17
apr
Seneste opdatering: 17/4-13 kl. 1745
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af HANS RUSTAD
pederAften­pos­ten både anmel­der og omta­ler Simen Sætres bok om Peder Nøst­vold Jen­sen som utkom­mer idag. Sætre beskri­ver ham som en “sky, høf­lig og vel­dig skik­ke­lig mann”. Ingunn Økland er skuf­fet når Sætre alle­rede i for­or­det skri­ver at “alt er for­and­ret ” etter at han fikk møte Fjord­man. Da skjedde en demystifikasjon.

Økland skri­ver at boken gjør det klart at Fjord­man var et feno­men som opp­sto i kjøl­van­net av 22/7. Hun er i tvil om inter­es­sen er beret­ti­get. Simen Sætre har ikke levert noe som er på høyde med det bil­det som ble skapt den gan­gen. Boken blir en slags nedtur.

Hvor­dan vel­ger så Aften­pos­ten å slå opp en bok som hver­ken brin­ger spe­si­elle nyhe­ter eller kom­mer Nøst­vold Jen­sen inn på livet? Ved å gå til­bake til den første ver­sjo­nen av Fjord­man, den karis­ma­tiske, mys­tiske blog­ge­ren som figu­rerte i mediene etter 22/7. Til tross for at bokens hoved­bud­skap er at denne myten ikke fin­nes. Den skyld­tes et sett av omsten­dig­he­ter, hvorav ano­ny­mi­te­ten var en vesent­lig del.

Aften­pos­ten slår Jen­sen opp på første­si­den, med bilde av en smi­lende Jen­sen og teks­ten: Fjord­man beta­les av høyre­eks­treme i USA.

Ingress:

Han var Anders Behring Brei­viks for­bilde. Nå dyr­kes Fjord­man av høyre­eks­treme som også finan­sie­rer ham.

Man for­ven­ter store avslø­rin­ger inne i avi­sen. Høyre­ek­estreme? Det må være folk med for­bin­del­ser til nyna­zis­tiske – av typen Wil­liam Pierce – eller andre hvite supremasis­t­grup­per. Men nei, det er Middle East Forum som får eti­ket­ten høyre­eks­trem. Middle East Forum er et aner­kjent sen­ter i USA, ledet av Daniel Pipes, som også er en aner­kjent Midtøsten-scholar. Pipes del­tar i debat­ter, skri­ver artik­ler i de store avi­sene. Han er sønn av den berømte Sovjet-historikeren Richard Pipes. Del av estab­lish­ment m.a.o. Men dette unn­la­ter selv­sagt Kaja Kors­vold og Aften­pos­ten å skrive. De later som de ikke vet det.

Ikke noe sted i det to siders inter­vjuet som Kors­vold har med Sætre nev­ner han “høyre­eks­treme”, selv om Kors­vold for­sø­ker så godt hun kan:

– Hvor eks­trem er han? Vil du kalle ham en sam­funns­fiende eller en fascist?

Kors­vold beteg­ner selv Middle East Forum som en kon­ser­va­tiv ame­ri­kansk tenke­tank. Men hvor­dan kan en kon­ser­va­tiv tenke­tank kal­les “høyreekstrem”?

Hvor­dan kan ordene skal­tes og val­tes med etter forgodtbefinnende?

Hvis man har en agenda. Hvis man har et behov for å utpeke poli­tiske fien­der. Fjord­man fyl­ler en slik rolle. Han kom sei­lende og norske medier kunne forme ham slik de ville ha ham. Han mis­tet kon­troll over hvem han var.

Nå snaut 2 år senere blir denne bru­ken enda tyde­li­gere. Man kan bruke den til å skape et dif­fust fiende­bilde, av å opp­rett­holde en reto­rikk som ikke gjør for­skjell på kon­ser­va­tiv og høyre­eks­trem. Slikt ska­per frykt, folk blir redde for å ytre seg. Hvilke menin­ger kan kva­li­fi­sere til å havne i samme gryte som Fjordman?

Det er det tyde­lige og enkle bud­ska­pet i Aften­pos­ten oppslag. De norske mediene har et under­lig­gende bud­skap og de drar i flokk.

124

Kon­ser­va­tiv – to versjoner

Igår var det Vårt Land som hen­tet frem Øyvind Strøm­men for å komme med noen insi­nua­sjo­ner om det nye tids­skrif­tet Essen­si­elt. Det er kal­ler seg også konservativt.

En gang et enkelt ord. Men nå er ikke ting enkle len­ger. Nå kan de bety to ting: noe uskyl­dig og noe far­lig. Og jo mer potent det far­lige gjø­res, jo red­dere blir de uskyldige.

Skal virk­nin­gen bestå må det far­lige hol­des i live.

