17
sep
Seneste opdatering: 6/9-14 kl. 1924
137 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Egen härd är guld värd. Är du en av de lyckliga ägarna till Sveriges omkring 565 000 fritidshus? Har du sparat och gnetat för att förverkliga din dröm om en stuga som din oas i livet, eller är den ett kärt arv? Ett hus som du har snickrat på och ägnat din omsorg varje ledig stund? Då ligger du risigt till. Fritidshusen är den bostadsreserv som staten kommer att beslagta allra först om flyktingströmmarna till Sverige ökar till ännu mer ohanterliga nivåer. Den statliga Hot- och riskutredningen drog redan för tjugo år sedan upp riktlinjerna för hur landet ska hantera massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige. Så kallad ”rekvisition”, det vill säga statlig konfiskation av svenska folkets fritidshus, blir i ett sådant scenario nödvändig, enligt utredningens delbetänkande från 1993, (SOU 1993:89).  Förslaget lades den gången på is utan åtgärder. Men planerna finns kvar i de statliga arkiven, och verkligheten kryper allt närmare det värsta scenariot.

Om ”det otänkbara” händer måste varje land ha en beredskap för katastrofer i fredstid. Därför tillsatte Carl Bildts (m) borgerliga regering  1992 en kommitté för att utreda olika slags påfrestningar på samhället i fredstid.  Några tänkta scenarion var massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige under kort tid. Ett scenario som den borgerliga regeringen i verkligheten skulle komma att iscensätta fortare än någon kunnat ana.

Här är en liten tillbakablick på de värsta åren i Sveriges moderna historia för er som har glömt eller inte var med: 1992-94 öppnades Sveriges gränser på vid gavel för människor från Balkan som i flertalet fall saknade asylskäl. 1993 fick 58 769 utlänningar permanent uppehållstillstånd (PUT). 1994 ökade antalet PUT till 78 860. Det var ett historiskt rekord. Ett rekord som skulle stå sig i sexton år, ända till 2006 när nästa borgerliga regering hade tillträtt. Det året beviljades 86 436 PUT.

Importerad arbetslöshet: 350 000 invandrare

Samtidigt med det enorma insläppet från Balkan gick svensk ekonomi in i en djup kris  som skulle komma att prägla hela 1990-talet med kraftigt ökande arbetslöshet, skakiga finanser och valutaoro. Mellan 1990 och 1999 sjönk sysselsättningen i åldrarna 16-64 år från 83 till 72 procent, en nettonedgång med 420 000 arbetstillfällen.  Under denna rekordarbetslöshet importerade Carl Bildts regering med Bengt Westerberg (fp) som biträdande statsminister och Birgit Friggebo (fp) som invandringsminister åren 1991-94 ännu mer arbetslöshet i form av 350 000 invandrare. Kostnaden för socialbidrag nådde 1997 ett all time high.

Under loppet av några timmar den 16 september 1992 höjdes marginalräntan från 50 till 500 procent. Till slut tvingades regeringen bita i det sura äpplet och devalvera den svenska kronan.

Befolkningsutbytet går allt snabbare

Under de tjugo år som gått har Sverige alltmer närmat sig det ”otänkbara” scenario som skissades i den statliga Hot- och riskutredningen. Sedan Fredrik Reinfeldt (m) och den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har befolkningsutbytet accelererat i allt snabbare takt. Affes statistikblogg visar i grafik hur befolkningsförändringen mellan 2002 och 2011 ser ut.  I åldersgruppen 0-54 år har antalet invånare med utländsk bakgrund under de tio senaste åren ökat med nästan en halv miljon, 447 759 personer, medan invånare med svensk bakgrund har minskat med 209 122 personer.

Verkligheten kryper allt närmare ”det otänkbara” scenariot. Alla gränser är passerade, nu är det vansinnet som styr Sverige rakt mot katastrof. Svensk invandringspolitik har nått sådana nivåer att den uppvisar alla tecken på en galopperande psykos  med bisarrt beteende, utbredda vanföreställningar och hallucinationer, grandiost tänkande och bristande kontakt med verkligheten.

Svenska folket lever redan i ett krisscenario

Svenska folket lever redan i ett krisscenario. Men inte på grund av okontrollerbar massflykt av sådana dimensioner som Hot- och riskutredningen målade upp. Det krisscenario som pågår i Sverige är självmant och frivilligt iscensatt av politiker som har tappat all verklighetsförankring och råbrutalt kör över sitt eget folk.

Till och med augusti har 78 557 utlänningar fått uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i år.  Det betyder att antalet utlänningar som får tillstånd att stanna i Sverige troligen kommer att uppgå till minst 120 000 innan året är slut. Nya rekord slås på löpande band.

Sedan 1980 och till och med sista augusti i år har Sverige gett PUT eller uppehållsrätter till drygt 1,6 miljoner (1 608 020) personer. Bara lite mer än två procent, eller drygt 35 000 personer är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Nästan 800 000 är anhöriga, enligt migrationsverket. Men statistiken är svårtydd och opålitlig.

Flyktingmottagandet slår alla rekord

Det svenska flyktingmottagandet slår nu alla rekord. Till och med den 31 augusti i år har cirka 24 700 personer sökt asyl. Omkring ettusen asylsökande i veckan – dubbelt så många som ”normalt” (det vill säga ”normalt” enligt de extrema förhållanden som kännetecknar Sverige) – anländer för närvarande till Sverige. Sverige är det land som tar emot flest flyktingar från Syrien. Och inte bara därifrån, utan dessutom från Somalia, Afghanistan och Irak. I ren ”solidaritet” har Sverige tagit det som sin uppgift att sopa upp resterna av underutvecklade muslimska länder som slits sönder av oförmåga att lösa sina egna problem och inre strider mellan olika muslimska falanger.

