10
dec
Seneste opdatering: 10/12-13 kl. 1657
53 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Et folk uden religion står i den yderste dødsfare. (Vilhelm Grønbech –historiker.)

af Kurt Rosenstrøm

humanismens_elendighed-kurt_rosenstrom-23885683-924754364-frntlSom den danske religionshistoriker Vilhelm Grønbech ( 1873-1948) udtrykker det i sit omfattende kulturopgør, så opfatter det moderne menneske ikke længere religionen som ånden i samfundet, troen styrer ikke virkelighedsopfattelsen. Men som Grønbech også slår fast med syvtommersøm, er denne udvikling en katastrofe for kulturen, for et folk uden religion står i den yderste dødsfare.

For at starte med begyndelsen, så er det ingen sensationel nyhed, at med multikulturens udbredelse og EU,s indblanding i medlemsstaterne indre anliggender, er Nationalstaten ikke så populær, som den har været. Det er således en udbredt tanke, at det selvfølgelig er meget godt at kende sin historie, men i den moderne verden hvor alle kulturer er lige gode, og nye mennesker fra andre kulturer indvandrer til Danmark, må vi tilpasse os de nye værdier og blive multikulturel. Dermed passer det som fod i hose også med EU, der som bekendt arbejder på at få flere indvandrere ind i EU. Samtidig med at vi skal tilegne os den EU identitet, som de begejstrede EU tilhængere i sin tid plaprede op med, da danskerne i 1993 meldte sig ind i Den Europæiske Union.

Imidlertid var tankegangen en fiasko i 1993 og den er naturligvis dødfødt idag. Danskerne har ikke noget fælles med portugisere og grækere, som ikke har noget til fælles med tyskere og vice versa. Europæerne har kun demokratiet til fælles, og det skaber hverken identitet eller fællesskab. Kan mennesket derfor ikke identificere sig med de normer og værdier som ligger i traditionen, har det ingen rigtig identitetsbevidsthed, hvilket man godt kan svinge sig op til at sige faktisk er afgørende for meningen med tilværelsen. Nationalstaten er derfor en nødvendighed for at holde samfundet sammen og for at danskerne kan identificere sig som danskere og opføre sig ordentligt overfor hinanden.

Eller som Som Marie Krarup MF (DF) så præcist skriver i sin kronik Nationalstaten – et civilisationsfremskridt (Berlingske 4 december 2012)

”Der ligger en følelse af fællesskab og medlemskab i det nationale, fordi man deler sprog og kærlighed til den samme plet på Jorden. Den nationale loyalitet, der er vokset frem gennem mange århundreder, er gået forud for vores demokrati og er forudsætningen for vores samfundsopbygning.”

Eller som filosof og biolog Konrad Lorenz skærer ud i pap. (Bagsiden af spejlet). “Vi må forstå,” skriver Lorenz, “at et systematisk opgør med forfædrenes traditioner er ensbetydende med at undergrave sin egen identitet, en undergravelse der giver rodløshed.” Faktisk mener Lorenz, at et isoleret menneske slet ikke et menneske, da menneskeånden er et overindividuelt fænomen, bundet sammen af slægternes traditioner. Vi har således to fremragende forklaringer, der får sat kulturen og Nationalstaten ind i den begrebsramme, hvor den hører hjemme.

Men den form for tænkning er ikke noget der præger professor Christian Bjørnskov, der I en Kronik i Jyllandsposten (Religion blokerer for udvikling) 30.10.13) skriver:

” Fortalerne for religionens fortsatte betydning i Danmark har et forklaringsproblem”.

Det må nok siges at være en udtalelse, der vil noget. Men hvorfor mener Vilhelm Grønbech så, at et folk uden religion står i den yderste dødsfare, medens Christian Bjørnskov mener, at religion blokerer for udvikling? De kan jo ikke begge have ret. I resten af Kronikken skal jeg forklare, hvorfor det er Christian Bjørnskov, der har et forklaringsproblem.

Hvad er religion, og hvordan hænger religionen sammen med kulturen?

I dag er en af årsagerne til kritik af religionen, at mennesket er rationelt væsen, og at udviklingen i verden viser, at religion fører til fanatisme og ekstremisme. Og da sekularisering i den moderne verden samtidig beror på ønsket om en adskillelse mellem politik og religion er konsekvensen blevet, at religion ikke hører offentligheden til, eller at religion ikke er for oplyste og rationelt tænkende mennesker.

Den alvorlige fejlslutning er imidlertid, at den menneskelige psyke udover at have en rationel side, som omfatter sekundærprocesserne, også har en irrationel side som omfatter primærprocesserne. Denne todeling i den menneskelige hjerne er lige uundværlige og tjener forskellige formål. Fx sikrer den rationelle tænkemåde, at vi kan tilpasse os de fysiske, biologiske og samfundsmæssige vilkår omkrig os, medens de irrationelle primærprocesser beskæftiger sig med banale eksistentielle betragtninger som mening med livet og orden og sam-menhæng i tilvarelsen. Og det er her Konrad Lorenz kommer ind i billedet med sit syn på, at menneskeånden er et overindividuelt fænomen, der er bundet sammen af slægternes traditioner.

