22
maj
Seneste opdatering: 22/5-13 kl. 1456
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

massoud, 28.11.2012, I 074

Menighedsrådsformand frabad sig, at en eks-muslim, der nu er blevet folkekirkepræst, skulle holde et foredrag i kirkens regi. Sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh var forarget, efter at han tirsdag i sidste uge havde talt med præsten for Tveje Merløse Kirke i Holbæk. Med stor beklagelse havde sognepræst Lisbeth Thomsen meddelt ham, at hun alligevel ikke kunne betale ham det aftalte honorar for at komme og holde foredrag i kirken om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Den lokale menighedsrådsformand ønskede nemlig ikke Massoud Fouroozandehs navn sat i forbindelse med kirken og så det ikke som kirkens opgave at betale for arrangementet, lød forklaringen.

”Grunden var tilsyneladende, at han mener, det vil genere de lokale imamer, at jeg holder mit foredrag om min vej fra islam til kristendom,” siger Massoud Fouroozandeh, som er konvertit og Danmarks første teolog med muslimsk baggrund.

I en intern mail skriver menighedsrådsformanden, at han er bekymret over, at Massoud Fouroozandeh tager afstand fra enhver form for sameksistens og religionsmøde med muslimer, hvilket ifølge formanden ikke er i tråd med kirkens overordnede linje. Men den bekymring er der slet ikke hold i, siger Massoud Fouroozandeh.

”Jeg tager ikke afstand fra muslimer, kun fra fanatisk islamisme. Det er utrolig dobbeltmoralsk, at formanden ikke ønskede min tilstedeværelse, når han og kirken netop går ind for dialog mellem kristne og muslimer. Endnu mere grotesk er det, at Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København inviterede imamen Abdul Wahid Pedersen til at tale pinsedag, mens en kristen sognepræst som mig åbenbart er for kontroversiel til at tale i kirken i Holbæk,” siger han. Præst skulle holdes væk fra kirke af hensyn til muslimer, Imamen er velkommen, mens præster får den kolde skulder

Svenskene er redde

Af HANS RUSTAD

Fryk­ten mer­kes mel­lom lin­jene i Aft­on­bla­det og andre svenske medier. Når det skjer i din egen bak­gård er det vans­ke­lig å beholde masken.

Offi­si­elt hol­der myn­dig­he­tene den på. Stats­mi­nis­ter Fred­rik Rein­feldt var taus i to dager før han kom­men­terte, på god avstand. Det var ingen leder, det var nær­mest en obser­va­tør som uttalte seg. Jo høy­ere på strå politi­tals­menn sit­ter, jo mer for­sik­tig er de. Men repor­terne begyn­ner å bli utål­mo­dige. De får ikke nok fakta å fylle sen­din­gene med.

En del av Husby gård fra 1800-tallet ble flam­me­nes rov i natt. En per­son er pågre­pet, på ste­det. Men når politi­le­de­ren blir spurt om hvem det er, skyl­der han på hen­syn til etter­forsk­nin­gen. Disse hen­syn, som alle vet er poli­tiske, vil i leng­den ikke over­leve den type inti­fada vi har sett begyn­nel­sen på i Sve­rige. Folk er i stand til å regne: 2 + 2 = 4. Fortsatt. Fryk­ten spres gjen­nom masse­me­die­nes rapportering:

Vid 23.30-tiden kom flera rap­por­ter om brän­der och upplopp runt om i hela Stock­holm. I Husby gård sat­tes ett trähus som hyser en kon­st­hall i brand. Enligt uppgif­ter till Aft­on­bla­det är en per­son gri­pen för mord­brand i Husby gård.

I Jakobs­berg ska polis­hu­set ha angri­pits på något sätt, enligt uppgif­ter till Aft­on­bla­det. En större polis­styrka och polis­he­li­kop­ter är på väg till platsen.

– Vi är på väg till plat­sen för att kon­trol­lera de här uppgif­terna om skadegörelse, säger Towe Hägg vid Stock­holms­po­li­sens länskommunikationscentral. I Vårby upp­ges flera bilar ha satts i brand.

husby gård“Brän­der och upplopp runt om i hela Stock­holm”. Det lyder som krig.