Dessutom kommer ett ständigt ökande antal så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”, som i verkligheten sällan är vare sig barn, flyktingar eller ensamma utan vuxna män som ljuger om sin ålder för att snabbare och lättare få PUT. Hittills i år har 2 107 unga sökt asyl, vilket tyder på att siffran för hela året kommer att överskrida 4 000. En rekordsiffra i hela EU.

Räknat per invånare toppar Sverige utan konkurrens asylmottagandet i hela Europa. Till detta kommer ett kraftigt växande antal anhöriginvandrare, framför allt från Somalia. Om flyktingströmmarna fortsätter i lika stor omfattning kommer antalet asylsökande i år att överstiga 50 000. Nästa år räknar Sveriges snabbast expanderande myndighet, migrationsverket, med att få in 41 000 asylansökningar – 40 procent fler än i fjol. Men verkets prognoser är inte tillförlitliga, de har spruckit gång på gång och uppjusteras ständigt.

Panikläge att hitta förläggningsplatser

Läget är absolut panikartat när det gäller att hitta förläggningsplatser. Migrationsverkets personal har tvingats inkvartera asylsökande på madrasser i källare och andra nödutrymmen i väntan på att de kan slussas vidare på morgonen till lämpligare förläggningar. Med andra ord: exakt den verklighet som tusentals bostadslösa svenskar, bland annat studenter, lever med. Nu söker verkets tjänstemän desperat land och rike kring efter platser i vandrarhem, skolor, campingbyar, lägenheter och stugbyar – åt de asylsökande.

”Vi vill egentligen erbjuda de asylsökande boende i egen lägenhet. Men vi är tvungna att söka gemensamma boenden för de asylsökande under en initial period” säger Charlotte Jacobsson, pressinformatör på migrationsverket, till Sydsvenska Dagbladet.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson begär för de kommande fyra åren ytterligare 8,1 miljarder kronor, utöver de 13,5 miljarder som är årets anslag. Det kostar att ta emot halva Afrika och Mellanöstern. Och svenska folket tvingas betala genom ständiga nedskärningar i den inarbetade välfärden.

Desperation i kommunerna

En lång rad drabbade kommuner har i skrivelser och uppvaktningar hos regeringen protesterat mot de påfrestningar som det hämningslösa mottagande av flyktingar/invandrare innebär. Se tidigare krönikor; ”Syriens sak är inte vår”, ”Blåsningen”  och ”Katalysatorerna”.

Regeringen strör generöst skattebetalarnas pengar omkring sig i så gott som dagliga panikåtgärder. De kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få 1,3 miljarder kronor för att garantera somaliernas försörjning under de två första åren i landet. Dessutom har integrationsminister Erik Ullenhag (fp) efter påtryckningar från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i princip lovat anhöriginvandrarna statlig försörjning livet ut. En kapitulation för insikten att de sällan eller aldrig kommer ut på arbetsmarknaden.

Ingen aning om muslimska katastrofscenarion

Med en så pressad situation som politikerna nu tvingar Sverige in i gäller det att ha en Plan. Och det har Sverige. Hot- och riskutredningen kalkylerade med några olika scenarion där händelser i andra länder utsätter landet för stora påfrestningar på alla nivåer i samhället. I oktober 1993 kom utredningen med ett delbetänkande, “Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande” (SOU 1993:89) som tar upp konfiskation av svenskarnas fritidshus för att inkvartera migranter. Utredningen gick 1994 i arv till den tillträdande socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som statsminister.

Intressant nog utgår samtliga scenarion från att anstormningen av hjälpsökande kommer från öst och Ryssland. Det kalla kriget och östdiktaturernas fall låg bara ett par år tillbaka i tiden. Någon aning om hur ständiga krig och konflikter och oduglighet i att lösa egna problem präglar muslimska länder fanns inte, inte heller om hur det skulle komma att drabba Sverige.

Massflykt till Sverige – tre scenarion

Tre tänkbara scenarion skisserades.

Delscenario 1: Nya makthavare har tagit över i Ryssland. Efter en tids aggressiv utrikespolitik går den ryska armén in i de baltiska staterna. Omfattande utrensningar sker bland politiker och tjänstemän som deltagit i frigörelsen några år tidigare. Det politiska systemet krossas. Det antas att ca 50 000 asylsökande under en vecka i februari kommer till svenska hamnar via småfartyg. Utredningen är bussig nog att tipsa om lämpliga hamnar.

Delscenario 2: Utöver 50 000 asylsökande tar sig 150 000 hjälpsökande till Sverige under sammanlagt fyra månader. Ett stort antal människor kommer via Finland och Polen till Sverige.

Delscenario 3: Efter en lång period av sträng kyla och stor brist på livsmedel kommer en halv miljon hjälpsökande till Sverige under en tid av cirka sex månader. Samtidigt sprids ryktet att en allvarlig olycka har inträffat i ett kärnkraftverk utanför Moskva. Man antar vidare att ett stort antal massflyktingar har smittsamma sjukdomar som får den svenska sjukvården att kollapsa.

