5
sep
Seneste opdatering: 5/9-10 kl. 2345
99 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar

© Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen.

Det var en gång ett land, ett litet land långt uppe i norr. Det var ett lyckligt land, förskonat från krig sedan hundratals år. Människorna levde i fred med varandra och var trygga. Jag minns det landet. Jag minns det tydligt. Jag är en av alla dem som har upplevt det goda Sverige. Många andra minns det. Det var landet vi ärvde, det som gavs åt oss av våra förfäder att förvalta för att sedan lämna vidare till våra efterkommande.

Men det land som våra barn och barnbarn växer upp i och ska ta över efter oss har förvandlats på ett sätt som saknar motsvarighet i världshistorien. Våra politiker håller på att byta befolkning på Sverige. Inom bara några få årtionden är svenskarna inte längre i majoritet i sitt eget land. Invandrarna blir i majoritet i allt fler svenska kommuner. Allra snabbast går förändringen i de största kommunerna. I Botkyrka är invandrarna redan i majoritet med 52,3 procent. Både Södertälje och Malmö närmar sig snabbt en situation med svenskar i minoritet. I Södertälje är invandrarna i majoritet om bara fyra år.

Det pågår en enorm demografisk omvandlingsprocess i Sverige. Och den går snabbt. År 2050 kommer svenskarna att vara i minoritet i tretton av de 25 största svenska kommunerna: Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje och Växjö.

Ytterligare sex kommuner kommer att ha mer än 40 procent invandrare: Borås, Jönköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Gävle och Halmstad kommer att ligga mycket nära 40-procentsgränsen. Sammanlagt 19 av de 25 största kommunerna kommer alltså att ha mer än 40 procent invandrare 2050. Det blir resultatet om invandringen fortsätter i samma takt som den haft sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006. Enligt samma prognos kommer både Malmö och Botkyrka att närma sig 90 procent invandrare 2050. (Svenskar i minoritet år 2050?)

Utvecklingen kommer att gå ännu snabbare

Beräkningen har gjorts av Affe på Affes statistikblogg. På sin blogg publicerar han i dag de diagram som filmen bygger på och som visar den demografiska utvecklingen i landets 25 största kommuner. Utgångsåret är 1997. Längre tillbaka än så finns inte tillförlitligt statistikunderlag. När trendlinjerna dras ut i den utveckling som har ägt rum sedan 2006 ser vi det scenario som jag återger ovan. Sedan den borgerliga alliansregeringen tog makten 2006 har invandringen accelererat kraftigt. Cirka 100 000 invandrare per år har sedan 2006 beviljats PUT, permanent uppehållstillstånd, i Sverige. Om utvecklingen fortsätter i samma takt är det ett till stora delar utplånat Sverige vi har att se fram emot. Siffrorna är en minimiberäkning. Utvecklingen kommer sannolikt att gå ännu snabbare, eftersom antalet nya invandrare ökar varje år och invandrare föder fler barn än svenskarna.

Beräkningen är dessutom en light-variant, eftersom den definition av utländsk bakgrund som ligger till grund för prognosen är att man är född i ett annat land eller född i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Det är den officiella definition som tillämpas av bland annat SCB, Statistiska Centralbyrån. Den stora kategori som är född i Sverige och har en utrikes född förälder är alltså inte medräknad. Om trenden från det socialdemokratiska regeringsinnehavet före 2006 blir verklighet kommer utvecklingen att gå något långsammare men ge samma resultat med några års fördröjning.

Ett demografiskt katastrofscenario

Affes diagram visar med all önskvärd tydlighet ett demografiskt katastrofscenario. På bara några årtionden kommer svenskarna att bli en minoritet i sitt eget land. Hur blev det så här? Var det det här svenska folket ville? Är detta det land som vi vill lämna ifrån oss till våra efterkommande? Vilka är de krafter som på bara 50 år har förvandlat ett land med en unikt homogen befolkning till ett demografiskt högriskexperiment?

En sak går att fastslå direkt, och det är en kunskap som kan vara bra att ha inför det stundande riksdagsvalet: Vad gäller invandringspolitiken råder fullkomlig samstämmighet i de sju riksdagspartierna. De är förkrossande eniga om att Sverige ska massimportera i storleksordningen 100 000 invandrare per år. Vänsterpartiet och miljöpartiet vill importera ännu fler. De vill dessutom att utlänningar som saknar asylskäl och uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha samma rättigheter som de som betalar för välfärden. Av de cirka 1,3 miljoner som har beviljats PUT sedan 1980 är bara 5 procent flyktingar enligt Genèvekonventionens definition. Övriga 95 procent är välfärdsinvandrare som är väl informerade om Sveriges världsrykte som kravlös bidragsnation och har sökt sig hit just därför. Livstids försörjning utan krav är en migrantmagnet som ger Sverige en unik position i världen.

Lika rörande överens är riksdagspartierna om att sätta demokratin ur spel och vägra diskutera invandringspolitiken. Det är en målsättning som landets samlade journalistkår ställer upp på, okritiskt som en frikyrkoförsamling i hallelujafasen. Oönskade fakta om invandringens följder för svenska folket ska med alla medel tystas ned. Journalistkåren och det politiska etablissemanget sitter i knät på varandra i total symbios och speglar sig i strålglansen från varandras maktsfär. Metoderna känns igen från totalitära diktaturer.

Invandringspolitiken uppstod ur ett hjärnsläpp

Sveriges invandringspolitik uppstod ur ett tillfälligt hjärnsläpp – som blev permanent. Efter andra världskrigets slut 1945 var det sargade Europa i skriande behov av arbetskraft för återuppbyggnaden av industri och infrastruktur. Arbetskraftsinvandring blev lösningen. Till Sverige kom majoriteten från vårt grannland Finland. 1947 skrevs tillfälliga avtal mellan svenska staten och Italien och Ungern. Arbetskraftsinvandrare kom under hela 1950- och 60-talen från Tyskland, Österrike, Grekland, Italien, Ungern, Jugoslavien och Turkiet. Alla utgick ifrån att det var ett tillfälligt arrangemang och att ”gästarbetarna” efter något år skulle återvända hem. Det gjorde de bara i begränsad omfattning. Statsminister Tage Erlander (s) uttryckte sig vid ett officiellt besök i Finland 1967 på ett sätt som tydligt visar den svenska yrvakenheten inför de invandrare som valde att stanna kvar:

”Det är sannolikt att vi varit lite valhänta när det gällt att ta vara på det värdefulla arbetstillskott som kommit från Finland och andra länder. Vi trodde till en början att det var en rent temporär företeelse. Nu får man försöka behandla immigranterna inte bara som ett arbetskraftstillskott utan också som ett bestående element i det svenska samhället.”