Forklaringen er således, at religion primært er et åndsfænomen, som er en del af det, som psykologen C.G.Jung (26 juli 1875 – 6 juni 1961) i sin tid kaldte de arketypiske forestillinger. Dvs. forestillinger der bygger på myter, fortællinger, og gudsforestillinger, der til stadighed lever videre i det kollektive ubevidste, og som er fælles for alle mennesker og kulturer.

En kultur uden religion gives derfor ikke, da de grundlæggende arketypiske forestillinger bygger på åndsfænomener og dermed det kollektive ubevidste og dermed de irrationelle primærprocesser, der som omtalt beror på en indre instans, der forsøger at opretholde meningen med livet, orden og sammenhæng. Religion er derfor primært en eksistentiel og meningsfortolkning, der bygger på de psykiske primarprocesser. At religion så blokerer for udvikling, kan derfor anskues på to måder, som jeg skal komme tilbage til. Christian Bjørnskov uddyber den 8. november i ”Punditokraterne” påstanden om religionens problem.

”Niclas Berggren (IFN, Stockholm) og jeg har foreløbig forfattet to studier, hvor vi omhyggeligt har håndteret virkningen af religiøsitet og af forskellige religioner. Vores hovedfund – og grunden til at vi netop ikke diskuterer de forskellige hensigter med forskellige religioner – er at vi ikke finder forskelle på deres konsekvenser. Med andre ord er de to studier anskuelighedsundervisning i et hoveddiktum i al empirisk forskning i samfundsvidenskaberne: Man kan aldrig antage, at bestemte hensigter fører til tilsvarende konsekvenser!”

Ingen vil her sige Christian Bjørnskov imod, for vor professor og videnskabs-forsker henviser fornuftigvis til naturvidenskaben, der jo er nødvendig for at tilfredsstille den menneskelige nysgerrighed og dermed ligge bunden for frem-skridt gennem brugen af de sekundære rationelle psykiske grundprocesser. Og som sådan er det i overordnet forstand ligegyldig, hvilken religion vi taler om, da den enkeltes forhold til religion er den enkeltes sag. selv om fx Kristendommens skabelsesmyter er velegnet til at forklare forskellem mellem rationel og irrationel tankning.

Men netop den irrationelle opfattelse som er forankret i historie, myter og traditioner er den opfattelse, som er nødvendig for at tilfredsstille de menneskelige behov for sammenhæng og helhed. Og det er her, tragedien ligger, fordi historien og traditionerne der skaber de myter, der giver tilvæ-relsen mening er stærkt på retur. Mennesket skal eksistentielt set stå alene, og den opgav magter det ikke, og hvorfor magter det så ikke det?

Det ligger i tiden, at mange mennesker ønsker en adskillelse mellem religion og politik og vil fjerne enhver religion fra det offentlige rum. Ikke minst fordi vi ser, hvordan mennesker fra Islam opfører sig. Væk med religionen så skal det nok gå altsammen. Men det er det samme som at forkaste den irrationelle side af den menneskelige natur, som religionerne altid har varet med til at opretholde og det går ikke. Jeg kan jo blot spørge i relation til Christian Bjørnskov videnskabelige forsken: Er samfundet blivet mere fornuftigt organiseret, i takt med at troen ikke længere styrer virkelighedsopfattelsen? Er Kristendommens tilsidesættelse afløst af et bedre samfund uden vold, drab og og sindssyg kriminalitet? Statistisk set nej, og det er også sagens videnskabelige side, selvom Christian Bjørnskov ikke diskuterer de forskellige hensigter med forskellige religioner.

Men man kan jo ikke komme bort fra de religiøse konsekvenser i Danmark, hvor den religiøse tro ikke længere er virkeligheds-sansen i dens stærkeste form og derfor grundlaggende er blevet en fare for selve kulturens udvikling. Og det er her, et folk uden religion står i den yderste dødsfare, fordi den eksistentielle meningsgivende livsproces bliver mere og mere perverteret og spaltet. Ideerne farer vild, fordi de ikke har nogen følelsmassigt tradition at holde sig til. Ungdommen går amok, fordi er intet ideologisk har at holde sig til. Her ser vi vak fra Enhedslistens kommunistiske vrøvl. Men grundlæggende vil ingen vil vel påstå, at samfundet er blivet mere stabilt, gaderne sikrere og udviklingen mere forståelig.

Forståelsesen for dette, og dermed også en fin forståelse for forholdet mellem de to processer i bevidstheden – rationalitet og irrationalitet, kan vi få ved at agttage de store omvæltninger i Afrika og Mellemøsten. Her viser det sig på en klar måde denne perverterede spaltning mellem den rartionelle verdensorden og den irrationelle ekistentielle orden som spejler sig i religionen. Her vil Christian Bjørnskov føle sig hjemme.

