22
feb
Seneste opdatering: 22/2-13 kl. 1929
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Den kun 19-årige Gabriel Fauré i 1863. Racines oversættelse af Consors paterni luminis (340-397).

Anti­ra­sis­tisk Sen­ter ljuger och förfalskar

Af JULIA CAESAR

Anti­ra­sis­tisk Sen­ter går i Aften­pos­ten den 19 februari till våld­samt angrepp mot nätsa­j­ten Human Rights Ser­vice och mig. Den debatt­nivå som ARS väl­jer att lägga sig på är upp­se­ende­väckande låg, till och med mätt med svenska mått. ARS lju­ger och använ­der mig som slag­trä för att strypa norsk debatt. De läser mina tex­ter som fan läser bibeln, rycker loss några god­tyck­ligt valda ord ur de långt över ett­hundra kröni­kor som jag har skri­vit, för­vans­kar dem, klip­per och klist­rar och påstår att det är “citat”. Inga medel är för lumpna, inga meto­der för skam­liga. ARS upp­ger inte i något fall käl­lan till sina “citat”. Där­för är jag hän­vi­sad till att gissa vad de syf­tar på.

Fel­a­k­tigt påstå­ende 1:

“Cæsar hev­det at afri­ka­nere gene­relt er psy­kisk utvik­lings­hem­mede, og dess­uten – i lik­het med ara­bere – pre­get av innavl.”

Det har jag ald­rig påstått. I krö­ni­kan “Befolk­nings­ut­by­tet” den 24 sep­tem­ber 2011 redogör jag för forsk­nings­re­sul­tat om genom­snitt­lig IQ i en lång rad län­der. Vär­dena är genom­snitt­liga, vil­ket inn­e­bär att många indi­vi­der lig­ger högre än genom­snit­tet. Det låt­sas ARS inte om. De låt­sas inte hel­ler om att grän­sen för utveck­lings­stör­ning vid IQ 70 är en offi­ci­ellt veder­ta­gen gräns, utan försö­ker få det att fram­stå som någon­ting jag har hittat på för att jag är “rasist”.

Det är veten­skap­ligt bevi­sat att tra­ditio­nen med kusinäk­ten­skap i många län­der i Mel­lanös­tern och Afrika resul­te­rar i en för­höjd fre­kvens död­födda och funk­tion­shind­rade barn. Om föräldrarna bär på sjuk­doms­ge­ner kan bar­nen ärva dem i dub­bel upp­sätt­ning när föräldrarna är nära släkt. Det är ett växande pro­blem i alla län­der som invand­rare med släkt­gifte­s­tra­dition flyt­tar till. På danska spec­ial­sko­lor för utveck­lings­störda barn domi­ne­rar redan barn från invand­rar­fa­mil­jer. I den pakis­tanska kolo­nin i Stor­bri­tan­nien föds varje år 700 miss­bil­dade barn där föräldrarna är kusi­ner. Detta skrev jag om i krö­ni­kan “Ekon från forn­ti­den del 2″ den 29 januari 2012.

Helse­di­rek­to­ra­tet har gett ut en bro­schyr som var­nar för ris­kerna med släk­täk­ten­skap medan den svenska mot­sva­rig­he­ten, social­sty­rel­sen, tiger av rädsla för att ankla­gas för “rasism”. Anser ARS att dessa fakta ska undan­hål­las allmänheten?

Fel­a­k­tigt påstå­ende 2:

“Kro­nik­ken var illust­rert med et klas­sisk frem­med­fiendt­lig bilde av den typen man ville for­vente å finne på rent inn­vand­rings­fiendt­lige sider, med en kari­ke­ring av innvandrerbarn.”

Jag vet inte vad ARS syf­tar på utan är hän­vi­sad till att gissa. Krö­ni­kan “I Låt­sas­lan­det”, en satir pub­li­ce­rad den 26 mars 2011 illust­re­ras bland annat av en bild på Astrid Lind­grens sago­fi­gu­rer Emil i Lönne­berga och hans sys­ter Ida. Klas­siskt främ­lings­fi­ent­ligt, ARS?

Fel­a­k­tigt påstå­ende 3:

“HRS fulgte opp med å pub­li­sere et nytt inn­legg av Julia Cæsar. Hun gir føl­gende beskri­velse av Sve­rige: «Et land der grup­per av inn­vand­rere hug­ger hver­andre i stru­pen og vil hver­and­res død.”“Slik omta­les Sve­ri­ges innvandrere.”

Det är lögn. För att uppnå sitt syfte för­fals­kar ARS grovt det jag har skri­vit. I krö­ni­kan “Djun­gel­trum­mans talan” den 18 novem­ber 2012 beskri­ver jag den til­l­ta­gande pola­ri­se­rin­gen i Sve­rige, hur “alli­ans­re­ge­rin­gen för­vand­lat Sve­rige till ett splitt­rat land som bit för bit fal­ler isär inför våra ögon. Ett land där grup­per av invå­nare hug­ger varandra i stru­pen och vill varand­ras död.”

