22
jan
Seneste opdatering: 22/1-13 kl. 2344
104 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

Tanken om politisk korrekthed har sit ophav i kulturmarxismen, som siden midten af 1920 har arbejdet på en radikal omvæltning af Vestens traditionelle kultur for at skabe en social revolution.

Karl Marx (1818-83) er blevet kaldt neo-jakobiner, fordi hans sociale revolution var inspireret af den franske revolution. Med den bolsjevistiske revolution i Rusland i 1917 skabtes nogle store forventninger blandt de europæiske marxister om et nyt menneske og en ny verden med lighed og retfærdighed for alle.

Efter første verdenskrig var der en “spartakistisk” (kommunistisk) opstand i Berlin ledet af Karl Liebknecht (1871-1919) og Rosa Luxemburg (1871-1919). Bayern var ligefrem en kortvarig “Soviet” republik ledet af Kurt Eisner (1867-1919), og i Ungarn fandtes en kommunistisk republik organiseret af Bela Kun (1886-1938) i 1919. Der var også Leon Trotsky’s (1879-1940) røde hær i Polen samme år. Men disse marxistiske fremstød for at ændre Europa blev snart bekæmpet og forsvandt kort tid efter.

Dette bragte de revolutionære i politisk forlegenhed, fordi arbejderklassen, som jo skulle have gavn af revolutionen og sætte sig på toppen af magtstrukturen, ikke var politisk bevidste nok. Den kommunistiske elites akademikere lagde skylden på de uoplyste arbejdere.

Da det i begyndelsen af tyverne blev klart, at Sovjetunionens kommunistiske revolution ikke kunne brede sig politisk til resten af det europæiske Vesten på grund af den socialdemokratiske og kulturradikale moderation, fandt Komintern eller Det kommunistiske Internationale på muligheden af at kompromitere selve de værdier og principper, som Vestens samfund hviler på.

På et initiativ af Lenin (1870-1924) blev der holdt et møde på Marx-Engels Instituttet i Moskva, hvor man etablerede en international marxistisk kulturrevolution. Til stede var bl.a. den ungarnske marxist Georg Lukacs (1885-1971), som udviklede ideen om “revolution og eros”, hvor han beskrev, hvordan seksuelle instinkter kunne bruges som destruktive instrumenter.

Til stede var også Willi Munzenberg (1889-1940), som foreslog, at organisere de intellektuelle til at fremstille den vestlige civilisation som en stinkende kultur. Kun hvis man var i stand til at korumpere alle værdier og gøre livet umuligt, kunne man indføre proletariatets diktatur. I 1940 blev Munzenberg henrettet af Stalins håndlangere i Sydfrankrig som revisionist.

De marxistiske intellektuelle blev således klar over, at man for at gennemføre revolutionen ikke kunne fokusere på den kapitalistiske økonomis struktur, som Marx havde gjort, men på samfundets kulturelle superstruktur. Det var den italienske marxist Antonio Gramsci (1891-1937) og den ungarnske marxist Georg Lukács, som skabte den nye kulturmarxisme.

Gramsci rejste til Sovietunionen efter den bolshevistiske revolution og arbejdede 1923-24 i Moskva og Wien for Komintern, Det kommunistiske Internationale. I Moskva kom han til den konklusion, at det ikke var muligt at gennemføre en revolution blandt vestlige arbejdere i stil med den bolsjevistiske opstand i Rusland på grund af deres kristne overbevisning. Antonio Gramsci havde en “stor plan” i stil med Georg Lukács.

Hans tanke var, at det var nødvendigt at skabe et nyt “kommunistisk menneske” før det var muligt at gennemføre en politisk revolution. Dette førte til, at det var de intellektuelle indenfor uddannelse og kultur, som skulle realisere den lange march gennem samfundets institutioner. Denne march gennem institutionerne skulle også omfatte regeringen, retsvæsnet, militæret, skolerne og medierne. Han mente, at så længe arbejderne var troende kristne kunne de ikke modtage de revolutionære ideer.

Gramsci’s revolutionære strategi er afspejlet i Charles A. Reich’s (f.1928) værk “The Greening of America”: Der er en revolution på vej. Det vil ikke blive en revolution som alle de tidligere. Den vil begynde med individet og kulturen og vil til sidst forandre den politiske struktur. Dette vil ikke medføre voldelige tiltag og vil heller ikke medføre nogen voldelig modstand for at blive gennemført. Det er den nye generations revolution.

Georg Lukács begyndte sit politiske liv som agent for Komintern, og med bogen “Geschichte und Klassenbewusstsein” (1923) fik han ry for at være den førende marxistiske teoretiker. Hans tanke var, at for at en ny marxistisk kultur skulle kunne opstå, var det nødvendigt at udslette den eksisterende kultur. Den eneste løsning på tidens kulturelle modsætninger var, at samfundet skulle nedbrydes. En verdensomspændende omvæltning af værdier kunne imidlertid ikke finde sted uden en udslettelse af af de gamle værdier.

Som kulturkommisær i Bela Kuns bolsjevistiske regime iværksatte han, hvad der blev kendt som “kulturterror”. Han instituerede et radikalt sexuddannelsesprogram i de ungarnske skoler. Børnene blev undervist i fri kærlighed og fik viden om det seksuelle samleje. De blev fortalt om det gameldags ved middelklassens familiemønstre, det umoderne ved det monogame forhold og det irrelevante ved religion, som fratager mennesker al lyst og glæde. Kvinderne blev opfordret til at rejse sig mod tidens seksualmoral. Denne såkaldte “kulturterror” kan opfattes som forgængeren til den “politiske korrekthed”.

På et hemmeligt møde blandt marxistiske intellektuelle i Tyskland i 1923 foreslog Lukas den idé, at sprede en altomfattende “kultur pessimisme” for at skabe en tilstand af håbløshed og fremmedgørelse hos Vestens mennesker, som en nødvendig forløber for revolutionen.

Dette møde førte til grundlæggelse af Institutet for Social Forskning ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Institutet blev snart kendt som Frankfurterskolen. Det var en organisation af marxister og kommunistisk orienterede psykologer, samfundsforskere og andre intellektuelle, og opgaven var at implementere Georg Lukas program.

Georg Lukacs rejste til Tyskland i 1924 efter kritik af hans forskning på den 5. Komintern kongres. Her blev han medlem af Institut for Socialforskning ved Frankfurt Universitetet, som bestod af en gruppe kommunistisk orienterede sociologer. Institutet var identisk med Frankfurterskolen og blev grundlagt af Felix Weil (1898-1975) i 1923, som arbejdede for at løse de praktiske problemer med implementeringen af socialismen.

Institutets direktør fra 1923-1929 var Carl Grünberg (1861-1940), som var erklæret marxist, men institutet havde ikke nogen officiel tilknytning til Det kommunistiske Parti. I 1930 blev Max Horkheimer (1895-1973) direktør, og han mente at instituttet i endnu højere grad skulle basere sin forskning på Marxs teorier. Da Hitler kom til magten i 1933 blev institutet lukket, og dens medlemmer flygtede til USA, hvor de fik ansættelser ved universiteterne Columbia, Princeton, Brandeis og California at Berkeley.

Frankfurterskolen var derfor en gruppe tysk-amerikanske forskere, som udviklede en revolutionær filosofi og pædagogik, som i første omgang stod på skuldrene af Hegel (1770-1831), Marx (1818-83), Nietzsche (1844-1900), Freud (1856-1939) og Weber (1864-1920).

I Amerika befandt sig nu følgende medlemmer af Frankfurterskolen: 1960ernes guru for “The New Left” Herbert Marcuse (1878-1979), Max Horkheimer, Theodor Adorno (1903-69), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-93) og Jürgen Habermas (f. 1929), der var elev af Theodor W. Adorno og senere blev den sidste store repræsentant for Frankfurterskolen og dens kritiske teori.

Frankfurterskolen kombinerede marxistisk analyse med freudiansk psykoanalyse og skabte grundlaget for det, der senere blev kaldt “kritisk teori”. Denne teori var en destruktiv kritik af den vesterlandske kulturs grundlæggende forestillingsverden, som omfatter kristendom, kapitalisme, autoritet, familie, patriarkat, hieraki, moral, tradition, seksuel ufrihed, loyalitet, patrotisme, nationalisme, arv, etnocentrisme, konvertioner og konsevativisme.

Frankfurterskolens filosoffer mente, at så længe et individ havde troen på, at hans gudgivne fornuft kunne løse de problemer samfundet befandt sig i, ville samfundet aldrig nå den tilstand af håbløshed og fremmedgørelse, som var helt nødvendigt for at fremprovokere en socialistisk revolution.

Det gjalt derfor om så hurtigt som muligt, at underminere den judæisk-kristne arv. Man anbefalede derfor at fremsætte en destruktiv kritik af ethvert område af samfundslivet med henblik på at destabilisere samfundet og styrte den undertrykkende orden. Denne kulturrevolution skulle sprede sig som en virus og fortsætte det ideologiske arbejde med andre midler end de rent politiske. Følgende ideer var på tegnebrættet:

At gøre brug af bestandige anklager om racisme.
At gennemføre stadige politiske forandringer på lokal niveau for at skabe forvirring.
At underminere skolernes og lærernes autoritet.
At gennemføre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den gamle befolknings identitetsfølelse (“to rub the nose of the conservatives in diversity”). LFPC skriver i Snaphanen: “Vi taler altså om folk der ønsker at skabe kaos gennem ‘åbne grænser’, og at der ikke er nævneværdig afdækning af dette forhold, men tværtimod spin om humanitære interesser osv. i etablerede medier.”
At tømme kirkerne.
At skabe et upålideligt retssystem, hvor den kriminelle opfattes som et offer for samfundets fejlslagne politik.
At skabe afhængighed af statslige og kommunale velfærds goder.
At etablere kontrol med og politisk korrekt nedtoning af medierne gennem venstreorienterede journalisters optik.
At fremme kernefamiliens sammenbrud.

