21
apr
Seneste opdatering: 22/4-14 kl. 0115
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Usvigelig SVT vinkling. På SVT er der stadig noget, der hedder ‘islamfobi’. De har endnu ikke tjekket kilderne til ordet. Virkeligheden betyder ikke noget for forrædderne i  SVT, folkeopdragelsen betyder alt.

Lars Hedegaard: Sverige importerar kaos

I Jan Tullbergs bog fremgår det, at indvandringen nu koster svenskerne 250 milliarder om året, cirka 35.000 pr skattebetaler, omtrent det samme økonomen Lars Jansson kom frem til i 2002hvordan det så kan være uændret efter Fredrik Reinfeldts helt ekstraordinære hærgen i otte år.

“Hvordan kan dette ikke være landsforrædderi?,” spørger  Paul Weston om hans engelske modstykke, Tony Blair. De to har mere til fælles, end at de kaldte deres partier “det ny” hhv. Labour og Moderaterna. Tiden har indhentet begge konstruktioner, men kun i Sverige ses en tilbagevenden til socialdemokratismen, der intet modtræk har på den langt fremskredne overgivelse af landet til såkaldte flygtninge..

Der er mange let varierende definitioner på folkemord-genocide, men alle indeholder en passus om, at den der ved hjælp af bosætningspolitik fordriver et oprindeligt folk fra dets land, gør sig skyldig i folkemord. De to herrer er selv efter FN’s definition på kanten af at være simple forbrydere, der hører mere hjemme foran en domstol end i et parlament.

Er der da fordrevne svenskere? Ja, masser af internt fordrevne. Titusinder af svenskere, der ellers ville have boet i Malmø, Sødertälje eller Landskrona er gennem årtierne flyttet ud i landet, nogle har naturligvis forladt Sverige helt.

Det er et kostbart selvmord Sverige er ude i, og det er næppe en oplysning, der vil figurere i den svenske valgkamp, hvis svenske journalister får lov at sætte dagsordenen. Hvis svenskerne vågner op til nogle enkle økonomiske og demografiske fakta, så går det sjove ud af at være riksdagspolitiker på meget kort tid, og det vil svensk journalistik, – den mest reaktionære kraft i landet – naturligvis ikke medvirke til, så det vil ske sent, men det vil ske.

Efter att Sverige kunnat njuta 200 års fred som homogen nationalstat, har svenska politiker fått nog. De har tråkigt och har därför beslutat sig för att byta ut den svenska befolkningen mot mera färgstarka populationer från fjärran land, som varje dag bjuder på nya utmaningar såsom spännande ideologier, krig, fattigdom, analfabetism, kvinnoförtryck och homofobi. Projektet går över all förväntan. En fjärdedel av landets befolkning har nu utländsk bakgrund och invandringen kostar 250 miljarder kronor om året.

Detta meddelar den förre docenten vid Handelshögskolan i Stockholm, Jan Tullberg, i sin nyligen utkomna bok Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik. Den kan laddas ner på nätet och är absolut värd att läsa om man vill veta vad som pågår i världens humanitära stormakt. Som Tullberg detaljerat berättar råder det i stort sett fri entré till Sverige för var och en som kan betala en människosmugglare. Och det kan bli en rätt god affär, eftersom detta engångsbelopp kan bytas in mot permanent försörjning för hela familjen eller klanen – på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

En av bokens styrkor är de detaljerade statistiska upplysningarna om invandrarnas antal och vad de kostar det svenska samhället. Det framgår att antalet uppehållstillstånd framförallt har exploderat sedan Fredrik Reinfeldts borgerliga allians kom till makten 2006. Här är Tullbergs statistik över utdelade uppehållstillstånd:

20 tusen per år under 1980-talet, 40 tusen per år under 1990-talet, 60 tusen per år under 00-talet, fram till regeringsskiftet 2006, 100 tusen per år efter 2006. Detta betyder att Sveriges invandrarandel har stigit från 18,3 procent 2002 till 24,4 procent 2013. Migrationsmyndigheterna anger visserligen en annan siffra för 2013, nämligen 16 procent, men som Tullberg överbevisande argumenterar för är den siffran alldeles för låg.

”En självreglering kommer knappast att sätta in förrän Sverige genom en omfattande invandring förändrats till så låg ekonomisk nivå och så omfattande sociala problem att en bosättning i Sverige inte längre framstår som lockande.”

När det inträffar kommer hundratusentals invandrare, som hade sett fram emot evig försörjning i Sverige, naturligtvis att söka sig till de grannländer som har fört en marginellt mera restriktiv invandringspolitik, till exempel Danmark, Norge och Finland – där det fortfarande finns skattebetalare som kan betala. Det betyder att Sverige via sin generösa invandringspolitik snabbt kommer att utvecklas till ett hot mot grannländerna. Det är ingen slutsats som Tullberg drar, men den är uppenbar. Lars Hedegaard: RECENSION: Sverige importerar kaos (Dansk: Sverige importerer kaos.)

