8
jan
Seneste opdatering: 9/1-20 kl. 0747
50 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

tim-pallis-1

Civilisatorisk harakiri at invitere islam indenfor

Den klassiske marxisme handlede om klassekampens opdeling af samfundet og proletariatets endelige sejr og udslettelse af borgerskabets ”tyranni”. Nu til dags er der stadig folketingsmedlemmer på tinge, som har drømmen om en kommunistisk samfunds utopi efter udslettelsen af vort borgerlige samfund.

Lige siden Karl Marx (1818-1883) og Friedrich Engels (1820-1895) udgav ”Det kommunistiske manifest” i 1848, har kommunister støttet enhver revolutionær bevægelse. Hadet til det borgerlige samfund er fundamental. Kommunister støtter alle lande og organisationer, som hader Vesten. Og da islam også er en sådan religiøs-politisk organisation, støtter de også islams ønske om at dominere det kristne Vesten.

På et initiativ af Vladimir Lenin (1870-1924) blev der holdt et møde på Marx-Engels Institut i Moskva, hvor man etablerede en international marxistisk kulturrevolution. Han sagde: “Giv mig blot én ungdomsgeneration, og jeg vil ændre hele verden.”

Den vestlige civilisation er en stinkende kultur

Til stede var bl.a. den ungarske marxist Georg Lukacs (1885-1971), som udviklede ideen om “revolution og eros”, hvor han beskrev, hvordan seksuelle instinkter kunne bruges som destruktive instrumenter. Det er i dag blevet realiseret af den kulturmarxistiske identitetspolitik med intersektionalitetsbegrebet.

Til stede var også Willi Münzenberg (1889-1940), som foreslog, at organisere de intellektuelle til at fremstille den vestlige civilisation som en modbydelig stinkende kultur. Hvis man bliver pisset på, stinker man. Kun hvis man er i stand til at forråde alle værdier og gøre livet umuligt, kunne man indføre proletariatets diktatur.

George Lukacs (1885-1971) så Frankfurterskolen som svaret på spørgsmålet: ”Hvem skal frelse os for den vesterlandske civilisation?” Han var overbevist om, at den eksisterende kultur skulle destrueres, for at den nye marxistiske kultur kunne realiseres. Deri ligner nymarxismen den islamiske kulturpolitik.

Frankfurterskolen arbejdede på at skabe en ny kultur, som skulle øge befolkningens fremmedgørelse. Det er den egentlige betydning af multikulturel diversitet. Som Walter Benjamin (1892-1940) sagde: ”I skal ikke bygge på de gode gamle dage, men på de dårlige nye.”

Den lange march gennem institutionerne er gennemført i Sverige

Den italienske kommunist Antonio Gramsci (1891-1937) sagde, at der var behov for en lang march gennem institutionerne, før der kunne være tale om en virkelig revolution. Det skulle være en gennemgribende ændring af regeringen, det juridiske system, militæret, uddannelsessystemet og medierne. Denne march er i dag gennemført i Sverige.

Frankfurterskolen udviklede en såkaldt kritisk teori, som skulle kritisere borgerskabets intellektuelle parnas på en sådan måde, at de blev pillet ned af piedestalen. Det drejer sig om at kritisere samfundets modsigelser og mangler og derefter konstruere og etablere alternativer. Således skulle man erstatte det eksisterende samfund med et nyt.

Der blev skabt en række ideologiske metoder, som skulle sætte en kritisk kile ind i det borgerlige samfund. Det blev kaldt kritisk teori, kritisk dialog, kritisk journalistik, kritisk debat, kritisk samfundsforskning og kritisk tænkning.

Falsk bevidsthed og fake news

Frankfurterskolens leder Max Horkheimer (1895-1973) opfattede denne kritiske teori som et hjælpemiddel til at forstå sandheden (den marxistiske) ved hjælp af en gennemgribende kritik, som skulle afsløre forskellen mellem den borgerligt accepterede sandhed, som i virkeligheden var en falsk bevidsthed, og den virkelighed, som marxisterne opfattede som den egentlige sandhed.

Al snak i vor tid om ”fake news” har sine rødder i denne forestilling om falsk bevidsthed. Max Horkheimer sagde:

“Revolutionen foregår ikke med våben, men vil ske gradvist stigende år efter år, generation på generation. Vi vil lidt efter lidt infiltrere deres uddannelsesinstitutioner og deres politiske kontorer og langsomt omdanne dem til marxistiske enheder, som vi nærmer os kulturmarxismens tro på, at alle mennesker er lige.”