Frankfurterskolen kunne bruge Freuds idé om “pan-seksualitet” og menneskets naturlige søgen efter seksuel nydelse. Men heri lå også en kuldkastelse af de traditionelle forhold mellem mænd og kvinder. Faderens autoritet skulle angribes, og vigtigheden af både faderens og moderens traditionelle roller skulle nedvurderes således, at man kunne fravriste familiens ret til at være barnets primære opdragere.

Man skulle naturligvis også afskaffe forskellen på drengene og pigernes opdragelse, og i hele taget erklære alle former for maskulin dominans for chauvinisme og forældede. Kvinder skulle kunne indtræde i alle de funktioner i samfundet, som havde været domineret af mænd – også de væbnede styrker. Disse ting forudsatte imidlertid, at kvinder blev erklæret for en “undertrykt klasse” og mænd for “undertrykkerne”.

Dette var et langtids project, hvor man fokuserede på familien, uddannelsen, medierne, sex og populær kulturen. Når man ser tilbage på ungdomsoprøret i 1968 i lyset af Frankfurterskolens program, er det helt tydeligt at disse ideer allerede før 1968 lå i støbeskeen på de store universiteter.

Denne kritik blev udtrykt i flere forskellige værker som f.eks. Erich Fromm’s “Escape from Freedom” (1941) og “The Dogme of Christ” (1930). I Wilhelm Reich’s (1897-1957) “Massenpsychologie des Fascismus” (1933) forklares det, at Frankfurterskolen adskilte sig fra den marxistiske sociologi, der satte bourgeoisiet op imod proleteriatet. I stedet skulle kampen stå mellem det reaktionære og det revolutionære. Hans sex-økonomiske sociologi var et forsøg på at harmonisere Freud’s psykologi med Marx’s økonomiske theori.

Reich udtrykte det på følgende måde: “Den autoritære familie er den autoritære stat i miniformat. Menneskets autoritære karakterstruktur kommer af, at de seksuelle hæmninger og angst har begravet livets naturlige seksuelle impulser. Familiens imperialisme genopstår derfor i den nationale imperialisme. Den autoritære familie er altså det sted, hvor reaktionær ideologi og de reaktionære strukturer skabes.” Reichs teori fortalte også, at kristendommens religiøsitet var en del af den autoritære familie og førte til fascisme.

Erich Fromm var social psykolog i Frankfurterskolen og kom til USA i 1930erne. I “Escape from Freedom” fra 1941 skrev han, at kapitalismen skabte et socialt system, som lagde kimen til en sadomasokistisk og autoritær menneskelig karakter, som Martin Luther (1483-1546) og Adolf Hitler (1889-1945) var typiske eksempler på. Det samme kapitalistiske system skabte også Calvin’s teori om forudsbestemmelse, som hyldede den grundlæggende ulighed mellem mennesker. Det førte til nazismens ideologi.

From havde den overbevisning, at det, at den autoritære karakter kun interesserede sig for dominans, undertrykkelse og forskelle med hensyn til sex og race, egentlig talt blot er udtryk for mereværdskomplekser og mindreværdskomplekser. I hans “positive frihed” er der intet over det unikke ved det individuelle selv – at mennesket er centrum og livets formål. Udviklingen og realiseringen af menneskets individualitet er et mål, som aldrig kan underordnes betydeligere forhold.

From udtykker sine revolutionære hensigter meget klart i “The Dogma of Christ”: “Vi bliver nødt til at definere revolutionen psykologisk. Det vil sige, at revolution er en politisk bevægelse ledet af mennesker med en revolutionær bevidsthed som tiltrækker andre mennesker med en revolutionær bevidsthed.”

Theodor Adorno var også en marxistisk revolutionær og medlem af Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Samme med andre udgav han værket “The Authoritarian Personality”. Dette sidste værk fra 1950 har inspireret alle socialpsykologer og samfundsforskere overalt i verden lige siden.

I denne bog gøres der rede for, at kristendommen, kapitalismen og den patriakalsk-autoritære familie skaber en personlighed, som er tilbøjelig til racistisk forudintagethed og fascisme. Den “Autoritære Personlighed” blev derfor en håndbog i kampen mod en hvilken som helst fordom eller diskrimination. Hvis disse onder ikke bliver udryddet er der stor chance for endnu et Holocaust. Denne kamp mod fordomme blev grundlaget for den politiske korrekthed.

Den autoritære karakter er det modsatte af den ønskværdige revolutionære karakter. Den er et produkt af kapitalisme, kristendom, konservativisme, den patriakalske familie og den seksuelle undertrykkelse. Denne kombiation havde i Tyskland medført intolerance, anti-semitisme og fascisme.

Den kritiske teori omfatter forskellige del teorier, som skal bruges til at bekæmpe den eksisterende kultur: Matriarkalsk teori, androgyn teori, personlighedsteori, autoritetsteori, familie teori, seksual teori, race teori, lov teori og literær teori. Det var meningen at disse teorier skulle praktiseres og bruges til at vælte den eksisterende sociale orden og bane vejen for en social revolution baseret på kultur marxisme.

For at opnå dette, var det nødvendigt at nedbryde de traditionelle forestillinger og de eksisterende sociale strukturer og erstatte dem med noget nyt. Den patriakalske sociale struktur skulle erstattes af matriakatet. Forestillingen om at mænd og kvinder er forskellige og har forskellige roller skulle erstattes af androgynitet. Og forestillingen om at heteroseksualitet er normalen skulle erstattes af forstillingen om, at homoseksualitet er normalen.

Hele øvelsen går så vidt jeg kan se ud på at erklærer den hvide, heteroseksuelle mand for racist. Leon Trotsky havde haft den overbevisning, at de sorte skulle være foregangsmænd for en kommunistisk revolution i USA. Han vente tommelfingeren ned overfor hvide arbejdere, som havde fordomme med hensyn til sorte. Trotsky opfordrede de sorte til at forene sig i et revolutionært oprør mod de hvide. Det blev efterfulgt af tressernes modkultur bevægelse.

Ligesom Reich og From var Herbert Marcuse en intellektuel i Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Han var marxistisk filosof og social revolutionær, der ligesom Marx og Lukas forestillede sig opløsningen af det amerikanske samfund. Den traditionelle idé om revolution og dennes strategi har ingen udsigt, fordi den er for gammeldags. Det vi må gøre er en spredt og udbredt opløsning af systemet.

Den eneste måde at undslippe det moderne industrielle samfunds èn-dimensionalitet er at frigøre menneskets erotiske side, det sanselige instinkt, i oprøret mod teknologisk rationalitet. Denne erotiske frigørelse skulle tage form af den “store afvisning” eller en total forkastelse af af det kapitalistiske monster og hele dets værk indbefattet teknologisk fornuft og det ritualistisk-autoritære sprog.

Studenterrevolutionen og kvindernes befrielsesbevægelse var inspireret af Herbert Marcuse. Han var talsmand for det “store afslag”, som var en afvisning af alle de grundlæggende vesterlandske begreber. Han pædikede seksuel frihed og værdien af den feministiske og sorte revolution. Marcuse’s tanke var, at universitetsstudenter, de sorte, de fremmedgjorte, de asociale og den tredie verdens folk skulle erstatte proletariatet i den kommunistiske revolution.

I sin bog “An Essay on Liberation” (1969) forklarede han sine mål: Omvurdering af værdier, overvindelse af tabuer, kulturel omstyrtning og et sprogligt oprør for at udskifte alle værdier. Marcuse skrev også, at den hvide mand er skyldig, og at de sorte er oprørets mest naturlige kraft. Han blev den vigtigste tænker og guru for 60erne og 70ernes modkultur og ungdomsoprør.

Han betragtede denne udvikling som en kultur revolution, idet ungdommens protester var rettet mod hele det kulturelle etablissement og samfundets moral som sådan. I bogen “Eros and Civilization” (1955) prædikede han for en frigørelse af seksualitetens stærke ur-kraft fra den borgerlige og civiliserede beherskelse af den seksuelle drift. Det var også ham, der skabte udtrykket: “Make love not war”.

Betty Friedan’s (1921-2006) bog “The Feminine Mystique” (1963) var grundlæggende for kvindebevægelsen i USA på den tid. Hun var ikke medlem af Frankfurterskolen, men den inspirerede hende til at skrive om den politiske korrektheds marxistiske rødder. I sin bog skrev hun et kapitel om Abraham Maslow’s (1908-1970) teori om selv-aktualisering, som havde stor betydning for dén psykologiske bevægelse, der blev kaldt “transpersonlig psykologi”.

Maslow var social psykolog og skrev tidligt om kvinde dominans og seksualitet. Han var ven med Herbert Marcuse på Brandeis University og kendte Erich From helt tilbage til 1936. Maslow skrev allerede i 1944 en artikel med titlen “The Authoritarian Character Structure”. Det var et ekko af Wilhelm Reich og Frankfurterskolens personlighedsteori, som igen står på skuldrene af Karl Marx social revolutionære teorier.

Ideen om sexrollernes ombytning og transformationen af patriarkatet til et matriarkat har forbindelse tilbage til Friedrich Engels (1820-95) bog “Familiens, Statens og Privatejndommens Oprindelse” fra 1884. Men det var Marx, som i værket “Den Tyske Ideologi” fra 1845 var den første der skrev, at koner og børn var patriarkens ejendom og om det nødvendige af en ombytning af rollerne.

Frankfurterskolens politisk korrekte kulturmarxisme blev formuleret i en meget attraktiv sprogbrug, som journalister og politikere kunne bruge. Man sagde, at det hele blot handlede om at være sensitiv overfor andre mennesker. Det drejede sig ikke om andet end tolerance, mangfoldighed, inklusion, ligeværd, og det relevante spørgsmål var: “Hvorfor kan vi ikke alle bare komme godt ud af det sammen?”

Virkeligheden er imidlertid en anden. Det, at skulle være politisk korrekt medfører nemlig også en undertrykkelse af trykke- og talefrihed, tanke kontrol, en omvæltning af den sociale orden og ultimativt en totalitær stat.

Det kultur marxistiske ungdomsoprør, som tilhørte de unge intellektuelle i de historiske, sociologiske, psykologiske og antropologiske retninger på universiteterne i 1968 vejrede morgenluft og hijackede den folkelige hippie (blomsterbørnenes) kultur revolution, som var spiret frem i løbet af 1960erne i USA.