Arbetskraftsinvandringen blev en tjugoårig lyckad parentes i svensk invandringshistoria. Tiotusentals duktiga invandrare bidrog med sitt arbete till att bygga upp Sverige och den svenska välfärden. På sina arbetsplatser kom de rakt in i sociala nätverk och integrerades i det svenska samhället. Men 1969 beslutade en enig riksdag efter påtryckningar från LO att den utomnordiska arbetskraftsinvandringen skulle upphöra av arbetsmarknadspolitiska skäl.

Det största demokratiska sveket i vår tid

Åren kring 1970 stod Sverige inför ett avgörande vägval. Landet hade återhämtat sig under decennierna efter krigsslutet. Ekonomin var stabil. Sverige låg på fjärde plats i OECD:s välståndsliga. Nu hade politikerna möjlighet att fortsätta bygga det socialdemokratiska Folkhemmet – Sverige som ett välfärdsland för den egna befolkningen. Men istället tog aningslösheten och den politiska galenskapen över. Med statsminister Olof Palme i spetsen hängav sig socialdemokraterna åt en fullständig utopi, drömmen om ett mångkulturellt samhälle där olika folkslag och kulturer skulle leva sida vid sida som en enda stor lycklig global familj. Mantrat var ”internationell solidaritet”.

Det fanns inte en tanke på den uppenbara risken för kultur- och värderingskollisioner mellan förhistoriska muslimska kulturtraditioner från 600-talets arabiska sandöknar och demokrati- och jämställdhetsnormer i det moderna Sverige. Att mångkulturella samhällen aldrig har fungerat någonstans i världshistorien dämpade inte entusiasmen. Antagligen trodde man att invandrarna i pur tacksamhet för den svenska godheten skulle bli som vi så fort som de satte fötterna på svensk mark. Sverige skulle göras till ett mångkulturellt paradis för alla världens folk och bli världsmästare i godhet med en helgongloria som överglänste själva solen.

1975 är ett ödesår i svensk invandringshistoria. Då fattar en enig riksdag beslut om att Sverige ska förvandlas till ett mångkulturellt samhälle. När beslutet formades som övergripande samhällspolitiskt mål var 401 000 utlänningar från 130 länder bosatta i Sverige, mindre än en tredjedel av dagens siffra. De utgjorde 4,9 procent av befolkningen. Beslutet fattades alltså inte för att Sverige var utsatt för en mångkulturell invasion. Det fattades för att socialdemokraterna med diktatorisk järnhand ville styra landet i riktning mot massinvandring, mångkultur och globalisering. Men för vilka skulle det mångkulturella samhället skapas när arbetskraftsinvandringen upphört? Svaret från socialdemokraterna var: ”Vi fyller på med flyktingar!” Genom asylinvandring av ett importerat proletariat skulle socialdemokratiska röster vara garanterade för lång tid framåt.

Ingen darrade på manschetten

Den regering som genomdrev det mångkulturella samhället har sina namn för evigt inristade på en minnessten över det Sverige som de i ett enda slag förpassade till historiens sophög:

Sven Aspling, Ingemund Bengtsson, Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Lennart Geijer, Hans Gustafsson, Eric Holmqvist, Rune B. Johansson, Anna-Greta Leijon, Svante Lundkvist, Bertil Löfberg, Bengt Norling, Olof Palme, Gertrud Sigurdsen, Gunnar Sträng och Bertil Zachrisson.

Pålitliga och lojala socialdemokrater var de alla som sjösatte den mångkulturella ideologin. Ingen darrade på manschetten. Merparten av dem fick dessvärre aldrig uppleva den fulla effekten av sitt beslut. Elva är döda. Kvar i livet finns när detta skrivs bara Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Anna-Greta Leijon, Gertrud Sigurdsen och Bertil Zachrisson.

Under samma tid utgick påbud om att svensk identitet och svensk kultur skulle tabubeläggas. Kraftiga vågor av nationellt självhat svepte som en ideologisk tsunami över landet. Allt som representerade svenskhet och svensk kultur skulle föraktas och utplånas. Den svenska flaggan blev en töntsymbol, alternativt en symbol för tvivelaktig nationalism. Allt internationellt omgavs av storögd spänning och exotism.

Frivilliga beslut och politisk klåfingrighet

Förvandlingen av Sverige till ett mångkulturellt samhälle framtvingades inte på grund av krig eller naturkatastrofer som hade varit omöjliga att förutse eller förhindra. Den har skett på grund av beslut som fattades fullkomligt frivilligt av politiker besatta av makt och av en fix idé, en politisk klåfingrighet. Utan att bli tillfrågade gjordes medborgarna till försökskaniner i ett multietniskt samhällsexperiment av aldrig tidigare skådat slag. Av ideologiska skäl och med tydlig inspiration från socialistiska diktaturer som östtyska DDR körde regering och riksdag över folkviljan. Folkets mening i en av de absolut viktigaste frågorna för vårt land ansågs inte intressant. Nu skulle Sverige göras om, oavsett vad befolkningen tyckte. Det är det största demokratiska sveket i vår tid.

Politikerna hade kunnat fatta helt andra beslut. Men de var och är beredda att offra vilka värden som helst för att genomdriva en totalt verklighetsfrämmande ideologi. De offrar villigt sitt eget folk. Priset betalar de ju inte själva.

Invandringen som elitprojekt

Med sin frikostiga asylpolitik blev Sverige ett mycket populärt resmål. Fram till 1982 sökte ett par tusen personer per år asyl i Sverige. I mitten av 1980-talet ökade antalet till mellan 15 000 och 20 000 per år. 1992 nåddes en toppnotering med 84 000 sökande i samband med inbördeskriget på Balkan och den borgerliga trepartiregeringens extremt generösa flyktingpolitik. Nu började också invandringspolitiken utkristallisera sig som ett elitprojekt. Det var Sveriges ekonomiska, politiska, moraliska och kulturella elit som gick i bräschen för den extrema flykting- och invandringspolitiken, alltså de samhällsskikt som är förskonade från konsekvenserna i sina egna liv.

Arbetskraftsinvandringen under 1950- och 60-talen hade varit ekonomiskt lyckosam och gynnat näringslivet och det politiska toppskiktet. Asylinvandringen från 1970 och framåt går med ständigt växande mångmiljardförluster men attraherar en ohelig allians av å ena sidan den politiska makteliten och å andra sidan massmedia och den moraliska kultureliten. Med förenade krafter och fri access till medias megafoner har denna elit lyckats med den enastående bravaden att ostörd genomdriva en samhällsskadlig politik genom att skrämma en hel nation till tystnad och underkastelse. Taktiken har varit att kasta vulgära och ogrundade invektiv som ”rasist” och ”främlingsfientlig” mot alla som har fräckheten att ifrågasätta den pågående utförsäljningen av Sverige. Med sakargument är det betydligt klenare beställt. Regeringen skydde inga medel för att slå ned alla frågor och protester. Ett av de totalitära diktaten utgick på 1980-talet från invandrarminister Anita Gradin. Hon sa att det var viktigt att ”samhället uttalar sitt skarpa fördömande av alla tendenser till fördomar och diskriminering på etnisk grund.” Locket lades på med en smäll.