Den kritiske teori havde et meget praktisk tilsigte og Habermas (født 1929) opfattede den kritiske teoretiker som arbejderklassens psykoanalytiker, fordi problemer med hensyn til sproglige formuleringer ligner menneskers mentale problemer. Denne tankegang er begyndelsen til det politisk korrekte sprog.

Alliancen mellem kommunister og uintegrerede migranter

Habermas, som hørte til anden generation af Frankfurterskolens nymarxister i 1950´ernes, gik ind for en altomfattende kritik – et angreb på hele det vesterlandske samfund. Derfor opfattede han de, der var mest udsatte og mindst integrerede i samfundet som de, der måtte være mest interesserede i at tilslutte sig en revolutionær forandring.

De uintegrerede og såkaldte udsatte skulle derfor politisk radikaliseres og virke i indflydelsesrige stillinger i samfundet. Det var det den kritiske teori også kunne være et middel til at realisere. Her ser vi igen en forklaring på den alliance, der hersker mellem kommunister og de uintegrerede migranter fra Mellemøsten og Nordafrika.

Den destruktive kritik foregiver at være videnskabelig

Herbert Macuse (1898-1979) og Habermas og andre mere moderne filosoffer i Frankfurterskolen begyndte at ændre deres revolutionsretorik fra den bombastiske klassekamps udtryk til en mere spiselig sprogbrug som frigørelse, demokrati, retfærdighed og tolerance.

Men deres destruktive kritik, som foregiver at være en videnskabelig analyse af alle aspekter af Vesterlandsk kultur, kristendom, kapitalisme, familie, moral, tradition, patriotisme, konservatisme og nationalisme, er og bliver en metode til udslettelse af den vesterlandske borgerlige civilisation og frembringelse af en kommunistisk revolution.

I årevis har venstrefløjen forsvaret besynderlige dobbelte standarder med hensyn til religiøse anliggender. De dyrker en antipati for landets kristne arv, som de mener er bagstræberisk og patriarkalsk, mens de imødekommer islam med åbent sind og uvidenhed.

I overensstemmelse hermed siger den “politiske videnskabsmand” Pierre Manent, som er professor ved skolen for avancerede studier i socialvidenskab i Paris:

”Europæisk stolthed eller europæisk selvbevidsthed afhænger af afvisningen af europæisk historie og europæisk civilisation! Vi ønsker ikke at have noget som helst at gøre med de kristne rødder, og vi ønsker at være perfekte med hensyn til at byde velkommen til islam.”

Oversvøm de udviklede lande med ulandsmennesker

En anden franskmand – eksistentialismens fader – Jean-Paul Sartre (1905-80) sagde:

“Oversvøm de udviklede lande med ulandsmennesker, så landene kan destabiliseres og nedbrydes. Derved beredes vejen for den store røde revolution.”

Den nymarxistiske ideologi drejer sig om at skabe et nyt menneske og en ny kultur, fordi de ser det borgerlige samfund som politisk undertrykkende med ulighed, uretfærdighed og racediskrimination. Men før man politisk kan gennemføre en ny revolutionær samfundsorden, må man allerede nu indføre en ny identitetspolitik, kønspolitik, og en racepolitik med feminisme, LBGTetc. rettigheder og et nyt proletariat fra Mellemøsten og Afrika.

Anti-racismen og det hævede nazikort

De ulidelige beskyldninger om racisme af centrum-højre politiske meninger er på børnehavestadiets “det man siger er man selv”. Denne såkaldte anti-racisme med et hævet nazikort i ny og næ viser en imbecil modstand mod at fatte, hvordan tingene egentlig hænger sammen hos andre kulturfolk. Det er alt for let blot at hævde, at den menneskelige natur er ens for os alle – vi er alle i familie med hinanden og er brødre og søstre. Men det er vi ikke.

De forskellige menneskesyn, kulturer og religioner er vidt forskellige og meget fremmede for hinanden. Vi kan ikke per ideologi leve sammen med alle og multikulturen er en kommunistisk tvangsforanstaltning for at kunne skabe et nyt menneske i et nyt samfund. Det er en illusion, som aldrig kan realiseres.