Denne folkelige hippie kultur, som senere blev kaldt den psykedeliske revolution havde sine rødder i forskellige kulturelle bevægelser som f.eks. beatkulturens digtere, San Francisco renaissancen, folkemusikken, bluesmusikken, jazzmusikken, rockmusikken og beatmusikken. Der havde altid været marihuana med i blues og jazz og i 60erne begyndte man med de psykedeliske stoffer.

Denne kultur revolution havde sine bedste stunder i den nye miljø bevidsthed og med de nye kollektiver, som var baseret på en interesse for at leve i økologisk samhørighed med naturen. Hippierne læste Henry David Thoreau’s (1817-629) Walden, Aldous Huxley’s (1884-1993) Island, Jack Keruack’s (1922-69) Dharma Bums, Alan Watt’s (1915-73) Zen Buddhisme og Timothy Leary’s (1920-96) High Priest, Tom Wolfe’s (f.1931) The Electric Cool Aid Acidtest, Gary Snyder’s (f. 1930) Earth House Hold og mange andre bøger, som beskrev en ny bevidsthed.

Alt dette misforstod og forvrængede Frankfurterskolens unge, fordi de søgte nogle skyldige i at have skabt det kapitalistiske samfund. De fandt dem ikke alene i monopol koncernerne og i det militær industrielle kompleks, men også overalt i det autoritære etablissement, som deres forældrene og lærere også tilhørte.

De havde som unge intellektuelle på universiteterne ingen anelse om, at den psykedeliske revolution var en ny spirituel bevidsthed, som søgte erkendelse i mystikken i alle religioner. De forstod heller ikke, hvad der foregik i de store “Be In” eller på “Woodstock festivalen” (1969). For dem lignede det et ungdomsoprør, skønt det i virkeligheden var en “rite of passage” og en fejring af livets musik og den store kærlighed.

Timothy Leary skrev: “Stoffer der åbner sindet til mangfoldige realiteter fører os uværgerligt til et polyteistisk syn på verden. Vi fornemmer at tiden er inde for en ny humanistisk religion baseret på intelligens, en sund pluralisme og en hedensk videnskabelighed”.

Den marxistiske kulturrevolution var designet til at rive ned og nedbryde den vestlige civilization indefra. Den autoritære personlighed var et produkt af den patriarkalske familie. Friedrich Engels havde derfor fremhævet matriarkatet som ur-alternativet. Det var derfor nødvendigt at opløse kerne familien, for at gøre den kommende generation klar til at acceptere de planlagte sociale forandringer.

Dette forberedte vejen til de nye venstresocialisters krigserklæring mod det maskuline køn i forklædning af kvindernes frigørelse. Samfundet skulle omformes til et kvinde domineret samfund. Wilhelm Reich skrev allerede i 1933 i “Massenpsychologie des Fascismus” , at matriarkatet var det originale familie system i det naturlige samfund. Det samme sagde Erich Fromm. Maskulinitet og femininitet havde intet med kønslige forskelle at gøre, men med kønsneutrale socialt bestemte livs funktioner (socialkonstruktivisme).

Man betragtede hjemmets indflydelse som hindrende på vejen mod den marxistiske kulturrevolution. Det gjaldt om at indoktrinere ungerne før de blev 10 år, ellers var det for sent. Derfor satte man music til revolutionens vers og gentog dem igen og igen.

I de sidste 30 år har Frankfurterskolens filosofi fuldstændig domineret alle vestlige universiteter i verden – det gælder også USA, som har sine venstreorienterede kulturradikale. Arven fra Marcuse og Adorno indoktrinerer de historieløse unge og lærer dem at erstatte fornuft og virkelighedsbeskrivelse med politisk korrekte formuleringer.

De fleste lærebøger i kunst kritik, litteratur kritik, sociologi, filosofi, antropologi og kultur geografi må i dag anerkende deres dybe afhængighed af Frankfurterskolens filosofi. På alle universiteter implementerede man i 70erne Marcuses begreb om de borgerliges “repressive tolerance”, mens man prædikede om tolerance for alle venstreorienterede opfattelser og intolerance overfor alle de konservative forkerte meninger. Universiteterne er ikke længere videnskabelige, men kultur politiske kurser.

Jeg ved ikke om det er kendt, at Adorno havde en teori om moderne musik og arbejdede på et project om at bruge atonal musik som et våben til at nedbryde samfundet ved at gøre folk mentalt syge i hovederne. Han sagde at USA kunne bringes på knæene ved brug af radio og TV til fremme for kultur pessimisme og fortvivlelse. Udbredelsen af voldelige videospil fremmer naturligvis også Frankfurterskolens bestræbelser.

I “Eros and Civilization” and “One-Dimensional Man” (1964) lovede Marcuse, at det at overvinde kapitalismen og dens falske bevidsthed ville resultere i et samfund, hvor den største tilfredsstillelse skulle være den seksuelle. Rockmusikken berører de samme strenge blandt de unge. Frie seksuelle udtryk, anarki og en åbning og frisættelse af den irrationelle underbevidsthed skulle være fælleseje.

Arthur “Punch” Sulzberger (f.1951), som i 1992 blev chefredaktør af New York Times, var stærkt påvirket af Adornos forskning omkring “The Authoritarian Personality”. Det blev blot kaldt frigørelse og det at forandre verden. Jeg kan ikke huske en anden bog fra min tid i Det kongelige Bibliotek, som i den grad skriftede lånere gennem 70erne og 80erne.

I 1953 flyttede Frankfurterskolen tilbage til deres oprindelige institut ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Adorno døde i 1969 og Horkheimer i 1973. Det var disse intellektuelle marxister, som under anti-Vietnam demonstrationerne skabte udtrykket “make love, not war” og “do your own thing”. De fremstillede en filosofi om dekonstruktivisme, som var en dekonstruktion af alle værdier. De drømte om et nyt samfund og en ny historieskrivning.

Frankfurterskolens lærere indførte sensitivitet træning i alle skoler. Børnene skulle oplæres i at kunne tale om deres egne subjektive følelser. Hvad føler du? Hvis det føles godt, gør det! Denne træning var designet til at overbevise dem om, at de selv var deres egen autoritet her i livet.

Der blev lagt stor vægt på elevernes diskussioner om at afklare deres egne synspunkter, værdier og valg omkring et hvilken somhelst emne, der var til debat. Eleverne var nemlig de eneste relevante bedømmere af deres egne handlinger og deres egen moralske adfærd.

Denne “værdiafklaring” lyder for så vidt rigtig – eller gør den? Så vidt jeg kan bedømme, medfører den en moralsk relativisme, hvor der ikke er plads til det, som er rigtigt eller forkert. Der er tilsyneladende heller ikke plads til hverken menneskerettigheds erklæringerne eller de ganske almindelige værdier, som mennesker i de fleste kulturer har dyrket for at kunne være sammen på en hyggelig måde.

Der gemmer sig nemlig det kedelige faktum i “værdi afklaringen”, at hvis lærerne i skolen forsøger at fremme værdier som ærlighed, retfærdighed, ansvar, mådehold, sparsommelighed, autoritet, pligt, beskedenhed, moral, redelighed, at gøre nytte, at yde før man kan nyde, eller at være taknemmelig, så er der tale om indoktrinering af eleverne, fordi det krænker deres moralske frihed.

Børnene skal derimod have frihed til selv at vælge deres egne værdier, og læreren må ikke lære dem samfundets værdier, men blot lette deres vej til selv at finde deres egne værdier. Det værste, lærerne kan gøre, er at moralisere eller at kritisere. Der er nemlig ingen rigtige eller forkerte værdier.

Det gælder altså ikke om at lære børnene de rigtige værdier. Det er slut med normativ læring, for børnene skal selv foretage deres egne valg i overensstemmelse med deres følelser. De er alene den ultimative autoritet og bedømmere af deres egen livssituation.

Der er ikke fri forskning inden for samfundsvidenskaberne. Den kritiske pædagogik er et ekko af Frankfurterskolen. Forskningen skal frem for alt være politisk korrekt, ellers bliver studenternes afhandlingerne kasseret. Man er blandt andet også bange for, at der bliver sagt nogle sandheder om islams påvirkning af vort muslimske mindretal.

Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man bør sætte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet – ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske.

Universiteternes vejledninger for forskningsetik er politiske og kulturrelativistiske krav til de studerende, hvis de vil bestå. Man tvinger dem til at præsentere pseudovidenskab. Her er et citat fra Michael Jalving:

“Der er formentlig ikke tale om Penkowa’er, idet “indvandrerforskning” næppe nogensinde bliver et eksakt fag, men snarere om en mindre hær af statsansatte forskere, der bekræfter hinandens fordomme offentligt og leverer akademiske skyts til den danske venstrefløj og flygtningevenner i hver en by. Disse forskere har i løbet af en længere årrække verificeret hinandens verdensbillede uden respekt for videnskabelig falsifikation og dermed reduceret sig selv til advokater og således forvandlet forskningen til, hvad den østrigske videnskabsteoretiker Karl Popper kaldte “pseudovidenskab”.

Frankfurterskolen forsøgte at fordreje og ultimativt destruere den vestlige kultur. Selv om Frankfurterskolen ikke havde et politisk program liggende på bordet og derfor ikke havde en fremtidsplan som sådan, var den dog megetfremtidsbevidst. Den vidste nemlig udmærket, at de moralske afvigelser, som de fremmer, en skønne dag vil medføre en opløsning af samfundets sammenhængskraft, således at det sociale liv bliver uudholdeligt for borgerne, som derfor vil erstatte det kapitalistiske samfund med kommunisme.

Når man forstår den indflydelse Franfurterskolen har haft og stadig har på uddannelsessystemet – ikke mindst Journalisthøjskolen – og det politiske system, er det begribeligt, at politisk korrekthed, moralsk relativisme, kulturradikalisme er så udbredt blandt de unge og veluddannede humanister, som skriver om de nuværende samfundsforhold.