Skønt ro og orden er en nødvendig betingelse for erhvers – og privatliv og dermed en økonomiske vakst som kan forsørge det stadige voksende antal af mennesker, stiger de religiøse ekstremistiske bevægelser alle vegne. Dvs. der mangler organiserede partier og institutioner, der kan bane vej for konstruktive og varige løsninger ad politisk vej. Kun militæret forhindrer det store sammenbrud i den civile orden. Hvilket også vil sige, at religionen og irrationaliteten er blevet et problem. Og fremtiden tegner derfor ikke godt i Afrika og Mellemøsten. Her har Christian Bjørnskov selvfølgelig ret i, at religion blokerer for udvikling, det er videnskab på første parket. Men det er ikke videnskab på første parket, at fraværelse af irrationalitet og religion i vor egen kultur på få år også har bevæget sig mod kaos. Selv om årsagen til dette ikke kan bevises og derfor ligger udenfor videnskaben.

I det sekulære samfund har rationaliteten som bekendt fået det store ord, bl.a. fordi Nationalstatens begyndende ophævelse – og dermed myterne og traditi onerne – har suget luften ud af de stærke irrationelle energier der samler og giver identitet og mening. Ikke mindst i forbindelse med Gud, himmel og helvede. Ikke fordi spørgsmålet om Gud eksisterer eller ikke eksisterer kan besvares, men fordi meningen med tilværelsen sådan set er givet på forhånd med de arketypiske forestillinger og de irrationelle primærprocessers altid arbejdende evne til at lede efter en mening med det hele og her under give plads til religionen.

Det er derfor, at undertegnede ikke har et forklaringsproblem ved at påstå, at den manglende religion er ved at blive et problem for vores kultur. I øvrigt er jeg enig med Henrik Gade Jensens udsagn om, at

”religioner med tabuer og rigide forskrifter for rent og urent, er mindre befordrende for vækst og udvikling. Mens religioner, der lægger op til universalisme og generelle principper, er mere egnede til at fremme civilisation, integration og udvikling.”

(Religion bestemmer alt. Jyllands-Posten 06.11.2013)”

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
53 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago

Ja Morten det er så din opfattelse. Iøvrigt tror jeg ikke på gud og går aldrig i kirke, men derfor er jeg religiøs alligevel. Så enten har du ikke forstået en disse af, hvad jeg skriver, eller også har jeg udtrykt mig dårligt. Men jeg tror nok, i betragtning af din tåbelige udtalelse: ” End ikke du selv kan overbevise dig om, at der skulle sidde en Vorherre i Himmerige, omgivet af engle med basuner..” at du overhovedet ikke læser hvad jeg skriver. Jeg skriver iøvrigt til Bergfast: “Ordet religion og religiøsitet bliver misforstået, skønt enhver moralsk appel til at… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago

Den religiøse tid er simpelthen ovre. Og det kan sagtens være, det bidrager til vores nuværende krise. Men løsningen er ikke at træde et skridt tilbage. Om ikke andet, så fordi historien og bevidstheden ikke tillader det.

– – –

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Tidligere ytret om hr. Rosenstrøms tese- at mennesket fødes religiøst: http://www.uriasposten.net/archives/52509/comment-page-1#comment-1892366 14 Før religion, uanset hvilken eller hvornår begrebet kan hævdes opstået, kunne man selvfølgelig også rubricere mennesker som mere eller mindre lovlydige og omgængelige. Vil jeg hævde ud fra ren logik. Det er dog, for mig svært at se, ganske svært at rubricere fostre som slet ikke, ikke særligt religiøse, noget eller meget religiøse, omgængelige eller kriminelle før de er ude, med undtagelser som hr. Rosenstrøms synspunkt der mener mennesker fødes religiøst, naturligvis, og selv i sådan et tilfælde er det nok svært at sætte objektive kreterier op for… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago
Reply to  Peter Buch

Hvad vi er/var i på vores tidligere trin er netop irrelevant for, hvad vi fremadrettet udvikler os til. Vores opvækst er stort set en rekapitulation af den globale civilisations kulturelle trin. Som Freud er inde på i “Totem og Tabu”. Og Taub i “The Spiritual Imperative”. Vi har været så meget i forskellige faser. Bl. a. religiøse. Kurt Rosenstrøm: Dogmatisk religion er ikke, og bliver aldrig mere, aktuelt for os. End ikke du selv kan overbevise dig om, at der skulle sidde en Vorherre i Himmerige, omgivet af engle med basuner. At foregive det, ville være teater. Så hvorfor denne… Read more »

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago
Reply to  Peter Buch

“Hr. Rosenstrøms tese, at mennesket fødes religiøst, forekommer mig for upræcis, alt, alt for rummelig, til andet end baggrund for falbuleren over begreber efter behag,”

Ja det kan man godt sige.

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Jeg vil mene det væsentligste dér er eftersætningen og navnlig den korte afsluttende sætning, der nu minder mig selv en anelse om barnet i eventyret, der siger: “Han har ikke noget på, er der et lille barn, der siger, han har ikke noget på!”.