Mer än var femte invånare är invandrare

I dag har mer än 20 procent av Sveriges 9 340 000 invånare utländsk bakgrund. Cirka 15 procent, 1 307 600 personer, är födda i andra länder. Cirka 400 000 är födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Det blir sammanlagt cirka 1,7 miljoner. Om man räknar in dem som är födda i Sverige och har minst en utrikes född förälder är det i runda tal två miljoner – mer än var femte invånare – av dem som bor i Sverige som har utländsk bakgrund.

Samtliga riksdagspartier driver en politik som innebär att antalet invandrare bara sedan 2005 har ökat med 19 procent, från 1 126 000 till 1 338 000. Under samma tid har den inhemska befolkningen ökat med en enda futtig procent, från 7 922 000 till 8 003 000. Invandrarnas andel av befolkningen har fyrdubblats på ett halvsekel utan att det förs någon offentlig debatt om konsekvenserna. (“SVERIGE – VALDTAGET LAND”: EN UPPFOLJNING)

En ohelig maktallians driver massinvandringen

Fortfarande ser en ohelig maktallians av olika eliter till att en invandring i extrem omfattning fortsätter och därmed utplåningen av Sverige. Kort kan de sammanfattas så här:

• För socialdemokrater och kommunister är massinvandring ett sätt att importera valboskap. Invandrare röstar i regel socialistiskt. I den pågående valrörelsen är det uppenbart att socialdemokraterna målmedvetet försöker värva röster bland invandrarna, i synnerhet bland muslimer. Lockbetet är bidragsförsörjning och fortsatta privilegier genom positiv särbehandling på alla tänkbara områden.
• De borgerliga partierna står näringslivet nära och driver på deras vägnar massinvandringen för att skaffa billig arbetskraft till industri- och servicenäringen.

Det har blivit särskilt tydligt sedan den borgerliga alliansregeringen 2008 åter öppnade Sveriges gränser för arbetskraftsinvandring. Under förra året beviljades 14 926 personer PUT på grund av arbete, och under första halvåret i år har 10 752 personer fått PUT av samma orsak. Den absoluta majoriteten arbetar i okvalificerade jobb som inte kräver någon utbildning över huvud taget. De återfinns inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel, som städare, köks- och restaurangbiträden och inom vård och service. De största arbetskraftstillskotten 2009 kom från Thailand (6 242 personer), Indien (3 000) och Kina (1 890).

Media har en egen politisk agenda

Det sker samtidigt som den öppna arbetslösheten i Sverige uppgår till betydligt fler än 400 000 personer. Bland ungdomar 15 – 24 år ligger arbetslösheten på över 20 procent. Att Sverige har ett trängande behov av invandrare som arbetskraft är en myt. De som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden är just invandrarna, eftersom de ofta saknar de kvalifikationer som efterfrågas och – i synnerhet somalier, afghaner och irakier – i många fall är analfabeter.

• Den tredje maktfaktorn är media. Med en ödesdiger kombination av okunnighet i sakfrågorna och extrempolitisk besatthet följer svenska media en egen agenda när det gäller invandrings- och integrationspolitik. Tydligare än någonsin kan det avläsas inför valet. Landets journalister ser det som förenligt med sitt professionella uppdrag att med alla medel förhindra att Sverigedemokraterna som enda invandringskritiska parti kommer in i riksdagen. Till skillnad från politikerna behöver journalister aldrig ta ansvar för vad de ställer till med. Politikerna dansar efter medias pipa, vettskrämda för att bli uthängda som rasister.

Näst flest våldsbrott i Botkyrka

Det goda och trygga Sverige som jag och många minns finns inte längre. Det är utplånat, ödelagt och förött. Våra folkvalda politiker har i största enighet tagit det ifrån oss. Över befolkningens huvuden har de reat ut vårt land.

Jag kan tänka mig att vissa förnekar innebörden i det scenario som Affes statistik visar. ”Vad spelar det för roll om det är svenskar eller invandrare som är i majoritet i Sverige, vi är ju alla människor.” Till dem vill jag säga att de i sin omedvetenhet och förnekelse bär ett mycket tungt ansvar för att Sverige är på väg mot en demografisk kollaps. Människor är inte lika och inte utbytbara mot varandra. En mängd genetiska och kulturella faktorer formar oss till de olika individer vi är. Invandringen är det som har förändrat Sverige mest under det senaste halvseklet.

Som exempel på vilken roll befolkningen spelar kan vi titta på Botkyrka som redan har en majoritet invandrare. I tätorterna Alby och Fittja bor 90 procent invandrare. Botkyrka kommun hade under perioden 1996-2009 näst flest anmälda våldsbrott i hela landet per invånare, 19 177 brott. Bara Stockholm hade fler anmälda våldsbrott.

Den sociala tilliten, det sköra kapital utan vilket inget samhälle kan överleva, minskar dramatiskt i samhällen präglade av etnisk och religiös mångfald, hög migration och hög grad av kriminalitet och korruption. Studien ”Tillitens geografi” från Ersta Sköndal i Stockholm visar att graden av tillit i Botkyrka är den lägsta av alla undersökta kommuner i landet, bara 34 procent. Det är till och med lägre än i Stockholm där 42 procent av invånarna känner social tillit. Forskarnas förklaring till den låga tilliten i Botkyrka är etnisk mångfald, hög kriminalitet, ekonomisk ojämlikhet och svagare anknytning till kyrkan.

Sorgen över ett förlorat Sverige

Man byter inte ut en befolkning utan att det får konsekvenser. Sverige är i dag ett plågat land som skördar invandringspolitikens draksådd i form av en ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, Europarekord i antal anmälda våldtäkter, allt fler bidragsförsörjda etniska enklaver som lever skilda från det svenska samhället, anpassning till den odemokratiska och kvinnofientliga ideologin islam, tiotusentals ungdomar som utsätts för kränkningar i hederskulturens namn, tvångs- och barnäktenskap, nedbrända skolor och bilar, stenkastning mot polis och räddningspersonal – jag skulle kunna fortsätta uppräkningen i oändlighet. Under ytan sker andra sorters förändring som inte är lika lätt att mäta, i synnerhet som de inte får uttalas högt:

• En känsla av främlingskap i det egna landet och en minskning av den livsviktiga tilliten mellan människor.
• Sorg över förlusten av det Sverige man minns och älskade och som är oåterkalleligt förlorat. Frustration och vrede över att bli överkörd av politikerna.
• Besvikelse över att det man trodde på och arbetade för inte betyder någonting längre.

”Det åligger oss att värja vårt land”

Jag vill avsluta den här krönikan med ett stycke ur boken ”Svensk strävan” – skriven 1941 av Vilhelm Moberg, författaren som skulle komma att skriva den svenska migrationens historia i sin romansvit om de svenska utvandrarna:

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen.

Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.” (Vilhelm Moberg, ur Svensk strävan, 1941.)