Redak­tø­ren av Essen­si­elt, tid­li­gere VG-journalist, Mor­ten Aasbø er blant dem som for­sva­rer Israel og USA på en litt annen måte enn Erna Sol­berg. Han kom­men­te­rer f.eks anti­ame­ri­ka­nis­men i norske medier, som Ole L. Moen ga et godt eksem­pel på i dagens mor­gen­sen­ding på NRK, der han i en kom­men­tar til Bos­ton snak­ket om at ame­ri­ka­nere tror de er bedre enn andre, at de hadde vært hys­te­riske etter 9/11.

Ole L. Moen kan ser­vere anti­ame­ri­ka­nisme til fro­kos­ten og ingen leer et øyelokk. Og hvis noen gjør det er det ham det er noe galt med.

Da er han far­lig. Slik fun­ge­rer det norske selv­re­fe­re­rende, selvdefinerende,selvkontrollerende grepet. Det base­rer seg på en mas­siv over­makt og fortielse.

Men som Nick Cohen sa under fjor­årets Free­dom Forum: Der hvor det hev­des at det ikke fin­nes sen­sur, kan sen­su­ren være mest effektiv.

Ordet sen­sur er ikke mest dek­kende for den norske ver­sjo­nen. Den er mer sub­til, og base­rer seg på sosiale sank­sjo­ner. Som Bjørn Stærk skri­ver i sin siste bok: Nord­menn er gode på sosiale sanksjoner.

Asso­sia­sjo­ner

De som kon­trol­le­rer moderne masse­kom­mu­ni­ka­sjon benyt­ter disse til å bygge asso­sia­sjons­rek­ker: de opp­står som rim i folks hoder: ser de en ting ser de snart noe annet. Hører de nav­net Lars Hede­gaard, vet de at han hører hjemme i samme kort­stokk som Lars Vilks, eller Pamela Gel­ler, Robert Spen­cer, Bat Ye’or. Det kunne minne om en PK-utgave av George W. Bush kort­stokk over de mest etter­søkte i Sad­dams makt­py­ra­mide. Men denne er mer eks­klu­siv, den har et drag av under­grunn og mørke. Den spil­ler på popu­lær­kul­tu­rens sans for og drag­ning mot under­grun­nen. Men der popu­lær­kul­tu­ren mener den kan til­late seg å leke, blir disse stilt på vir­ke­lige anklagebenker.

Etter 22/7 fikk man en trumf: ABB som tro­ner som en demon i hel­vete og suger alle til seg.

Nå drev ABB selv med spill hvor han tok iden­ti­te­ter som den store dreperen.

Hvor­dan kan enkelt­men­nes­ker beskytte seg når det angri­pes fra så mange kan­ter? Fra ver­de­nen til World of War­craft og en sam­let norsk presse?

Der­for er opp­sla­get i dagens Aften­pos­ten ikke en til­fel­dig­het. Det er en bekref­telse på at man vil benytte enhver anled­ning til å holde disse demo­nene i live.

Det hjel­per ikke at avi­sen har lagt inn et lite for­be­hold i nettversjonen:

Ved en feil er det i en mindre andel av dagens papir­ut­gave av Aften­pos­ten brukt en mis­vi­sende tit­tel til denne saken. I tit­te­len gis det inn­trykk av at Peder Nøst­vold Jen­sen løn­nes av høyre­eks­treme. Dette er det ikke dek­ning for å hevde. Aften­pos­ten bekla­ger dette.

En feil? For­si­den på Aften­pos­ten opp­står ikke ved en feil. Det er i til­felle en poli­tisk feil­be­døm­ming, men det kan avi­sen aldri få seg til å inn­rømme. Noen kom på jobb og for­sto at man hadde gått for langt. Man hadde eks­po­nert agen­daen for tyde­lig. Slik sett er bekla­gel­sen interessant.

Jeg er kynisk nok til å tro at dette er situa­sjons­be­stemt. Det betyr slett ikke at Aften­pos­ten har kom­met på bedre tan­ker. Ved hver enestse kors­vei vil fris­tel­sen være der til å hive mer kull på det mørke bålet. Og kors­vei­ene opp­står hver gang noen begår for­fer­de­lige hand­lin­ger. Som Bos­ton. Her hører man det ras­les med len­kene. “Flest ter­ror­hand­lin­ger er begått av hjemme­av­lede siden 9/11.” Og da manes alle nav­nene frem. De står klar til bruk. Terry Jones og Lars Vilks. Dri­ver de ikke med det samme? Og kari­ka­tur­stri­den! Begynte det ikke med den? Du må ikke tro vi har glemt dere Flem­ming Rose og Kurt Wes­tergaard. Det trengs bare litt reak­ti­ve­ring. Det er mange i den sorte gryte.