Den kvin­ne­lige politi som ble inter­vjuet iført hjelm med visir opp­trådte “san­sad”, men var tyde­lig pre­get: De hadde ryk­ket ut til Jakobs­berg og ble møtt av 30 ung­dom­mer som hadde okku­pert en rund­kjø­ring og angrep politi­bi­lene med sten. Ruter knus­tes. En del av dem ryk­ket frem mot politi­hu­set like i nær­he­ten og angrep det med sten: et titalls ruter ble knust. Like i nær­he­ten brant en bil.

Bud­ska­pet er tyde­lig: Man angri­per ordens­mak­ten, også i dens hoved­kvar­ter. Det er en offen­siv approach. Man går til angrep. Det er krigsstrategi.

Ved å tenne på biler viser opp­rø­rerne at de har makt, makt til å ødelegge sam­fun­net, og poli­tiet, sta­tens volds­makt, er maktesløs. Det er en mak­tes­løs­het som sprin­ger ut av situa­sjo­nen: brannstifterne/opprørerne er mange, de er sivile, mas­kert og kan kom­mu­ni­sere via sms og nett.

Men den vir­ke­lige mak­tes­løs­het befin­ner seg et helt annet sted: I hodet på Fred­rik Rein­feldt, regje­rin­gen, Riks­da­gen, pres­sen og aka­de­mia. Det er der benek­tel­sen og avstå­el­sen av auto­ri­tet har fun­net sted. Kon­ti­nu­er­lig, systematisk. Nå kom­mer regningen.

Ikke rart man har vans­ke­lig for å innse hva man selv har stelt i stand. Også fordi vol­den har en psy­kisk dimen­sjon: volds­men­nene kommuniserer. Ved å brenne ned omgi­vel­sene ydmy­ker opp­rø­rerne det svenske sam­fun­net, van­lige svens­ker og poli­tiske myndigheter.

I rui­nene lig­ger deres triumf.

Auto­ri­tet

Hvor gikk det galt? Det gikk galt da man unn­lot å hånd­heve svensk lov, og bøyde seg for uten­for­lig­gende hen­syn, for omsten­dig­he­tene. Stikk mot­satt de argu­men­ter som nå frem­fø­res for å “for­stå” opprøret. En politi­mann avslø­rer avstå­el­sen av auto­ri­tet i et inter­vju med Dagens Nyheter:

– Tyvärr har dagens situa­tion redan lett till att vi har olika mått­stockar; i Bromma skulle vi ald­rig tveka att stoppa en bil som vi mis­stän­ker fram­förs av en per­son utan kör­kort, men in Rinkeby måste vi fun­dera över om det är värt det, då det ofta leder till sten­kast­ning, upplopp och fri­tag­nings­försök. Så kan vi inte ha det, menar Mar­tin Marmgren:

Vippe­punkt

Det er et rop om hjelp fra poli­tiet. Uten opp­bak­king fra poli­tiske myn­dig­he­ter kan de ikke gjøre job­ben. Den back­in­gen har de mang­let i lang tid. Hvis poli­tiet gjør den minste feil kas­ter pres­sen seg over dem. Denne bruk av kri­tikk og angrep har inn­vand­rere lært seg, og de vet at de kan spille på rol­len som ofre. Pres­sen for­mid­ler vil­lig vekk.

Men rolle­spil­let begyn­ner å bli vel tyde­lig. Da inn­trer et vippe­punkt: Kri­tik­ken biter ikke på opi­nion. Tvertom. Den vir­ker mot­satt. Folks sym­pati er på poli­ti­ets side. De inn­røm­mer poli­tiet hand­lings­rom. De vet hvem som beskyt­ter dem: det er ikke jour­na­lis­ter og politikere.