Med gråten i halsen tänker jag på Vilhelm Mobergs ord om att Sverige också är de dödas land som de har lämnat åt oss att förvalta och förkovra. Alla de miljoner förfäder som genom sitt arbete har gjort det möjligt för oss att leva nu. De kan inte längre värna sitt verk. Istället åligger det oss att förvalta vad de byggde upp. Jag sörjer när jag tänker på landet vi ärvde och som vi ska lämna över till mina och många andras barn och barnbarn.

Det finns ett ord för vad den politiska, ekonomiska och mediala eliten har gjort med vårt land. De som har sålt ut det Sverige som Vilhelm Moberg skriver om och som många av oss nu levande svenskar har haft glädjen att få uppleva. Jag tvekar inte att använda det. Ordet är landsförräderi.

Och som alla andra landsförrädare kommer även de svenska landsförrädarna att ställas till ansvar. Början sker den 19 september.

Af Julia Caesar

Tidligre kronikker af samme forfatter:

Mina drömmars stad,Batikhäxorna och makten,Sverige – våldtaget land,Allas olika värde,Medias pressetiska apartheidKedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytareSlöjan kränker migFlykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvarBrev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

99 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] man skal altid huske, når man kritiserer svenske medier, at Riksdagen i 1975 i modsætning til andre lande faktisk har besluttet af Sverige er et multikulturelt indvandrerland, […]

trackback

[…] Läs också Julia Caesars krönika ”Landet vi ärvde” […]

Göran Sturegård
Göran Sturegård
13 years ago

Jag blir så upprörd så att jag inte kan stilla mig. Beväpna folket,driv ut ockupanterna och befria fosterlandet. Jag hatar allt vad muslimer heter och skulle kunna ge mitt liv för fosterlandet. I min värld är det dags för ett inbördeskrig där vi driver ut ockupanterna och visar att Sverige är vårt land.Ut ska dem alla! Sverige är vårt och ska så förbli.

docma
docma
13 years ago

Bästa läsare av denna förtjänstfulla blogg och den välskrivna krönikan “Landet vi ärvde”! Jag vill rekommendera alla intresserade tyskläsande den fantastiskt välskrivna och omfattande boken “Deutschland schafft sich ab” av Thilo Sarrazin. Gebundene Ausgabe: 464 Seiten Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt; Auflage: 14 (30. August 2010) ISBN-10: 3421044309 ISBN-13: 978-3421044303 Den gick ut i första upplagan med 25 tusen. Nu är man uppe i över 600 tusen med stigande tendens. Jag fick vänta 2 veckor på mitt ex. “Alla” har läst den och tagit intryck! Även politikerna verkar ha gjort det! Det pågår en hel del diskussioner om invandring/integration f n här… Read more »

Nathalie
Nathalie
13 years ago

hej Julia! Intressant att läsa dina artiklar.Jag är själv invandrare(fr Ryssland) har bott här ett antal år men också känner en väldigt djup sörja över HUR ett land kan invaderas och förändras till ett mångkulturellt helvete såå snabbt!Även för mig känns det att jag och min dotter har ingen framtid här.Röstade för Sverigedemokraterna i hoppet på positiva förändringar men men…Vad ser jag?Att Aliansen har vunnit IGEN! Helt ofattbart!…Så det betyder väl att undergången kommer att fortsätta..tyvärr.Jag är realist. Så just nu känns att det är helt hopplöst så jag funderar på att återvända till mitt hemland så fort som möjligt.Det… Read more »

trackback

[…] och som jag skrev om i den här krönikan. […]

trackback

[…] Landet vi ärvde,Mina drömmars stad,Batikhäxorna och makten,Sverige – våldtaget land,Allas olika värde,Medias pressetiska apartheid, Kedjeinvandring utan slut,Fler ministrar borde gråta, Den svenska asyltombolan,Juvelerna i maktens krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . […]

Viking
Viking
13 years ago

Det er en tragedie det som skjer i Sverige, og dessverre ikke bare der, men i en rekke land i Europa. Men det kommer en dag da de skyldige for sviket skal stå til rette for hva de har villet la skje.

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Sökaren: Svaret på din första mycket berättigade fråga är tyvärr NEJ. Svaret på din andra fråga är tyvärr också NEJ. Många journalister mår i tysthet dåligt över att medverka i det mångkulturella samhällsexperimentet. Men straffet för att bryta sig ur den lojalitet de uppfattar sig ha med den mångkulturella politiken är högt – de riskerar att bli utfrusna på sin arbetsplats och ur övrig social gemenskap om de ifrågasätter den allmänt anammade likriktningen. Ingen vill bli satt i frysskåpet om man kan undvika det. Ingen vill förlora jobbet. Journalister följer bloggarna och känner hotet från Internet – men de… Read more »

Sökaren
Sökaren
13 years ago

Julia, Med anledning av att du är etablerad journalist, så undrar jag om du upplever någon form, av uppvaknande och insikt av hur tokigt allt blev och är med det mångkulturella projektet, bland dina journalistkollegor? Kan man hoppas på en tilltagande vilja att börja skildra verkligheten istället för att skapa den, eller är man även i framtiden hänvisad till barfotajournalistik, via bloggar på diverse obskyra platser på nätet? Personligen tror jag att så länge medias agenda stavas allas lika värde, antirasism, tolerans, mångkultur etc, så utgör den vaga insikten om att man som samhällskritisk journalist enkelt och utan pardon, sorteras… Read more »

Tyckarn
Tyckarn
13 years ago

Tack för att du finns, Julia.

Liva
Liva
13 years ago

Mette

Jeg har været inde at læse på omtalte blog, men har ikke kunnet finde det du nævner om romersk prostitueret – men måske det er slettet så? Jeg har dog lagt mærke til den ‘Gitte’ fra Århus, der er blevet råbt luder efter af nogle indvandrerdrenge/mænd. Intet nyt under solen dér. Og så har jeg lagt mærke til en ‘Maria Due’ der gør det ganske godt som debattør på JP bloggene.

Mette
Mette
13 years ago

Og så var der den danske kvinde, som en indvandrer eller efterlignig i går udnævnte til at ligne en papand og antik romersk prostitueret. Det skete på Venstres næstformand Kristian Jensens blog på JP Blogs. Det har han åbenbart ikke noget i mod, for det blev ikke slettet. Men måske er han bare for dum eller har sat en dum journalist til at passe biksen. Da en dansker kort forinden skrevet, at islam er en pest, blev det med det samme slettet. Sådan er der så meget. Jeg tror, at Kristian Jensen for altid tabte en vælger ved den lejlighed,… Read more »

Mette
Mette
13 years ago
Reply to  Mette

Dette indlæg var til Liva.

trackback

[…] og klager over valgfusk. Den flinke dame – af den type, som den glimrende kronikør Julia Caesar ovre på Snaphanen kalder “Batikheksene” – løser hurtigt og effektivt problemet. Hun kan […]

trackback

[…] Invandrarnas andel av befolkningen har fyrdubblats på ett halvsekel utan att det förs någon offentlig debatt om konsekvenserna. (Julia Caesar) […]