Massemedierne er enige om, at det er højreekstremt at sige, at multikultur er skadeligt og undergravende for vor europæiske civilisation – det kan blive Europas undergang for at tale med Douglas Murray.

Universiteterne er hentæret af venstreorienteret tankegods

De fleste universiteter i verden i dag er hentæret af en venstreorienteret indoktrinering med kritisk teori, post-modernisme, utopisk tænkning, konstruktivisme og post-kolonialisme og nymarxistisk identitetspolitik.

Ønsket om at nedbryde nationalstaterne har været en integreret del af både den marxistiske og den liberaldemokratiske ideologi siden Jürgen Habermas (1929 -) skrev ”Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europa” som et essay i ”Theorizing Citizenship” udgivet af Ronald Beiner, State University of New York, Albany, 1995.

Sagt i en nøddeskal er kulturmarxismen en anvendelse af marxistiske mål på kulturen i stedet for på økonomien. Den udvider den marxistiske klassekamps undertrykker/undertrykt paradigme til at omfatte andre marginaliserede grupper på andre områder som f.eks. race og køn. Således er de ikke-hvide undertrykt af den hvide mand. Homoseksuelle er undertrykt af heteronormativitet. Muslimer er undertrykt af kristne osv.

Dekonstruktion af det konventionelle samfund

Kulturmarxismen handler i sidste ende om at dekonstruere det konventionelle samfund ved at angribe det på alle kulturelle fronter, herunder omskrivning af historien, underminering af kristen spiritualitet og tro og især nedbrydning af traditionel moral.

Formålet med kritisk teori er at kritisere, ubarmhjertigt og destruktivt, ethvert aspekt af det vestlige samfund ved hjælp af, hvad de kalder sociale emancipatoriske strategier.

Venstrefløjen afviser alle bekymringer om kulturmarxisme ved at hævde, at vi ikke forstår den. Det er et meget komplekst intellektuelt socialpolitisk fænomen, som ikke kun er kulturmarxisme, men også en postmodernisme og poststrukturalisme, som faktisk alligevel står på skuldrene af marxismen. Men de påstår, at man ikke behøver at være marxist for at være postmodernist. Det giver lidt ekstra stemmer.

Maskulinitet er kernefamiliens beredskabs ånd

Nøglen til fremme af denne marxistiske kulturrevolution er, hvad Marx kaldte familiens afskaffelse, fordi familien er menneskehedens grundlæggende elementære bånd, og det bedste forsvar mod totalitær statskontrol. For at ødelægge familien har venstrefløjen i årtier ført kampagne for at nedgøre ægteskab og moderskab, tilintetgøre kønsforskelle og en delegitimering af traditionel maskulinitet.

Hvorfor er svækkelsen af mænd egentlig så afgørende for denne strategi? Det er fordi, maskulinitet er kernefamiliens beredskabs ånd. Den er den dynamiske, til tider aggressive, uregerlige og individualistiske energi, som driver mænd til at bygge op, udforske, forsvare og kæmpe, og til at modstå underkastelse og modstå fremmed dominans og middelmådighed.

Det er også en energi til at påtage sig økonomisk stabilitet og fremgang, personlige friheder og ansvar i modsætning til de feministiske fællesskaber, der foretrækker NGOernes og kommunens bedragerisk sikre rum. Hvad gør man i kollektiverne? Man undergraver den individuelle mandsrolle ved at angribe mænds roller som fædre, ledere, og heteroseksuelle ægtemænd.

Venstrefløjens inficerende virus

Kulturmarxismen er en kvælende konformitet, en totalitær ideologi, der ribber os for vor individualisme og eliminerer vor fædrelandskærlighed. Den eneste måde hvorpå vi kan overvinde venstrefløjens inficerende virus er, hvis vi indrømmer den situation, som vi faktisk står midt i.

Jeg er dybt optaget af at forstå venstrefløjen, og hvorfor den er allieret med islam. Ikke alene er den allieret, men den deler i stor udstrækning de samme mål og giver sig af med den samme taktik og strategi for at opnå disse mål.

Islam fortæller os, at vi alle er født muslimer, og at det er i vor egen interesse at underkaste os shariaens religiøse, familiepolitiske og storpolitiske love. Nymarxisterne fortæller os, at vi skal gøre nøjagtigt det samme og indrette os efter den dialektiske og historiske materialismes love og kulturrelativistiske politik.