Flere oppe­gå­ende inn­vand­rere har lest spil­let og ønsker at poli­tiet skal sette seg i respekt: Camilla Lind­berg bor i Husby med sin ett år gamle datter:

Camilla Lind­berg så smad­rede kios­ker og en ødelagt tog­sta­tion og noget der lig­nede bræn­dende biler:

”Jeg er rasende. Jeg har set, at nogle skri­ver, at det er poli­ti­ets skyld. Det er under­ligt. De unge kom­mer her og bræn­der biler af, og så får poli­tiet skyl­den for, at de for­sø­ger at fjerne dem”

Milad Said Slewa, der er ansat i et super­mar­ked i Husby siger: ”Jeg har ald­rig set noget lig­nende. Ikke engang i Irak, hvor jeg før boede”. (SVT.se)

Paris 68?

Etter Paris 68 er opp­rør all­tid rett. Selv volds­grup­per vises respekt og får legi­ti­mi­tet hvis de hev­der seg tra­kas­sert. Fors­kere har fun­net på kate­go­rien “uten­for­skap”, som er stor, tung og vag. Hvis man kan påbe­rope seg uten­for­skap er man unn­skyldt. Denne ter­men går også til­bake til 68 da out­si­der ble in.

I Husby heter out­si­derne Mega­fo­nen, og de hev­der de må bruke vold for å bli lyt­tet til. Nok en kli­sje fra det franske opprøret.

Fou­jan Rouz­beh også fra ”Mega­fo­nen” siger: ”Alle, som bor i områ­det ved, at det er nød­ven­digt at brænde biler og smide med sten for at få poli­ti­kerne og medierne til at rykke ud.

Der er beret­nin­ger om, at poli­tiet har slået kvin­der og børn og kaldt folk ”neger”, hæv­der Rouzbeh.(SVT.se)

”Hvor­når kom­mer revo­lu­tio­nen?” spør­ger hun.

Hvor er jour­na­lis­tene som under­kas­ter grup­per som Mega­fo­nen et kri­tisk blikk? Hvem er disse men­nes­kene som mener det er legi­timt å brenne ned byene? Alle som ser ødeleg­gel­sene på nært hold blir skremt: bil­dene av ødelagte barne­ha­ver, kunst­hal­ler gara­sje­an­legg, biblio­tek, skoler.

Det er bare ett ord som er dek­kende: nihilisme.

Tegn

Folk for­står mer enn de er klar over. Angre­pene på red­nings­mann­ska­pene er i til­legg til ødeleg­gel­sene det mest syn­lige tegn på hva disse kref­tene står for:

Tidi­gare i kväll ska rädd­nings­tjäns­ten ha bli­vit utsatt för sten­kast­ning i Norsborg.

– Det har varit oro­ligt i folk­grup­pe­rin­gar som finns runt pat­rul­lerna och det har före­kom­mit sten­kast­ning mot rädd­nings­tjäns­ten. Det är mycket folk på plat­sen, säger Towe Hägg. Strax före klockan 21 lar­ma­des polis och rädd­nings­tjänst till en bil­brand i Tensta.

– Vi ser till att rädd­nings­tjäns­ten kan släcka bilen och göra sitt jobb, säger Towe Hägg vid Stock­holms­po­li­sens länskommunikationscentral.

En dryg timme senare kom nästa larm om en bil­brand på Lange­lands­gatan i Kista. Kort däref­ter start­ade en brand i en mindre bygg­nad vid Igel­bäck­s­sko­lan i Kista.

Hvor­dan kan noen angripe brann­menn og ambu­lan­ser? Denne utvik­lin­gen har pågått lenge. Det har skjedd ved flere til­fel­ler både i Dan­mark og Sve­rige. Stor­sam­fun­net regist­re­rer og snur seg vekk. Det greier ikke ta inn over seg en fiendt­lig­het som er uten­for dets horisont.

Det er en fiendt­lig­het til sam­fun­net i dets mest humane form. Brannsluk­king og red­nings­ar­beid er sam­fun­nets myke og humane side. Det er men­nes­kene som utfø­rer disse job­bene man blok­ke­rer og angriper.

For en tid til­bake fikk en brann­bil en flere kilo tung sten i hodet fra en gang­bro uten­for Gøte­borg. Kun flaks gjorde at det ikke kos­tet liv. Hva ten­ker en politi- eller brann­mann etter en slik hen­delse? Det gjør noe med dem, som pro­fe­sjo­nelle og mennesker.