”Rekvisition” av svenskarnas fritidshus

Alla myndigheter ska agera enligt planer som gjorts upp i förväg. Dåvarande invandrarverket ordnar tillsammans med kommunerna inkvartering av flyktingarna, till att börja med i kommunala sport- och idrottsanläggningar. Landstingen överväger att tömma vårdavdelningar på länssjukhus för att kunna ta hand om hjälpsökande och smittade. Att hjälpa både svenskar och hjälpsökande klarar man inte av.

Länsstyrelserna får så småningom allt svårare att ordna förläggningar med sanitära utrymmen och möjligheter till utspisning. Nästa steg är så kallad ”rekvisition”, det vill säga att med stöd av lagstiftning beslagta bostäder som behövs för att inkvartera immigranterna. I första hand tas outhyrda lägenheter i flerfamiljshus i anspråk. Men de räcker inte långt för en halv miljon människor. Staten har då rätt att ”rekvirera”, det vill säga konfiskera svenskarnas fritidshus. Husen och deras utrustning beslagtas och används på obestämd tid utan ägarens medgivande. Fastigheterna görs om för att passa immigranternas behov utan att ägaren har något att säga till om. Inte ens i fredstid kan alltså svenskarna vara säkra på att själva förfoga över sin egendom.

”Ett så värdigt och mänskligt mottagande som möjligt”

Paragraf 20 i betänkandet 1993:89 lyder:

”Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att i enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt.”

Observera det cyniska resonemanget om att konfiskera svenska folkets egendom för att ge utlänningar ”ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt”. Även för tjugo år sedan fanns alltså värderingen av det egna folket som mindre värt än människor från andra länder. Det rimmar mycket illa med hycklarnas favoritfloskel, den så kallade ”värdegrunden” om alla människors lika värde.

Paragraf 21: ”Ägare eller innehavare av egendom som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick.”

Ett yxhugg rakt i den svenska folksjälen

Att beslagta svenska folkets fritidshus för att inkvartera immigranter är ett yxhugg rakt i det allra heligaste och ömtåligaste, den svenska folksjälen. I England talar man om sitt ”hide-away”, ett ställe dit man kan fly vardagens plikter, koppla av och återhämta kropp och själ. På motsvarande sätt är stugan i skogen eller vid stranden något heligt för svenskarna, en absolut okränkbar glädje för alla dem som har lyckan att äga ett fritidshus, liksom för deras gäster.

Både den borgerliga och den socialdemokratiska regeringen insåg naturligtvis den känslomässiga laddningen i planen. Bostäder har visserligen beslagtagits i alla tider. De ryska bolsjevikerna och Josef Stalin stal brutalt andra människors bostäder och drev dem därifrån eller mördade dem. Samma sak hände i Mao Zedongs Kina och Pol Potregimens Kambodja. Under andra världskriget lade nazisterna beslag på judarnas bostäder, deras möbler, konst, smycken och – ända in i döden – de ihjälgasades guldplomber.

En explosionsartad kriminalitet bryter ut

Men de här planerna är tänkta att gälla i fredstid, inte i krig. Kommunerna uppmanas planera för att på bara några månader ta emot fem procent av sin egen befolkningsmängd som massflyktingar. För till exempel Stockholms del skulle det innebära 40 500 flyktingar, för Filipstad 528, Eskilstuna 816, Falun 2 802, Malmö 14 948, Kalmar 3 141 , Nässjö 1 467 och Gävle 4 753 personer.

I slutsatserna kring det tredje scenariot (en halv miljon asylsökande) antar utredningen att det svenska samhället havererar av påfrestningar och oroligheter i landet. En explosionsartad kriminalitet med mängder av bank- och butiksrån bryter ut. Sjukvården klarar inte anstormningen utan bryter till stora delar samman. Utredningen förutser att konfiskation av fritidshusen kommer att utlösa massivt motstånd, demonstrationer och rentav väpnade konflikter. Med hjälp av makttrogna medier trodde man ändå att motståndet i vanlig ordning skulle gå att ”informera bort” genom kraftfulla propagandainsatser. Hot- och riskutredningen konstaterar att “behovet av information kommer att vara mycket stort såväl på lokal som på central nivå”.

S-regeringen drog öronen åt sig

Till slut når ett massivt motstånd från remissinstanserna fram till regeringen. I proposition 1993/94:94 säger statsminister Göran Perssons (s):

”De flesta remissinstanser som yttrat sig över den del av förslaget som rör rekvisition är kritiska. Bland annat har ifrågasatts om den föreslagna möjligheten till rekvisition i fredstid står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden. Det har också framförts att tvångsrekvisition kan leda till negativa opinionsmässiga effekter som ytterst kommer att drabba de hjälpsökande.”

S-regeringen drar öronen åt sig och backar. ”Ställningstagande till förslagen i betänkande 1993:89 bör avvaktas.” Förslagen läggs på is tills vidare. Men de finns självklart kvar som del i den svenska krisberedskapen.

Många tecken på kris och panik

I dag närmar sig Sverige i rask takt Hot- och riskutredningens värsta scenario. Många tecken vittnar om kris och panik i det svenska samhället på grund av en fullkomligt ansvarslös invandringspolitik. Inför anstormningen av syriska flyktingar skriver 25 socialdemokratiska politiker i Stockholms län i en debattartikel i Svenska Dagbladet:  ”Vi måste hjälpas åt att ta emot syrier på flykt.”