…lidt i stil med hr. Bjørnskovs forskning der for mig at se lader respondenter udfylde skemaer uden forskningsindsigt i hvilke definitioner svarerne benytter sig af, respektivt hvor rammerne er for respondenters svar. Det kaldes forskning.

JacobCete
8 years ago

Javist er religioner en kilde til kultur, ligesom stenalder redskaber er kilder til vores kultur – men det er ikke et argument for at fastholde overtro og søge forklaringer i mystikken. Stigende religiøsitet fører ikke til bedre sammenhængskraft, men derimod til polarisering, mistro, rivalisering og opsplitning.
Din naivitet er overvældende og kvælende.
Hvis der virkeligt skulle komme en tid, hvor religiøsiteten træder tydeligere frem igen, så er det fordi vi er på vej ind i en ny middelalder.

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago
Reply to  JacobCete

Læs nu om ekstrabladets side 9 pige og lad de voksne om at dsikutere.

JacobCete
8 years ago

Arrogance mangler du til gengæld ikke.
Den følger nok automatisk med, når man hører til blandt de frelste, der ikke benytter sig af selvstændig, kritisk tænkning, men bare plaprer af fra gamle lærerbøger og det ny testamente…

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago

Tak til Bergfast. Ganske kort. Tak for dit interessante indlæg og vi er meget enige – også omkring det med dyrenes adfærd. At kaos er det modsatte af Gud, er et meget passende udtryk . Mit indlæg er i den betydning, som du selv skriver: Religionens betydning i menneskers liv og dens evne til at skabe fællesskaber. Når mit indlæg falder på stengrund, er det fordi der eksisterer utrolige fordomme, uvidenhed ja en direkte angst over for overhovedet at diskutere religiøsitet og religion, hvad der naturligvis hænger sammen med sekulariseringen. Men forståelsen af irrationaliteten, som ligger i de medfødte irrationelle… Read more »

Bergfast
Bergfast
8 years ago

Det som också ju tillhör religiöst liv är ju högtider av olika slag, som nog ofta instiftades i relation till månadernas och årets skiftningar. Tider för sådd, tider för skörd, tider för ett nytt år som skulle firas och välkomnas osv., tider för solens och månens regelbundna och återkommande rörelser osv. Likaså naturligtvis firande av familjeritualer och festligheter av olika slag. T ex s.k. initieringsritualer såsom vid vuxenblivande, (vid 12- eller ca 13 – 14 års ålder), samt familjefester och högtidiga ceremonier kring bröllop såväl som vid begravningar, som är stora ritualer inom de flesta kulturer. Så vetenskapens och den… Read more »

Bergfast
Bergfast
8 years ago

Ett intressant ämne och inlägg. Tack Kurt Rosenström. Man kan fråga sig om verkligen ”Kaos är granne med ”Gud”?…. Nej, det är lättare att tro och föreställa sig att Kaos egentligen är motsatsen till ”Gud”…. ”Gud är en ordningens Gud, och inte o-ordningens”, står det någon stans i bibeln… Likaså har vi uttrycket: ”På lag, (och därmed på – ordning – ), byggs en nation”. (”Land skall med lag byggas”.) ”Lag” är föreskrifter som just är förutsättningen för att kunna skapa samhällsordning där överträdelser mot – Lagen – medför bestraffningar av olika slag, för att därmed just kunna upprätthålla –… Read more »

Bergfast
Bergfast
8 years ago
Reply to  Bergfast

Ps.

Korrigering: …””Se mig i mitt friska öga”, skrev en annan svensk författare.Levander tror jag han hette.”…

Författaren heter Per-Gunnar Evander och ingenting annat..

Ds.

Balder
8 years ago

Interessant debat. Jeg vil gerne komme med et indspark her som først og fremmest beskæftiger sig med at definere hvad religion er og hvordan religioner opstår – uden så meget stillingtagen til den politiske del af diskussionen. Det er en del af et indlæg jeg tidligere har publiceret på et andet debatforum. Nu skal jeg kort prøve at fortælle om hvad jeg mener religion er. Religioner har oftest, hvis ikke altid deres oprindelse i specielle ualmindelige oplevelser som bestemte individer har været, eller hævder at have været igennem. Disse oplevelser har leveret syner, indsigter, forklaringer, samt en stor variation af… Read more »

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago

Men ved at læse de fleste kommentarer er det tydeligt, at folk får et chock ved at høre, at jeg anbefaler religionen.Men jeg har talt og ikke flere kommentarer herfra.