Hva skal de gjøre? De står mel­lom bar­ken, og veden: På den ene siden men­nes­ker som vil dem ondt, på den andre siden myn­dig­he­ter som ikke vil vite.

Nå mang­les res­sur­sene, mate­ri­elt og men­nes­ke­lig. Skal de la det brenne?

– Folk blir ju slut­körda, så vi får jobba med mer lång­sik­tig pla­ne­ring. Just nu pla­ne­rar vi det när­maste dyg­net, men sen måste man lyfta blicken och göra bedöm­nin­gen om det här kom­mer pågå länge. Den bedöm­nin­gen gör vi till­sam­mans med poli­sen, säger Mats Kero, press­be­fäl på Stor­stock­holms brandförsvar.

Sam­fun­net, van­lige men­nes­ker, må våkne og for­stå hva det betyr at brann­menn sier de kan­skje må vur­dere å prio­ri­tere brannene.

I Oslo har bil­bran­ner kom­met kry­pende. Men hver­ken presse eller poli­ti­kere har vil­let ta fatt. Brann­stif­terne mer­ker ettergivenheten. Det er den som gjør at poli­tiet og brann­menn blir trette. Fysisk mani­fes­ter i alle bran­nene de ikke får slukket.

Hvem vin­ner?

I Sve­rige anno 2013 må brann­menn ha politi­be­skyt­telse for å kunne slukke bran­ner som er påsatt! Og brann­stif­terne er mange nok til at poli­tiet ikke mak­ter oppgaven.

Det er en stra­te­gisk situa­sjon: Opp­stått fordi sta­ten har inn­tatt en pas­siv rolle. Den har latt ini­tia­ti­vet gli ut av hen­dene sine, og latt volds­menn få fritt spille­rom. Det er en abdi­se­ring av ansvar som ellers bare fin­nes i krigs­lig­nende situasjoner.

Vi et sam­funn hvor brann­stif­terne har ini­tia­ti­vet og er på offen­si­ven fordi noen lar det skje.

Nor­malt er én løs pyro­man nok til at et lokal­sam­funn går i stå. I Sve­rige er de hundre­vis og de ope­rer mange steder.

Det vil fort­sette å brenne inn­til den poli­tiske ledelse for­står at det er deres for­dømte ansvar å gi poli­tiet full­makt til å stanse brann­stif­terne. Eller fol­ket for­lan­ger nye ledere.

Bran­nen er politisk.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Eyvind Dk
Eyvind Dk
8 years ago

Hermed min egen optagelse af Massoud Fouroozandeh, hvem jeg anser for at være et yderst sympatisk menneske!!!

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago
Reply to  Eyvind Dk

Tak for video.

Lev Vel

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

.

Kunne du ikke lige finde den video frem, som
du optog da Massoud var gæst i Trykkefrihedsselskabet.
Han er en sympatisk mand.

På forhånd tak.

Lev Vel

Jørgen Duus
Jørgen Duus
8 years ago

Jeg har været inde på den svenske avisers netudgaver, og de har åbenbart alle mistet interessen for Husby. Noget tyder på, at Over-Sverige nu tænker på noget andet og håber, at intifadaen er slut for denne gang.

Allan Hansen
Allan Hansen
8 years ago

islams sjette søjle. Massoud Fouroozandeh 2012. Bogens analyse af, hvad der er på spil i såvel den religiøse som den politiske verden i disse år, er et must for enhver europæer – kristen som muslim – der vil kalde sig selv oplyst. Ud fra dokumentation fra forskellige verdensomspændende medier og nyheder viser forfatterne, at global jihad ikke kun handler om terrorisme, men især om et moderat muslimsk flertal, der forholder sig tavst. Global jihad viser sig også som kultur og værdikamp, hvor muslimske værdier og normer gradvist får mere og mere plads i et sekulært samfund. Bogen fastholder en forsonlig… Read more »

Jesper J
Jesper J
8 years ago

Ja de udfører hellig krig og er nu i anden stadie af Hellig krig i visse svenske byer.
Her beskrives hvad Jihad er (Hellig krig) , son nu er i fuld gang!.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ERou_Q5l9Gw