Kulturdebattørerne i MSM behøver ikke engang at være særlig venstreorienterede. Langt ind i de borgerlige rækker har den ideolgiske virus bredt sig, som kræver politisk korrekt anstændighed og et menneskesyn som tolererer selv de intolerante. Her går Claus Rifbjerg, Carsten Jensen, Thøger Seidenfaden, Georg Metz, Rune Engelbrecht, Uffe Ellemann og Bent Melchior hånd i hånd med Enhedslisten.

Danmarks Radio og især Politiken vil genopdrage masserne til et finere menneskesyn. Men det kræver en fortegning af virkeligheden og et bind for øjnene, som kvikke journalister i gamle dage havde blik for at afsløre. Men sådan er det ikke mere. I dag er det almindeligt, at politikere og intellektuelle maler et billede af virkeligheden, som slet ikke eksisterer. Få kan se, hvad virkeligheden egentlig er. I stedet bliver der hver dag i MSM fokuseret på den socialkonstruktivistiske utopi, som alle humanister er blevet hjernevasket til at tro på – få har mod til at tale parnaset midt imod.

Hvad er så de realiteter, som venstrefløjen og de kulturradikale ikke vi se i øjnene? En anonym pædagogik studerende fortæller om det grundlæggende forældresvigt i de muslimske familier: “Børnenes forældre blev ved med at fortælle dem, at de ikke duede til noget. Jeg kom jo i folks stuer, hvor de voksne sad i en klynge og engang imellem kom med nedladende udråb til børnene, som de voksne så kunne grine af.”

De pædagog studerende kommer fra gymnasiet til studierne med en post-marxistisk idé om, at rummelighed løser alle problemer vedrørende islamisk kultur. Der er intet problem i islam. Det er vore fordomme, der er problemet. Derfor er det ikke muslimen som er et problem. Det er manglen på inklusion, som er problemet.

Den enkelte aggressive muslimske dreng skal ikke tilpasse sig gruppen eller klassen. Det er gruppen, som skal tilpasse sig ham, for der skal være plads til alle. Men det er en kulturmarxistisk misforståelse, at den muslimske drengs identitet skabes af den feedback, han får fra klassen.

Denne pædagogik stammer fra den værdirelativistiske filosofi, som det moderne multikulturelle samfund er gennemsyret af. Den siger, at al adfærd er relativ lige god. Man må ikke diskriminere og sige, at de muslimske drenge ikke opfører sig ordentligt.

Klassen skal være solidarisk med de uopdragne børn. De er jo de udsatte ofre for racistiske omstændigheder. Dette kaldes den anerkendende pædagogik, som beskylder deres kritikere for, at de ubevidst stigmatiserer de umulige muslimske drenge. Det er altså disse børns omgivelser, der skal ændres, ikke de ustyrlige drenge.

Tænksomme i dette land bør interessere sig for, hvor hele denne politisk korrekte pædagogik kommer fra. Den er nemlig et udtryk det multikulturelle samfunds kulturrelativisme. De fleste undervisnings institutioner i den vestlige verden har siden tresserne været inficeret med den marxistiske bacille, som hedder “kritisk teori”.

Der findes kritisk pædagogi, kritisk psykologi, kritisk filosofi, kritisk antropologi, kritisk sociologi og hvad ved jeg. Selv om det også kaldes post-modernisme, så står det altsammen på skuldrene af Frankfurterskolens kulturmarxistiske dogmer. Det er en fundamentalistisk religion uden Gud, som i den grad har forpestet de fleste universitetsmiljøer først i USA og siden i Europa.

Af Tim Pallis

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

Af samme forfatter: Ortodoks islam i vor tid og Islam og den rationelle fornuft.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
104 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
undrer
undrer
8 years ago

ikke overraskende at se Hilmars nedladende tone over for andre på en hjemmeside, som er fyldt med hypotheser “den teoretisk” viden som Frankfurterskolens fremrækkende filosoffer stod bag …. I skriver meget om intet og har tilsyneladende ikke fattet hvad Holocaust kom fra…

trackback

[…] Tim Pallis om PK och dess rötter i Frankfurtskolan […]

trackback

[…] samme forfatter: Den politisk-religiøse konstruktion af islam,Islam og den rationelle fornuft, Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og det pæne selskab, Krasnik er en […]

trackback

[…] samme forfatter: Islam og den rationelle fornuft, Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og det pæne selskab, Krasnik er en […]

trackback

[…] artikler af Tim Pallis: Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og den rationelle […]

jan
jan
9 years ago

Ikke en eneste kilde angives til dette Følgende ideer var på tegnebrættet: At gøre brug af bestandige anklager om racisme. At gennemføre stadige politiske forandringer på lokal niveau for at skabe forvirring. At underminere skolernes og lærernes autoritet. At gennemføre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den gamle befolknings identitetsfølelse (“to rub the nose of the conservatives in diversity”). LFPC skriver i Snaphanen: “Vi taler altså om folk der ønsker at skabe kaos gennem ‘åbne grænser’, og at der ikke er nævneværdig afdækning af dette forhold, men tværtimod spin om humanitære interesser osv. i etablerede medier.”… Read more »

Bergfast
9 years ago
Reply to  jan

Ja, man kan verkligen undra över dessa, nedanstående – punkter -, och – politiska ideal -…..och jämföra med den – propaganda – som genomförts i skolor, och i det allmänna rummet, genom främst massmedia… Kanske skulle egentligen varje samhälle behöva vissa – begränsningar – i sin yttrandefrihet, för sitt egna självförsvars skull? Detta när denna omhuldade yttrandefrihet uppenbarligen verkligen kan – missbrukas – , till samhällsnedbrytande propaganda och nationsnedbrytande ändamål av ganska så stora mått? ..Vem vet… 1) Banish God from the heavens and Christianity from the earth. 2) Allow no private ownership of property or business. 3) Abolish marriage,… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Tante hilmar dine mindreværdskomplekser
er da ganske transparent!

Er det fordi du er jøde
eller fordi du er neger?
Eller er du blot syg i hovedet?
Ét har vi dog tilfæles og det
er tallet 44.
For mig er det min sko størrelse
for dig er det din IQ.
Måske du skulle begynde, at samle
på frimærker eller lidt hønsestrik
så du kan få lidt indhold i din
hjernedøde tilværelse!

Dyb medlidenhed herfra.

trackback

[…] 22 januar 2013 – Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen (Tim […]

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Jamen dog Kære Peter,. Så skulle det alligevel vise sig, at musikken blev en kobling til en fælles værdinorm – hvem skulle have troet det? Der kan man bare se – vi skal lære så længe vi lever. Jeg var venner med Ebbe i mange år (han gik desværre bort alt for tidligt). Ebbe var ti år ældre end mig og dog blev vi gode venner. Jeg besøgte ham mange gange ude i Hellerup (måske har vores veje krydset spor?) Ebbe og Dan Turell var altid på jagt efter den sorte Nepal mens Tor Nørretranders bedst kunne lide den røde… Read more »

Anonymous
Anonymous
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Kære Allan Hansen

Denmark er provinsen og København en landsby.
Ja, naturligvis har vi fælles værdinormer, mindst et pænt stykke af vejen, musik og udlændighed er bare to af flere tror jeg, mine forældre hævdede jeg var undfanget i journalisternes ferielejlighed i Firenze, man kan kende sine fæller på nerven, Lis og Jan spiller i kirken hvor jeg er kirketjener, vist som en tradition hvert år.
Såfremt du ser på linkene er det ene fra Henrik Strube.

Nok for nu. Nyd foråret!

Pas på derude.

Venlig hilsen

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Jeg er først og fremmest prof. musiker! (har spillet med nogle af verdens bedste musiker), og derefter filosof. I min fritid sysler jeg lidt med naturvidenskab og samfundsvidenskab. Jeg har læst filosofi i hele mit liv og det gør jeg forøvrigt stadig. Men en filosof, der ikke har læst historie,,,, kan man ikke bruge til noget. En filosof, der ikke har læst psykologi, antropologi, sociologi,,,, kan man ikke bruge til noget. En filosof, der ikke har læst idéhistorie,,,, kan man ikke bruge til noget. En filosof, der ikke har læst videnskabsteori,,,, kan man ikke bruge til noget. Med andre ord,er… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen Tak Allan! Jeg skrev en eller to tekster jeg håber bliver sange engang. Og inspirerede, vil jeg hævde, Ebbe Reich til “Til den eneste ene”, med et foto af Bodil fra klassen. Jeg vil tro Jan Sivertsen husker Bodil. http://henrikstrube.dk/musiker/diskografi/1976-ven-og-fjende-m-ebbe-klovedal-reichexlibris. http://www.discogs.com/Ebbe-Kl%C3%B8vedal-Reich-Henrik-Strube-Ven-Og-Fjende/release/1938885 Vi talte nogle timer, Ebbe boede i kælderen og havde en udstoppet fugl stående, jeg var dybt ramt af følgerne af overfaldet. digtportalen.dk/Ebbe_klovedal_reich.html http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zreich/print_zreich00 At se det store i det små- dertil vil jeg gerne nå. At se det små udi det store- Lær at lære og at- more. 1990er digt igen, sat i Søndags-Avisen Ø &… Read more »

hilmar
hilmar
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

I din uopfordrede og selvforherligende opremsning af egne hæderstitler glemte du vist at nævne et par stykker:

Selvhøjtideligt fjols.
Lommefilosofisk narrehat.
Sprog-forarmer.

Og, sidst men ikke mindst:

Floskel-ekvilibrist par excellence.