Den ebionitiske kristendom er proto-islam

”Min fjendes fjende er min ven.” Venstrefløjen har altid hadet kristendommen, og Islams fjender er enhver anden religion. Islam afviser treenighedslæren, Kristus guddommelighed, korsfæstelse og genopstandelse. Det kommer af, at islam ifølge den nyere koranforskning står på skuldrene af den ebionitiske kristendom, som var en slags proto-islam.

Fra det 4. til 6. Århundrede spredte den jødiske “Jesus-bevægelse” ebionitismen sig over hele Syrien, Mesopotamien og Arabien. Ebionitterne afviste de fire evangelier og troede på, at Jesus som jøde fastholdt de love, der var etableret af Moses.

Lingvistikforskeren Christoph Luxenberg har argumenteret for, at de ældste dele af Koranen oprindeligt var et kristent liturgisk skrift, en gudsjeneste-bog, skrevet på Aramæisk.

Den ebionitiske form for kristendom dannede altså det læremæssige grundfjeld under det, der senere blev kendt som islam. Man kan derfor sige, at Koranen oprindeligt var en ebionitisk religiøs tekst, og at det først var under den første umayyade-kalif Muawiya (602-680) at bogen blev omskrevet til arabisk – en omskrivning, der ændrede betydningen af mange passager.

Den ebionitiske kult var dogmatisk set næsten identisk med islam; den anerkendte mosaisk Lov med alt, hvad den indebar af omskærelse, halal/kosher mad, skilsmisse, stening for utroskab osv. De betragtede Jesus som en profet, men ikke som Guds Søn.

Civilisatorisk harakiri at invitere islam indenfor dørene

Lad os nu gå tilbage til de selvretfærdige farisæere på venstrefløjen, som i deres had til kristendommen og den vesterlandske kultur er ved at begå civilisatorisk harakiri ved at invitere islam ind i vor kristne verden som politisk hjælper og på den måde inficere det borgerlige samfund med endnu en dødelig virus.

Den liberale protestantisme var allerede i midten af 1900-tallet blevet grundigt sekulariseret. Mange liberale protestanter var som Lenins “nyttige idioter” kommet under indflydelse af marxistisk tænkning og havde gjort sig til talsmænd for tanken om at arbejde sammen med kommunister til gavn for de “udsatte”. Mange katolske præster og teologer blev også trukket i den retning.

Deres prædikener eller “homilier” handlede om nødvendigheden af at kæmpe for social retfærdighed. I Latinamerika blev denne kamp til krig mod overklassen. Overalt blev kaldet til et helligt liv erstattet af “social aktion”. Derfor blev forestillingen om noget mirakuløst eller hinsidigt bagatelliseret eller benægtet.

Kirken er inficeret med marxisme

Den katolske kirke blev i og med Det andet Vatikanerkoncil inficeret med tidens sekulære ånd, som var den progressive, socialistiske indstilling. Kristendommens skulle nu bygge retfærdighedens himmel her på jorden snarere end at forberede de troende til liv efter døden.

Da Frankfurterskolens marxistiske ideologer foreslog en march gennem Vestens institutioner omtalte de ikke kirken, men det behøvede de sandelig heller ikke, da kirkens egne teologer frivilligt tilsluttede sig marxismen. Den katolske kirke er derfor nu en del af de venstreorienteredes progressivitet, især efter den marxistiske pave Francis indsættelse i pontifikatet. Han erstattede den islamkritiske pave Benedict, som blev gået af den globale elite. Michael Thestrup skriver:

“Gennem december misbruges juleevangeliet ofte af præster, journalister, politikere og andre indvandringslobbyister til at legitimere masseindvandringen af personer uden demokratisk tradition, kristen kulturbaggrund eller kompetencer som efterspørges på det danske arbejdsmarked”.

Kristendommen har sammen med den herskende globale venstreorienterede og liberal-demokratiske kultur inviteret islam indenfor dørene som alliancepartner for at fremskynde vor ældgamle europæiske kulturs forfald og undergang. Det ligner Romerrigets fald – et Europa med stigende intern vold, på randen af en borgerkrig inficeret af to dødelige vira.