Giv den videre!.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago

“Svenskene er redde” Det er forståeligt. Det bør danskere iøvrigt også være for det kommer også her. Men vi må også erkende at vi ligger som vi har redt. Hvis den almindelige svensker ikke tør sige fra overfor indvandringspolitikken i hans lands efter dette så kan han ikke reddes for så mangler han simpelthen den elementære vilje til overlevelse. Hvis han ikke siger fra nu så er han lige så “tam” som kreaturer på vej til slagtehuset. Beklager de hårde ord. Men tårer redder jer ikke. Kun mod kan give jer en chance. Og det samme gælder Danmark der er… Read more »

EH
EH
8 years ago

Det er ikke på nogen måde hårde ord Morani. Det er de rigtige ord.

falkeøje
falkeøje
8 years ago

Mon ikke de urolige ville falde til ro øjeblikkeligt, hvis
politiet “kom til” at skyde tre stykker!!!

falkeøje

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
8 years ago

“Man angri­per ordens­mak­ten, også i dens hoved­kvar­ter. Det er en offen­siv approach. Man går til angrep. Det er krigsstrategi.”

Ja, eller hur?

Och de som säger att “Det är oacceptabelt, MEN…” (polisen/samhället har också brustit) är också i högsta grad en del av denna gemensamma strategi. De är den andra fronten.

JensH
JensH
8 years ago

“Det er et rop om hjelp fra poli­tiet. Uten opp­bak­king fra poli­tiske myn­dig­he­ter kan de ikke gjøre job­ben. Den back­in­gen har de mang­let i lang tid. Hvis poli­tiet gjør den minste feil kas­ter pres­sen seg over dem. Denne bruk av kri­tikk og angrep har inn­vand­rere lært seg, og de vet at de kan spille på rol­len som ofre. Pres­sen for­mid­ler vil­lig vekk.” At være politimand i Sverige må sandt for dyden være et af de mest utaknemmelige jobs i den vestlige verden. Hvad ville den Svenske politiske og mediemæssige elite egentlig gøre, hvis det Svenske politi-folk i stor skala gav… Read more »

Jernhesten
Jernhesten
8 years ago
Reply to  JensH

Der er sikkert allerede enkelte betjente som har fundet arbejde hos private sikkerhedsfirmaer, og evt andre steder.

Ellers er det nok primært forholdsvise lukrative pensionsordninger som minder lidt om dem tjenestemænd herhjemme arbejder under som afholder dem fra det.

Hvad rekrutteringen til politiet angår, så sætter man bare overliggeren ned, hvad angår optagelseskrav på politiskolen. Det begyndte vi jo allerede på omkring år 2000, og mon ikke svenskerne også forlængst er startet på den process?

Jernhesten
Jernhesten
8 years ago
Reply to  Jernhesten

Jeg ved ikke om Snaphanen pt har tekniske problemer men vil dog gerne lige uddybe min tidligere kommentar om kravene til optagelse på politiskolen. Det blev for en del år siden bl.a. beskrevet af Den Danske Forening. Op til sommeren 1998 stilledes der forud for optagelse på Politiskolen følgende ufravigelige krav: • Dansk indfødsret • Alder mindst 21 år • Mandlige ansøgere skal have været på session. Er værnepligt ej aftjent, skal man være erklæret ubetinget tjenestedygtig • Godt helbred med normalt syn, herunder farvesyn og normal hørelse • God fysisk form • Gode skolekundskaber, specielt i skriftlig dansk •… Read more »

Marit
8 years ago
Reply to  Jernhesten

For å få flere “multikulturelle” søkere til Politiskolene i Norge, har myndighetene drastisk senket kravene til å forstå norsk. Multikulti yber alles !

Marit
8 years ago
Reply to  Jernhesten

For å få flere multikulturelle søkere til politiet i Norge, har man drastisk senket kravene til norsk-kunnskaper for søkere til Politihøyskolen. Multikulti yber alles !

pk
pk
8 years ago

Takket været politikere, pressen og andre ødelæggende typer, så
er beskyttelse af egen befolkning lig med den onde racisme.
I det meste af EU.
Mere end sygt.

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x