Aglet Xander
9 years ago

“The History of Political Correctness”

http://www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Kære Peter din utaknemlig skidespræller! Tænker du overhovedet før du skriver? (det er der ikke meget der tyder på) Nu må du sgu tage dig lidt sammen!!! Du fik hvad du bad om – kilde materiale” Jeg har ikke tid til at oversætte bøger for dig. Det må du selv finde ud af. Sidst var du utilfreds med et indslag, som du heller ikke syntes var oversat korrekt (der så vidt jeg ved var over sat af Henrik Ræder Clausen) du sendte så en “oversættelse, der bort set fra et par komma ikke var en skid bedre. Ja, jeg læser… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Kære Allan Hansen Jeg er ikke cand. mag. i engelsk. Jeg er kirketjener, exam. art. i historie. Kan ikke græsk, portugisisk, lidt italiensk, fransk, mere svensk, norsk, tysk og vist en del engelsk. Dansk sproglig funderet. Jeg vandt MITs http://www.mit.edu/ sprogkoncurrence i engelsk sprog, det kaldte de for en slags verdensmesterskab 2003. Et par uger holdt jeg pladsen under alias frejasstjerne, til en anden var endnu bedre. Scorede omkring 150 i IQ-test samme år. Kopier af resultater er på harddiske. Ikke til rådighed pt. så du kan tro mig på ordet eller lade være. I midten af 1970erne overfaldet, vidne… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Peter Buch

Klippe klistre fra blogverdenen: http://www.uriasposten.net/archives/44469 Det har været den lille stats opgave at føre en politik, der holdt landet udenfor de store magters kamp. Opgaven er jo let at forstå, det er klart at Danmark under ingen omstændigheder må komme i strid med andre. De forandrede muligheder for indrejse, krigsførsel, propaganda, overvågning og befolkningsudskiftningen har naturligvis ikke holdt Danmark udenfor hverdages lange række af krigsbegivenheder. Som følge af de ændrede vilkår for krigsførsel og befolkningsudskiftning– hvor friktionsløs den end lykkeligvis forløber– er det danske folks forståelse for projektet stadig et problem. Der er modstand. Ikke alvorlig, men der høres og… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Peter Buch

Link til Statsministerens grundlovstale 2012:
http://www.stm.dk/_p_13713.html

Jeg har sat min version sammen, så jeg vælger næste sætning blandt næstfølgende, der byttes ikke rundt på rækkefølgen.
Dobbeltyydigheden i: -Vi svigter vores ansvar, Derfor bliver vi ved-, finder jeg selv både ganske rammende, og morsom.

hilmar
hilmar
9 years ago

Det er interessant, at jødedom og islam, som de eneste religioner i verden, opfordrer direkte til folkedrab i deres såkaldte “hellige” bøger. Grotesk, at islam bliver kaldt for “fredens religion” og at jødedom af masserne anses for en moralsk trosretning for evigt forfulgte uskyldigheder. Dette kan kun være fordi så forsvindende få gør sig den ulejlighed, at sætte sig ned og rent faktisk læse i enten koranen eller mosebøgerne/talmud’en. Man kunne jo risikere at støde på visse passager der ville tvinge en til at revurdere sit verdensbillede. Og det kan vi jo ikke have; næ nej –så hellere polere videre… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Peter Buch. Du har ganske ret – jeg sætter også stor pris på kilde materiale. Problemet er, at jeg ikke lige kan huske den danske kilde, men jeg vil tro, at det historiker som Bent Jensen eller Torben Hansen. Til samme artikel har Carsten Damsgaard denne bemærkning: Peter Kocsis, skriver ovenfor kl. 23:58 LØGN!! ud for 14 faktuelle oplysninger i Allan Hansens indlæg. LØGN skriver Kocsis uden skyggen af dokumentation og argumentation. Et hurtigt opslag i bogen: Halvmåne og Hagekors, skrevet historikere ved Stuttgart universitetet Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers udgivet på Informations Forlag i 2008 med støtte fra Kunstråds… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Kære Allan Hansen Læser du overhovedet det du sender? …SS-Obersturmbannfuher havde tilknyttet Walther Rauf Rommels kommando. Rauff, et medlem af SD under Heydrich, en af ​​de havde været Hvem havde centrale officerer overvåget den tekniske udvikling af Ændring af varevogne i Sovjetunionen, så fanger den Rige Det kunne blive gasset. Det er et eksempel, jeg afstår fra at vælge flere blandt elendighederne. Se venligst lidt på det sprog, der er i det du vil sende. Fra: Her kommer et pat Kommentar: …omkring 350 linjer elendigt oversat sprog…350 linjer, ikke dansk, ikke noget som helst, det er vanvid. Tag dig sammen.… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  steen

Tak!

Bergfast
9 years ago

Det här med ideologiers vara eller icke-vara, och också religioners vara eller icke-vara, och deras överensstämmelser med – sanning – , eller med -förfalskning – , eller deras eventuella – godhet – eller – ondska -, eller med deras – funktionalitet – , eller – icke-funktionalitet -, kan man ju se ur flera olika perspektiv….. Det är på sätt och vis som med politiska partier. Politiska partier, eller idrottsföreningar eller fotbollslag, et cetera, ägnar sig dock inte åt några som helst – ritualer – i relation till barnafödslar, vuxenblivande, bröllop, begravningar, eller familjära kulturella angelägenheter i övrigt. Dessa familjära och… Read more »

Bergfast
9 years ago
Reply to  Bergfast

Ps.

F.ö. anser jag att Tim Pallis gedigna genomgång av Frankfurtskolans märkliga ideologi var fantastisk. Samt alla intressanta kommentarer i anslutning till hans text, och diverse bokrekommendationer i anslutning till dem. Mycket värdefulla texter och också värdefulla, och värdiga, samtal mellan kommentatorerna. Något som man kan känna tacksamhet, och också stolthet, inför.

Ds.

Bergfast
9 years ago
Reply to  Bergfast

Jag glömde att nämna den egyptiska religionen, och de egyptiska lärde, som kanske har påverkat mer än vad man kan tro, eftersom Mose ju ansågs – vara fullärd – , i den religionens alla – hemligheter – ……, enligt bibeln. Kanske många religiösa berättelser, som blivit religioner, i tidernas begynnelse, när dessa berättelser började nedtecknas, ändå har påverkats av varandra på olika sätt? Både hinduismen och zoroastrismen, samt också den egyptiska religionen med dess dyrkan av bl.a solen? (The Sun? The Son? Solens Son? Farao…Vem vet….). Gilgamesh-eposet, eller vad det heter, är tydligen en skapelseberättelse, som fanns i Mesopotamien, (där… Read more »

Anonymous
Anonymous
9 years ago
Reply to  Bergfast

Är du hög ?

Bergfast
9 years ago
Reply to  Anonymous

Det är egentligen märkligt att vilja insinuera någonting nedgraderande, eller personundergrävande om en totalt främmande person. Man kan fundera över syftet…. Vad är syftet? Jag har sagt det tidigare, men jag kan förtydliga det igen eftersom Anonym tydligen inte har uppfattat hur det ligger till: Jag har aldrig använt narkotika, och brukar mycket sällan alkohol. Jag äter heller inga mediciner av något som helst slag, och har heller aldrig gjort det. Så, nu kanske – Anonym -, kan sluta att – fantisera – , eller att insinuera saker om min person, som helt enkelt inte har någon som helst relevans.… Read more »

zeno
zeno
9 years ago
Reply to  Anonymous

ja, du josefina. om du inte står på något vad är då din ursäkt för att vara så knäpp ?

Anonymous
Anonymous
9 years ago
Reply to  Anonymous

Ja, det är nog en alltför svår nöt att försöka knäcka för en person med sådan låg fattningsförmåga som herr Zeno verkar vara innehavare av. Zeno Posted: 27 January 2013 – 18:14 : “Ja, Fru Bergfast, om Ni står på något vad är då Er ursäkt för att vara så knäpp?”… Har jag inte sagt åt herr Zeno att låta bli att kommentera mina kommentarer? Han har uppenbarligen svårt för att förstå den saken? Jag har talat på ett mycket tydligt, och på ett mycket rakt och klart språk till herr Zeno. Han verkar ändå inte kunna begripa. Det är… Read more »

Bergfast
9 years ago
Reply to  Anonymous

Zeno Posted: 27 January 2013 – 18:14: Säger ungefär : “Ja, fru Bergfast, om Ni inte står på något vad är då Er ursäkt för att vara så knäpp?” …. Ja, det är nog en alltför svår nöt att försöka knäcka för en person med sådan låg fattningsförmåga som herr Zeno verkar vara innehavare av. Har jag inte sagt herr Zeno att låta bli att kommentera mina kommentarer? Han har uppenbarligen svårt för att förstå den saken? Jag har talat på ett mycket tydligt, och på ett mycket rakt och mycket klart språk till herr Zeno. Han verkar ändå inte… Read more »

Ven
Ven
9 years ago
Reply to  Anonymous

Till Steen:

vänligen ta bort sådana förolämpande påhopp som Bergfast blivit utsatt för. Det drar ned denna högkvalitativa blogg och det är obehagligt för den som blir utsatt för det.
Vanligtvis har denna blogg en vänlig samtalston.

Bergfastb
Bergfastb
9 years ago
Reply to  Anonymous

Innan du-reformen infördes i Sverige så tilltalades vanliga medborgare och konsumenter inte med – du – i det allmänna och i det icke-privata rummet. Då fanns det en distinktion, och en valmöjlighet, för alla medborgare att själva avgöra när de ville inleda mer privata relationer. Genom att det allmänna tilltalandet förhöll sig på just en icke-privat nivå, tills människor bestämde sig för att bli du med varandra, och alltså mer – privata – med varandra, så uppehölls en respektfull tilltalston människor emellan. Den språkliga valfrihet som då fanns, om man ville bli privat bekanta med varandra eller inte, finns inte… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

P.S: lande efter 1948 SÅ ER DET SAGT I disse dage i Jerusalem holdes en konference om international retfærdighed for jødiske flygtninge fra arabiske lande (“International Justice for Jewish Refugees from Arab Countries”) på David Citadel Hotel. I sin åbningstale sagde ministerpræsiden Benjamin Netanyahu: “Den arabiske verden har forsømt de palæstinensiske flygtninge, og har brugt dem som et værktøj til at bagvaske Israel, mens Israel, som dengang var et lille land, var i stand til at absorbere jødiske flygtninge fra arabiske lande og gøre dem til produktive borgere”. Alle taler om de palæstinensiske flygtninge Spørgsmålet om “palæstinensiske flygtninge” bliver ofte… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen

Du ytrer:
90 procent af befolkningen i arabiske lande var engang jøder

Belæg, andet og mere end udelukkende en enkelt, en eneste, sådan påstand kunne være passende.
I optimale tilfælde er der for påstande nævnt, tillige nævnt der er kritik af påstandene, og hvad en sådan indeholder.