Tidligere artikler af Tim Pallis på Snaphanen

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

Se Gunnar Sandelin skrive om artiklen Kvinnor hotar det fria ordet vid högskolorna

Som jag har sagt förut: det blir kvinnorna som får det västerländska välfärdssamhället på fall. Kvinnor, särskilt unga, röstar för öppna gränser i betydligt större utsträckning än män. Och därmed för att Sverige blir ett farligare och fattigare land. Särskilt för de efterkommande.
Kvinnor vill generellt sett ha konsensus och är mindre benägna att acceptera avvikande åsikter som stör gruppens samvaro. Därför ansluter de sig i högre utsträckning till “värdegrundsterrorn”.
Feminismen, som den har utvecklats med sitt långvariga söndrande mellen könen, sitt feminiserande och skuldbeläggande av den västerländske mannen, är vår tids trojanska häst. Visst är verkligheten mer komplicerad än så, men detta är ett mycket viktigt, underskattat och nedtystat ämne. Som naturligtvis inte handlar om alla kvinnor…

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
50 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Den Nervøse
Den Nervøse
2 years ago

Vores europæiske civilisation minder i uhyggelig grad om romerrigets sidste tid. De mistede evnen, viljen og lysten til at forsvarer deres land og imperium. Deres civilisation brød op, normer smuldrede, der var orgier, druk og seksuele perversiteter. Der udviklede sig et selvhad til romerriget og de fleste var ligeglade da det Vestromerske imperiet brød sammen og goterkongen Theoderik gjorde sig ikke engang den ulejlighed at henrette den romerske barnekejser, da landet endegyldigt gav efter for sværme af indvandere! Riget var brudt sammen i selvfed ligegyldighed og dovenskab! I dag finder vi skræmmende mange ligheder, drukkultur, venstrefløjens og desværre også en… Read more »

Margrethe
Margrethe
2 years ago
Reply to  Den Nervøse

Som vores såkaldte civilisation ser ud nu, ser jeg ikke det store tab i, at den går under. Som filosof, Peter Thielst kaldte det “en kultur uden egenskaber”. Anything goes. Den store frihee’ der hænger og svæver frit i luften som sæbebobler uden forankring i noget som helst, ja den ender som sæbebobler gør flest. Bang! Væk er den. Hvis ikke der sker en revitalisering af vores kultur, så lad falde, hvad der ikke kan stå selv. Fint med mig. Det nuværede stadie er ulidelig at være vidne til og er ikke værd at sætte livet på spil for.

Den Nervøse
Den Nervøse
2 years ago
Reply to  Margrethe

Hvis vores kultur falder, hvad så? Islam, submision, underkastelse, hvor vil du tage hen? Jeg vil begræde det, vores kultur er den bedste, vi nægter bare at anerkende det! Alle store opdagelser og opfindelser er gjort af vores kultur. Islam her ikke bidraget med noget som helst, tværtimod!

Margrethe
Margrethe
2 years ago
Reply to  Den Nervøse

Du fattede ikke essensen.

Den Nervøse
Den Nervøse
2 years ago
Reply to  Margrethe

Jo, men selv hvis tingenes tilstand er og forbliver som nu, er det bedre end at give op – alt er bedre end et muslimsk samfund.

Trulsew
Trulsew
2 years ago
Reply to  Margrethe

Kutt ut pisspratet, Norge Sverige og Danmark var de beste landene i verden. Vi hadde alt. Andre land burde sende delegasjoner til oss for å lære hvordan man bygger trygge, fredelige land. Vi var nummmer 1. Hvis en siviliasjon fortjener å reddes, så er det vår sivilisasjon. Afrika og arabistan driter jeg i, de har ingenting der som er i nærheten av å kunne kalles siviliasjon, de fortjener å gå til grunne. Jo fortere jo bedre.

Nielsen
Nielsen
2 years ago
Reply to  Trulsew

“Andre land burde sende delegasjoner til oss for å lære” Var det ikke det andre lande gjorde? Hvad bragte det os?

Trulsew
Trulsew
2 years ago
Reply to  Margrethe

Du sitter i godstolen din foran en datamaskin og prater om at du synes landet du bor i, fortjener å gå til grunne. Landet du sitter i nå, fortjener ikke å overleve. Så du prater egentlig om selvmord. Skjerp deg, ikke vær en dum selvopptatt kødd hele livet ditt.

