem muslimer aflyser dansk julehygge http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1859784.ece Bestyrelse i boligforening vil ikke betale for juletræ. Brugte ti gange det samme beløb på Eid-fest [!!!] 05:13, 07. nov 2012 | Rene Simmel Boligområdet Egedalsvænge i Kokkedal får intet juletræ med lys i år. Et lille muslimsk flertal i afdelingsbestyrelsen har afvist at bruge penge på juletræet få dage efter en stor Eid-fest. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. I årtier har boligområdet Egedalsvænge i Kokkedal haft et juletræ med lys midt i bebyggelsen i hele december måned. Det har været julehygge betalt af afdelingsbestyrelsen, men sådan bliver det ikke i år. Et lille… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago
Reply to  Bjovulf

😀

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago
Reply to  Bjovulf

Wow, en konservativ ( ~ moderat), der ghm. vover at være konservativ og ikke bare lefle løs ( (fjäska) for muslimerne, som man ellers har fået for vane i det parti gennem de senere år? Nu står verden sgu da snart ikke længere 😉 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/11/07/120953.htm Konservativ MF’er raser mod muslimer i sag om juletræ Skrevet af: Kristoffer Pinholt Historien om det muslimske flertal i bestyrelsen for boligområdet Egedalsvænge i Kokkedal har nu nået et landspolitisk niveau. Den konservative indfødsretsordfører Tom Behnke raser mod det flertal i bestyrelsen, som har afvist at bruge 5.000-7.000 kroner på et juletræ med lys. Samme… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
9 years ago
Reply to  Bjovulf

Surprise, surprise 😉

Elbæk om muslimsk nedstemning af juletræ: Naturligt traditioner udvikler sig

http://www.bt.dk/danmark/elbaek-om-muslimsk-nedstemning-af-juletrae-naturligt-traditioner-udvikler-sig

Af Jakob Flarup
Onsdag den 7. november 2012, 15:06

Kulturminister Uffe Elbæk (R) afviste for lidt siden i en spørgetime i folketingssalen at gå ind i sagen om en boligforening, hvor et muslimsk flertal i afdelingsbestyrelsen har stemt imod at bruge penge på det traditionsrige juletræ.

….

Prudentius
9 years ago
Reply to  Bjovulf

Minister Uffe Elbæk: “Jeg vil bare sige at traditioner jo hele tiden er til debat og til forhandling. Det er det i det her lokale og på alle niveauer i det danske samfund. Heldigvis. Og det vil sige traditioner udvikler sig…” Hvilken ussel løgner! Kan man finde et bedre udtryk for multikulturalisternes totale nihilisme og elendige fejhed end denne smøre af stinkende opgylp. Vi ved så udmærket godt at det KUN er vores kultur, vores normer, vores traditioner der er til debat og KUN vores eksistens der er til forhandling. Uffe Elbæk skal ikke bare et nano-sekund nyde noget som… Read more »

Prudentius
9 years ago
Reply to  Bjovulf

“Surprise, surprise”

Og så er det (alligevel selvfølgelig) lige efter den store multikulti-håndbog i stadigt tiltagende nederdrægtigheder.

Breida Blikk
Breida Blikk
9 years ago

God artikkel. Hvis man sammenlikner situasjonen med andre land, og Sverige naa er daarligst, er det foruroligende, gitt at ogsaa norsk skole er synkende i kvalitet…

Bo
Bo
9 years ago

När jag gjorde “lumpen” , var det John Kennedy och Nordamerika jag hade i själen, inte det förvridna och vänstervridna nutida Sverige, som överger alla västerländska ideal.

Tänk om någon kom från Amerika och sade: Jag är Berlinare !

Jag är Berlinare, är det några fler ?

Bo
Bo
9 years ago

Jag har sett devalveringen. I Svenska skolsystemet, har en uppflyttning skett, med 1,5 eller 2 årskurser.

Personer som förr underpresterade, alltså två eller lägre i en skala av 1..5, får nu “VG” dvs. väl godkänt.

Jag måste få länka till Mr. Kennedy, för jag älskar honom. Han blev mördad för att han förstod elakheten, baktanken och konspiratoinen som han talar om i videon, skjuten i huvudet senare. Han räddade mig från att dö i atomkriget.

Han är ett helgon.

Mr. Kennedy: http://www.youtube.com/watch?v=xhZk8ronces

Lars
Lars
9 years ago

Intressant artikel! I politiskt korrekta kretsar är invandringens påverkan officiellt inte någon förklaring till sjunkande skolresultat. Se exempelvis här: http://ekonomistas.se/2012/06/13/invandring-och-skolresultat/ Till viss del stämmer nog dessa iaktagelser eftersom invandrareleverna än så länge inte är så många att de kan påverka landets totala resultat i någon större utsträckning. Samtidigt påverkar invandringen samhället negativt på många sätt vilket säkert avspeglas i skolan. Även de svenska studenterna påverkas nog negativt om andelen invandrare är hög i klassen. En annan intressant undersökning är gjord av Tino Sanandaji där han undersöker skolresultatet mellan olika länder och olika etniska grupper. http://www.newgeography.com/content/001955-the-amazing-truth-about-pisa-scores-usa-beats-western-europe-ties-with-asia Där konstaterar han att det… Read more »

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
9 years ago

Utmärkt analys och bra att få svart på vitt vad man förstås ändå redan vet. Men det riktigt alarmerande för Sveriges del är att dessa skillnader i prestation knappast kommer att försvinna i kommande generationer. I USA förblir IQ-gapet mellan den vita och den färgade befolkningen 15 enheter, samma som när man började med IQ-mätningar för snart 100 år sedan. Och precis som man nu försöker i Sverige, har man gjort i USA: Olika program och insatser i de “underprivilegierades” skolor, och effekten har helt uteblivit. Vi kommer också, precis som i USA, att få se alltmera av olika kvoteringsprogram,… Read more »

Mittiprick
Mittiprick
9 years ago

Ett stort tack till Kjell Håkansson.

21
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x