”Socialdemokraterna föreslår att samtliga kommuner i Stockholmsregionen sätter sig ned och begär av allmännyttiga bolag och andra fastighetsägare att inventera alla bostäder som tillfälligt kan erbjudas de som söker asyl. Alla kan inte göra lika mycket, men ingen enda kommun får vända ryggen till att ta sin del av ansvaret. Vänd upp och ned på alla bostadsföretag och leta rätt på rivningskontrakt, ombyggnadskontrakt och andra tillfälligt tömda lägenheter. Fler kommuner måste ställa upp med krisrådgivning, och i samarbete med landstinget bör arbetet för traumabehandling och rådgivning stärkas” skriver de 25 s-politikerna.

”Solidaritet” – men bara med partikollegan

Lägg märke till det tvångsmässiga ordvalet: ”Vi MÅSTE hjälpas åt att ta emot dem.” Vilken tvångslag åberopar s-politikerna? Notera också att s-politikernas solidaritet ingalunda gäller syrierna, och definitivt inte svenska folket. Det här utspelet handlar om att dra en lans för en partikamrat, kommunalrådet Boel Godner, som har bett att få slippa ta emot fler flyktingar i Södertälje. Kommunen har redan tagit emot 8 000 irakier.

När det gäller att ”vända upp och ned på alla bostadsföretag och leta reda på tillfälligt tömda lägenheter” borde s-politikerna veta bättre. Det finns helt enkelt inga lediga lägenheter längre. En stor del av allmännyttans lägenheter har redan getts med förtur till invandrarna. I september förra året fanns drygt 27 000 outhyrda lägenheter i hela landet, varav ungefär 16 000 lediga för omedelbar uthyrning. De utgör futtiga 1,9 procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus. Antalet har minskat med 19 procent bara sedan 2009. Nästan 9 000 färre lediga lägenheter på bara två år – och det lägsta antalet sedan mätningen i mars 1991. Bostadsbristen drabbar ett tvärsnitt av svenska folket men slår allra hårdast mot ungdomar. 

Kommunen köper villor åt somalierna

I Falkenberg i Halland vill kommunen lösa problemet genom att köpa sex villor åt de barnrika somaliska familjerna. Detta för att kunna erbjuda flyktingfamiljerna ”ett godtagbart boende” när de ska förenas med sina nära anhöriga i Falkenberg. Eftersom det i regel är svårt att hitta stora lägenheter vill kommunen istället köpa in villor som familjerna kan hyra. Det vill säga, Falkenbergs kommun är beredd att både betala villor åt de somaliska invandrarna och försörja dem via socialbudgeten. Någon inbetald hyra kan kommunen knappast räkna med.

I lilla Hållsta utanför Eskilstuna med drygt 800 invånare vill företagaren Nichlas Lundin starta ett asylboende för 388 asylsökande i IBM:s gamla industrilokaler. En 50-procentig befolkningsökning i Hållsta i ett nafs. Migrationsverkets upphandlingsenhet har skickat ett avtal till Nichlas Lundins företag Lilla Hotellet i Eskilstuna med 388 platser. Ramavtalet ger den enskilt största mängden platser för asylsökande.

Grums kommun vräker gamla trogna hyresgäster

I Grums kommun i Värmland har man gått längre än så. I maj sades två hyresgästfamiljer i det kommunala bostadsbolagets lägenheter på Järpegatan upp från sina lägenheter. Den ena familjen, Åke Vigren och hans fru, hade bott i huset i 43 år. Orsaken till tvångsflytten är att så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” ska flytta in. Annika Lomarker, som behändigt nog är både kommunchef och VD för det kommunala bostadsbolaget GHAB, fattade beslutet och är helt oförstående inför kritik. Händelsen förtegs i det längsta av gammelmedia men spreds i bloggvärlden.

Den 14 juli arrangerades en stor demonstration i Grums av Victoria Wärmler i protest mot uppsägningarna av hyresgäster. Nu har Åke Vigren och hans fru köpt en bostadsrätt. De ville inte längre vara i händerna på GHAB och riskera att bli vräkta igen.

Var går gränsen? Finns det någon gräns?

Inför det pågående och ständigt eskalerande vansinnet är det en fråga som avtecknar sig allt tydligare för allt fler svenskar: Var går gränsen för svenska politikers strävan att sätta all världens folkslag från dysfunktionella u-länder före sin egen befolkning? Finns det någon gräns över huvud taget eller ska dårskapen pågå ända tills kistan med skattebetalarnas pengar är så tom att till och med dammkornen hånskrattar?

”Varför ska just Sverige ge en fristad?” skriver journalisten och socionomen Gunnar Sandelin i en replik på den 25 s-politikernas debattartikel i Svenska Dagbladet. Ja varför?

”Finns det ingen broms när det gäller det svenska asylmottagandet? Migrationsverket höjer ständigt sina prognoser. Närmare 200 000 asylsökande/anhöriga väntas hit inom två år. Varför ska just Sverige återigen vara ledande att ge fristad?” skriver Gunnar Sandelin.

”Vi är det i-land som har tagit emot flest irakier, somalier och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Hälften av alla irakier som flydde till EU kom hit. Av de asylsökande minderåriga kom under 2011 närmare 3 000 till Sverige. Av drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 /2011 sökte sig en tredjedel till Sverige. Minst två tredjedelar fick permanent uppehållstillstånd. Inget annat land kommer i närheten av ett så stort mottagande. Sverige ligger etta vad gäller asylmottagande per capita i väst. ”

Några råd till dem som flyr mångkulturen

Till dem som vurmar för mångkultur och upplever spänning i tillvaron med bilbränning, knivskärningar, gruppvåldtäkter och rån av försvarslösa åldringar vill jag säga: GRATTIS! Ni har verkligen anledning att vara nöjda. Ni har fått precis som ni ville.