Tegn på selvstendig tenkning i Sverige

Af Christian Skaug

Dosent Jan Tull­berg ved Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm har skre­vet en bok om inn­vand­rin­gen til Sve­rige hvor han går skarpt i rette med poli­tik­ken som føres i øyeblik­ket – etter for­fat­te­rens opp­fat­ning er den destruktiv.

Pro­ble­met er at det ikke kan snak­kes om. Tull­berg drar en pas­sende sam­men­lig­ning når han sier at det er like vans­ke­lig å dis­ku­tere inn­vand­ring i Sve­rige om sex i Victoria-tidens England.

For­or­det lig­ger ute på net­tet, og anty­der at Tull­berg er et slags svensk svar på Paul Col­lier, og noe av inn­hol­det i boken hans brin­ger tan­kene hen på Brochmann-rapporten. (Dere hus­ker den, ikke sant?) Tull­berg går ikke av veien for mediekritikk:

I media finns dels en gene­rell inställ­ning, dels en rad inci­den­ter som vink­las för att läsa­ren skall få det intryck som jour­na­lis­ten efter­strävar. På nätet finns nu ofta kom­plet­te­rande infor­ma­tion som till viss del eli­mi­ne­rat de kon­ven­tio­nella medias tolk­nings­före­träde. Svenska fol­ket har i hög grad befriats från illu­sio­nen om att media föl­jer den moral de offi­ci­ellt hyl­lar – ”sant, rele­vant och kon­se­kvensne­ut­ralt”. Dagens läsare är i högre grad med­ve­ten om att hon inte bara blir informe­rad, utan även desinformerad.

Selv ser han det ikke som sin jobb å kor­ri­gere bil­det som teg­nes, men å tegne sitt eget rea­lis­tiske sådanne, sett fra sin syns­vin­kel som økonom, og vel vitende om at det ikke kan gjø­res uten å banne i kirken. Det betyr ikke at den kul­tu­relle dimen­sjo­nen er fraværende:

Mitt intresse väck­tes av en inter­na­tio­nell pro­ble­ma­tik vad gäl­ler kul­tu­rella mot­sätt­nin­gar och de pro­blem de med­för för til­li­ten i ett sam­hälle, samt möj­lig­he­ten att utveckla eller bibe­hålla ett sam­hälle med en fun­ge­rande demokrati.

Ei hel­ler den politiske:

Den väs­ter­ländska model­len med demo­kra­tiska natio­nal­sta­ter fram­stod för drygt 20 år sedan som värl­dens ideo­logiska vin­nare. Det svenska folk­hem­met är en vari­ant av denna modell som idag kom­mit att ifrå­gasät­tas. Nu är inte endast hem­met under ombygg­nad, utan det anses fin­nas ett behov av ett nytt folk; för att ta hand om pen­sionä­rerna, för att ta jobb som svens­kar inte vill ha, för att ta hand om alla invand­rare. Svens­kar anses inte län­gre kunna klara uppgif­terna själva. Mest av allt för att det plöts­ligt upp­stått en plikt att ta emot den som vill komma hit.

Men sam­funns­mo­del­len dreier seg nå engang mye om den økono­miske dimensjonen:

2. Här dis­ku­te­ras invand­rin­gen som ett kom­ple­ment till svensk befolk­ning. Behö­ver vi invand­rare för att klara pen­sio­nerna? Finns det en arbets­krafts­brist som gör arbets­kraftsin­vand­ring till något önskvärt för den svenska eko­no­min? Här sprids också ljus över de offent­liga debat­terna. Ökar sys­sel­sätt­nin­gen i Sve­rige eller är det arbets­lös­he­ten som ökar?

3. Den eko­no­miska ana­ly­sen över­går här till invand­rin­gens effek­ter på den offent­liga sek­torn enligt egna och andras beräk­nin­gar. Sedan föl­jer en ana­lys av de eko­no­miska effek­terna för hela det svenska sam­häl­let. Är invand­rin­gen lön­sam för det svenska folket?

For­fat­te­ren berø­rer også temaer som inn­vand­rere og kri­mi­na­li­tet, inn­vand­ringslob­byen og -byrå­kra­tiet, samt tenden­sen til å unn­vike debat­ter om de mest sen­trale tin­gene når inn­vand­rings­spørs­må­let en sjel­den gang kom­mer på dagsorden.

Tull­berg prø­ver også å se frem­over. Hvor­dan blir det multi­kul­tu­relle sam­fun­net med sitt pro­kla­merte verdi­grunn­lag og glid­ning i tota­li­tær ret­ning, med yrkes­for­bud og mob­bing av dis­si­den­ter? Er det noe håp for for­nuf­ten? Kan det klamme gre­pet plut­se­lig løsne?