Det som sti­ger frem er som bil­dene av Hie­ro­ny­mus Bosch og Pie­ter Brueg­hel d.e.: en kao­tisk dje­velsk ver­den hvor det ikke fin­nes fornuft.

Fra Document.no. Se også Fjordman-bashing: Han skrev 45 kapitler i Breiviks bog – Han betales af amerikanske højreekstremister
*******************************************************************

Jeg har talt de første ti artikler om Simen Sætres bog i dag. Man kan finde dem allesammen her. Bundskraberen er Dagbladets Jakten på Fjordmannen, men i Fjordman angrer på Utøya-uttalelser kommer bogens hovedperson selv til orde:

Jensen skriver i en epost til Dagbladet at han ikke har lest den endelige versjonen av boka.

– Jeg er travelt opptatt med å sluttføre min egen bok om Breivik-saken, «Witness to Madness», skriver han.

Han skriver at han har ulike følelser for boka.

I utgangspunktet synes jeg det er noe tull at man overhodet skal skrive biografi om en person som fremdeles er i 30-årene og ikke er blitt tredobbelt olympisk mester, verdensmester i sjakk eller har mottatt nobelprisen i fysikk. Jeg er imidlertid pragmatisk nok til å innse at dette kanskje var blitt uunngåelig nå, samt at jeg heller ikke kunne forby noen å skrive en slik bok. Det finnes verre folk enn Simen Sætre som kunne ha skrevet den, skriver han.

– På den positive siden har Sætre vært noenlunde respektfull overfor meg og min familie. Han har dessuten vært åpen for en del innspill og kommentarer fra meg og lot meg få lese enkelte deler av en tidlig versjon av boka. Dette er hyggelig og hovedgrunnen til at jeg under sterk tvil til slutt gikk med på å møte ham. – På den negative siden synes jeg aldri han forstod bakgrunnen for hvorfor jeg skriver, noe han også selv innrømmet. Jeg er dessuten irritert over at Sætre og forlaget publiserer et såkalt intervju som jeg ikke har sitatgodkjent og ikke mener er en korrekt gjengivelse av det vi snakket om.

På spørsmål om det er noe han angrer på, svarer Jensen:

– Jeg angrer ikke på noe jeg skrev før 2011 om EU, masseinnvandring, multikulturalisme eller islam ettersom trusselen blant annet islam representerer mot vår sivilisasjon er høyst reell. Man skal ikke angre på å si noe som er korrekt. I den grad jeg angrer på noe som helst måtte det være et par kommentarer jeg publiserte på nettet den 22. juli 2011, mens de fleste av oss trodde jihadistiske terrorister stod bak bilbomben i Oslo sentrum og knapt noen skjønte hvor uhyrlige handlinger som ble begått på Utøya.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Breidablikk
Breidablikk
9 years ago

Ja, direkte æreskrenkende. Men også banalt og fordummende. Den norske debatten er sterkt polarisert. Enten-eller. Jeg er norsk men betrakter det hele fra bosted i utlandet, og det hele framstår merkverdig, selsomt. Og den dannede leser fortviles jo over at også “seriøse” aviser ikke gjør jobben sin, eksempelvis ved å innføre mer differensiert vokabular og stille kritiske spørsmål. Er det noen som overhodet har stilt spørsmålene: hvorfor leser Breivik akkurat Fjordman? Hva slags funksjon har Breiviks tekst – og Fjordmansitatene i den – i en terrorists mentale forbredelser og rettferdiggjøring av sin gjerning. Bare et minimum av kjennskap til tekster… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
9 years ago

Mange takk. Dette var så grovt at jeg måtte ta til motmæle. For redelighets skyld: jeg har selv – med mange forbehold – lansert en teori om årsakene til at nettopp Fjordman ble lest og mottatt av Breivik. Jeg gjorde det i en viss lengde på Document.no, og innleggene er tilgjengelig på min profil hvis interesse. http://disqus.com/Breidablikk/ Argumentet kort: jeg tror Breivik er drevet av en type terroristisk tankegang som man man kan karakterisere som deterministisk og “profetisk”, eller samlet “profetisk determinisme”. Historiens gang beveges tilnermesesvis lovmessig, iallfall regelmessig. Gitt en viss mengde faktorer vil utfallet komme automatisk. Terrorhandlingen vil… Read more »

Vidar
Vidar
9 years ago
Reply to  steen

Steen,

Før du fortsetter din sjikane av meg med anklager om injurier og æreskrenkelse, som jeg allerede har besvart på Twitter, vil jeg gjerne løfte frem to andre sitater fra samme artikkel i Sunnmørsposten, som Breidablikk opprinnelig kommenterte.
http://www.smp.no/kultur/litteratur/article7407963.ece

– “Fjordman skal ikke klistres til Breiviks handlinger, selv om de to deler holdninger.”