Men allt fler svenskar har fått nog av alliansregeringens kriminella politik och den snabbt progredierande förstörelsen av Sverige. Allt fler flyr från den påtvingade mångkulturen i det som kallas ”white flight”. Det är dags att höja tonläget och säga ifrån, både vid valurnorna och i enskilda livsval. Långtifrån alla kan välja bostadsort. Men om man vill flytta bort från mångkulturen är det några saker som kan vara bra att tänka på.

Undersök om din blivande hemkommun har ett avtal med migrationsverket och vad det i så fall innebär.Se upp med cyniska fastighetsspekulanter som åker runt och köper upp fastigheter och sedan hyr ut dem till migrationsverket.

Undvik kommuner som styrs av en röd-grön majoritet (socialdemokrater, vänsterpartiet, miljöpartiet). Det finns en lång rad varnande exempel: Borlänge, Ludvika, Södertälje, Malmö, Söderhamn, Katrineholm, Eskilstuna och många fler.

Undvik samhällen med sportanläggningar och andra större kommunala lokaler, till exempel skolbyggnader som kan tas i anspråk som asylboenden.

Undvik över huvud taget att bo nära allmänna byggnader som kan omvandlas till flyktingboenden; herrgårdar, nedlagda ålderdomshem, industrilokaler.

Undvik hyreslägenhet, i synnerhet i den kommunala allmännyttan. Sky stora hyreshusområden som pesten.

Om du köper en bostadsrätt, kontrollera att föreningen inte har avtal om att sälja lägenheter till kommunen. Annars kan du fortare än du anar få grannar som har vräkts från sina hyreslägenheter på grund av störningar eller att de inte har betalat hyran.

Kontrollera att bostadsrättsföreningens stadgar innehåller förbud mot parabolantenner.

Bosätt dig så långt från allmän service som du klarar att bo. Glesbygden är fortfarande ganska fredad. Då behöver du förstås ha bil, vilket miljöpartiet kommer att fortsätta göra allt för att försvåra.

Förebrå aldrig dig själv för att du väljer ett fredat boende och flyr den mångkultur som har tvingats på dig av politikerna. När du flyttar gör du bara exakt samma sak som eliten gör. De skulle aldrig drömma om att utsätta sig själv för konsekvenserna av sina beslut och sin propaganda. Låt dem bli din förebild.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

137 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Hans Karlsson
Hans Karlsson
8 years ago

Julia!
Summan av kardemumman finns i dessa två meningar du skriver: “Även för tjugo år sedan fanns alltså värderingen av det egna folket som mindre värt än människor från andra länder. Det rimmar mycket illa med hycklarnas favoritfloskel, den så kallade ”värdegrunden” om alla människors lika värde.”

Armadillo
Armadillo
8 years ago

Det är bara att läsa här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm

Här pekas ut vad det rör sig om:

4 § Expropriation får ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet eller anläggning därför av större betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp.

Detta har jag skrivit massor av gångar under åren, men fattar någon, förutom Julia vad det egentligen rör sig om?

trackback

[…] som väller in i landet och som inte har någonstans att bo. Läs om moderatens förslag här. Relaterat: Egen härd är inte […]

trackback

[…] nyttja aktivt bostadskonfiskationen? Julia Caesar har skrivit en suverän krönika hos Snaphanen: Egen härd är inte din. Den måste ni bara […]

Bertil Persson
Bertil Persson
9 years ago

Kanske dags att fly,

Kjell Andersson
Kjell Andersson
9 years ago

Oj du spolade mitt inlägg….piiinsamt.
Det här var ingen seriös blogg, men vad hade jag väntat mig???!!!
Jag var faktiskt så naiv att jag trodde på att du skulle bemöda dig att ta in och besvara mitt lilla inlägg…tjaa så dum var jag.
Sorry
Hejdå Kjell

RollingHand
RollingHand
7 years ago
Reply to  steen
trackback

[…] fra september 2012 er aktualiseret af det svenske valg på søndag, de mange asylsøgere og den akutte mangel på […]

trackback

[…] Därför vill vi påminna om Julia Caesar:s krönika i Snaphanen: Söndagskrönika: Egen härd är inte din: […]

trackback

[…] Därför vill vi påminna om Julia Caesar:s krönika i Snaphanen: Söndagskrönika: Egen härd är inte din: […]

trackback

[…] Sedan 1980 och till och med sista augusti i år har Sverige gett PUT eller uppehållsrätter till drygt 1,6 miljoner (1 608 020) personer. Bara lite mer än två procent, eller drygt 35 000 personer är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Nästan 800 000 är anhöriga, enligt migrationsverket. Men statistiken är svårtydd och opålitlig. Läs mer […]

trackback

[…] Läs Snaphanens artikel från 2012 av Julia Caesar om konfiskeringen av bostäder som är lagfäst […]

trackback

[…] Läs Snaphanens artikel från 2012 av Julia Caesar om konfiskeringen av bostäder som är lagfäst […]

trackback

[…] Läs Snaphanens artikel från 2012 av Julia Caesar om konfiskeringen av bostäder som är lagfäst […]