Torben Caroc
8 years ago

Religion er for de troende en absolut sandhed, en lovsamling, som der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved. Og Grønbech har helt ret i at uden en sådan, forvitrer folket snart: Enhver er sig selv nok og det er egentligt ligegyldigt om jeg er her eller ikke. Hvis jeg opfører mig skidt, så er der nok andre som rydder op og hvis ikke, er det også ligemeget. Vort demokrati har i mange år haft rollen som absolut sandhed, og at agere udemokratisk var den lige vej ud fra samfundet. Demokrati har ikke været specielt knyttet til Danmark, men til hele den… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago
Reply to  Torben Caroc

Det kan ikke være din mening, at “folket” skal have en falsk rettesnor, når du næppe selv tror på guddommelige manifestationer i form af en bestemt religions mirakler! Katastrofalt … Er vi ikke bedre værd? Der er et alternativ til dogmatisk religion, der hedder åndelighed. Det er langt snarere vejen til fornyet samhørighed med land og kultur. Uanset om en dansk kulturbærer kalder sig “religiøs” eller “ateist” – så er der nok ingen forskel på de tvende! Thi begge er i virkeligheden agnostikere. Det er dét, langt de fleste danskere er, “troende” såvel som “gudsfornægtere”. Hvor førte den dogmatiske religion… Read more »

JacobCete
8 years ago

Tænk sig at påstå, at et folk uden dogmatisk overtro ikke kan overleve…. uden at jeg har orket at læse alt, så er jeg skuffet over at Snaphanen gør sig til fortaler for den slags. Religion handler om magt – om at styre folk og kontrollere deres tanker og handlinger. På den måde er det naturligvis et godt værktøj. Vestens problemer i dag bunder i kristendommens “krav” om at vende den anden kind til – at vi har “arvet synden” fra vores forfædres slaveri, europas nazisme og racehad. Så i dag har vi åbnet grænserne for multikulturen invasion og lader… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago
Reply to  JacobCete

Der er som jeg læser Steens ord; -steen Posted: 10 December 2013 – 20:05 – Reply @Christian Bjørnskov: Jeg ‘ofrer ikke plads’, slet ikke. Jeg tager med glæde imod tekster fra en række skribenter, også gerne fra dig. Blot for lige at få det på plads. Så kan jeg få dage, hvor jeg ikke behøver mene noget, pauser kan enhver bruge.- citat slut ;ikke tale om at Snaphanen som sådan er fortaler for andres formulerede tekster, eller kommentarer bragt på hjemmesiden. Der er tale om at give plads til andres ytringer, hvilket er noget ganske andet. Bortset fra det tror… Read more »

JacobCete
8 years ago
Reply to  Peter Buch

Tak Peter Buch for resumé Men jeg synes ikke forklaringen holder – skal der så også til at komme indlæg fra imamer og den slags? Religiøse/overtroiske mennesker uanset religion deler til en vis grad samme dagsorden – vi skal tilbage til gamle tiders overtro, med delvist præstestyre, hvor det forventes at man lever og opfatter verden efter indoktrinerede dogmer, der kræver, at den troende ser bort fra, hvad alt hvad hans sanser og fornuft ellers måtte sige ham Hos urmennesket havde man ikke nogle forklaringer på hvad naturen var og man opfandt derfor overnaturlige forklaringer. Det er ikke nødvendigt i… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago
Reply to  JacobCete

JacobCete Det er op til Steen og filteret, der så vidt jeg forstår det tilbageholder nogle kommentarer en vis tid, om indlæg bringes. Jeg tror ikke du har fulgt min “hvad mennesket er/ankel-sag” fornylig omtalt på http://www.uriasposten.net/archives/53448 i kommentarer 11, 13 og 16: Finder det er noget relateret, en slags andet alternativ, så det ytres her og ikke under off topic: Normalt er mit udgangspunkt jeg ikke er min krop, men noget der ofte er nær den. fredag glemte jeg den, kroppen, var der og satte vejskiltet ned før højre ben var væk. Jeg mærkede det og tænkte ikke videre… Read more »

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
8 years ago

Til Kurt Rosenstrøm: Du ønsker “en konstruktiv diskussion om religion og kultur …” Men min kommentar handler om et politisk fænomen som nationalt sammenhold, og her er det nødvendig at finde empiri i en sociologisk undersøgelse. Marie Krarups karakteristik af nationalfølelse kan jeg bestemt tilslutte mig, og det er ubestrideligt, at de vestlige nationer er oprettet på grundlag af kristendommen. Jeg har selvfølgelig stor respekt for Grønbech og husker hans påvisning af, at “ensomheden er det protestantiske menneskes adelsmærke”.

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Personligt vil jeg hævde, at protestanter kan være af opfattelsen af, at- “Gud er altid hjemme”, så der ingen grund er til ensomhed.

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago

Hvor er nu mit svar til Christian Bjørnskov?? GGrrrrrrrr.

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago

Lad os håbe på al religions død i fremtiden.

Religion er en led, social konsensus – lige så tåbelig som al anden social konsensus om, “hvad der er den evigtgyldige sandhed”. Religion er dogmatisk og åndelighedens – Indrestemmens – allerværste fjende. Gid den dag snart må oprinde, da der ikke længere er religion og åndsforsnottet social konsensus tilbage i denne verden. Så vi kan få åndeligheden og den frie tanke igen.