JensH
JensH
13 years ago

Men iøvrigt igen en glimrende kronik fra Julia Caesar, og nu vi er ved demograf, så er 33 procent af alle skolebørn i København indvandrer-børn, og 51 procent på de tre kommunale specialskoler for børn med fysiske- og psykiske handicap har indvandrerbaggrund og på en enkelt af skolerne er tallet 70 procent. Næstformanden i børne- og ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation, Lars Aslan Rasmussen (S), mener at de mange handicappede børn er et klart bevis på, at der er fætter-kusine ægteskaber i indvandrerfamilierne:

http://www.nordjyske.dk/indland/forside.aspx?ctrl=10&data=2%2C3195839%2C5%2C2&count=1

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

De forkerte meninger? 😉 http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11178849 Veteran broadcaster Sarah Kennedy is leaving BBC Radio 2 – 34 years after joining the station. Kennedy, 60, who has been presenting her early morning Dawn Patrol show since January 1993, said: “As I have been spared for this long, it’s time for a change.” …. Last year, Kennedy was “spoken to” by BBC bosses after she praised the late Enoch Powell as “the best prime minister this country never had”. [!!!!!] He was sacked from the shadow cabinet by Ted Heath in 1968 for his Rivers of Blood speech about the dangers of mass… Read more »

Robin Shadowes
13 years ago

Lars Dencik är väl egentligen inte ens svensk utan turk så man blir inte alltför överraskad om sådana utom-européer börjar gnälla på oss, danskar såväl som svenskar. Ingen av oss är ju hans landsmän, dessutom är vi kafirer i vilket fall som helst.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Aha? Tak, det anede jeg ikke. men efternavnet kan jo godt pege i den retning.
Balkan måske?

Det forklarer måske sagen – endnu et fejlslagent svensk eksporteventyr 😀
Hvorfor skal vi dog belemres med den klovn? Det sjove er jo så, at han selv
optræder og virker meget intolerant og arrogant – der er KUN plads til hans
og de andre “intellektuelles” meninger, når altså bare de er på linje med hans.

Jonny
Jonny
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Hm, du som säger dig tro på NWO, borde hålla bättre koll på etniciteterna. Ledtråd: segulah.

Mattias
Mattias
13 years ago

Utmärkt skrivet. Du tar med i princip alla aspekter på den självutplåning som utgörs av invandringen. Fast jag saknar en sak. Var kom egentligen ideologin ifrån som låg till grundför utopin och den politiska korrektheten? Den uppstod inte ur ett vakuum, nämligen. Ett söktips för den som är interesserad: Frankfurtskolan och kulturell marxism.

Rudolf
Rudolf
13 years ago
Reply to  Mattias

Precis så!Denna politik har sitt ursprung någonstans o har man väl fått upp ögonen för detta ser man också mycket annat som har en negativ inverkan på samhället o dess invånare, t.ex den allt uslare underhållningsindustrin.Tyvärr verkar det som många på detta forum inte orkar sätta sig in dom bakomliggande orsakerna,detta är ju också ett oerhört lättretat folk det handlar om!Rösta på SD kommer inte att räcka,långtifrån tyvärr.

ylva
ylva
13 years ago
Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Hmmm, er der egentlig nogen, der holder på ham Dencik, når nu vi danskere og dansk kultur åbenbart er noget så forfærdelige? “Socialpsykolog: Danskerne er slappe og konfliktsky” Og det skal man høre fra en politisk korrekt tosse af en svensker, der om nogen er 10 gange så konfliktsky – som aldrig har turdet at diskutere problemerne lige ud af posen for alvor og som er en del af en klasse, der har medvirket til at tyrannisere sit eget folk – og endog naboerne (os i DK). Havde han virkelig forventet, at alting skulle være som i Sverige? Hvor bor… Read more »

Victor
Victor
13 years ago

Jeg fandt lige en artikel i Spiegel – fra 1969 – om de første muslimske indvandrere i Danmark – den har vist historisk interesse:

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45440062.html

JensH
JensH
13 years ago

@Jutta Tak for linket. Ganske interesant måde Political Incorrect sætter samligningen mellem Danskere og muslimer bosat i Tysklnad op på. De kunne selvfølgelig lavet den samme for Svenskere vs. mulsimer, Franskmænd vs. Mulsimer, Belgiere vs. muslimer, Hollændere vs. Muslimer, Nordmænd vs. muslimer….ect, men pænt af forfatteren at lige bruge Danske indvandrere i Tyskland som modsætning til muslimske indvandrere. Denne artikel/blog-post fra PI burde vi faktisk kunne bruge når ‘die Dänische gutmenscehen’, når de skal forsvare den muslimske masse-indvandring, kommer med argumentet om at Danske udvandrere også klumper sig sammen i ghettoer i udlandet, (som de angiveligt skulel gøre nede på… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  JensH

Nja, ikke helt – svenskerne vil jo gerne have lov til at bringe deres besynderlige snusvaner
med sig, og det er EU nu imod til svenskernes store fortørnelse.

Meget kan man sige om EU, men de forstår da virkelig at gøre sig populære ude blandt
de europæiske befolkninger, de skal FORESTILLE at repræsentere.

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Ja, nu må alle virkelig undskylde mig for min elendige hukommelse. Jeg kom pludselig i tvivl, om den første artikel nu også handler om porten i Dannevirke, fandt den frem – og gu’ gør den ikke-nikke-nej. Jeg husker galt – pinligt galt. JP søndag-artiklen fra 29. august var IKKE om porten i Dannevirke, men derimod om et andet stort fortidsminde: Jelling-befæstningen. Det bliver oplysningerne i artiklen dog ikke mindre interessante af.
Man kan nu bl.a. fastslå, at anlægget var på 12,5 hektar omsluttet af palisader med en samlet længde på 1,5 km!

Med venlig hilsen

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Emeritus

Aha, altså sådan et Fort Jellingston 😀

Gad vide, hvem der så var indianenerne …

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Bjoovulf II

Jeg har prøvet at søge på artiklerne online, som du efterlyste, men kunne ikke finde noget. De tre links Peter Buch foreslår er også gode.

Med venlig hilsen

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Emeritus

Tak for din dåd, E., og undskyld besværet 😉

Det var nu kun, hvis du lige sad klar med links til siderne, at ….

Jutta
Jutta
13 years ago

Warum wir Deutschen Dänen mögen

http://www.pi-news.net/2010/09/warum-wir-deutschen-daenen-moegen/#more-153909

Jeg oensker en solrig dag og god fornoejelse

Mahnwache 9/11 Hamborg, Mönckebergbrunnen (midt i byen) Kl.14.00 til 16.00

Victor
Victor
13 years ago
Reply to  Jutta

Und deswegen sind Ihr ganze 5 Jahren geblieben…Schade nur, das einige meine Familienmitglieder das nicht unversehrt überlebt haben…..