Er det en tekst du selv har skrevet?

Er det en tekst du har fra andre, hvorfor må læserne så ikke få ophavet at vide med link eller ord om den er set i det eller det medie?

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Nu skal man ikke glemme muslimernes samarbejde med nazisterne før og efter anden verdens krig. Hassan al-Banna(1906-1949) blev født ind i en fattig urmagerfamilie i det sydlige Egypten. Som barn blev han tiltrukket af ekstremistiske og fremmedfjendske aspekter af islam, de dele, der var fjendtlige overfor vestlig sekularisme og hele systemet af rettigheder – og specielt kvinders rettigheder. Allerede som teenager mødtes den unge al-Banna og hans venner (der kaldte hinanden `brødre) regelmæssigt for at diskutere situationen i Mellemøsten, det arabiske samfunds dårligdomme og islams sørgelige tilbagegang. Deres angst var for en stor del reaktioner på det Osmanniskes Imperiums sammenbrud,… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

PALESTINE NEVER EXISTED [ Editorial Note: The following is text taken from the website Masada2000.org. All persons seeking the historical facts concerning the illegitimate territorial claims of Arab Muslims of the Middle East against the Jews are urged to access this website.] There is a preliminary historical fact that must be established; THERE HAS NEVER BEEN A CIVILIZATION OR NATION REFERRED TO AS “PALESTINE!” The very notion of a “Palestinian Arab nation”, having ancient attachments to the Holy Land going back to time immemorial is one of the biggest hoaxes ever perpetrated upon the world! There is not, nor has… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago

During the Holocaust Europe’s Jews were cut off from and disowned by the outside world. Jews were systematically impoverished, starved and murdered. Where Jews did try to fight the Nazis, Zionists were prominent in the resistance. However those fighting never had a chance of success, and were always bloodily suppressed by the Nazis. The only instances where Jews had been successful, were when they fought in the woods as partisans, for example the Bielski partisans, a group of 1213 Jews who survived the whole war while making trouble for the Nazis.
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Zionism#State_of_the_Zionist_movement_on_the_eve_of_World_War_II

hilmar
hilmar
9 years ago

Interessant udvikling på mit lille kætterske indlæg. Ligheden mellem muslimer’s (eller islamofiler’s) og jøder’s (eller ditto filosemitter’s) reaktion på enhver kritik af deres respektive stammefællesskab forekommer mig aldeles åbenlys. Intet kompromitterende, hvor grundfæstet det end måtte være i verificerbare historiske kendsgerninger, må have lov, nogensinde, at besudle den ufejlbarligt rettroende. Typisk og selvafslørende. Mit ærinde her, er ikke at indtage denne eller hin forudsigelige stilling i en interessegruppernes lang-gabende skyttegravskrig. Min indgangsvinkel er snarere fritænkeren’s. Muslimer, jøder, kristne, hinduer, new-age mystikere, ateister, kommunister, nazister, liberalister, vild-med-dans danskere, buddhister, etc., etc., fortjener vel alle (intellektuelt –ikke bogstaveligt) sønderlemmende kritik for hver… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  hilmar

At jeg ikke på Snaphanen skulle have nævnt link til Balders blog til materiale med oplysning om jøders, såvelsom jødiske organisationers fremtrædende rolle som modstandere af ytringsfrihed er en forglemmelse.
Har jeg virkelig ikke gjort det?

Min skriven om en del andet og noget nogle kunne betegne som monomatiske optagethed af tilråden af afspærredes områders oprettelse, om muligt nær væbnede styrker, er nok inspireret fra jødiske eksempler, og jeg ser det som et velvalgt eksempel, som verden ser ud. Jeg har ikke observeret verden, eller mit lokalsamfund ligner en børnefødselsdag.

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Svar til Peter Buch: Koherensteorien. “Nuvel, hvad er sandheden andet end leven for en idé,,,. – Søren Kierkegaard. Bertrand Russell sætter korrespondensteorien over for, hvad han kalder Koherensteorien om sandhed, dvs. en teori der hævder, at sandhed betyder sammenhæng, koherens. Ifølge Koherensteorien er en mening sand, hvis og kun hvis den passer ind i en sammenhængende og altomfattende helhed af meninger. Nogle tilhængere af Koherensteorien mener, at denne helhed ikke kun skal være modsigelsesfri, men at den enkelte meninger skal implicere hinanden gensidigt dvs. følge af hinanden. Koherensteorien om sandhed er af nyere dato end korrespondensteorien. Den opstod med rationalismens… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen Ja, vand er uhyre interessant, på hylden har jeg få værker specifikt omhandlende vand, men faldt over Water, Electricity and Health, af fysikeren Alan Hall 1998, givet en for nogle kontroversiel bog, hvis hypoteser, og eksempler på vands farlige respektivt gavnlige egenskaber muligvis forlængst er tilbagevist fra anden side. Vand er indgået i processen bag de fleste eller måske alle af mine bøger. Er du en vandmand? Eller har vand på anden vis, udover Thales specificering, gjort indtryk på dig, du kunne dele? Spørgmål og svar her minder mig om et eller andet stykke, eller værk. Udover glimt… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

HH. Og nej Freud havde ikke læst meget filosofi endsige læst noget overhovedet. Han var mere optaget af kokain, sex og hash. Hans mest berømte “værk,, er Drømmetydning(1929). Det er yderste spekulativ “stof,, uden saglighed idet den ikke kan verificeres/begrundes. Når noget ikke kan begrundes, er det somregel noget sludder og vrøvl, desuden er der mere “psykologisk,, substans i Schopenhauer end meget af det vrøvl, som Freud har skrevet. Se nu at få læst lidt filosofi – det er aldrig for sent. Og så lige for en ordens skyld psykologi og filosofi er ikke videnskab, men blot to forskelige måder,… Read more »

HH
HH
9 years ago

AH. Jag tycker lika mycket om Gamla testamentet som Dostojevskijs “Stavrogins brott”, “Bo-Bo” (samtalen mellan de begravda… läs den och begrunda!) och Pusjkins “Spader dam”. Jag bryr mig alls inte om att filosofer och vetenskapsvärlden har en annan åsikt. Jag VET att jag består av en massa mineraler, senor, knotor och annat – men denna anhopning av vetenskapliga produkter är inte JAG som tänkande individ! “Jag har således begynt och jag fortfar att existera tack vare något som är utom mig, som skall vara efter mig, som är bättre och mäktigare än jag. Om detta något icke är Gud, så… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

HH: Med hensyn til Moses, så havde den jødiske filosof Spinoza ( 1632-77), augmenteret for, at Moses umuligt kan have skrevet de fem moses bøger. Desuden har Sigmund Freud, der så vidt jeg husker også var af jødisk oprindelse skrevet en lille pamflet ” Der mann Moses und die monotheistiche religion – Manden Moses og læren om én Gud, ( 1950 ) hvori han redegøre for, at der må havet mere end én Moses på spil idet både de geografiske såvel som tidsrammene sprænges. Til sidst mente den jødiske filosof Karl Marx, at monetertisk religion er et galehus. Der findes… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen Nej, vi skal ikke have en verden for voksne mennesker. Ikke udelukkende. Der kunne, jævnført min ofte fremlagte opfordring til oprettelse af afspærrede områder, være steder hvor ateister rigtig kunne hygge sig, eventuelt sammen med radikale, og andre afspærrede områder hvor kun barnemennesker, de der er gået i barndom, lystfiskere og fuglekikkere lukkede sig inde. Sådan kunne der være en afspærring til alle. Selv dig, formoder jeg. At de, der er helt og aldeles mod grænser i forskellig grad af forskellige typer, så fik det svært, er blot en overgang. Set herfra. Hvad der ligger bag dit ønske… Read more »

HH
HH
9 years ago

Frankfurterskolan… Erich Fromm…. men var det inte den mannen som försökte sig på kristendomen? Åt upp den och spottade ut resten av läran? Jag kom att tänka på Freud som i en bok ansåg Moses utföra ett trick när han dolde sitt ansikte mot Guds enorma kraft och hetta. och sen den brinnande törnbusken , om ni minns, pyroteknik på hög nivå. På punkt efter punkt demoniserar och detroniserar Freud allt som står i Gamla testamentet. Det är möjligt att Moses bara är ett påhitt, det har jag läst andra som anser och att han i själva verket var egyptier… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago

Tim Pallis, nu er du så kommet lidt under kommentatorisk beskydning, bl.a. ovre på Uriaspostens kommentatorfelt. Det er fuldstændigt forudsigeligt at det ville ske når man angriber dybt-holdte dogmer hos så mange akademikere der ikke er vant til at stille spørgsmål ved dem. Jeg mener i det store og hele at dit indlæg giver mening (jeg kan undre mig over at en lille klikke kan have haft så stor indflydelse) og er forklaringsgivende for en masse forhold jeg ellers har svært ved at forstå. Her nogle citater fra din essay jeg mener er 100% korrekte og vigtige. ” Det, at… Read more »

victor
victor
9 years ago

Der er nok en, som har haft gang i en indre reichsparteitag.

“Pudsigt”, hvor mange jøder, der lige hives indenom her.

Folk må mene, hvad de vil; men det her grænser til det svinske.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  victor

Jeg skal heller ikke nyde noget af konspiratoriske teorier om “den evige jøde”. Men der må være frihed til at kritisere folk, også selvom de er jøder. Frankfurterskolen og politisk korrekthed er stærkt kritiserbare i mine øjne. Hvem der så måtte have været jøder er for mig irrelevant.

Victor
Victor
9 years ago

Jeg tager et enkelt halvt afsnit:

“1960ernes guru for “The New Left” Herbert Marcuse (1878-1979), Max Horkheimer, Theodor Adorno (1903-69), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-93) og Jürgen Habermas (f. 1929), der var elev af Theodor W. Adorno og senere blev den sidste store repræsentant for Frankfurterskolen og dens kritiske teori.”