– – –

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago
Reply to  Morten - - -

Har du ikke læst mit indlæg! Religion er medfødt. Uden den psykiske indstilling til omgivelserne, var mennesket kun en fodnote i Evolutionens historie. Hvordan skulle mennesket i urtiden – omgivet af den uhyggelige og skræmmende natur overleve, hvis ikke omgivelserne blev åndeligt gjort. Styr dine fordomme. Den største katastrofe i tiden er Kristendommens forfald.

JacobCete
8 years ago

Religion er opstået i urtiden hos alle folkeslag, fordi menneskeheden har søgt svar på en masse ting de ikke kunne forstå. Religionen og det overnaturlige skulle hjælpe urmennesket med at forstå deres omgivelser, og forklare hvad solen og månen er og hvorfor regnbuen står på himmelen. Hurtigt blev religionerne kapret af magtbegærlige mænd, som kunne bruge overtroen til at styre befolkningerne og sådan har det været lige siden – alle religioner styres af overhoveder og foreskrifter der ønsker at regulere folks adfærd og tanker.. Men vi har altså udviklet os siden vi lærte at lave stenøkser og med videnskabelige metoder… Read more »

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago
Reply to  JacobCete

“Tænk sig at påstå, at et folk uden dogmatisk overtro ikke kan overleve…. uden at jeg har orket at læse alt, så er jeg skuffet over at Snaphanen gør sig til fortaler for den slags.”

Du snakker som du har forstand til, så læs det hele igen.

JacobCete
8 years ago
Reply to  JacobCete

Kurt Rosenstrøm: “Du snakker som du har forstand til…..”

Tak det glæder mig at du har forstået noget af mit budskab – jeg bruger nemlig forstanden, modsat religiøse dogmatikere som dig,
der hellere bruger gammel overtro og pseudo-videnskab.

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago
Reply to  JacobCete

“Religion er ikke medfødt – det er påtvunget os af den kultur vi vokser op i, så hvis vi har en saglig og rationel kultur der søger naturvidenskabelige forklaringer og lærer mennesket at tænke selv og tage ansvar for egne handlinger, så vil vi klare os fint psykisk.” Du snakker som du har forstand til, men folk bliver syge i hovedet, når de hører ordet religion, og det vidste jeg godt i forvejen. Du har den naive fejltænkning, at det irrationelle forsvinder med religionen, og at mennesket er et rationelt væsen, der bare skal undertrykke de irrationelle forestillinger, så vil… Read more »

JacobCete
8 years ago
Reply to  JacobCete

Ja du vil egne dig fint som dommedagspræst med lige dele tågesnak og misbrug af usammenhængende citater.

Anonymous
Anonymous
8 years ago
Reply to  JacobCete

Nej her tager du fejl. Det er ideen om et fritstående traditions og religionsløst individ der er en fiktion. En liberal fiktion der blev skabt som et produkt af oplysningstiden.

Liberalisme er selv en religionserstatning, og det er også ret tydeligt at liberalister bliver defensive, når deres yndlings dogme om et “frit” individ der helt konstekstløst vælger, bliver udsat for kritik.

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago
Reply to  JacobCete

Godt sagt, Anonymous. Som altid.

– – –

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago
Reply to  JacobCete

Men jeg tror dog, at åndelig bevidsthed kan gøre det. Dogmer er ikke nødvendige, ej heller social konsensus. Men måske det bliver en strid om ord, hvis du lægger det samme i religion, som jeg lægger i åndelig bevidsthed?

– – –

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago

Jeg medgiver skam gerne, at religion er en historisk nødvendighed – en fase, et udviklingstrin – men ikke, at en forbliven på stedet er i nogen forstand ønskelig. Og jeg er heller ikke enig i, at kristendommen, som åndelig belæring, er “i forfald”. Det er kirken og dogmerne, der er! I virkeligheden har vi aldrig været mere kristne. Vi er tættere på at forstå og efterleve det kristne budskab, end vi nogensinde var det i hele vores kristelige historie. Det er også derfor, vi ikke gider at gå i kirke mere: Det er blevet trivielt og anakronistisk at høre kirketjeneren… Read more »

Anonymous
Anonymous
8 years ago

Prudentius har ret: Den franske – og vel at bemærke ikke den nordamerikanske – revolution sparkede døren ind til en epoke med en ny type katastrofer. Allerede fra d. 14. juli 1789 – den berømte “storm” på Bastillen – kan det kollektivistiske ritualmord påvises. Politik bliver nu alle massemords moder! Fascismen var bagsiden af Frankrigs jacobinere og girondiner. De første mobiliserede hovedstadens bærme som et gigantisk tæskefold, der terroriserede Nationalforsamlingen, og de sidste krævede erobringskrig. Den “udviklede” eller modne modernisme havde denne kalamitet i sit dna. Det er fortsat virksomt, og med globaliseringen breder det sig udenfor Vesten.