AlfredsModer
AlfredsModer
2 years ago

Civilisationer er blot specifikke manifestationer af Darwinisme. Iklæd en gorilla jaket og høj hat. Udstyr den med en eller flere guder. Lær den at spise med pæne manerer og anden fernis. Den vil alligevel være en gorilla. Man kan efter behag udskifte ‘gorilla’ med ethvert andet tobenet væsen – Darwins principper vil stadig være gældende i sin basale grundessens.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago
Reply to  AlfredsModer

Nogle gange går evolutionen tydeligvis baglæns, når man fx. intensivt dyrker fætter-kusine-ægteskaber generation efter generation inden for de samme familier og klaner gennem tusinder af år ( endogame samfund – altså indavl sat i socialt system ) under et selektivt tryk fra en statisk, barbarisk (anti-human) og tankefjendsk religion, som i samspil med uforanderlige klannormer konstant frasorterer eller socialt undertrykker alle individer med evnen og modet til at tænke selvstændigt ud af denne påtvungne snævre boks, være nysgerrig og åbent stille kritiske spørgsmål ved tingenes (s)tilstand – fx. ved tidligt at gøre dem et hoved kortere ( mindre potentielt farligt… Read more »

AlfredsModer
AlfredsModer
2 years ago

Bemærk at Darwin ikke indbefatter moral eller etik mere end det er befordrende for artens succesrige fremtid. Kriteriet for onde dumme islams eventuelle succes kan ikke udsiges på forhånd. Darwins teori er retrospektiv. Den kan aldrig bruges til at foreskrive hvilken taktik, der sikrer en arts overlevelse. Fordi fremtidens betingelser for overlevelse er dynamisk og delvis statistisk. Vesten kan alene sørge for at islam gives de hårdeste og værste betingelser for at vinde. Som endemål kunne Vesten kæmpe lige så beskidt og brutalt som islam, for at give Demokratiet verdensherredømmet. Akkurat som islam gør med modsat fortegn for at sikre… Read more »

River
River
2 years ago

Angående civilisation. Søg yt på Khomeini funeral og se hvordan menneskemasser lykkes at hive hans lig ud af kisten og trampe rundt på det i bare begejstring. Herre Jemini.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago
Reply to  River

Så gjorde de da for én gangs skyld noget fornuftigt, selv om det jo nok ikke lige var tilsigtet 😅

tom
tom
2 years ago

Tænk, hvis vestlige satirikere gav sig til i stor stil at gøre nar ad den slags. Som den vits du henviste til i går med manden, der blot ville have et arbejde og blev mødt af et venstreorienteret fantasidyr med regnbue manke og hale og en overfed rytter.

Kimski
Kimski
2 years ago

“Civilisation has become nothing more than a game of idiot management.”
~ Ukendt.

Erik
Erik
2 years ago

Muslimer er veldig enkle å forstå. Bare husk hva Osama Bin Laden sa, når han skulle forklare forskjellen mellom amerikanere og muslimer; “The Americans love life. We love death. That`s the difference between us”. Muslimer elsker døden. De feirer døden. De lengter etter døden. Det livet de har nå, er bare en liten detalj for dem, det er det som skjer etter at de dør som er viktigts. Og jeg synes det er flott, jo fortere de dør desto bedre. Problemet er at de prøver å ta med seg resten av oss i døden også. Fordi de er gale steinaldermennesker… Read more »

Søren Ferling
Søren Ferling
2 years ago

“Den eneste måde hvorpå vi kan overvinde venstrefløjens inficerende virus er, hvis vi indrømmer den situation, som vi faktisk står midt i.”

Så meget enig. Der mangler stadig en del i opmærksomheden mod dette fænomen, som virkelig er altgennemtrængende i vor tid.

Artiklen her gør er god indsats for yderligere at orientere.

Taktikken fremover er vel at holde fast og vedholdende på den virkelige virkelighed.

Nielsen
Nielsen
2 years ago
Reply to  Søren Ferling

Ja,og min virkelighed er at jeg ser den samme ideologiske overensstemmelse mellem islam og socialisme,som skribenten gør. Men de sammenhænge,som berører mine erfaringer og observationer.
Desuden er der vel bare at sige: Der er forskel på folk.Og de der er kommet til landet de sidste 50 år,er ikke af den gode slags.
Jeg forstår heller ikke ordet intersektionalitetsbegrebet. Er det rigtigt stavet?

Nielsen
Nielsen
2 years ago

Fjernes kommentarer? Jeg husker måske forkert,men en kommentator kaldet Svenske tilstande synes at være blevet væk. ?