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Machiavelli
Machiavelli
8 years ago

“Khader i chok over Skype-ægteskab: Nu må I fandme gøre noget!”

Hvem skal gøre noget? De radikale, Socialdemokratiet, de konservative og Enhedslisten som ikke kan få nok af vore muslimske brødre?? Folketinget består af en flok kulturkriminelle politikere som er lammet af frygt for at gøre noget forkert og inhumant. Hvis det ikke var tragisk, så var det hylende morsomt.

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago

EU-eliten fatter ikke, hvad der foregår Normalt er der ikke den store opmærksomhed omkring valg til Europa-Parlamentet. Men denne gang er det anderledes. Valget den 25. maj tegner til at blive højdramatisk, og i en række lande kan det komme til at trække dybe spor i det politiske liv. Det gælder også Danmark. Partier, der er mere eller mindre kritiske over for EU, står til voldsom vælgerfremgang. Det gælder Dansk Folkeparti, UKIP i Storbritannien, Front National i Frankrig, FPÖ i Østrig og andre. … Men fælles for disse partier er, at de bliver båret frem af en stærk folkelig utilfredshed… Read more »

Peter Andersen
8 years ago
Reply to  Bjovulf

Ja, det er blevet en forholdsvis hård disciplin, at holde stand igennem en hel TV-avis efterhånden. Den ene klaphat efter den anden rabler op om, hvordan det endnu engang ikke er lykkedes, at få det glade budskab ud til en mentalt mindrebemidlet befolkning. Sagen er den, at vi skam udmærket ved hvad det hele drejer sig om. Vi er altså en del, som har sat os umådelig meget ind i tingene, i stedet for blot at købe jeres billige underholdning og propagandistiske udmeldinger. Så siges det gud hjælpe mig, at man nok ikke har formået at få det hele ordentligt… Read more »

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago

Håbløshedens politik. »Skuffelsens og håbløshedens stemme er spredt ud over hele Europa«, erkender den nuværende formand for Europaparlamentet, den tyske socialdemokrat Martin Schulz, blandt andet med henvisning til den massive arbejdsløshed, der ramte EU-landene, da den økonomiske krise satte ind i 2008” Men befolkningernes kritik af EU er stort set ikke baseret på kritikken af økonomien, men det lyder selvfølgelig godt. Men det er EU, der er selve problemet. Man må høre til et sted, være en del af en fælles politik og kultur og føle sig som en del af et folk. Man må kende sin fordi og sine… Read more »

LarsS
LarsS
8 years ago
Reply to  Machiavelli

Er De har endnu, Mr. Statler?

Troede De og Mr. Waldorf havde fået nok af denne ungdommelige side?

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago
Reply to  LarsS

Så! så! opfør dig nu pænt overfor de ældre.

LarsS
LarsS
8 years ago
Reply to  Machiavelli

Er sikker på at De, Hr Machiavelli er en behagelig gentleman og kan tage lidt af hvert, også et par små smil afsendt i bedste mening – kan jeg se 🙂

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago

Det går trods alt fremad på nogle områder – nu mangler vi så “bare lige”, at de unge også gør oprør imod islams øvrige tyranni, barbariske anvisninger og livsfornægtende anskuelser i øvrigt 😉 Flere unge indvandrere gør oprør http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6656923/flere-unge-indvandrere-goer-oproer/ AF Orla Borg | Martin Johansen Unge med indvandrerbaggrund gør nu i stigende grad oprør mod en kultur, der er styret af begreber som ære og skam. Stadig flere unge med indvandrerbaggrund vil ikke indordne sig under forældrenes krav om, hvem de skal giftes med, hvordan de skal gå klædt, og at de ikke må have en dansk kæreste. Det konkluderer… Read more »

JensH
JensH
8 years ago
Reply to  Bjovulf

“Stadig flere unge med indvandrerbaggrund vil ikke indordne sig under forældrenes krav om, hvem de skal giftes med, hvordan de skal gå klædt, og at de ikke må have en dansk kæreste.” Statistik er en taknemmelig ting. Jeg er da ikke i tvivl om, at der er flere “unge med anden etnisk baggrund”, som gør oprør mod disse forældede normer fra forældrenes hjemlande, men denne stigning er der intet mærkelig i, da gruppen af “unge med anden etnisk baggrund” som helhed stiger voldsomt i disse år. Det ville være mere interessant at se, hvor stor stigningen til dette Rehabiliteringscenter er… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
8 years ago
Reply to  JensH