Bajan Man
9 years ago

Jag lämnade Sverige på mitten av 80-talet blev fast på Barbados i West Indies men, följer Sverige via Internet men , förtvivlat ser jag att Jag nog hellre stannar kvar här. Jag är gift med en svart kvinna vilken säger att hon kan förstå min inställning efter att själv förstått vilken eländig sits vår regering försatt mig i. Tänk att känna sig som en främling i ditt egen hemland. Vi nöjer oss med att stanna i Sverige hos mina gamla föräldrar på vår semester nån sommarmånad per år sen längtar vi tillbaks till vår Ö när dem är borta finns… Read more »

trackback

[…] sedan Balkankriget, även om de den gången inte behövde iscensättas. Läs om krisläget här. Relaterat: Egen härd är inte […]

trackback

[…] rekommenderar er alla varmt att läsa ”Planerna för Sveriges undergång” även Snaphanens söndagskrönika, som även den har mycket information om […]

trackback

[…] ”Expropriera hus till flyktingarna” – UPPDATERAD Snaphanens Söndagskrönika: Egen härd är inte din Har du sommarstuga? Se upp Staten kan sno den till ”flyktingarna” Planerna för Sveriges […]

trackback

[…] Expropriationslag (1972:719) Snaphanens Söndagskrönika: Egen härd är inte din Har du sommarstuga? Se upp Staten kan sno den till ”flyktingarna” Lagrådet sågar […]

ken tore nilsen
ken tore nilsen
10 years ago

bettre att få svinen ut ur landet..

trackback

[…] loven til at ekspropriere svenskernes fritidhus til flygtningen, som Julia Caesar skrev i kronikken Söndagskrönika: Egen härd är inte din i september 2012. Nu er den tid ved at være på trapperne på […]

trackback

[…] Wilhelmsson i Halmstad. Det här skräckscenariot har redan Julia Caesar varnat för i sin krönika Egen härd är inte din. Läs mera […]

trackback

[…] Snaphanens Söndagskrönika: Egen härd är inte din Har du sommarstuga? Se upp Staten kan sno den till ”flyktingarna” Planerna för Sveriges […]

trackback

[…] Har du funderat på att bygga en s.k. Friggebod? Nu kommer chansen till att få bygga en stuga på hela 20, kanske t.o.m. på 25 kvm för permanentboende utan bygglov. Och samtidigt får du chansen att berika dig med lite mångkultur. Det senare är sedan länge förberett genom att staten i ett akut läge har rätt att beslagta ditt fritidshus för att inkvartera exempelvis flyktingar. Ja, jag vet, det låter som science fiction men det är tyvärr dagens sanning. Om detta kan du läsa här. […]

Rolf
Rolf
10 years ago

På 70-talet när jag var klar med min utbildning lämnade jag Sverige. Jag kom aldrig tillbaka, jag har aldrig ångrat mig, vist finns den utopiska drömmen om den lilla röda stugan i huvudet, men den är och förblir utopi, inte verklighet. Min pension är säkrad bortom insyn och kontroll av byråkrater, jag har yttrandefrihet, frihet, inga personnummer, ingen övervakning, inga fart kameror, inga kontroller och vägspärrar. Jag kan kila ner till kvartersbutiken 11 på kvällen och köpa en sup för 10 kronor. Naturen är underbar runt mig, jag fotograferar och gör video. Det känns tragiskt att Sverige har utvecklats till… Read more »

trackback

[…] information finns på Snaphanens blogg: (Skrolla ner långt på sidan så hittar ni informationen. Red […]

trackback

[…] privata fastigheter som så kallad rekvisition vid massflykt. Det skrev jag om i krönikan “Egen härd är inte din”. Men att utnyttja den möjligheten vore politiskt självmord året före ett […]

trackback

[…] På två år spås 10 000 fler fastna i Migrationsverkets mottagningssystem. Personer med beviljade uppehållstillstånd som borde få flytta ut till kommunerna. Men bostadsbristen stoppar dem – ett problem som ter sig olösligt. Tusentals människor kommer inte vidare från verkets anläggningsboenden eller liknande. I fjol fanns cirka 6 000 sådana fall. Migrationsverkets prognos är illavarslande: En ökning till 9 000 i år och till 16 000 året därpå. Nyanlända får inte bostäder, Migrationsverkets upphandling av tillfälliga boenden ska överprövas. (Se også: Söndagskrönika: Egen härd är inte din.) […]

trackback

[…] Hvad gør svenskerene? De rykker sammen og skaffer indkvartering på den ene eller den anden måde, der er jo alle de fritidshuse, ingen alligevel bruger til noget fornuftigt – og man lemper nogle flere 93-årige ud af […]

trackback

[…] jag läst igenom allt så fick ”jag stora darren”. Jag vill att ni själva läser på: http://snaphanen.dk/2012/09/17/sondagskronika-egen-hard-ar-inte-din/   Kan det verkligen vara så att staten kan konfiskera svenska folkets fritidshus . Hus som ägs […]

trackback

[…] Julia Caesar/Snaphanen skriver så här bland annat: […]

Johan
Johan
11 years ago

Älskade vän – väntar ivrigt på din nya krönika

wigerto
11 years ago

Det är så svårt att prata eller fösöka övertyga grannar om vilka poblem vi har. Jag har en stuga i Luleå skärgåd och dom skrattar åt mina “funderigar” om jag säger nåt tror dom jag.att jag är inte riktigt klok..Men jag djobbar vidare sä länge jag orkar tror jag.för jag ser varåt det barkar.Vi får en moske här snart i luleå jag vill inte säga vad tänker för då kan det bli lite fula ord.

trackback

[…] jättehotell som t ex här i Värmland. Men vad händer när också hotellen är fulla? Då kanske det här scenariot kan bli verklighet fortare än vi anar. Vilken tur att man inte har […]

Tornuggleman
Tornuggleman
11 years ago

Kommungubbarna skall inte gnälla !
De har samtliga röstat fram de skyldiga politikerna i regeringarna.
Nu står de där med låååååång näsa, vilka är så bruna av allt r*vslickeri.