Guest
Guest
2 years ago
Reply to  Nielsen

Måske er der en lille diktatorspire, som fjerner kommentarer, der ikke passer ind i det store billede…

AlFredsModer
AlFredsModer
2 years ago
Reply to  Guest

Det må være spyware fra Antifa, som skiftede til malware og som tog den – so beware of Antifa Cookies.

Charles
Charles
2 years ago
Reply to  Guest

Diktatorspireren er en del PK. Tumpen kan ikke tåle at blive imodsagt. Det kan Pædagoger ikke, da det kniber med Argumenterne.
Hvilken tumpe har så rette i det jeg har skrevet.

Nielsen
Nielsen
2 years ago
Reply to  Guest

Nej det var sj¨lvklart min forveksling af Trulsew og Svenske tilstande. Jeg må igen komme med en uforbeholden undskyldning til bloggen.
Men som ses i svar til Charles,forekommer mærkværdigheder på nettet.
Hvorvidt diktatorer har udviklet sig fra spirer.er ikke vist. Spørg Makron,Merkel eller en af de andre. Der er nok af dem Sji Sji Ping Putin og Trump er også muligheder,hvis dine ord kan trænge frem. Ellers gå bare til hestens hovede: Jerome Powell

Charles
Charles
2 years ago
Reply to  Nielsen

Jeg kan oplyse: Jeg har ingen mærkværdigheder her på nettet eller her på blogen. Skriver hvad jeg synes er relevant og af og til med en OT, inden for Ytringsfriheden og lovens rammer. Jeg giver ikke til købs på denne. Uenigheder skal der være plads til, uden at Pædagogerne blander sig og rette i oplægene end sige slette dem. Makron, Merkel og andre EU-ledere er BUNDRÅDNE. Putin skal ikke sanktioners. Fordi: Når Islam har eller og er ved at få overtaget i EU så ville Putin nok hjælpe sammen med Trump og Boris Johnson. Jeg er ikke klar over hvad… Read more »

Charles
Charles
2 years ago
Reply to  Nielsen

Nemlig det er min.
Jeg tror det er formeget realiteter for Steen.
For mig kører han aldrig debatten til ende.

Pædagog fnidder er der nok af.

Har man en blog, skulle man da kunne tåle lidt saglig modstand, ja man skulle også kunne forvente det og holde til det.

Jeg har aldrig nogen sinde generet andre, eller gået personlig efter een.

Det er barnagtig at slette folk, fordi ens meninger ikke er pædagogisk rigtig.
Pædagoger bør have en “Sutteklud” ved hånden.

Bemærk: Jeg kalder ingen for Pædagog eller andet. Men kun måden er Pædagogisk.

Charles
Charles
2 years ago
Reply to  Charles

Hvilken tumpe har så rette i det jeg har skrevet.
Vedkommende er da vidst ubegavet, siden han/hun ikke giver sig til kende

Charles
Charles
2 years ago
Reply to  Charles

Hvor er det sidste. Steen. ??

Charles
Charles
2 years ago
Reply to  Charles

Tak for det.
Så mangler vi lige også min besvarelse af “Kimski”

Vedkommende Manipulator bør holde “Snitterne af andres tekst og lade være med at slette indlæg” Særlig når Grundloven er overholdt.
Det skulle helst ikke blive, bare noget der ligne: FB TW Istagram og andet fnidder, der vil bestemme over folks artige ytringer.
Husk: Jeg er også een der viser hensyn.!

Nielsen
Nielsen
2 years ago
Reply to  Charles

Og det jeg ville have skrevet til dig til din kommentar omhandlende en norsk terrorist,kunne jeg heller ikke få fremsendt på UP

Charles
Charles
2 years ago
Reply to  Nielsen

tak Nielsen
Anders Bering Breivik kan ikke tåles omtale her på pædagogernes blog.
End ikke konspirationsterier må forekomme.
Det er en skændsel for ytringsfriheden.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

Sveriges största komiker Robert Gustafsson less på politisk korrekthet
2020-01-08

https://www.vaken.se/sveriges-storsta-komiker-robert-gustafsson-less-pa-politisk-korrekthet