Ja, det er jo lige det 😉

Angela
Angela
8 years ago

Just nu sänder SR ett av två program om nationalism i Norden. Det första handlade om Danmark. Nästa handlar om Norge och sänds i maj (Kristi Himmelfärds dag). http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/356010?programid=2702 Passar bra till båda dessa inläggen av Hedegaard och Skaug. Förre norden korrespondenten Bengt Lindström är programledare. Bl a intervjuas SvD journalisten kulturchefen Daniel Sandström som upprepar myterna om den fantastiska globaliseringen som EU är en del av. Att svenskar är positiva till det för att svenskar är ett moderna, progressiva och framåtskridande. Alla dessa påståenden kan problematiseras. Dels epiteten i sig men också huruvida svenskar är det i sig eller… Read more »

Visionären
Visionären
8 years ago
Reply to  Angela

Jodå, vi vet vem som är förare. Hans namn är Fredrik Reinfeldt och det namnet ska återberättas i historieböckerna som den som satte landet i nöd och katastrof. Nu när vi närmar oss stupet har han för säkerhets skull satt på sig ögonbindel och lagt en tegelsten på gaspedalen. Det vill säga den brända arealens politik. Den som villigt vill ta över ratten, nämligen Stefan Löfven, är dock inte mycket bättre. Även han sjunger i falsett förrädarens lov och i sällskap med förmågor som Fridolin, Romson och Sjöstedt kommer vi snart att se en rejäl dikeskörning. Kanske bättre det ändå… Read more »

Peter Andersen
8 years ago
Reply to  Angela

Globalisering og progressivitet er bare en gang indholdsløst news-speak. Det betyder jo ikke noget, medmindre det bliver sat ind i en kontekst. Globalisering betyder ret beset bare, at verden er blevet mindre pga. TV og internettet. Samhandlen og den fri bevægelighed, har alle dage fundet sted. Og progressivitet er et værdiladet ord, som nogen altså anser sig selv for værende – fordi det skal forestille at være noget godt. Man kan altså ikke forklare de ord, men bruger dem alligevel konstant, på baggrund af en diffus agenda. Når alt kødet bliver pillet af benet, er der intet tilbage. Mennesket har… Read more »

Peter Andersen
8 years ago

Luk grænserne nu!

Lad os så bare tage den bad standing der medfølger fra alle de frelste – og bombader dem så med alle de hårde facts og tunge argumenter de alligevel ikke kan modsige.

Ja, lad os nu snart få en rigtig nationalkonservativ tænketank på banen, som kan samle alt materialet og øve et massivt pres på politikerne og medierne. Det skulle der vel efterhånden være et godt grundlag for. Egentligt utroligt vi ikke har gjort det for længe siden.

Alle kan jo se det idiotiske i udviklingen, når først de får det skåret ud i pap.

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
8 years ago
Reply to  Peter Andersen

En nationalkonservativ tænketank i Danmark er sandsynligvis under forberedelse. Hold øje med Snaphanen og Uriasposten de nærmeste måneder.

¡Hasta la vista!

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago

Kan vi ikke få en uddybning?

Santor
Santor
8 years ago

“När det inträffar kommer hundratusentals invandrare, som …….”

Jeg tror de brænder Sverige ned til grunden inden de forlade de gyldne græsgange, de er sådan set godt i gang!

Mon ikke Danskerne er vågnet kollektivt op til den tid?

Machiavelli
Machiavelli
8 years ago
Reply to  Santor

“Mon ikke Danskerne er vågnet kollektivt op til den tid?” Det afhænger helt af pressen.

Angela
Angela
8 years ago

“De svenska kommunernas enorma upplåning för att klara välfärden är något som det är i det närmaste knäpptyst om i den politiska debatten. Det är dock en allt högre tickande bomb. Inom ett år kommer kommunernas sammanlagda låneskuld att passera 500 miljarderstrecket. Det motsvarar som en jämförelse 40 procent av Sveriges statsskuld och är lika mycket pengar som bankerna i det krisande Spanien behövt i nödlån för att landets finansiella system inte helt ska bryta samman.”

Så skriver Mats Dagerlind i en artikel på Avpixlat.

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån

http://avpixlat.info/2014/04/20/invandringens-kostnader-doljs-med-500-miljarder-i-kommunlan/

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  Angela

Man kan läsa mera om vad invandringen kostar på http://petterssonsblogg.se/2014/04/21/kommunernas-gigantiska-lan/

Angela
Angela
8 years ago
Reply to  Angela

Ännuett tips. sockerbitar.se

“Rwandatribunalen (art 3) och Romstadgan (art 7) är behörig att pröva anklagelser om brott mot mänskligheten. I dem ställs inga krav på väpnad konflikt om en stat medvetet (”med insikt”) riktar vidsträckt och systematiskt angrepp mot – och förföljelse av civilbefolkningen av nationella, politiska, etniska, rasmässiga eller religiösa skäl.”

23
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x