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
8 years ago

Det er en dårlig idé at hente Jung ind i de overvejelser, Rosenstrøm her præsenterer. Han – Jung – havde et opgør med Freud om videnskabelig observation contra helbredelse, men efter 100 år er de begge blevet sendt på museum. I stedet kom hjerneforskningen, der kun står ved begyndelsen af et særdeles omfattende forskningsarbejde. En “kollektiv ubevidsthed” er svær at indfange, og måske er det slet ikke et område for psykologiske analyse, men derimod kulturstudier, der kan afgøre, om Jungs arketyper kun var kollektivistisk fiktion på Stalins og Hitlers tid. Grønbechs og Rosenstrøms hypoteser forekommer tyndbenede. Man kan bede dem… Read more »

Anonymous
Anonymous
8 years ago

“Grønbechs og Rosenstrøms hypoteser forekommer tyndbenede. Man kan bede dem besvare ét enkelt spørgsmål: Bidrog den lutheranske religion til et stærkere dansk sammenhold under den tyske besættelse 1940-1945? Det er ubestrideligt, at dødsdømte modstandkæmpere mødte deres skæbne som kristne, men dette er netop ikke et kollektivt fænomen.” Hvad har du læst om Grønbechs kulturopgør? Hvorfor er han tyndbenet? Kom venligst med nogle eksempler. I mine øjne er han nærmest genial. Desforuden er Grønbech død og kan ikke svare. vedr. Jung. Hvad kommer hans opgør med Freud de arketypiske forestillinger ved. Jung er også genial på det omrade. Ingen sure bedrevidende… Read more »

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago

“Grønbechs og Rosenstrøms hypoteser forekommer tyndbenede. Man kan bede dem besvare ét enkelt spørgsmål: Bidrog den lutheranske religion til et stærkere dansk sammenhold under den tyske besættelse 1940-1945? Det er ubestrideligt, at dødsdømte modstandkæmpere mødte deres skæbne som kristne, men dette er netop ikke et kollektivt fænomen.” Hvad har du læst om Grønbechs kulturopgør? Hvorfor er han tyndbenet? Kom venligst med nogle eksempler. I mine øjne er han nærmest genial. Desforuden er Grønbech død og kan ikke svare. vedr. Jung. Hvad kommer hans opgør med Freud de arketypiske forestillinger ved. Jung er også genial på det omrade. Ingen sure bedrevidende… Read more »

Prudentius
8 years ago

“Her ser vi væk fra Enhedslistens kommunistiske vrøvl.” Men det er der ingen grund til. Tværtimod. Kommunismen er en verdensreligion. Vesten er laaaaaaaaangt fra ikke-religiøs. Der findes næppe nogen menneskesamfund der er det. Vesten er ikke-kristen eller post-kristen, men det er straks noget helt andet. Multikulturalismen og anti-racismen er trådt ind hvor tidligere afløsere til kristendommen havde plads. Multikulturen er herhjemme primært en arvtager til socialdemokratismen, endnu en religion, mens anti-racismen er en racistisk ny-marxisme, det vil sige også en religion. (Liberalismen ligeså. Husk altid den glade liberale tilkobling på multi-kulten.) De to kombineret (multikulturalismen og anti-racismen) udgør ikke bare… Read more »

Prudentius
8 years ago
Reply to  Prudentius

“Og denne ikke-kristne religiøsitet har domineret lige siden, via dens primære social-økonomiske-demografiske base: Borgerskabet.” Og med disse ord gør jeg mig IKKE til talsmand for en ikke-borgerlig samfundsorden. Nej! Jeg sætter mit borgerskab i et demokrati med alle dets borgerlige-liberale frihedsrettigheder uendeligt højt. Ligesom jeg også sætter stor pris på mange af socialdemokratismens målsætninger og forordninger. Jeg ønsker alene at påpege det bizarre paradoks i den politiske universalisme, der netop i religiøs feber, søger at globalisere de borgerlige revolutioner og således sønderbryder de nødvendige begrænsninger og kompromisser naturen/kulturen/historien har pålagt dem. Og som derved fatalt-systematisk undergraver de unikke borgerlige demokratiske… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago
Reply to  Prudentius

Glimrende, Prudentius !

Kun vil jeg hellere regne religion til almindelig, social konsensus, end almindelig social konsensus til religion. Men det er vel en smagssag

– – -.

Christian Bjørnskov
8 years ago

Det er meget sjovt, og også i en vis forstand smigrende, at Snaphanen vil ofre så langt et indlæg på min og Niclas Berggrens forskning. Jeg bliver beskyldt for ikke at forstå ret meget, ikke mindst af flere præster i den offentlige debat, men må bare holde fast i én ting: Som empirisk orienteret forsker må jeg lade tallene tale for sig selv – alt andet ville være uhæderligt! Og de taler deres klare sprog. Uanset hvordan vi måler religiøsitet, er den negativt forbundet med tillid og retslig kvalitet (‘rule of law’). Vi finder derimod absolut ingen forskelle mellem de… Read more »

Stefan Borg
Stefan Borg
8 years ago

Uanset hvordan vi måler religiøsitet, er den negativt forbundet med tillid og retslig kvalitet (‘rule of law’). OK, det förklarar varför rättslig kvalitet och tillit var så utmärkande för kommunistiska stater som Sovjetunionen, Albanien, Kina, m.fl. vilka ju hade insett hur skadlig religionen var och därför ersatt den med ateismen. Synd bara att att så lite återstår av det ateistiska arvet. Tack och lov finns i alla fall Nordkorea kvar och kämpar en heroisk kamp mot religionens opium. Deras rättsliga kvalitet kan man lita på: bibelinnehav renderar innehavaren dödsstraff.