Den er simpelthen for tyk. For nu at citere det gamle engelske ordsprog: “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck”.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Victor

Beklager, jeg kan ikke følge dig. Jeg læser dig som sigende mellem linierne at Tim Pallis er ud for at lufte anti-semitiske ideer og det synes jeg er meget urimeligt at insinuere. Jeg kender ikke herrerne i dit citat og er først for nylig blevet opmærksom på den såkaldte Frankfurterskole, Så jeg ved ikke hvem de centrale personer var her. Men Pallis nævner ikke at dem du nævner/generelt tænker på, var jøder, han nævner ikke jødedommen og hvis han er anklagende så er han ihvertfald konkret omkring hvilke individer han anklager. Du flytter fokus over på noget, i mine øjne,… Read more »

Victor
Victor
9 years ago
Reply to  Victor

Det turde ellers være klokkeklart. Hvorfor nævner Pallis så konsekvent de JØDISKE revolutionære….og “glemmer” de ikke-jødiske. F.ex Marx, Luxemburg, Kurt Eisner, Bela Kun, Leon Trotsky, Willi Munzenberg (påstod nazisterne), Georg Lukács.

Jeg påstår ikke – det kunne aldrig falde mig ind – at Snaphanen har en rem af huden. Men at Pallis spiller med fordækte kort – det er tydeligt.

Victor
Victor
9 years ago
Reply to  Victor

Steen:

Jeg er langtfra overbevist. Manden kan nævne masser af medlemmer af Centralkomiteen…..men tager jøden.

Han kunne nævne masser af navne fra rådsrepublikkerne efter 1. verdenskrig – men tager jøderne.

Han kunne have nævnt masser af tyskere, der var i amerikansk under Adolf – men tog jøderne.

Jeg bruger ikke ordet anti-semitisme tit. Men her passer det fandeme.

I øvrigt har du ret – hele teamet er så befængt, at jeg også holder mig fra det.

Men denne gang var den altså FOR tyk.

hilmar
hilmar
9 years ago

At skrive en kritisk artikel om frankfurterskolen uden én gang at nævne det altovervejende jødiske islæt er omtrent lige så intellektuelt hæderligt som at skrive en kritisk artikel om Khomeini’s revolution i Iran i 1979, uden én gang at nævne det islamiske islæt.

Selvcensuren lever sandelig i bedste velgående her på Snaphanen. Nihil sub sole novum.

jacques_dbiann
jacques_dbiann
6 years ago
Reply to  hilmar

For ikke at tale om, at Tim slet ikke tager fat på Fabian Society og deres Tavistock Institute For Human Relations. Ellers udemærket info.

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Kære Tim Pallis.
Jeg har besøgt din hjemme side
http://torstenolafsson.dk/zazenroku/zazenroku-01-indiske-tradition.htm

Det ser meget spændende ud!
Det vil jeg nærlæse når jeg får tid.
Dernæst vil jeg tænke over “stoffet – og
måske skrive lidt.

Mvh. Allan Hansen.

Balder
9 years ago

@Morani y Simba

Her er en artikel på engelsk hvis indhold svarer meget godt til Tim Pallis fremragende og velskrevne artikel.

The Frankfurt School – Roots of Political Correctness

Og så er der selvfølgelig den enestående programrække fra norske Harald Eia, som viser nogle konkrete og hårrejsende eksempler på hvordan “Frankensteinskolen”, som jeg ynder at kalde den, manifesterer sig i praksis.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Balder

Tak Balder.

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Den sidste fra Franfurterskolen!
Den tyske samfund storetiker, filosof og politisk
intellektuelle Jürgen Habermas ( f. 1929) er kendt for sit stærke engagement
i spørgsmål om demokrati, menneskerettigheder og social retfærdighed.
Det er i stigende grad hans ideer om demokrati og ret, der har været
i fokus og skabt debat.
Han udfoldende her en teori om demokrati, ret ud fra principper om
gensidig anerkendelse i samtale.

DEMOKRATI OG RETSSTAT.

På dansk 2005.

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Kære Tim Pallis.
Den danske lama Ole Nydahl har været med til, at opføre
et smukt Buddha tempel her i Spanien
( måske det smukkeste tempel i Europa).
Jeg besøger jævnligt dette smukke tempel.
Jeg tage altid mine gæster med op til dette smukke tempel.
P.S: Ja, Japanerne er utrolige smukke mennesker.
Disse mennesker betragter verden på en helt anden
måde end vi gør i Vesten – måske kunne vi alle
lære noget her.

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Newton og Einstein var begge natur filosoffer idet de begge filosoferede over hvordan naturen hang sammen! “Det, der er uforståeligt” sagde Einstein,”er, at verden er forstålig” hvilket er et bevis på, at mysteriet ikke er fremmed for den ægte videnskabelige ånd. Den kosmiske religion. I det kosmiske monosekund er mennesket kun et lille og ubetydelige dyr. ”Det evigt ubegribelig ved verden er dens begribelighed” skrev Einstein i 1936. En undren over, at sådanne fjolser som os kan begribe det store under og tumle verden i sin helhed. Men det er ikke en traditionel religiøsitet, der handler om person-guder, som blander… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago

Der er alt for mange poster og kommentarer at se på om befolkningstal og, at holde styr på.
Faldt dog over denne, der er et gensyn værd, med flere af de stadig aktive, jeg håber mit eget aktuelle ordvalg/syntaksen er bedre end før:
http://snaphanen.dk/2010/03/17/gunnar-heinsohn-begræns-socialhjælpen-til-fem-ar/

Hvilke søgeord skal jeg dog bruge for at finde kommentaren, hvor jeg nævner den artikel med nævnte 1.000.000 mennesker som det bæredygtige antal mennesker i Danmark, eller selve artiklen?

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

Kære Tim Pallis. For ca. 20 år siden rejste jeg i 120 dage ved foden af Himmalaya dvs, Tigerens land; Nepal, Bhutan. Tibet, Burma og Indien – de sidste anstændige mennesker – de smukke mennesker land. Det skulle sener vise sig, at være den største rejse i mit liv. Aldrig har jeg mødt så dejlige, varme og venlige mennesker ( Buddhister og Hinduer ). Hvis, der er noget sted i verden hvor jeg har set demokrati (…) så er det blandt disse mennesker! Der findes en ubeskrivelig kærlighed blandt disse vidunderlige mennesker. Mord og voldtægt forkommer stort set ikke blant… Read more »

Lars H
Lars H
9 years ago

Tak for en god og grundig artikel .

Noget jeg lagde mærke til var at langt størstedelen af disse “tænkere” er jøder. Ligeledes kommunisterne: Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Bela Kun og naturligvis Leon Trotsky.

Frank P
Frank P
9 years ago
Reply to  Lars H

Jøder er jo kloge og intelligente. De betyder mere for verdenshistorien, når de engagerer sig. Det er som om ved større indsatser, at der er større chancer for at det kan bide tilbage igen – hårdt. Lissom med den industrielle revolution, hvor pludselig vækst og økonomisk fremgang også resulterede i socialisme. Vi kan ikke have rigdom og velfærd uden at nogen vil spolere det for os. Vi kan ikke have jøder til at drive historiens hjul med ideer og positiv påvirkning uden, at de også prøve at afmontere det igen. Egentlig er jøder bare i konflikt med sig selv, utroligt… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
9 years ago
Reply to  Lars H

Lars H. Det har jeg også lagt mærke til, men jeg ville ikke skrive om det – det kunne måske misforstås. Det interessante ved det er, at den kulturradikale jødiske venstrefløj i Danmark og arbejderpartiet i Israel har været utilbøjelige til at forstå det umulige i Israel projektet fra først af. Jeg spørger mig selv om Ben Gurion og Golda Meir og de, der skabte Israel vidste, at dette ville araberne aldrig finde sig i. Det ville blive til en Jihad fra dag ét til og med apokalypsen. Jeg tror ikke at de har sat sig ordentlig ind i Islam… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Tim Pallis

Tim Pallis, her må jeg erklære mig uenig: “den kulturradikale jødiske venstrefløj i Danmark og arbejderpartiet i Israel har været utilbøjelige til at forstå det umulige i Israel projektet fra først af. Jeg spørger mig selv om Ben Gurion og Golda Meir og de, der skabte Israel vidste, at dette ville araberne aldrig finde sig i. Det ville blive til en Jihad fra dag ét til og med apokalypsen. Jeg tror ikke at de har sat sig ordentlig ind i Islam før de skabte Israel.” I mine øjne var Israel en moralsk nødvændighed efter Holocaust forbrydelsen. Hvis islam virkeligt gør… Read more »

Peter Andersen
9 years ago

Nu ligger Israel der ihvertfald. At det så med tiden vil hjælpe os til at åbne øjnene overfor 1400 års islamisk vanvid og blodsudgydelser, er vel så ganske udemærket. Men det ændrer altså ikke på følelsen af, at de første sionister nok ikke var helt klar over udfaldet. Så havde mange jo nok betakket sig. Men venstrefløjen skal nok begynde at se tingene i øjnene en dag. Og så vil mange af dem nok blive overrasket. Tænk at alle disse palæstinensiske “flygtninge” – der nu i 3!!! generationer har siddet i lejre i de omgivne samfund, fordi de skal vende… Read more »

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
9 years ago

En fransk student vid Blekinge Tekniska Högskola saknas sedan den 11/1:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5417642

Blekinge Tekniska Högskola har främst gjort sig känd för sin stora närvaro av pakistanska gäststudenter:

http://www.bth.se/info/intradom.nsf/sidor/e8f5dfe94cffc8bcc12572ca0048384c?OpenDocument

Kanske är det en tillfällighet, kanske inte att en student därifrån försvinner samma dag Frankrike sänder trupp till Mali och 5 dagar före inledningen på terrorattacken i Algeriet.

Ven
Ven
9 years ago
Reply to  steen

Han är funnen död. Polisen misstänker inget brott.