Ûbrigens, in einer Zeit wo Peter-Harry dabei ist die Bonner-Kopenhagen Verträge zu schreddern, ist das wohl eine Frechheit.

Flemming S. Andersen
Flemming S. Andersen
13 years ago
Reply to  Victor

Mærkelig afstumpet svar til Jutta, eller overser jeg en eller anden form for ironi/sarkasme?

Victor
Victor
13 years ago

Flemming – i betragntning af, at Kiel-regeringen lige nu, for Gud ved hvilken gang i historien, er ved at vise os, hvad de EGENTLIG mener om danskerne, ved at bryde klare aftaler mellem Danmark og Tyskland, så ja, måske er jeg grov. Jeg tror bare ikke, at historien er skrevet færdig.

Jonny
Jonny
13 years ago

Ja, det finns vissa som har sett indikationer på att Hitlers här snart kommer igen.

Mette
Mette
13 years ago
Reply to  Jutta

Kære Jutta.

Tak for henvisningen. Artiklen er nu delvist oversat til dansk og vil ganske sikkert blive værdsat af mange.

Med venlig hilsen Mette

http://hodja.wordpress.com/2010/09/06/vort-omd%c3%b8mme-i-udlandet/

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Jutta

Tak, Jutta 😉

Dejligt med nogle positive vibrationer sydfra 😀

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Bjovulf. Artiklerne om porten til Danmark var stort opsat og fyldte hver to sider. Den første kom i den trykte udgave, JP’s sektion ‘Indland’ (s. 8-9), søndag d. 29. august. Den næste artikel, kom i går, søndag d. 5. august under kultursektionen (s. 18-19). Første gang, jeg i nyere tid besøgte Dannevirke, havde mange ungtræer fundet vej til anlæggets sider og den begyndende vegetative ødelæggelse var således i fuld gang, lige som man kan se det ske for de mange stenaldergravsætninger i Pipstorn på Fyn. Mens jeg jeg gik oppe på Valdemarsmuren vendte jeg mig pludselig og så mod… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Emeritus

Mange tak, Emeritus – også for din medrivende beretning
Det er jo næsten ligesom at være der selv 😉

Ja, man kan lære meget, når man sådan vover sig ud i virkeligheden
og oplevet tingene med egne øjne. Det kunne nogle af vore toneangivende
“intellektuelle” og kunstnere mv. have god gavn af at prøve bare for én
gangs skyld.

Det var vel om noget sted netop der, grænsen burde have gået.

Mika i Sverige
Mika i Sverige
13 years ago

Hej!

En fråga: Hur blir man då svensk? Jag är finsk född av finska föräldrar i Sverige. Och undrar vad är svenskt? Hur blir jag svensk? Efter 100 år? Jag är svensk medborgare, är jag svensk då? Blir mina barn svenskar. Är det namnet som gör en svensk? Jag undrar. Jag vill inte bort från landet. Mina föräldrar jobba som fan för Sverige i 5 decennium.

Tack för mig. Svara mig om detta.

Rune
Rune
13 years ago
Reply to  Mika i Sverige

Finland har ju i många århundranden varit en del av Sverige så du är ju inte en riktig utlänning. Du är finne! Och det är ju inte dåligt alls. Dina barn blir kanske svenskar om de vill vara det. Åtminstonde borde ju barnbarnen bli det.
Men muslimer och exempelvis Somalier kommer aldrig att bli svenskar. De kommer att vara muslimer och Somalier i många hundra år framöver även om de stannar i Sverige. Precis som Zigenarna som kom under femtonhundratalet fortfarande är Zigenare.

Jonny
Jonny
13 years ago
Reply to  Mika i Sverige

Hur blir man finsk? Du vet, man undrar ju över det där “svedopelle”-snacket i Finland…

Spandauer
Spandauer
13 years ago

@ Anonymous

“Behøver du at hvine op hvergang du finder noiget interessant her? Jeg mener, Snaphanen har temmelig mange læsere, hvis alle skulle skrive , fint, ja, enig eller hurra ,når de læste noget godt ville kommentarsporet blive uoverskueligt og uinteressant.”

Jeg forstår, hvad du mener, men nu er det sådan, at Snaphanen drives af frivillige, og jeg mener, at de skal have al den ros, de kan få.

Anonymous
Anonymous
13 years ago

Det känns befriande att du räknar upp namnen på dom skurkar som sållt ut landet med sin horribla politik. Olof Palme var en sådan, som i bästa maranatastil och med vansinnig blick kunde övertyga folk med sin talarkonst, Ingvar Karlsson, som av många räknades som en ärlig politiker, dock icke av undertecknad, som anser att han kom alldeles för billigt undan, eftersom han fullföljde Palmes politik. När det gäller dagens sossar kan man se stora likhetert med Palme, när det gäller Mona Sahlin samma arrogans samma nedlåtenhet mot motståndare som vänder sig mot hennes politik. En annan folkförrädare icke att… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Der er stadig mulighed, eller var til for kort tid siden, for kommentering på:
http://www.berlingske.dk/kommentarer/det-aktuelle-aarhundrede

Mads
Mads
13 years ago

Hej Svenskan,

Jeg har ondt af jer med de udsigter I har til at blive en minoritet i eget land – det er simpelthen skræmmende og iøvrigt en politisk fadæse af dette århundrede.

Når det så er sagt, så sidder jeg alvorligt og tænker, at vi i Danmark ikke skal tage imod svenske flygtninge i fremtiden – for tør vi invitere jer ind i vores land og køre det i sænk med den naive indstilling til indvandring?

/Mads

Robin Shadowes
13 years ago

US, SD kommer sluta på 3,8-3,9%, sanna mina ord. Detta på grund av det systematiska valfusket. Sd-sedlar kommer bytas ut under själva räkningen mot S-sedlar. Man slår två flugor i en smäll, sänker Sd samtidigt som man ger såssarna bättre siffror.

Morten - - -
Morten - - -
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Hvis ikke det bliver dokumenteret omhyggeligt – blandt andet med skjult kamera – så er jeg desværre nødt til at sige: I er ikke modne nok til demokrati endnu.

Det må være muligt for en håndfuld aktivister at skabe noget unik dokumentation. I er jo altså flere end 7 mill. etniske svenskere. Og dertil kommer folk fra kulturer, der føler sig beslægtet med svenskere. Måske kunne man opfordre nogle tyskere til at fremskaffe dokumentation og lave optagelser m. m. ?

– – –

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

” Sd-sedlar kommer bytas ut under själva räkningen”

Ja, det tror jag också. På många orter är rösträknarna aktiva inom de etablerade partierna. Dessa kan lätt besluta att man byter ut SD valsedlarna mot en blandning av riksdagspartierna. I EU valet misstänker jag att ma bytte en del SD sedlar mot PP.

Ett tips kan vara att de som röstar på SD gör ett märke,like olika för varje individ, med osynligt bläck på valsedeln, inför vittnen (gärna ett TV team från Danmark). Sen efter räkningen kan man gå igenom valsedlarna, återigen inför danska TV kamror.