– “Derfor er han interessant, uavhengig av 22. juli.”

Like fullt klarer du altså å fremstille det som om jeg forsøker å klistre Fjordman til Breiviks handliger og terroren 22. juli!?

Hilsen Vidar

Breidablikk
Breidablikk
9 years ago
Reply to  Vidar

Vidar, min egen kritikk ovenfor (opptinnelig tenkt for Sunnmørsposten) var først og fremst rettet mot Strømmen. Din diskusjon med Steen kan jeg ikke kommentere, da jeg mangler forhistorien. Jeg registrerer også at du prøver å differensieren mellom Breivik og Fjordman. Det er spørsmål likevel om du lykkes, når du skriver at de deler “holdninger”. Mulig at du presiserer hva dette betyr langt mer presisjon andre steder. Men slik som det framkommer i dine egne sitater over, at de to “deler holdninger”, det er likevel å suggerere en for tett forbindelse mellom de to, sett fra mitt ståsted. Jeg hilser din… Read more »

Vidar
Vidar
9 years ago
Reply to  Vidar

Breidablikk, Takk for hyggelig og klar kommentar. Vi er nok ikke så uenige i synet på Fjordman som du kanskje tror – selv om vi sikkert er uenige om mye og mangt. Ta en titt på mitt kapittel i den omtalte boka om Høyreekstremisme hvor jeg skriver om “Fjordmans radikalisering”. Her tar jeg også for meg i detalj hvordan Breivik faktisk siterte og (mis)brukte Fjordmans tekster. Samtidig gjør jeg det klinkende klart at Fjordman på ingen måte – verken juridisk elle rmoralsk – kan holdes ansvarlig for Breiviks handlinger. Når jeg skriver at de “deler samme holdninger”, så handler det… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
9 years ago
Reply to  Vidar

Mange takk for et informativt og oppklarende svar. Jeg har lite å tilføye, også fordi jeg har lest meget mindre av Fjormann en du har gjort og ikke din bok, og blir dermed en for dårlig kvalifisert samtalepartner. Vi får fortsette diskusjonen når jeg har fått anskaffet din bok. Det kan dog kanskje for deg være interessant å vite hvordan jeg kommer fram til tilsynelatende samme konklusjoner som deg. Jeg selv er universitetsutdannet, teolog, filosof og filolog. Det politiske ståsted spiller forøvrig her ingen rolle. Det gjelder å være intellektuelt på høyden, og redelig. Og for å problematisere tradisjonelle politiske… Read more »

Breidablikk
Breidablikk
9 years ago

Sunnmørsposten hadde artikkel om Fjordmansboken. Mitt leserinnlegg der ble slettet. Jeg bringer det derfor her: Artikkelen: http://www.smp.no/kultur/litteratur/article7407963.ece Leserinnlegget: Hadde Fjordmann hatt “riktige” meninger for de hadde han ikke blitt stemplet “ekstremist”, men “engasjert”. Videre kan man jo ikke anklage Fjordmann på grunn av den bruk og misbruk Breivik gjør av ham, akkurat som Breiviks forkastelige handlinger ikke betyr at enhver tanke i Breiviks hode er sinnsyk. Har Fjordman og Breivik samme holdninger? Hvis man tenker etter, er det en helt ufattelig sterk påstand. En måte å likevel klistre Fjordman til Breivik og terroren – fordi, jeg antar, “holdninger fører til… Read more »

Anonymous
Anonymous
9 years ago

Sunnmørsposten hadde artikkel om Fjordmanboken. Jeg skrev et langt leserinnlegg som ble slettet. Jeg bringer det derfor her. Artikkelen: http://www.smp.no/kultur/litteratur/article7407963.ece Leserinnlegget: Hadde Fjordmann hatt “riktige” meninger for de hadde han ikke blitt stemplet “ekstremist”, men “engasjert”. Videre kan man jo ikke anklage Fjordmann på grunn av den bruk og misbruk Breivik gjør av ham, akkurat som Breiviks forkastelige handlinger ikke betyr at enhver tanke i Breiviks hode er sinnsyk. Har Fjordman og Breivik samme holdninger? Hvis man tenker etter, er det en helt ufattelig sterk påstand. En måte å likevel klistre Fjordman til Breivik og terroren – fordi, jeg antar,… Read more »

Santor
Santor
9 years ago

Heldigvis bliver man ikke nødt til at købe bogen. Dem der kan huske kommentarsporet fra Urias-posten d. 9. Dec 2012 har allerede fået plottet leveret af en vis “Tom”.

I øvrigt en af de mest grinagtige udvekslinger af kommentarer længe 🙂

http://www.uriasposten.net/archives/43114

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x