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago

Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man bør sætte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet – ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske. Enig i at islam er hovedproblemet. Dog er der også store problemer med indvandring og befolkningstallet overhovedet, såfremt udgangspunktet er at Danmark ideelt har et bæredygtigt befolkningstal. Dette har jeg nævnt mindst en gang i en kommentar jeg ikke kan finde, her på Snaphanen og på Uriasposten tidligere, med link… Read more »

Gunnar Biering
Gunnar Biering
9 years ago

Men gør Pallis ikke Frankfurterskolen lidt for megen ære? Der var jo allerede før den kræfter i gang, der ville nedbryde den gamle vestlige orden: Tænk på Georg Brandes, de radikale fra 1905, osv.

Var det ikke bl.a. Første Verdenskrigs forfærdelige og hovedløse slagteri af millioner af soldater, der gav et knæk til tilliden til autoriteterne?

Men uden tvivl har Frankfurterskolen også været en aktiv forgiftning af det intellektuelle liv i Vesten.

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
9 years ago

Wow! Ja, det är ju så här ungefär som vi intuitivt har börjat förstå att det förhåller sig och har förhållit sig länge. Det hade varit fint om texten hade kompletterats med några källhänvisningar, men det kommer säkert fram så småningom när bilden klarnar ännu mer och historien ska skrivas för de senaste årtiondena. Denna text handlar ju främst om hur 20-30-talens marxister planerade att angripa västvärlden, men samma teknik har säkert använts mot andra kulturer. När det gäller islam är det svårt att undgå att se att många av 70-talets kommunistiska terrororganisationer till synes sömlöst har transformerats till islamistiska… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
9 years ago

HH Gud er Nietzche også død – det var straks værre! 2 be or not 2 be – hvad vil det sige – at eksistere? Når navnet Nietzsche bringes på tale, er det nærmest uundgåeligt at der er én, der citerer ” Går du til kvinderne din vej? Nuvel, forglem så pisken ej! Men disse ord, som Nietzsche lægger en gammel kone i munden i ,, Zarathustra” , giver et helt forkert billed af hans holdning til kvindekønnet. I denne henseende lider han nemlig af en umådeholden generthed. Og dette til trods for, at han i sin ungdom efter faderens… Read more »

HH
HH
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

Det är mycket intressant och kunnigt det du skriver Allan Hansen, tack för allt! När Nietzsche talar om att Gud är död så måste han mena det i sin filosofiska bestämmelse. Men visst är det märkligt att denne filosof fortfarande kan egga och röra om! Strindberg var, om jag minns rätt, mycket fascinerad av N. Nu hörde jag nyss en person berätta om ett besök i Strindbergs sista bostad “Blå tornet”. Jag har själv varit där och slagits av denne förf oerhörda disciplin. Bara titta på hans skrivbord. Det som nu kommit till i “Blå tornet” är inspelad röst i… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Allan Hansen

http://www.bogpriser.dk/work-88700-jeg-er-ikke-noget-menneske-jeg-er-dynamit/

dynamik eller dynamit

Din lærer, kunne som jeg, have nævnt, at kildehenvisninger er bedst når de er, og for det hævede niveau skal være korrekte, eller blot nævnes for bedre oplysning end det der fremkommer med udeladelser og fejl.

Store tænkere kan i optimale tilfælde få korrekturlæst det skrevne.

trackback

[…] 22 januar 2013 – Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen (Tim […]

Ivan Dybdal
Ivan Dybdal
9 years ago

Tak Tim Pallis,
For denne fremragende sammenfatning af denne afsporing af det 20.århundredes sociologi.
Jeg printer den lige ud, for at gemme og nærlæse den igen!
Desværre huserer ‘spøgelset’ stadig selv efter jerntæppet faldt for mere end 20 år siden.
Så meget mere vigtigt er det, at forstå det, så det kan manes endeligt i jorden.

Pk
Pk
9 years ago

Stort tak tll Tim Pallis.
Een bliver mere vidende på noget utroligt vigtigt. Tak Tim.

Crass Børsting
Crass Børsting
9 years ago

Fortrinlig artikel, mange tak, hr. Pallis. Man må konstatere, at listen over Frankfurterskolens kulturrevolutionære angrebsområder i dag ligner en sejrsliste, og at de angrebne samfund er ved at bryde sammen. Sådan skulle det altså gøres.

Peter Andersen
9 years ago

Ja, sådan skulle det gøres. Desværre er der ikke noget at sætte i stedet. Kommunisme er nemlig ikke noget endemål, kun en tankegang. Det blev nok lidt for kompliceret for disse herrer og damer at regne ud. Når alt er revet ned, tilbagestår kun opbygningen. Og hvad kommer den så til at bygge på? Det der destruerede den? Næppe. Som jeg ser det, er denne opbygning allerede igang. Konservatismen prikker til os. Hvad er sandheden? Er det den vi SER eller er det den VI ser? Sådan har vi danset rundt om den varme grød i langt tid. Nu ender… Read more »

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
9 years ago

Mange tak for endnu en næringsrigt rugbrød fra Tim Pallis’ bageri! Både dette indlæg og de foregående bør udgives, så langt flere læsere får gavn af vitaminer og proteiner. Universiteter og medier er galehuse. En eller vittig hund formulerede den trosbekendelse, der gælder her: “Alle mennesker er gode – med undtagelse af dem, der siger, at ikke alle mennesker er gode!” Her nedlægger Aristoteles selvfølgelig veto, for sætningen er absurd. Men det er sådan der ser ud inde i hovedet på alle de stakkels lemminger. Her kan en præcision være på sin plads: undervisningssystemet hærges af en religion i betydningen… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago

Jeg synes i en første umiddelbar reaktion skyld og skam er overdrevet som begreber til forklaring af ret meget, jeg kan fatte. Kristne kunne vel tænke, at endog syndefaldet er omgjort ved Jesus. Den vestlige civilisation kendetegnes af systematiseret anger- jeg er nok ikke en del af den civilisation, og det frister ikke just at blive medlem, med noget sådan nævnt som et fremhævet karakteristika. Vestlig civilisation lyder ellers interessant… Eller måske er jeg total skamløs og slet ikke i stand til selv at føle skam, eller forestille mig civilisatoriske arketyper eller nogle andre kunne have skyld og skam som… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago

Artikel der kort omtaler noget der benævnes, den politiske sammenhængskraft i islam:
http://www.ikon-danmark.dk/fileadmin/filer/billeder/IKON%20blade/IKON_69tilweb.pdf

Kan der gøres noget ved fænomenet at mobil-udgiven af hjennesiden er svær at kommme væk fra, den låser sig nærmes fast til denne computer?

Robin Shadowes
Robin Shadowes
9 years ago

Det där med att atonal musik skulle göra folk mentalsjuka var rätt intressant. Personligen står jag inte ut med att lyssna på sådan sorts musik, oavsett om det är klassisk musik, där räknas väl Schönberg som upphovsman om jag inte minns fel eller så kallad fri jazz. I mer modern tid har staffetten tagits över av Black/death metal. En annan sorts musik som uppstod nån gång på 90-talet men kanske inte är direkt atonal per se, är dansmusiken som blev populär då. Tänker mest på techno och trance. Men det monotona beatet har något hypnotiskt över sig, något som säkert… Read more »

Ven
Ven
9 years ago

“The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races…..and by the establishment of a world republic of citizenship. In this New World Order the Children of Israel…..will furnish all the leaders without encountering opposition…..”

Karl Marx i ett brev till Baruch Levy, återtryckt i the Review de Paris, June 1 1928, page 574

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago

Tim Pallis, det er lidt en skam du ikke skriver på engelsk for jeg kan godt lide dine essays og ville gerne dele nogle af dem med engelsk-talende venner. Men rigtig godt arbejde!

Anonymous
Anonymous
9 years ago

Tak for de venlige ord. Jeg læser altid dine udmærkede kommentarer både her og på Uriasposten med stor glæde. Jeg har skrevet anmeldelser og artikler på engelsk, men kun om Zen buddhisme. Ja jeg skriver på dansk, fordi danske tekster, bøger og artikler om buddhisme i sin tid var meget ubehjælpeligt skrevet – det går bedre nu. Jeg så det som en opgave at skabe et sprog, som kunne udtrykke buddhismens spiritualitet og beskrive praksis. Denne sprogfornyelse kommer bedst frem i en bog af mig, som er på trapperne hos forlaget Nippon Books (dansk forlag). Den hedder Zen Æstetik. Mit… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Anonymous

Tak for svar. Jeg følte mig lidt ubeskeden da jeg foreslog dig at skrive på engelsk og jeg må selv referere dine indlæg for venner der ikke taler dansk. Og som sagt, jeg er glad for at du skriver dem fordi jeg synes debatten omkring islam og indvandring mangler fakta. Jeg væmmes ved ideen om forfølgelser af mindretal men samtidig må jeg konstatere at islam igen og igen er forbundet med handlinger der er så afstumpede og grusomme at de uværligt får mig til at tænke på nazisterne. Og jeg kan selv konstatere at ideen om at unge muslimske mænd… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Anonymous

Har du øvet dig som kommentator som M….?

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Peter Buch

Nope, det er en anden. Men jeg kan generelt ret godt lide M’s kommentarer. Jeg skriver kun under MyS monikeren og nogle gange mit borgerlige navn. Dog ikke her og Urias.

Men nu vi er ved navne, er du Peter Buch I eller to eller blev den navneforvirring omkring “Peter Buch” klarlagt?

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago
Reply to  Peter Buch

Morani ya Simba Det er Tim Pallis, jeg forsøger at spørge om det. Jeg er den Peter, der først brugte det navn som kommentator her, der var for nylig enkelte kommentarer, af en med samme navn, hvorpå jeg i nogle kommentarer benævnte mig- Peter Buch, den strik Jeg tror vedkommende ,der brugte samme navn, er draget bort, til andre egne. Vi er vist omkring 20 der hedder det samme i Danmark. Der kunne givet laves et filter på Snaphane-serveren, der kunne forhindre forskellige ip-adresser kan benytte samme navn i afsenderfeltet, men det vil vist kræve at man er udelukket fra… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Peter Buch

Sorry…

104
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x