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

Christer Wretborn: Därför ville Reinfeldt att vi skulle öppna våra hjärtan https://www.dagensarena.se/opinion/christer-wretborn-darfor-ville-reinfeldt-att-vi-skulle-oppna-vara-hjartan/ Reinfeldts politik var genomtänkt och en ökad invandring var en av nyckelfaktorerna för att förverkliga den, skriver Christer Wretborn, fd. ambassadör, regeringsutredare. … Detta är inget att förundras över. Däremot finns det anledning att fråga sig vad Reinfeldts invandrings -och flyktingpolitik stod för. Vad hade han för bevekelsegrunder? Var det frågan om humanistisk övertygelse eller fanns det andra motiv? Situationen är unik. Ingenstans i västvärlden, mig veterligen, har ett klassiskt högerparti drivit på för att liberalisera och underlätta invandring. Det är normalt vänsterpolitik. Reinfeldt var överlag inte särskilt… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

https://www.youtube.com/watch?v=NHas3yXxzyM
Stridsrop
Även känd som Hur länge skall i Norden.
På Wikipedia finns en artikel om Hur länge skall i norden.

Hur länge skall i norden
Den döda fred bestå?
Må snart ej höras orden:
“Framåt, I gossar blå!“

Det ärfda vikingssinne
Till ledungs trår igen,
Och hämndens trogna minne,
Nabo, lefver än.

Rad 3 och 4 även ”Skall snart ej höras orden: I gossar blå, gån på!”

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Gramscis opskrift blev i udstrakt grad brugt i Østtyskland, den Sovjetiske besættelseszone.
Regimet overgav sig betingelsesløst, der var noget nær total udskiftning i det juridiske system. I mindre grad på de militære og undervisningsmæssige områder.
Forskellen til Vesttysklasnd var og er dog stadig tydelig, navnlig i betragtning af den store omtale emnet afnazifering fik..

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

The Syro-Aramaic Reading of the Quran https://youtu.be/lk40dR8UpaU The Syro-Aramaic Reading of the Quran 71.700 visninger Offentliggjort den 15. nov. 2009 From Wikipedia: Christoph Luxenberg is the pseudonym of the author of The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Qur’an (German edition 2000, English translation 2007) and several articles in anthologies about early Islam. Luxenberg came into the public eye in the years after 2000, following the publication of his first book (or at least the first one under this pseudonym), The Syro-Aramaic Reading of the Koran, which asserted that the language… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

The Oldest Quranic Manuscripts https://m.youtube.com/watch?v=iNdvsLh128Q Gerd Puin was the head of a restoration project, commissioned by the Yemeni government, which spent a significant amount of time examining the ancient Qur’anic manuscripts discovered in Sana’a, Yemen, in 1972. According to writer Toby Lester, his examination revealed “unconventional verse orderings, minor textual variations, and rare styles of orthography and artistic embellishment.” The scriptures were written in the early Hijazi Arabic script, matching the pieces of the earliest Qur’ans known to exist. The papyrus on which some of the text appears shows clear signs of earlier use, being that previous, scraped-off writings are… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

Hele sekvensen – det er vist taget ud af en længere dokumentar? https://youtu.be/n-UISwwCgeQ The Hidden Origins of Islam: New Research into Its Early History by Karl-Heinz Ohlig and Gerd-R Puin (Jul 30, 2009), available at Amazon. The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran by Christoph Luxenberg (Mar 2007) The virgins and the Grapes: the Christian origins of the Koran: http://chiesa.espresso.repubblica.it/… The standard histories of Muhammad and the early development of Islam are based on Islamic literature that dates to the ninth and tenth centuries–some two centuries or more after the… Read more »

Nielsen
Nielsen
2 years ago

“Bern siger altid noget godt, men jeg er ikke ganske enig med ham i synet på USA. Men det er jo heller ikke noget krav”

Jeg kunne ikke svare i bunden af posten,derfor som ny kommentar. Jeg er ikke sikker på hans opfattelse af elitens agenda. Mange af de punkter han er inde på værende banksternes hensigter,er jo ganske fornuftige,ud fra et frihedsperspektiv=nul regering nul skat og nul tvang. Men det er positivt at han nævner FN og nEUropa,som skadelige organisationer.

Nielsen
Nielsen
2 years ago
Reply to  Nielsen

Jeg er nødt til at tilføje,at sandheden ridses op omkring 45:26

Nielsen
Nielsen
2 years ago

Mikael Vilgert har netop udgivet et nyt interview med en gammel kending. Prøv at sammenligne hvad Lars Bern siger og hvad Jesse Ventura siger.

50
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x