Hans Und
Hans Und
8 years ago

Jeg mener nu at kunne huske en post fra din hånd på Pundiktoraterne, hvor en undersøgelse viste forskelle mellem hvilken religion folk har, og så deres succses i uddannelses systemet. Det var sydøst asiatiske forhold der blev set på. Men jeg har ikke kunnet genfinde den på pundiktoraterne. Måske den fået samme skæbne son posten om Malene Winds akademiske meritter? Noget andet er så, som jeg husker det, at pågældende undersøgelse, at den ikke tog tilstrækkeligt højde for de mange forskellige “folk” der er i f.eks Filippinerne og Malaysia. Eksempelvis muhammedanske malay malayer med priviligeret adgang til uddannelsessystem og karrieremuligheder… Read more »

kurt Rosenstrøm
kurt Rosenstrøm
8 years ago

Bjørnskov! du må vist læse mit indlæg igen. Jeg skriver ikke noget om forholdet mellem religioner. Tværtimod skriver jeg, at det må folk selvom. Når jeg skriver om forholdet i Afrika og Mellemøsten er det blot for at påpege religionens ødelæggende virkning på samfundet disse steder, hvilket vel er i overens-stemmelse med dine betragtninger om, at religion blokerer for udvikling? jeg kommer heller ikke med nogen ufalsificerbare påstand, da religion primært er et åndsfænomen og således ikke kan falcificeres ud fra en videnskabelige undersøgelser, om man så arbejder 24 timer i døgnet. Jeg har selv læst samfundsvidenskab i ca, 5… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Christian Bjørnskov

Hvordan defineres religiøsitet så vi er sikre på det er distinkt dette, og ikke noget som helst andet der i videnskabelige undersøgelser sættes focus på?

Hvordan måles religiøsitet?

Kurt Rosenstrøm-
lav altid kopi FØR du sender.

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago

Christian Bjørnskov

Hvordan defineres religiøsitet så vi er sikre på det er distinkt dette, og ikke noget som helst andet der i videnskabelige undersøgelser sættes focus på?

Hvordan måles religiøsitet i Jeres forskning?
Er det den samme målestok andre forskere benytter, eller Jeres nye til formålet opsatte?

Har I en historisk oversigt over forskellige karakteristika benyttet i definitioner af religiøsitet, eller udelades noget sådan?

Anonymous
Anonymous
8 years ago

Nej hr. Bjørnskov, at påstå at forskning ikke lever op til videnskabelige kriterier er ikke et ad hominem argument. Det er tydeligt at det kniber med de videnskabsteoretiske definitioner. Ligesom det kniber gevaldigt med at forstå at dit religionsbegreb er alt for forsimplet, når det reduceres til “tro”. Religion er en langt mere kompleks størrelse, og man kan sågar også tale om “sekulær” religion. Det er også derfor at det er ret meningsløst at påstå at visse lande eller befolkninger er præget af et fravær af religion. Din metodologi kan bare ikke indfange denne sofistikation, da du fuldt ud er… Read more »

Hans Und
Hans Und
8 years ago

Mon Bjørnskov dukker op igen i tråden?

Bortset fra det, så kunne Bjøjrnskov jo fortælle os om alle de berigende effekter indvandringen fra islamiske lande har haft på det danske samfund. Ingen andre vil jo.

Hans Und
Hans Und
8 years ago

Og det ville være ganske udemærket hvis en statistik haj gennemgik rå-data som tilbudt af Bjørnskov.

Personligt er jeg skeptisk dels fordi der er tale om tal på tal, dvs mange undersøgelser fra forskellige steder, sat sammen, dels fordi jeg ikke kan observere konklusionen umiddelbart; at stærkt religiøse nødvendigvis også er bagstræberiske.

Ole Burde
Ole Burde
8 years ago

Der snakkes meget om religion uden at dette begreb er klart for langt de fleste mennsker .
Med religion menes der som regel ORGANISERET religion , selvom det langt fra er en logisk selvfølge at en social -etnisk-historisk organisationsform hørerer sammen med et et teoretisk baseret trossystem .
I fortiden var religionens nivau ofte differentieret paralelt med de sociale forskelle , på en måde så den intellektuelle elite focuserede mest på den teoretiske teologi , altså trossystemet , hvorimod de uuddannede masser mere havde brug for de ritualer som organisatinen leverede for dem ..

53
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x