Cavatus
13 years ago

Det är med sorg i hjärtat jag läser din krönika, Julia. Den största sorgen är vetskapen om att politikerna, i maskopi med journalisterna, har hemlighållit dessa fakta för mig och övriga röstberättigade svenskar. Hur kan en politisk klick behandla sina väljare på detta sätt? Vart tog de grävande journalisterna vägen? De verkar ha missuppfattat sitt uppdrag här i Sverige, där de istället ägnar sig åt att gräva ned problemen. Det finns många som skulle behöva lägga sig på psykologens dyscha i höst. Valet torde bli en ögonöppnare för dessa högförrädare. För att skjuta budbäraren håller inte i längden. Man kan… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Cavatus

Cavatus, Du har väl inte missat Ians artikel i Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/03/mediernas-f-rf-ljelse-av-jimmie-kesson-h-r-inte-hemma-i-en-demokrati “Inför valet 1998 hade en stor grupp ledande journalister kommit överens om att undvika att nämna Det nya partiets och mitt eget namn. Detta meddelade tidigare chefredaktören för SvD, Mats Svegfors” En liten funderig: ” Man kan lura en del av folket hela tiden, och man kan lura hela folket en kort tid, men man kan inte lura hela folket hela tiden.” Tja, en kort tid? Westerberg öppnade gränserna helt 1991 så vi pratar åtminstonde 19 år. (Krönikan missade för övrig att Fp är minst lika ansvariga som S).… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Cavatus

Jag hittade en bra artikel som kanske fångar det jag vill komma fram till: “Thoughtless submission to authority and a weakening of individual identity was one of the results of having been raised in the Swedish Folkhemmet. It came to be regarded as a virtue. Swedes became terrified of being thought different and their highest ideal was to be like everyone else. If any unfortunate person went against the consensus and questioned or, even worse, opposed authority he was immediately branded a dangerous idiot. He would be shouted down by all and everyone, who by doing this could show their… Read more »

Cavatus
13 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Jo, tyvärr är det nog så som du säger, att lurendrejeriet av svenska folket har pågått så länge att det kommer att få oanade konsekvenser. Det ljus i tunneln som är det som börjar få kolossen på fall är faktiskt Internet. Förr var vi hänvisade till medias vinklade och förskönande artiklar. Idag finns det andra ställen att finna fakta på, det som gäller är nu att upplysa svenska folket om detta och ännu har vi en bit kvar att vandra till alla är införstådda med att det finns en alternativ nyhetsbevakning. När man sedan når fram till denna tar det… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Debat om SD & Sverige vs. Danmark i Deadline ( sidste halvdel ) – kommer snart op.

http://www.dr.dk/DR2/Deadline2230

SØNDAG den 5. september : Ugens Værste

Hvorfor skulle Sverigedemokraternes valgvideo bortcensureres i de svenske medier – kniber det med ytringsfriheden hos vore svenske brødre, eller er der slet og ret en forståelseskøft mellem danskere og svenskere, når det gælder politisk debatkultur? Ugens Værste er på programmet og vi garanterer underholdende debat, når Ole Grünbaum, Ulla Tofte og Michael Jalving kaster sig frådende over Ugens Værste.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Deadline 17.00 – Must See-TV 😉 ( utroligt at skulle sige det om noget fra DR 😀 )

http://www.dr.dk/DR2/Deadline17/20100126152319.htm

Spørgetid med Kristian Thulesen Dahl – Onsdag den 8. september

Hvad koster indvandrerne? [!!!!!]
Dansk Folkeparti vil gerne have nedsat en kommission til at undersøge,
hvad indvandrere koster den danske velfærdsstat.

Stil dit spørgsmål til Kristian Thulesen Dahl, der er næste gæst i Spørgetid.

Marit
Marit
13 years ago

Takk, Julia for en ny, hjerteskjærende krønika ! Det er så forferdelig trist det som skjer i vårt elskede broderland. Hvordan kan det ha gått så ille ? Det samme skjer her i Norge også, men i mindre målestokk. T Oslo skal de nå begynne å busse etnisk norske barn til innvandrerskoler, så de norske barna skal lære innvandrerbarna norsk ! Andre innvandrergrupper lar seg intrgrere, men ikke MUSLIMER. De oppfører seg stadig mer som HERREFOLK. Norge hadde et herrefolk her også i 1940-45. De klarte vi å få kastet ut. Johnny skriver: “Nordmennens raseri ochheroism kommer att besegra islam”.… Read more »

elwee
elwee
13 years ago

Tack igen Julia.
Finns det någon uppdatering på läget för din bok och de samlade krönikorna?

Matti från Finland
Matti från Finland
13 years ago

Skulle du vänligen kunna ge en hänvisning till Erlander citatet du anför i krönikan?
”Det är sannolikt att vi varit lite valhänta när det gällt att ta vara på det värdefulla arbetstillskott som kommit från Finland och andra länder. Vi trodde till en början att det var en rent temporär företeelse. Nu får man försöka behandla immigranterna inte bara som ett arbetskraftstillskott utan också som ett bestående element i det svenska samhället.”

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Matti från Finland:
Jag är på rak arm inte säker på var jag hämtat citatet av Tage Erlander, men jag tror att det är ur Exit Folkhemssverige som du kan ladda ned här på Snaphanen. Jag har tyvärr inte tillgång till min litteratur där jag befinner mig just nu.

@ Både boken “Världsmästarna” och krönikeantologin “Fler ministrar borde gråta” är under produktion. “Världsmästarna” trycks i kommande vecka. Håll utkik på Snaphanen efter uppgift om när de går att beställa!

Vänliga hälsningar
Julia Caesar

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Matti från Finland:
Tyvärr har jag inte tillgång till mina böcker där jag befinner mig nu. Jag kan därför inte säkert säga varifrån citatet av Tage Erlander kommer. Men jag tror att jag har hämtat det ur Exit Folkhemssverige, som finns att ladda ned här på Snaphanen.

@ elwee:
Mina båda böcker är under produktion. Håll utkik efter utgivningsdatum här på Snaphanen!

Med vänliga hälsningar
Julia Caesar.

Nils Dacke
13 years ago

Stort tack Julia för ännu en lysande, verklighetsförankrad men samtidigt så smärtsam krönika. Nu gäller det för alla med förnuftet i behåll att sätta ned foten om två veckor.

ylva
ylva
13 years ago

Denna krönika är verkligen smärtsam och tårarna rinner. Vad lämnar vi efter oss för land? Och medan jag själv lever vill jag inte känna mig som en främling i mitt eget land. I dag fick jag höra något verkligt sorgligt, en tonårstjej som färgar håret för att slippa få kommentarer och glåpord. Hon var blond förut och brukade då ha huva för att dölja håret. Det är killar men även tjejer som utsatt henne för mobbing. Jämnåriga killar har även dragit ner hennes byxor i skolan. Till något helt annat men som ändå rör ämnet politik kan jag berätta att… Read more »

Micke
Micke
13 years ago

Extremt välskrivet som vanligt, Min sambo har även hon börjat ta del av dina krönikor och hon är helt fast. Väntar med spänning tills nästa söndag.