Det är tydligen slut på gottandet i statens 2-åriga betalplan.
Nu hänger det på kommunerna….

Så man bädda. så man ligga.

Tornuggleman
Tornuggleman
11 years ago

Det finns ingen gräns för den svenska dumheten.

Filmen “Dum and dummer” är ju rena kunskapskanalen i jämförelse till de medbrottslingar av alla svenska mänskliga offer denna mycket oansvarsfulla “Regering” pysslar med !
Ordet idioti är bara förnamnet…

x
x
11 years ago

Det är mycket enkelt att slippa bli granne med en asylförläggning, alkoholisthem, ungdomsanstalt eller något annat olämpligt.

Det enda som man måste göra är att köpa grannhuset till det hus där komunstyrelsens ordförande bor!

Av någon märklig anledning kommer detta område aldrig att få några olämpliga grannar.

mvh.

x.

HH
HH
11 years ago

Apropå exproprieringar… Jag komma att tänka på en gammal kvinna som ringde gråtande till redaktionen där jag jobbade och jag fick ta hand om saken. Hon satt, som änka, på en betydande markareal. Hon hade i och för sig ingenting emot att sälja till den här västsvenska kommunen som behövde industrimark, men hon tyckte, via sin egen mäklare, att priset var satt för lågt. Naturligtvis fick hon inte alls rätt, trots att det var en mycket blygsam förstärkning hon ville ha, allt var klubbat och klart. I god journalistisk mening intervjuade jag givetvis även de ansvariga i kommunen om saken… Read more »

Eric H
Eric H
11 years ago

Intressant att du tog upp detta med “rekvisition”..
Jag har i ett antal inlägg på olika sajter tidigare försökt föra ut denna information, utan den minsta lilla respons..Inte neda faktiskt.
Förmodligen har ingen trott att jag talade sanning…
Kanske man får lära det den hårda vägen?

AI
AI
11 years ago

Skulle inte vilja bo i en kommun som styr av Alliansen heller.

Kjell Håkansson
11 years ago

Eftersom jag själv då och då skriver ett inlägg på denna blogg känner jag mig nödsakad att gå ut och ta avstånd från detta inlägg (jag ansvarar endast för det som jag själv skriver). Jag tar bestämt avstånd från detta paranoida inlägg bland annat av följande skäl: 1) Hur ansvarslös och omdömeslös alliansregeringens invandringspolitik än är så är det förtal och osakligt att kalla den ”kriminell”. 2) Att jämföra expropriering av mark och fastigheter (som ju ofta sker i samband med till exempel vägbyggen) med nazisternas folkmord och utdragning av sina offers guldplomber är så totalt utflippad att jag saknar… Read more »

nobody
nobody
11 years ago

@Kjell Håkansson: “1) Hur ansvarslös och omdömeslös alliansregeringens invandringspolitik än är så är det förtal och osakligt att kalla den ‘kriminell’.” Det kanske vi skall överlåta till en domstol att avgöra? Låt oss istället reda ut tankarna genom att ställa några enkla frågor: 1) Är kunskapen om invandringens ekonomiska kostnad okänd? Svar: Nej, det finns vetenskapliga utredningar (Jan Ekberg et al) som påvisar en nettokostnad för skattebetalarna (t.o.m. i Kanada) 2) Är de ledande politikerna medvetna om denna ekonomiska kostnad? Svar: Ja, det var ju bland annat socialdemokraterna som beställt en av de utredningar som Jan Ekberg gjorde. 3) Är… Read more »

nobody
nobody
11 years ago
Reply to  steen

Har för mig att jag läst någon senare utredning (på engelska) av Jan Ekberg där han nämner en nettokostnad på 100 miljarder kronor om året. Får se om jag hittar den igen.

christina wegel
christina wegel
11 years ago

I denna domedagskrönika finns onekligen, som vanligt, en hel del värdefull information. Frågan är om statens möjlighet till rekvisition i krislägen, vilket alla civiliserade stater har, förtjänar ett så högt tonläge. Men JCs söndagskrönikor är likväl alltid läsvärda. Vilken spridning hade de inte fått om de framförts under eget namn, ett namn som, såvitt jag förstår, är respekterat. Omsorg om egen och familjs säkerhet, som dikterar anonymiteten, kan förstås inte utomstående bedöma, men är det inte att överskatta den egna betydelsen en smula? Åsikterna är ju på intet sätt förgripliga….

elwee
elwee
11 years ago

Det måste vara svårt att vara så låst till en fix idé att man inte kan släppa den.
Julia har ju berättat för dig att hon är fullt nöjd med att skriva under pseudonym.