ARS har bytt ut ordet invå­nare (inha­bi­tant) mot invand­rare (immi­grant). Det är en viss skillnad.

Vad gäl­ler svensk poli­tik och Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter bör kanske ARS med hän­syn tagen till sin kom­pe­tens­nivå iaktta en viss för­sik­tig­het med att kri­ti­sera omdö­men från oss som bor och lever i Sverige.

ARS lög­ner och attacken mot HRS och mig vitt­nar om djup­gå­ende despe­ra­tion och brist på sakar­gu­ment. I drygt ett och ett halvt år har “anti­ra­sis­tiska” orga­ni­sa­tio­ner som ARS sugit ut det yttersta av Brei­vikka­ra­mel­len. Nu bör­jar sma­ken bli fadd. I brist på verk­lig rasism lju­ger man, insi­nue­rar och mis­stänk­lig­gör seriösa skri­ben­ter. ARS ytt­rar sig tvärsä­kert om svenska för­hål­lan­den som man uppen­bar­li­gen inte kän­ner och försö­ker med de här meto­derna legi­ti­mera sin forts­atta exis­tens och forts­atta statsbidrag.

Det är uto­mor­dent­ligt rut­tet och mycket illa­vars­lande för den norska debatten.

Af Julia Caesar

jour­na­list och krö­nikör på Snaphanen

Bak­g­run­den, för de läsare av Aften­pos­ten som inte vet: Jag är jour­na­list, verk­sam i svenska media sedan flera decen­nier. Sedan tre år til­l­baka skri­ver jag sön­dags­kröni­kor på den danska blog­gen Snap­ha­nen. HRS har mitt till­stånd att pub­li­cera kröni­kor som de tror kan ha intresse för norska läsare. Det svenska debatt­kli­ma­tet är hårt och pola­ri­se­rat, och jag måste skydda mig själv och mina barn. Det är anled­nin­gen till att jag skri­ver under pseudonym.

Red.: Til ori­en­te­ring for­søkte Julia Caesar å få inn replikk i Aften­pos­ten, men debatt­re­dak­tør Erik Tor­nes krevde at hun måtte avsløre sin iden­ti­tet, i det minste sin mobil. Det kunne Caesar ikke gå med på, da hun er nøje med å beskytte sin iden­ti­tet. Ikke helt uten grunn slik debatt­kli­maet er i Sve­rige. Tor­nes anførte at Afte­pos­ten ikke pub­li­se­rer ano­nyme inn­legg. Det stem­mer ikke. Avi­sen har flere gan­ger pub­li­sert sogar kro­nik­ker av ano­nyme skri­ben­ter, tyde­lig­vis i saker som Aften­pos­ten mener er vik­tige. Når man avslår å pub­li­sere Caesar sier man at hen­nes rett til til­svar ikke er vik­tig. Det er presse­etisk høyst tvil­somt etter det flen­gende angre­pet på HRS.

Hans Rustad

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
HH
HH
9 years ago

Tack steen! Där kom det. Det är alltid bra att gräva om i historien så att vi inte glömmer den.

HH
HH
9 years ago

Som jag läst någonstans: namnet Afrika har romersk bakgrund. På denn enorma kontinent levde ett folk som kallades afrís och därav skulle namnet Afrika kommit. Att det sen finns en lång förtidshistoria med bl a egyptisk hegemoni kanske är för rasistiskt för att skrivas här, eller?

Utlandssvensk
Utlandssvensk
9 years ago

Julia, Det är nog inte så märkligt att de norska “antirasisterna” börjar bli desperata. De har varit många motgångar för dem de senaste åren: Avslöjande om bidragsfusk, slut på pengar till genusforskning, etc. Men den hitills största smällen kom nog nu: “Under sin tid som medlem i den antimuslimska organisationen Norwegian Defence League (NDL) radikaliserades Anders Behring Breivik i sitt tänkande. Bakom gruppen låg Norges motsvarighet till vänsterextrema Expo, SOS Rasisme” “Christian Høibø är mannen som år 2010 tog initiativet till att organisera den starkt antimuslimska gruppen. Vad de andra medlemmarna inte visste var att Høibø i själva verket var… Read more »

Isberg
Isberg
9 years ago
Reply to  Utlandssvensk
Poul Højlund
Poul Højlund
9 years ago

Artistes : Paavo Järvi (direction), Stephen Betteridge (chef de choeur), Eric Picard (violoncelle), Chen Reiss (soprano), Matthias Goerne (baryton), Orchestre de Paris, Choeur de l’Orchestre de Paris

Koncerten fortsætter med Requiem her: http://www.youtube.com/watch?v=4zSxuSlWVKM&list=PLFCCD2F3C484BF1FB

Sang den selv første gang i 1973, skal synge den igen-igen Langfredag i Odense. Glæder mig som et lille barn!

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x