Hans Nilsson
Hans Nilsson
13 years ago

Det finns förmodligen ingen Kvinna eller Man som läser dina Krönikor Julia som inte blir djupt känslomässigt berörda och denna Krönika är inget undantag en smärtande läsning om tillståndet i vårt Älskade Land Sverige. Jag personligen kan se på saker och ting händelser och skeenden utifrån ett annat perspektiv än vad de allra flesta kan göra pga att jag inga barn och barnbarn har och därför inte har mitt eget kött och blod att oroa mig för. Men jag är Svensk i kropp och själ och har sen jag började arbeta som 15 åring 1968 varit med och bidragit till… Read more »

Göran Andersson
Göran Andersson
13 years ago
Reply to  Hans Nilsson

Tack Hans. Du sätter ord till vad otroligt många svenskar känner. Det är ju som väl är inte farligt att uppleva dessa känslor som förenar oss i sund patriotism Med tålamod och målmedvetenhet kommer vi att återta landet, med eller utan heroisk kamp. Även om vi har hela livet på oss är ändå tiden knapp, vi har inte en sekund att förlora. Det som en gång var svenskarnas land och som nu, tillfälligt är i händerna på olika slags externa krafter med egocentriska syften och så kallad globalisering, ödeläggs nu på olika sätt. Den oblodiga revolutionen kan ännu komma av… Read more »

Viktoria Larsson
Viktoria Larsson
13 years ago

Jag anser att det finns en “point of no return”, en slags peak där invandringen bara måste få ett stopp om inte det ska sluta som i Julia Ceasars scenario. Ett land kan svälja 10 invandrare, det kan svälja 100000 som liksom smälter in i samhället. Men blir det för många uppstår konflikter, av kulturell och värderingsart. 100 000 i år, nästa år, nästa år igen… när tar det stopp? Välfärden kan svälja och svälja, men till sist är säcken full. Talade just idag med en gammal kvinna som var så ledsen över att hemtjänsten bara hann komma innanför dörren… Read more »

Linus
Linus
13 years ago

Den Nordiska ursprungsbefolkningen måste hålla ihop!

Man måste sätta ner foten någon gång och säga att nog är nog. Jag vill att mitt folk ska leva kvar i trakterna de gjort i tusentals år även när jag är borta…

Nordbo
13 years ago

Angående det jag skrev ovan om att systemet kan komma att kollapsa:

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/7980291/EU-austerity-policies-risk-civil-war-in-Greece-warns-top-German-economist-Dr-Sinn.html

Jag tror alltså att det kommer att sprida sig och även nå Sverige.

trackback

[…] inte Julia Caesars krönika ”Landet vi ärvde” som tar upp detta idag på snaphanens […]

Lotta
Lotta
13 years ago

Tack Julia gör återigen en myckt bra och oerhört smärtsam krönika. Som släktforskare tänker jag ofta på vad mina gamla anor hade tyckt om dagens Sverige. Mår dessutom direkt illa när man hittar en plats i kyrkböckerna som förr tillhörde någon adelsätt idag är ett invandrargetto.

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  steen

“Jeg har tilhørt den bløde venstrefløj indtil cirka 1997. Den har forladt mig, ikke omvendt, og det lader ikke til at vi skal genforenes førend i Paradiset.”

Hvor får du det fra, Steen. Det er go’ lun humor. : )

Anonymous
Anonymous
13 years ago
Reply to  Liva

Behøver du at hvine op hvergang du finder noiget interessant her? Jeg mener, Snaphanen har temmelig mange læsere, hvis alle skulle skrive , fint, ja, enig eller hurra ,når de læste noget godt ville kommentarsporet blive uoverskueligt og uinteressant.

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  Anonymous

Anonymous

Nå nå, nu ikke så syrlig. : ) Jeg tror nu ikke at snaphanen tager skade af mine glædestilkendegivelser. Der skal vel også være plads til lidt spontan glæde. Det synes jeg da. : )

I øvrigt tak til Julia for endnu en rigtig god artikel.

Mobergs bøger har også solgt som varmt brød i Danmark engang. Og TV serierne Udvandrerne og Nybyggerne ‘hærgede’ Danmark en gang i 70’erne var det vist. Max von Sydow og Liv Ullmann var allerede dengang gode skuespillere.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Anonymous

Fortsæt bare, som du plejer, Liva 😉

Hr. Suresen kan sgu da bare springe over dine bidrag, hvis han er
utilfreds med dem – eller finde sig en anden blog 😀

Anonymous
Anonymous
13 years ago
Reply to  Anonymous

Ja ja, bare hold sammen 😉 Nå men nu fik jeg da sagt det og det kan der self. være delte meninger om men jeg er sikker på Liva ikke tar skade.

Der er ikke Reply til Liva så jeg Replyer her.

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  Anonymous

Anonymous Jo, jeg kan skam godt klare mosten. : ) Ellers ville jeg ikke deltage i debat. Det er jo meta – hvad der sker i debatten; der kommenteres. Jeg har da også tænkt lidt over det du skriver. At det kan virke fjollet hvis der skrives for glad og spontant. Det er dog ikke min hensigt at latterliggøre bloggen – eller debattører. Jeg viser blot min begejstring. Spontanitet og umiddelbar glæde er vel en slags folkelighed, og livlighed der bør være plads til. At det ikke bliver for tørt og akademisk at debattere. Lidt talesprogsdebat og øvrige ytringer synes… Read more »

Nordbo
13 years ago

Utmärkt krönika, men du skriver med så mycket känsla att jag inte klarar av att läsa den från början till slutet utan att ta några andrum. Det kan låta konstigt för en del, men det enda hoppet som jag kan se är att systemet kollapsar. På den punkten är jag optimistisk, för jag läser mycket om den ekonomiska krisen och mycket tyder på att den är långt ifrån över. Jag tror den kommer att gå in i en ny fas under hösten, eller kanske någon gång under nästa år. Vi kan kalla det en slags tragisk optimism. Hellre stolt fattigdom… Read more »

Johnny
Johnny
13 years ago

Utmärkt krönika igen. Underbart att läsa Wilhem Moberg. Det är något speciellt med Snapphane bloggen där både danskar, svenskar och norrmän träffas. Ett efterlängtat och kärt återförenande av broderfolken mot hotet från Islam, Shaira och massinvandringen. Efter lång tid av pacifism, socialism, feminism och konsumism och tomheten från TV-tittande och Shopping, där inget är värt att leva och dö för, förenas vi nu åter i kampen för våra folks överlevnad och frihet för att möta hotet från Islam och massinvandring. Vi kommer aldrig att kunna underkasta oss Islam. Islam är en direkt provokation, en krigsförklaring, mot allt vi håller kärt… Read more »

99
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x