Du finns själv inte med i folkbokföringens databas så du borde ligga lite lågt med ditt gnäll om anonymitet.

trackback

[…] Länken Share this:TwitterFacebookGillaGillaBe the first to like this. Written by organizm Publicerat i Uncategorized […]

Isak
Isak
11 years ago

“Under loppet av några timmar den 16 september 1992 höjdes marginalräntan från 50 till 500 procent. Till slut tvingades regeringen bita i det sura äpplet och devalvera den svenska kronan.”

Sverige devalverade väl inte 1992, du kanske tänker på att vi övergick till flytande växelkurs. Jag tror sista devalveringen skedde 1982.

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Isak

@ Isak:

Tack för påpekandet! Slarvigt av mig.

Vänliga hälsningar
Julia Caesar.

Tony H
Tony H
11 years ago

Vi har köpt ett ställe med 10 ha ute i skogen , lugnt och skönt . Inget tjafs om parkering eller grannar. Skjuta en gris , plocka svamp och bär , fiska och klyva ved . Aldrig flyttar jag in i stan igen , det räcker att vara där när man jobbar . Tre mastiffer som vakthundar .

Det är värt alla pengar i världen

Piotr
Piotr
11 years ago
Reply to  Tony H

10ha? Och ett flertal byggnader? Perfekt för invandrarbostäder! Först måste du dock renovera dem till egen kostnad. Du och dina mastiffer har tyvörr inte så mycket att sätta emot när polisen kommer för att bereda väg för pensionsräddarna.

GandalfGrå
GandalfGrå
11 years ago
Reply to  Tony H

Kan tänka mig det..! För min egen del funderar jag på att lämna gamla svedala…vet bara inte vart jag ska bege mig..vansinnet rullar ju på snabbare och snabbare…allt måste krascha för eller senare..!!

trackback

[…] Julia Caesar beskriver i sin söndagskrönika hotet mot fritidshusen. Egen härd är guld värd. Är du en av de lyckliga ägarna till Sveriges omkring 565 000 fritidshus? Har du sparat och gnetat för att förverkliga din dröm om en stuga som din oas i livet, eller är den ett kärt arv? Ett hus som du har snickrat på och ägnat din omsorg varje ledig stund? Då ligger du risigt till. Fritidshusen är den bostadsreserv som staten kommer att beslagta allra först om flyktingströmmarna till Sverige ökar till ännu mer ohanterliga nivåer. […]

PFEP
PFEP
11 years ago

När kommer jag där bor i en trerumslägenhet ensam, bli vräkt för att lämna plats till någon stor invandrarfamilj?
Kommer jag bli skyldig att betala hyran fortfarande?
Vart ska en sån gamling som jag bo?

Magnus A
Magnus A
11 years ago

Ej läst krönika än, men såg ett stycke och vill komplettera med info apropå ca 25 000 asylansökningar som, ungefär, “dubbelt så många som normalt”. Dubbelt så många som normalt korrekt om man med normalt menar senaste 6 år. Men för mellan 6 och 12 år sedan var nivån bara halva den senaste 6 år, så “normalt” tenderar att pö om pö bli en högre nivå. “Normalt” senaste 6 år för uppehållstillstånd är i nivå med den under balkankriget, i början på 90-talet, med skillnaden att senaste år är ett permanentat tillstånd. Snitt nettoinvandringen för två tidsperioder: Mellan 2000 och… Read more »

Lars B
Lars B
11 years ago
Reply to  Magnus A

ZZZZZZZZZZZZZ!!!

snowflinga
snowflinga
11 years ago

Det känns faktiskt förfärligt och se på befolkningsutbytet och koloniseringen av Sverige.
Man kan inte tro att det var möjligt men det faktiskt händer.

Programmet uppdrag granskning “Falska rykten och lögner bakom oro för asylboende” var ett bra propagandastycke. Nästa år kommer 41 000 nya människor att söka asyl i Sverige och nya boende kommer att öppnas runt om i landet. Journalisten i uppdrag granskning undrar hur smålänningarna och andra ortsbor kommer att bemöta sina nya grannar. Snart finns det inga fritidshus elller andra platser för svenskar att att fly till. Vad skall man göra då?

Berit
Berit
11 years ago

Tack för en bra verklighetsberättelse om Sveriges -och svenska folkets undergång.
Det jag inte förstår är varför ingen protesterar eller demonstrerar mot denna vansinniga massinvandring till Sverige.
Det verka som man är helt ensam i Sverige om att anse att det har fått alldeles för långt.
Hur ska framtiden bli för våra barn och barnbarn hur ska de överleva i Sverige.
Frågorna är många men inga svar.

Johannes Brahe
Johannes Brahe
11 years ago
Reply to  Berit

Fler protester ändå än när grundlagen ändrades för att bereda mark åt EUs maktövertagande. EN st. demonstrant utanför riksdagshuset. Han blev intervjuad. Nu står det dessutom i GRUNDLAGEN att Sverige är ett mångkulturellt land! Precis som om det hörde hemma i en grundlag. Vad händer om alla utlänningar lämnar Sverige? Bryter svenskarna mot sin grundlag då? Eller de som flyttar hem?

Gammelsvensk
Gammelsvensk
11 years ago
Reply to  Berit

Du är knappast ensam. Frågan är bara hur vi de splittrade svenskarna skall organisera oss. Tror säkert om bara tillräckligt många kom ihop och såg att de är massans röst så skulle resten gå av bara farten.

trackback

[…] Snaphanen Din idag, Muhammeds imorgon. Share this:TwitterFacebookGillaGillaBe the first to like this. […]

137
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x